EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0038

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/38/EF af 5. juni 2001 om ændring af Rådets direktiv 93/7/EØF om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område (EØS-relevant tekst)

OJ L 187, 10.7.2001, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 014 P. 152 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 014 P. 152 - 153
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 102 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2015; ophævet ved 32014L0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/38/oj

32001L0038

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/38/EF af 5. juni 2001 om ændring af Rådets direktiv 93/7/EØF om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 187 af 10/07/2001 s. 0043 - 0044


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/38/EF

af 5. juni 2001

om ændring af Rådets direktiv 93/7/EØF om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Oprettelsen af Den Økonomiske og Monetære Union og overgangen til euroen har konsekvenser for sidste afsnit i punkt B i bilaget til Rådets direktiv 93/7/EØF(3), hvori værditærsklerne, udtrykt i ecu, fastsættes for de kulturgoder, der er omfattet af direktivet. Ifølge dette afsnit er datoen for omregning af de anførte værdier til national valuta den 1. januar 1993.

(2) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1103/97 af 17. juni 1997 om visse bestemmelser vedrørende indførelsen af euroen(4) skal enhver henvisning til ecuen i retlige instrumenter pr. 1. januar 1999 læses som en henvisning til euroen i forholdet 1:1. Medmindre der foretages en ændring af direktiv 93/7/EØF, dvs. af den faste omregningskurs, der svarer til kursen pr. 1. januar 1993, vil de medlemsstater, der anvender møntenheden euro fortsat anvende forskellige beløbsstørrelser, der er omregnet på basis af vekselkurserne fra 1993 og ikke på basis af de uigenkaldeligt fastlåste omregningskurser pr. 1. januar 1999, så længe denne omregningsregel er en integrerende del af nævnte direktiv.

(3) Sidste afsnit i punkt B i bilaget til direktiv 93/7/EØF bør derfor affattes således, at de medlemsstater, der anvender møntenheden euro, fra den 1. januar 2002 umiddelbart anvender de i fællesskabslovgivningen fastsatte værditærskler, udtrykt i euro. For de øvrige medlemsstater, der fortsat omregner disse tærskler til national valuta, bør der fastlægges en vekselkurs pr. en given dato inden den 1. januar 2002, og det bør fastsættes, at disse lande automatisk og regelmæssigt tilpasser denne omregningskurs for at tage højde for ændringer i vekselkursen mellem den nationale valuta og euroen.

(4) Det har vist sig, at værdien 0 (nul), der er anført i punkt B i bilaget til direktiv 93/7/EØF som værditærskel for visse af kategorierne af kulturgoder, kan resultere i en fortolkning, der er til skade for en korrekt anvendelse af direktivet. Værdien 0 (nul) indebærer, at kulturgoder, der henhører under de pågældende kategorier, uanset værdi - også selv om den er ubetydelig eller lig nul - skal betragtes som kulturgoder i den i direktivet anvendte betydning, men nogle myndigheder har fortolket værdien således, at det pågældende kulturgode ikke har nogen som helst værdi, hvilket medfører, at disse kategorier af kulturgoder ikke er omfattet af beskyttelsen efter direktivet.

(5) For at undgå enhver uklarhed i denne henseende bør værdien 0 (nul) derfor ændres til et mere klart udtryk, der udelukker enhver tvivl om behovet for at beskytte de pågældende kulturgoder -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Punkt B i bilaget til direktiv 93/7/EØF ændres således:

1) "VÆRDI 0 (nul)" ændres til: "VÆRDI:

uanset værdi."

2) Sidste afsnit om omregning af værdierne i ecu til national valuta affattes således: "For de medlemsstater, der ikke anvender møntenheden euro, omregnes til og angives de i bilaget i euro angivne værdier i national valuta efter den vekselkurs pr. 31. december 2001, som offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne modværdi i national valuta tages op til revision hvert andet år med virkning fra 31. december 2001. Beregningen af denne modværdi baseres på gennemsnittet af de pågældende valutaers daglige værdi, udtrykt i euro gennem de 24 måneder, som ender den sidste dag i den august måned, der går forud for revisionen med virkning fra den 31. december. Denne beregningsmetode tages på forslag af Kommissionen op til revision af Det Rådgivende Udvalg for Kulturgoder, i princippet to år efter den første anvendelse. Ved hver revision offentliggøres værdierne i euro og deres modværdier i national valuta regelmæssigt i De Europæiske Fællesskabers Tidende de første dage i den november måned, der går forud for den dato, fra hvilken revisionen får virkning."

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2001. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 5. juni 2001.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

L. Engqvist

Formand

(1) EFT C 120 E af 24.4.2001, s. 182.

(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 14.2.2001 og Rådets afgørelse af 14.5.2001.

(3) EFT L 74 af 27.3.1993, s. 74. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/100/EF (EFT L 60 af 1.3.1997, s. 59).

(4) EFT L 162 af 19.6.1997, s. 1.

Top