EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1388

Kommissionens forordning (EF) nr. 1388/2001 af 9. juli 2001 om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp

OJ L 187, 10.7.2001, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1388/oj

32001R1388

Kommissionens forordning (EF) nr. 1388/2001 af 9. juli 2001 om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp

EF-Tidende nr. L 187 af 10/07/2001 s. 0006 - 0008


Kommissionens forordning (EF) nr. 1388/2001

af 9. juli 2001

om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 af 27. juni 1996 om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for fødevaresikkerheden(1), særlig artikel 24, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den nævnte forordning indeholder en liste over de lande og organer, der kan modtage fællesskabsbistand, og fastsætter de generelle kriterier for transport af fødevarehjælpen ud over fob-stadiet.

(2) Som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af fødevarehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere hvidt sukker.

(3) Disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2519/97 af 16. december 1997 om almindelige bestemmelser for tilvejebringelse af produkter, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 skal leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp(2). Det er blandt andet nødvendigt at præcisere frister og leveringsbetingelser ved bestemmelsen af de heraf følgende omkostninger -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i bilaget anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilvejebringes hvidt sukker efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2519/97 og på de i bilaget anførte betingelser.

Den bydende anses for at være bekendt med de generelle og særlige betingelser og for at have accepteret dem. Enhver anden betingelse eller ethvert forbehold i hans bud anses for ikke at være skrevet.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 166 af 5.7.1996, s. 1.

(2) EFT L 346 af 17.12.1997, s. 23.

BILAG

Noter:

PARTI A

1. Aktionens nr.: 108/00 (parti A1); 362/99 (parti A2); 363/99 (parti A3).

2. Modtager(2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland, tlf. (31-70) 330 57 57; fax (31-70) 364 17 01; telex 30960 EURON NL

3. Modtagerens repræsentant: udpeges af modtageren.

4. Bestemmelsesland: Madagaskar

5. Produkt, der skal tilvejebringes: hvidt sukker ("A" eller "B"-sukker)

6. Samlet mængde (tons netto): 60

7. Antal partier: 1 i 3 delmængder (parti A1: 20 tons; parti A2: 20 tons; parti A3: 20 tons)

8. Produktets karakteristika og kvalitet(3)(5): se EFT C 312 af 31.10.2000, s. 1 (C.1).

9. Emballering(7): se EFT C 267 af 13.9.1996, s. 1 (11.2 A, 1.b, 2.b og B.4).

10. Etikettering eller mærkning(6): se EFT C 114 af 29.4.1991, s. 1 (V.A.3).

- sprog, der skal benyttes ved mærkningen: fransk

- Yderligere angivelser: -

11. Den måde, produktet tilvejebringes på: Fællesskabets marked

12. Forudset leveringsstadium: frit bestemmelsessted.

13. Alternativt leveringsstadium: frit afskibningshavn.

14. a) Afskibningshavn: -

b) Lasteadresse: -:

15. Lossehavn: -

16. Bestemmelsessted: Parti A1: Association humanitaire Akamasoa Andralanitra, Antananarivo

Parti A2: Mgr. Antoine Scopelliti, Eveche, 503 Anbatondrazaka; tlf. (+261-20) 548 10 12

Parti A3: Paroisse Kristy Mpanjaka; P. Louis Lopergolo Manjakaray, Antananarivo; tlf. (+261-20) 224 01 00; fax 224 15 03

- transithavn eller -lager: -

- transportvej over land: -

17. Periode eller sidste dato for levering på det forudsete stadium: - første frist: 30.9.2001

- anden frist: 28.10.2001

18. Periode eller sidste dato for levering på det alternative stadium: - første frist: 20.-31.8.2001

- anden frist: 17.-30.9.2001

19. Frist for indgivelse af bud (klokken 12, Bruxelles-tid): - første frist: 24.7.2001

- anden frist: 21.8.2001.

20. Budsikkerhedens størrelse: 15 EUR/t.

21. Adresse for indsendelse af bud og budsikkerheder(1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B - 1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (udelukkende).

22. Eksportrestitution(4): restitutionen, som anvendes den 4.7.2001, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1311/2001 (EFT L 177 af 30.6.2001, s. 26)

(1) Yderligere oplysninger: Torben Vestergaard (tlf. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).

(2) Leverandøren retter så hurtigt som muligt henvendelse til modtageren eller hans repræsentant for at aftale, hvilke forsendelsedokumenter der er nødvendige.

(3) Leverandøren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende medlemsstat ikke er blevet overtrådt. Radioaktivitetsattesten skal indeholde oplysning om indholdet af cæsium 134 og 137 og af jod 131.

(4) Kommissionens forordning (EF) nr. 259/98 (EFT L 25 af 31.1.1998, s. 39) er gældende for eksportrestitutionen. Den i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der omhandles i punkt 22 i dette bilag.

Leverandørens opmærksomhed henledes på artikel 4, stk. 1, sidste afsnit, i nævnte forordning. Der fremsendes kopi af licensen, så snart udførselsangivelsen er antaget (fax (32-2) 296 20 05).

(5) Leverandøren skal ved varens levering overbringe modtageren eller hans repræsentant følgende dokument:

- phytosanitært certifikat.

(6) Uanset EFT C 114 af 29.4.1991, punkt VA 3 c) affattes påskriften således: "Det Europæiske Fællesskab".

(7) Med henblik på eventuel omladning i andre sække skal leverandøren levere 2 % tomme ekstra sække af samme kvalitet som de sække, hvori varen er emballeret, med et stort "R" påført efter påskriften.

Top