EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1476

Kommissionens forordning (EF) nr. 1476/2001 af 18. juli 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1325/2001 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger over for indførsel fra de oversøiske lande og territorier af blandinger af sukker og kakao, som har AVS-OLT-kumulation af oprindelsen, for perioden 1. juli-1. december 2001

OJ L 195, 19.7.2001, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1476/oj

32001R1476

Kommissionens forordning (EF) nr. 1476/2001 af 18. juli 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1325/2001 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger over for indførsel fra de oversøiske lande og territorier af blandinger af sukker og kakao, som har AVS-OLT-kumulation af oprindelsen, for perioden 1. juli-1. december 2001

EF-Tidende nr. L 195 af 19/07/2001 s. 0029 - 0030


Kommissionens forordning (EF) nr. 1476/2001

af 18. juli 2001

om ændring af forordning (EF) nr. 1325/2001 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger over for indførsel fra de oversøiske lande og territorier af blandinger af sukker og kakao, som har AVS-OLT-kumulation af oprindelsen, for perioden 1. juli-1. december 2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets afgørelse 91/482/EØF af 25. juli 1991 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab(1), senest ændret ved afgørelse 2001/161/EF(2), særlig artikel 109,

efter høring af den komité, der blev indført ved bilag IV, artikel 1, stk. 2, i nævnte afgørelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen har vedtaget forordning (EF) nr. 1325/2001 af 29. juni 2001 om fortsat anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger over for indførsel fra de oversøiske lande og territorier af sukkerprodukter, som har EF-OLT-kumulation af oprindelsen, for perioden 1. juli-1. december 2001(3), der i sin anvendelsesperiode begrænser denne indførsel. Siden indførelsen af beskyttelsesforanstaltninger for produkter, som har EF-OLT-kumulation af oprindelsen, er der opstået en indførsel af blandinger af sukker og kakao, som har AVS-OLT-kumulation af oprindelsen, og som ikke eksisterede tidligere.

(2) Denne indførsel er ligeså skadelig for sukkersektoren som indførslen af de pågældende produkter, som har EF-OLT-kumulation af oprindelsen. Det er derfor hensigtsmæssigt at begrænse AVS-OLT-kumulation af oprindelsen for produkter henhørende under KN-kode 1806 10 30 og 1806 10 90 for perioden indtil den 1. december 2001.

(3) Efter artikel 100 i afgørelse 91/482/EØF er målet at fremme samhandelen mellem OLT og Fællesskabet under hensyntagen til de respektive områders udviklingsniveau. I henhold til artikel 109, stk. 2, i nævnte afgørelse skal der således fortrinsvis vælges foranstaltninger, som bringer mindst mulig forstyrrelse i associeringens og Fællesskabets funktion. Disse foranstaltninger må endvidere ikke gå ud over, hvad der er absolut nødvendigt for at afhjælpe de opståede vanskeligheder.

(4) I forbindelse med indførelsen af nærværende beskyttelsesforanstaltninger tog Kommissionen sit udgangspunkt i den mængde blandinger af sukker og kakao, der blev indført i de fem første måneder af 2001, for at undgå en forøgelse af den mængde, der nu indføres, og gøre det muligt for de erhvervsdrivende at tilpasse sig til de kvantitative begrænsninger. De referencetal, der blev taget som udgangspunkt i forbindelse med vedtagelsen af beskyttelsesforanstaltningerne for de samme produkter og for sukker, som har EF-OLT-kumulation af oprindelsen, omfatter også eventuelle mængder blandinger af sukker og kakao, som har AVS-OLT-kumulation af oprindelsen. Hvis risikoen for forstyrrelse skulle fortsætte efter udgangen af perioden for anvendelse af nærværende forordning, og Rådet ikke har vedtaget den nye afgørelse om OLT's associering med Fællesskabet, kan derfor de tal for indførsel fra OLT, der blev taget som udgangspunkt for beskyttelsesforanstaltningerne for produkter, som har EF-OLT-kumulation af oprindelsen, også tages i betragtning ved en eventuel fortsættelse af de beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i nærværende forordning.

