EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1470

Rådets forordning (EF) nr. 1470/2001 af 16. juli 2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af kompaktlysstofrør med indbygget elektronisk drosselspole (CFL-i) med oprindelse i Folkerepublikken Kina

OJ L 195, 19.7.2001, p. 8–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 024 P. 105 - 111
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 024 P. 105 - 111

No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 09/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1470/oj

32001R1470

Rådets forordning (EF) nr. 1470/2001 af 16. juli 2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af kompaktlysstofrør med indbygget elektronisk drosselspole (CFL-i) med oprindelse i Folkerepublikken Kina

EF-Tidende nr. L 195 af 19/07/2001 s. 0008 - 0014


Rådets forordning (EF) nr. 1470/2001

af 16. juli 2001

om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af kompaktlysstofrør med indbygget elektronisk drosselspole (CFL-i) med oprindelse i Folkerepublikken Kina

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab(1), særlig artikel 9,

under henvisning til forslag fremsat af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A. MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER

(1) Kommissionen indførte ved forordning (EF) nr. 255/2001(2) (i det følgende benævnt "forordningen om midlertidig told") midlertidig antidumpingtold på importen af kompaktlysstofrør med indbygget elektrisk drosselspole (i det følgende benævnt "CFL-i") henhørende under KN-kode ex 8539 31 90 med oprindelse i Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt "Kina").

B. EFTERFØLGENDE PROCEDURE

(2) Efter meddelelsen om de væsentligste kendsgerninger og overvejelser, der lå til grund for beslutningen om at indføre midlertidige foranstaltninger over for importen af CFL-i med oprindelse i Kina, og offentliggørelsen af forordningen om midlertidig told fremsatte flere interesserede parter bemærkninger skriftligt. De parter, der anmodede herom, fik også mulighed for at blive hørt mundtligt.

(3) Kommissionen fortsatte med at indhente og efterprøve alle oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på en endelig afgørelse.

(4) Alle parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og overvejelser, der lå til grund for, at det påtænktes at anbefale, at der indføres en endelig antidumpingtold, og at der sker en endelig opkrævning af de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig told. De fik også en frist til at gøre indsigelse efter denne meddelelse.

(5) Der blev taget hensyn til de mundtlige og skriftlige bemærkninger fra parterne, og de midlertidige afgørelser er i påkommende tilfælde blevet ændret i overensstemmelse hermed.

C. INDLEDNINGEN AF PROCEDUREN

(6) Nogle interesserede parter fremførte, at visse tredjelande, nemlig Polen og Ungarn, skulle have været omfattet af antidumpingproceduren, da der ellers ville være tale om forskelsbehandling.

(7) I den forbindelse bekræftes det, at der ikke kunne indledes nogen sideløbende procedure over for Polen og Ungarn, da Kommissionen ud fra de oplysninger, der forelå ved indledningen af proceduren, ikke havde noget bevis for, at den pågældende import forårsagede skadelig dumping. Denne påstand blev derfor afvist.

D. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

(8) Nogle eksporterende producenter fremførte, at CFL-i fremstillet i Kina ikke var sammenlignelig med CFL-i fremstillet i Fællesskabet, eftersom de kinesiske producenter kun eksporterede CFL-i med en levetid på under 6000 timer, som ikke fremstilledes af EF-erhvervsgrenen.

(9) Undersøgelsen har i den forbindelse vist, at både de kinesiske producenter og EF-producenterne fremstiller CFL-i med en levetid på under 6000 timer såvel som CFL-i med en levetid på over 6000 timer. Desuden bekræftes det, at de sammenligninger, der er foretaget med henblik på at beregne skaden og underbudsmargenerne, har været baseret på CFL-i med sammenlignelig levetid. Påstanden blev derfor afvist.

E. DUMPING

1. Normal værdi

(10) Adskillige interesserede parter gjorde indsigelse mod valget af Mexico som et passende tredjeland med markedsøkonomi med henblik på fastsættelse af den normale værdi for Kina.

