EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1040

Kommissionens forordning (EF) nr. 1040/2001 af 30. maj 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 41. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000

OJ L 145, 31.5.2001, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1040/oj

32001R1040

Kommissionens forordning (EF) nr. 1040/2001 af 30. maj 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 41. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000

EF-Tidende nr. L 145 af 31/05/2001 s. 0019 - 0019


Kommissionens forordning (EF) nr. 1040/2001

af 30. maj 2001

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 41. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af 13. september 1999 om den fælles markedsordning for sukker(1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1527/2000(2), særlig artikel 18, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1531/2000 af 13. juli 2000 om en løbende licitation med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt sukker(3), foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport af dette sukker.

(2) I henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1531/2000 fastsættes der i påkommende tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling på markedet for sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet.

(3) Efter gennemgang af tilbuddene bør de bestemmelser, der er nævnt i artikel 1, fastsættes for den 41. dellicitation.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 41. dellicitation for hvidt sukker, ifølge forordning (EF) nr. 1531/2000, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til 40,501 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. maj 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 252 af 25.9.1999, s. 1.

(2) EFT L 175 af 14.7.2000, s. 59.

(3) EFT L 175 af 14.7.2000, s. 69.

Top