EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1475

Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/2001 af 18. juli 2001 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

OJ L 195, 19.7.2001, p. 23–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1475/oj

32001R1475

Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/2001 af 18. juli 2001 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

EF-Tidende nr. L 195 af 19/07/2001 s. 0023 - 0028


Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/2001

af 18. juli 2001

om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks(1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 993/2001(4), særlig artikel 173, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 173-177 i forordning (EØF) nr. 2454/93 skal Kommissionen fastsætte periodiske enhedsværdier for de varer, der er anført i grupperingen i forordningens bilag 26.

(2) Anvendelsen af de regler og kriterier, som er fastsat i ovennævnte artikler, på de oplysninger, der er blevet meddelt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 173, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fører til fastsættelse af enhedsværdier for de pågældende varer som angivet i bilaget til denne forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De enhedsværdier, der er nævnt i artikel 173, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fastsættes som angivet i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Erkki Liikanen

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(2) EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17.

(3) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(4) EFT L 141 af 28.5.2001, s. 1.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top