(11) Nogle interesserede parter foreslog, at man anvendte de normale værdier, der blev fastsat på grundlag af hjemmemarkedssalget hos de to kinesiske eksporterende producenter, der var indrømmet markedsøkonomisk behandling, i stedet for at fastsætte den normale værdi på grundlag af et land med markedsøkonomi. I henhold til artikel 2, stk. 7, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 (i det følgende benævnt "grundforordningen") skal den normale værdi fastsættes på grundlag af prisen eller den beregnede værdi i et tredjeland med markedsøkonomi, medmindre der er en eksporterende producent, som opfylder de kriterier, der er anført under litra c) i samme stykke. Derfor har det ikke været muligt at imødekomme denne anmodning.

(12) Som følge deraf, og da der ikke blev fremført nye argumenter med hensyn til valget af Mexico som referenceland, bekræftes konklusionerne i betragtning 32 i forordningen om midlertidig told vedrørende valget af Mexico.

(13) Det bekræftes således, at de normale værdier for hver varetype, som de kinesiske eksporterende producenter har eksporteret til Fællesskabet, blev fastsat på grundlag af oplysninger fra den samarbejdsvillige producent i referencelandet.

(14) Da der ikke er fremlagt nye beviser for dette punkt, bekræftes resultaterne i betragtning 14 til 34 i den midlertidige forordning.

2. Eksportpris

(15) En eksporterende producent fremførte, at der var en varetype, som var blevet henført under en ukorrekt kode, og fremlagde beviser for denne fejltagelse. Denne påstand blev kontrolleret og accepteret, hvorefter der blev foretaget en rettelse.

(16) En eksporterende producent fremførte, at der var en skrivefejl i rapporteringen af nogle cif-priser på en del af dens salg til Fællesskabet. Denne påstand blev kontrolleret og accepteret, og priserne blev revideret i overensstemmelse hermed.

(17) Da der ikke blev fremført andre bemærkninger til dette punkt, bekræftes de foreløbige undersøgelsesresultater i betragtning 35 til 38 i den midlertidige forordning.

3. Sammenligning

(18) Da der ikke blev fremført bemærkninger til dette punkt, bekræftes de foreløbige undersøgelsesresultater i betragtning 39 til 41 i forordningen om midlertidig told.

4. Dumpingmargen

(19) Dumpingberegningen har været genstand for en fornyet undersøgelse for at fastslå, hvorvidt der var et mønster af eksportpriser, som varierede betydeligt blandt forskellige købere, regioner eller perioder, og hvorvidt en sammenligning af den vejede gennemsnitlige normale værdi og den vejede gennemsnitlige eksportpris (i det følgende benævnt "metoden med gennemsnit i forhold til gennemsnit") afspejlede det fulde omfang af den dumping, der fandt sted. Det fremgik af en detaljeret analyse af Fællesskabets eksporttransaktioner, at der i forbindelse med en kinesisk eksporterende producent kunne konstateres et mønster af eksportpriser, som varierede betydeligt mellem købere, regioner og perioder. Det blev navnlig konstateret, at denne eksporterende producents eksportpriser til Danmark, til en bestemt importør og i slutningen af undersøgelsesperioden var betydeligt lavere. Desuden ville metoden med gennemsnit i forhold til gennemsnit ikke have afspejlet det fulde omfang af den dumping, der fandt sted fra den pågældende eksporterende producents side. Beregningen af dumpingmargenen for denne eksporterende producent blev derfor baseret på en vejet gennemsnitlig normal værdi sammenlignet med alle individuelle eksporttransaktioner til Fællesskabet. For alle de øvrige eksporterende producenter blev dumpingberegningen baseret på metoden med gennemsnit i forhold til gennemsnit.

(20)

>TABELPOSITION>

(21) Dumpingmargenen for Kina som helhed blev på grundlag heraf fastsat til 66,1 %.

F. SKADE

1. Indledende bemærkninger

(22) Det blev undersøgt, hvorvidt en udelukkelse af den import, der kunne tilskrives den eksporterende producent, for hvilken det var konstateret, at den ikke havde gjort sig skyldig i dumping, ville have nogen betydningsfuld indvirkning på analysen af aspekterne vedrørende skade og årsagssammenhæng. Det blev konkluderet, at selv om den pågældende import ikke blev medtaget i analysen, ville konklusionerne med hensyn til forekomsten af væsentlig skade forårsaget af dumpingimport være de samme, specielt i betragtning af det betydelige prisunderbud og den væsentlige stigning i importmængder og markedsandele samt faldet i salgspriserne, som var endnu mere betydningsfuldt.