(5) Denne foranstaltning skal sikre, at de sukkerprodukter, der indføres fra OLT, ikke overstiger en mængde, der kan forstyrre den fælles markedsordning for sukker, samtidig med at der sikres dem en kommerciel afsætningsmulighed.

(6) I denne forbindelse erindrer Kommissionen om, at den har foreslået Rådet i forbindelse med revisionen af afgørelse 91/482/EØF at ophæve de bestemmelser, der muliggør kumulationen af oprindelsen for sukker og blandinger af sukker og kakao henhørende under KN-kode 1806 10 30 og 1806 10 90.

(7) For at sikre en ordentlig forvaltning, undgå spekulation og muliggøre en effektiv kontrol af produkterne henhørende under KN-kode 1701, 1806 10 30 og 1806 10 90 bør der fastsættes bestemmelser for indgivelse af ansøgninger samt udstedelse og udnyttelse af licenser.

(8) I betragtning af virkningerne af indførslerne bør sikkerhedsforanstaltningerne straks anvendes -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1325/2001 foretages følgende ændringer:

1) Titlen affattes således: "Kommissionens forordning (EF) nr. 1325/2001 af 29. juni 2001 om beskyttelsesforanstaltninger over for indførsel fra de oversøiske lande og territorier af sukker, blandinger af sukker, som har EF-OLT-kumulation af oprindelsen, og blandinger af sukker og kakao, som har AVS-OLT-kumulation og EF-OLT-kumulation af oprindelsen, for perioden 1. juli-1. december 2001."

2) I artikel 1 indsættes følgende stykke efter stk. 1: "For produkter henhørende under KN-kode 1806 10 30 og 1806 10 90 med AVS-OLT-kumulation af oprindelsen som omhandlet i artikel 6 i bilag II til afgørelse 91/482/EØF kan der indføres en mængde på 6684 t sukker i den periode, hvor nærværende forordning anvendes."

3) I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 2, andet afsnit, foretages følgende ændringer:

i) første og andet led affattes således: "- Licenserne for de i artikel 1, første afsnit, omhandlede produkter bærer løbenummer 53.0001, og licenserne for de i artikel 1, andet afsnit, omhandlede produkter bærer løbenummer 53.0003

- Licensansøgninger kan for de i artikel 1, første afsnit, omhandlede produkter højst vedrøre en mængde på 4848 t og for de i artikel 1, andet afsnit, omhandlede produkter højst vedrøre en mængde på 6684 t."

ii) fjerde, femte og sjette led affattes således: "- Ansøgninger indgives til myndighederne i løbet af de første fem arbejdsdage i hver måned undtagen juli 2001, hvor ansøgerne indgives senest den 16. juli 2001 for de i artikel 1, første afsnit, omhandlede produkter og senest den 23. juli for de i artikel 1, andet afsnit, omhandlede produkter.

- Den ensartede nedsættelseskoefficient samt suspension af indgivelsen af nye ansøgninger bliver aktuel, når ansøgningerne om importlicenser medfører en overskridelse af mængden på 4848 t for de i artikel 1, første afsnit, omhandlede produkter og af mængden på 6684 t for de i artikel 1, andet afsnit, omhandlede produkter i den periode, hvor nærværende forordning anvendes.

- Importlicensernes gyldighedsperiode udløber den sidste dag i den fjerde måned efter deres udstedelse og under alle omstændigheder den 1. december 2001."

b) Stk. 3 affattes således: "3. For produkter med EF-OLT-kumulation af oprindelsen forelægger de erhvervsdrivende ved toldbehandlingen med henblik på overgang til fri omsætning på Fællesskabets toldområde medlemsstaternes toldmyndigheder en kopi af de eksportlicenser, der efter artikel 22 i Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001(4) er udstedt for sukker, der anvendes til nævnte produkter."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 263 af 19.9.1991, s. 1.

(2) EFT L 58 af 26.2.2001, s. 21.

(3) EFT L 177 af 30.6.2001, s. 57.

(4) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.

Top