2. Definition af erhvervsgrenen i Fællesskabet

(23) European Lighting Companies Federation (i det følgende benævnt "klageren") fremførte, at der i skadesanalysen skulle have været taget hensyn til oplysninger vedrørende Philips Lighting BV (i det følgende benævnt "Philips"), da dette selskab også havde lidt skade. Klageren henviste til WTO-panelets rapport om sengelinned fra Indien(3) og fremførte, at panelet havde konkluderet, at Fællesskabet på ukorrekt vis baserede sin skadesanalyse på forskellige grupper af EF-producenter.

(24) Det må bemærkes, at panelets rapport ikke er relevant i denne sammenhæng. Panelets rapport vedrørte nemlig en sag, hvor man havde benyttet stikprøvemetoden. I den forbindelse konkluderedes det i panelets rapport i modsætning til det af klageren fremførte, at der ikke bør tages hensyn til producenter, der ikke tilhører EF-erhvervsgrenen, når der skal foretages en vurdering af situationen i importlandets egen erhvervsgren. I betragtning af, at Philips trak sig ud af klagen efter indledningen af proceduren, og at den indstillede sin fremstilling af CFL-i i Fællesskabet kort efter undersøgelsesperioden, kan selskabet ikke længere anses for at tilhøre EF-erhvervsgrenen efter bestemmelserne i grundforordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4. Påstanden måtte derfor afvises.

(25) Flere forskellige interesserede parter fremførte det argument, at selskaber, der tilhørte EF-erhvervsgrenen, selv importerede den pågældende vare fra Kina, og derfor ikke burde indgå i EF-erhvervsgrenen. Det blev også fremført, at de klagende parters import af CFL-i udgjorde mindst 10 % af den samlede import til Fællesskabet fra Kina i undersøgelsesperioden.

(26) Den videre efterforskning bekræftede, at gennemsnitligt 14,6 % af EF-producenternes samlede salg af CFL-i stammede fra det pågældende land. Disse handelsaktiviteter berørte imidlertid ikke deres status som EF-producenter, da disse producenters vigtigste aktivitet fortsat fandt sted i Fællesskabet og deres handelsaktivitet forklares af behovet for at komplettere vareudbuddet med henblik på at opfylde efterspørgslen samt forsøget på at forsvare sig mod lavprisimport som følge af dumping. Hvad angår påstanden om, at de klagende parter i undersøgelsesperioden tegnede sig for mindst 10 % af den samlede import til Fællesskabet fra Kina, bør det bemærkes, at denne påstand for det første ikke var underbygget, og at det for det andet fremgik af undersøgelsen, at den pågældende import reelt udgjorde en langt lavere procentdel. Påstandene blev derfor afvist og de undersøgelsesresultater, der er omhandlet i betragtning 51 til 53 i forordningen om midlertidig told, bekræftes.

3. Import fra Kina

Underbud

(27) Hvad angår prisunderbudsmargenerne, påstod nogle eksporterende producenter, at de EF-erhvervsgrenspriser, der var brugt til beregningerne, ikke var korrekte, fordi EF-priserne for CFL-i med et vist watttal i visse tilfælde var højere end priserne for CFL-i med lavere watttal, selv om de burde have været lavere.

(28) I den forbindelse bekræftes det, at EF-erhvervsgrenen i visse tilfælde solgte CFL-i med et vist watttal til priser, som var højere end priserne på CFL-i med højere watttal. Dette gælder imidlertid også CFL-i fremstillet af de eksporterende producenter, som fremførte dette argument. Det står klart, at priserne ikke kun afhænger af watttallet, men også af andre faktorer som f.eks. enhedsproduktionsomkostninger, som kan varierer meget, og som bl.a. afhænger af det antal stykker, der produceres pr. type CFL-i, eller den mængde, der sælges.

(29) En interesseret part fremførte, at detailpriserne i Fællesskabet var næsten stabile mellem 1996 og undersøgelsesperioden, mens importpriserne i samme periode faldt. Det blev hævdet, at beregningerne af prisunderbudsmargenen derfor var misvisende, eftersom de var baseret på importpriser, som ikke afspejler markedssituationen.

(30) Det bør i den forbindelse erindres, at prisunderbudsmargener normalt fastlægges på grundlag af en sammenligning mellem den eksporterende producents priser, justeret til cif-niveau, og EF-erhvervsgrenens faktiske priser ab fabrik til den første uafhængige kunde i samme handelsled. I den foreliggende sag var det, eftersom begge de eksporterende producenter og EF-erhvervsgrenen solgte til samme kategorier af kunder i undersøgelsesperioden, ikke nødvendigt at tilpasse sammenligningen af de pågældende priser i samme handelsled. En sammenligning baseret på de faktiske detailpriser ville desuden ikke have afspejlet de eksporterende producenters prisadfærd i forhold til EF-erhvervsgrenens prisadfærd, men snarere adfærden hos distributører og detailhandlere af CFL-i af enhver oprindelse i Fællesskabet.

(31) På baggrund af ovenstående blev prisunderbudsmargenerne atter gennemgået og ændret på grundlag af de reviderede eksportpriser, som forklaret ovenfor, og berigtigelsen af en fejl i forbindelse med den valuta, der var anvendt for en eksporterende producent. De reviderede vejede gennemsnitlige prisunderbudsmargener udtrykt som procentdel af EF-erhvervsgrenens priser er følgende:

>TABELPOSITION>

4. Situationen for erhvervsgrenen i Fællesskabet

(32) Da der ikke er blevet forelagt nye beviser, bekræftes de foreløbige undersøgelsesresultater, der er beskrevet i betragtning 64 til 83 i forordningen om midlertidig told, dvs. at erhvervsgrenen i Fællesskabet har lidt væsentlig skade i undersøgelsesperioden.

5. Årsagssammenhæng

(33) En interesseret part fremførte, at i modsætning til, hvad der er anført i betragtning 90 i forordningen om midlertidig told, var priserne på varer med oprindelse i Polen på samme niveau eller endda lavere end priserne på importerede varer med oprindelse i Kina i undersøgelsesperioden.

(34) Med hensyn hertil blev priserne på importerede varer med oprindelse i Polen fastlagt på grundlag af Eurostat-data for importpriser pr. enhed, således som det er gjort for importerede varer med oprindelse i Kina, og ikke, som den part, der fremførte påstanden, har gjort det, for importpriser pr. tons. Påstanden blev derfor afvist.

(35) Da der ikke er blevet forelagt nye beviser, bekræftes resultaterne vedrørende årsagssammenhæng, der er beskrevet i betragtning 84 til 99 i forordningen om midlertidig told, dvs. at dumpingimporten har forvoldt erhvervsgrenen i Fællesskabet væsentlig skade.

6. Fællesskabets interesser

(36) Nogle interesserede parter fremførte, at indførelsen af antidumpingforanstaltninger ville øge priserne på importen fra det pågældende land med betydelige følger for den finansielle situation hos importører af CFL-i i Fællesskabet.

(37) Hvad angår forøgelsen af importpriserne på EF-markedet, synes det at være usandsynligt, at gennemsnitspriserne vil kunne stige betydeligt i betragtning af den lave told, der er pålagt visse kinesiske eksporterende producenter, og særlig den omstændighed, at den største kendte eksportør (målt i eksportmængde) slet ikke er pålagt nogen told. Ikke desto mindre er det selv med mulighed for importprisstigninger berettiget at indføre foranstaltninger, da de vil genskabe en retfærdig konkurrence på fællesskabsmarkedet. Desuden er det usandsynligt, at importen vil falde betydningsfuldt, eftersom det forholder sig sådan, at selv om de øgede omkostninger videregives til forbrugerne, vil disse stadig kunne se en stor økonomisk fordel i at købe energibesparende lamper. Hvad angår virkningen af indførelsen af antidumpingforanstaltninger på importørernes finansielle situation, bekræftes det, eftersom der ikke er forelagt nye beviser, at selv om der ikke kan udelukkes en negativ virkning for de importører, hvis erhvervsmæssige virksomhed i høj grad domineres af CFL-i, vil den finansielle situation hos de importører, som beskæftiger sig med et bredt udvalg af andre varer, eller som udelukkende handler med en eksporterende producent, der ikke er pålagt told, ikke blive væsentlig berørt. Følgelig bekræftes de foreløbige undersøgelsesresultater, der er opsummeret i betragtning 106 til 109 i forordningen om midlertidig told.

(38) Nogle interesserede parter hævdede, at antidumpingtolden ville øge detailpriserne væsentligt og således få negativ virkning for forbrugerne.

(39) Hvad angår dette spørgsmål, vil enhver eventuel stigning reelt afhænge af flere forskellige faktorer, f.eks. de kinesiske eksporterende producenters markedsadfærd, importørernes evne til at overvælte eventuelle importprisstigninger på detailhandlere eller forbrugere og omfanget af en eventuel ændring af importhandelsmønsteret som følge af, at der er nogle kinesiske eksporterende producenter, som kun er pålagt lav eller slet ingen told.

(40) En importør fremførte, at Kommissionen burde have kontaktet de nationale bruger- og forbrugerorganisationer til at vurdere Fællesskabets interesse i foranstaltningerne.

(41) Det bør i den sammenhæng erindres, at det ifølge grundforordningens artikel 21, stk. 2, er de interesserede parter selv, som skal give sig til kende og fremsætte deres bemærkninger til Kommissionen. Ikke desto mindre kontaktede Kommissionen i den foreliggende sag Kontoret for de Europæiske Forbrugerorganisationer (BEUC), som repræsenterer 32 uafhængige nationale forbrugerorganisationer i Europa. Efter offentliggørelsen af forordningen om midlertidig told gav European Property Federation (EPF), som repræsenterer den erhvervsgren, der bl.a. forvalter belysning i beboelses- og forretningsbygninger, sig til kende og fremførte, at prisen er brugernes vigtigste kriterium, når de skal vælge deres CFL-i-forsyningskilde. EPF fremlagde dog ingen specifikke oplysninger om, hvordan tolden ville få indflydelse på detailpriserne og følgelig på brugernes og forbrugernes adfærd.

(42) Adskillige interesserede parter fremførte, at indførelsen af antidumpingtold er i strid med Fællesskabets energibesparelsespolitikker, da den vil resultere i en detailprisstigning for forbrugerne og dermed mindske salget af energibesparende lamper (CFL-i).

(43) I den forbindelse kan det ikke forventes af EF-erhvervsgrenen, at den skal bære omkostningerne af Fællesskabets energibesparelsespolitikker ved at ligge under for illoyal handelspraksis. Desuden må der tages hensyn til, at CFL-i sammenlignet med glødelamper i gennemsnit forbruger 20 % energi og holder fem gange længere, hvilket giver CFL-i en betydelig omkostningsfordel. Derfor vil der selv i tilfælde af moderate prisstigninger stadig være en stor økonomisk tilskyndelse for forbrugerne til at købe CFL-i.

(44) Nogle interesserede parter hævdede, at indførelsen af antidumpingforanstaltninger ville være i strid med Fællesskabets interesser, fordi konkurrencen blev hæmmet som følge af udvekslingen af prisoplysninger. Denne konkurrencebegrænsende virkning ville blive forværret yderligere, hvis kinesiske CFL-i forsvandt fra fællesskabsmarkedet.

(45) Undersøgelsen viste, at der ganske rigtigt var en national konkurrencemyndighed, som havde truffet en beslutning om udveksling af prisoplysninger mellem EF-producenter, men at denne beslutning ikke vedrørte den pågældende vare. For så vidt angik den pågældende vare blev der ikke fundet nogen beviser for ulovlig konkurrencepraksis mellem Fællesskabets producenter. Desuden har Kommissionen ikke kendskab til nogen konkurrenceproblemer for den pågældende vare på fællesskabsmarkedet. Endelig er det i betragtning af det toldniveau, visse kinesiske eksporterende producenter er underlagt, sandsynligt, at et betydeligt antal kinesiske konkurrenter fortsat vil være aktive på fællesskabsmarkedet, og der vil fortsat eksistere alternative muligheder for forsyning fra EF-producenter og andre tredjelande, der ikke er pålagt told, herunder navnlig Polen og Ungarn med en markedsandel på ca. 15 % i undersøgelsesperioden.

(46) I betragtning af ovenstående bekræftes resultaterne i betragtning 100 til 118 i forordningen om midlertidig told, dvs. at der ikke af hensyn til Fællesskabets interesser er tvingende årsager til ikke at indføre antidumpingtold.

G. ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

1. Skadestærskel

(47) Antidumpingtolden bør i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i grundforordningen svare til dumpingmargenen, medmindre skadesmargenen er lavere. Med henblik på fastsættelse af niveauet for de foranstaltninger, der skal indføres endeligt, er der fastsat en skadestærskel.

(48) En eksporterende producent hævdede, at fortjenstmargenen på 8 %, som blev brugt til at beregne det prisniveau, der ikke vilde forvolde erhvervsgrenen i Fællesskabet skade, var for høj, eftersom det var normalt med en faldende fortjenstmargen under vilkårene på et marked, der bliver mere modent.

(49) Det bør for det første bemærkes, at markedet for CFL-i er i ekspansion, idet forbruget er steget med 117 % fra 1996 og frem til undersøgelsesperioden, og at en faldende fortjeneste under sådanne omstændigheder derfor ikke synes at være berettiget. Det bør også erindres, at EF-erhvervsgrenen opnåede et rentabilitetsniveau på ca. 8 % i 1997, året efter, at EF-erhvervsgrenens situation begyndte at blive forringet, hvilket faldt sammen med den øgede import og de lavere importpriser fra Kina. For det andet er CFL-i, således som det blev anført i betragtning 105 i forordningen om midlertidig told, højteknologiske produkter, som kræver betydelig forskning og udvikling. For at opretholde konkurrenceevnen er det nødvendigt hele tiden at udvikle nye og mere avancerede modeller. I betragtning af ovenstående faktorer forekommer det sandsynligt, at der med rimelighed kunne forventes en fortjenstmargen på 8 %, hvis der ikke forelå skadelig dumping.

(50) På baggrund af ovenstående bekræftes den metode, som er benyttet til at fastsætte skadestærsklen, og som er beskrevet i betragtning 121 og 122 i forordningen om midlertidig told.

(51) Som nævnt ovenfor under spørgsmålet om prisunderbudsmargener blev skadesmargenerne også revideret og ændret.

2. De endelige foranstaltningers form og størrelse

(52) På baggrund af ovenstående fastslås det, at der i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i grundforordningen bør indføres en endelig antidumpingtold svarende til den skadesmargen, der er fastlagt for Philips & Yaming, og de dumpingmargener, der er konstateret for de øvrige eksporterende producenter.

(53) De antidumpingtoldsatser for individuelle selskaber, der er anført i denne forordning, blev fastsat på grundlag af resultaterne af den foreliggende undersøgelse. De afspejler derfor den situation, der under undersøgelsen konstateredes for disse selskaber. Disse toldsatser finder (i modsætning til den landsdækkende told for "alle andre selskaber") udelukkende anvendelse på import af varer med oprindelse i det pågældende land og fremstillet af selskaberne og således af de nævnte specifikke retlige enheder. Varer, som er fremstillet af andre selskaber, som ikke udtrykkeligt er nævnt i den operative del af denne forordning med navn og adresse, herunder enheder, der er forretningsmæssigt forbundet med de specifikt nævnte, kan ikke drage fordel af disse satser, men er omfattet af toldsatsen for "alle andre selskaber".

(54) Alle anmodninger om anvendelse af disse individuelle toldsatser (f.eks. efter ændring af den pågældende virksomheds navn eller efter oprettelse af nye produktions- eller salgsenheder) fremsendes straks til Kommissionen(4) sammen med alle relevante oplysninger, især om ændringer af selskabets aktiviteter i forbindelse med fremstilling og hjemmemarkeds- og eksportsalg i tilknytning til den pågældende navneændring eller ændring vedrørende produktions- og salgsenheder. Kommissionen vil efter høring af det rådgivende udvalg ændre forordningen i overensstemmelse dermed ved at ajour føre listen over de selskaber, der er omfattet af individuelle toldsatser.

3. Opkrævning af midlertidig told

(55) På grund af størrelsen af de konstaterede dumpingmargener og den skade, der er forvoldt EF-erhvervsgrenen, anses det for nødvendigt, at de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af den midlertidige antidumpingtold, der er indført ved forordningen om midlertidig told, dvs. forordning (EF) nr. 255/2001, opkræves endeligt til den endeligt indførte toldsats. I tilfælde, hvor den endelige toldsats er højere end den midlertidige toldsats, opkræves kun de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed efter niveauet for den midlertidige told, endeligt.

4. Ændring af navnet på et selskab, der er pålagt individuel antidumpingtold

(56) I forordningen om midlertidig told blev den eksporterende producent Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd pålagt en individuel toldsats på 35,4 %. Det pågældende selskab har oplyst Kommissionen, at det har ændret navn til Zhejiang Yankon Group Co., Ltd. Selskabet har anmodet Kommissionen om at ændre forordningen for at sikre, at navneændringen ikke berører selskabets ret til at nyde fordel af den individuelle toldsats, der fandt anvendelse på selskabet under dets tidligere navn.

(57) Kommissionen har undersøgt de afgivne oplysninger, hvoraf det fremgår, at ingen af selskabets aktiviteter i forbindelse med fremstilling, salg og eksport af den pågældende vare påvirkes af navneændringen. Kommissionen konkluderer derfor, at navneændringen på ingen måde påvirker konklusionerne i forordningen om midlertidig told.

(58) De beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af den midlertidige antidumpingtold, som ved forordningen om midlertidig told er indført på varer fremstillet af Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd, bør opkræves endeligt til den endeligt indførte toldsats for varer fremstillet af Zhejiang Yankon Group Co., Ltd, og Taric-tillægskoden A241, der tidligere var tildelt Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd, finder anvendelse på Zhejiang Yankon Group Co., Ltd -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af kompaktlysstofrør med indbygget elektronisk drosselspole med et eller flere rør, hvor alle belysningselementer og elektroniske komponenter er fæstnet til lampesoklen eller integreret i denne, henhørende under KN-kode ex 8539 31 90 (Taric-kode 8539 31 90*91 ), med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2. Toldsatsen, som finder anvendelse på nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, for varer, der er fremstillet af nedenstående producenter, fastsættes således:

>TABELPOSITION>

3. Gældende bestemmelser for told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

1. De beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af den midlertidige antidumpingtold, som ved forordning (EF) nr. 255/2001 er indført på import af kompaktlysstofrør med indbygget elektronisk drosselspole med et eller flere rør, hvor alle belysningselementer og elektroniske komponenter er fæstnet til lampesoklen eller integreret i denne, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, opkræves til den endeligt indførte toldsats. De beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af den midlertidige told, som ved forordning (EF) nr. 255/2001 er indført på import af varer fremstillet af Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd, opkræves til den toldsats, der er endeligt indført for import af varer fremstillet af Zhejiang Yankon Group Co., Ltd (Taric-tillægskode A241).

2. Beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed ud over den endelige antidumpingtold, frigives. I tilfælde, hvor den endelige toldsats er højere end den midlertidige toldsats, opkræves kun de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed efter niveauet for den midlertidige told, endeligt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2001.

På Rådets vegne

L. Michel

Formand

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2238/2000 (EFT L 257 af 11.10.2000, s. 2).

(2) EFT L 38 af 8.2.2001, s. 8.

(3) Verdenshandelsorganisationen, De Europæiske Fællesskaber - antidumpingtold på import af sengelinned af bomuld fra Indien, Panelets rapport, WT/DS141/R, 30. oktober 2000.

(4) Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Handel

Direktorat B

TERV 0/10

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel.

Top