EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1038

Rådets forordning (EF) nr. 1038/2001 af 22. maj 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder

OJ L 145, 31.5.2001, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 288 - 288
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 288 - 288
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 288 - 288
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 288 - 288
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 288 - 288
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 288 - 288
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 288 - 288
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 288 - 288
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 288 - 288

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005; stiltiende ophævelse ved 32003R1782

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1038/oj

32001R1038

Rådets forordning (EF) nr. 1038/2001 af 22. maj 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder

EF-Tidende nr. L 145 af 31/05/2001 s. 0016 - 0016


Rådets forordning (EF) nr. 1038/2001

af 22. maj 2001

om ændring af forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999(4) er det fastsat, at producenter, for at kunne modtage arealstøtte, skal udtage en forudfastsat procentdel af deres arealer, og at udtagne arealer kan anvendes til at dyrke afgrøder, som ikke er bestemt til konsum.

(2) I Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler(5) er der fastsat særlige bestemmelser om udvikling af økologisk landbrug, herunder om begrænset tilførsel af gødning.

(3) Dyrkning af foderbælgplanter udgør en dyrkningspraksis, der på naturlig vis genopretter jordens frugtbarhed. En udvidelse af produktionen af denne afgrøde spiller derfor en vigtig rolle for udviklingen af den økologiske produktion af landbrugsprodukter.

(4) For at fremme den økologiske produktion bør arealer, der er udtaget i forbindelse med støtten til markafgrøder, kunne anvendes til dyrkning af foderbælgplanter på bedrifter, der for den samlede produktion deltager i ordningen i forordning (EØF) nr. 2092/91 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1251/1999 ændres således:

1) Artikel 6, stk. 3, første afsnit, affattes således: "3. Udtagne arealer kan anvendes til at:

- tilvejebringe materialer til fremstilling i Fællesskabet af produkter, som ikke primært er bestemt til konsum eller foderbrug, under forudsætning af, at der anvendes effektive kontrolordninger

- producere foderbælgplanter på bedrifter, der for den samlede produktion drives efter forpligtelserne i forordning (EØF) nr. 2092/91."

2) Artikel 9, stk. 1, niende led, affattes således: "- jordudtagning, navnlig for så vidt angår artikel 6, stk. 3; disse betingelser fastlægger, hvilke foderbælgplanter der kan dyrkes på udtagne arealer, og kan, for så vidt angår første afsnit, første led, i nævnte stykke, omhandle dyrkning af produkter uden betaling."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra produktionsåret 2001/02.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 2001.

På Rådets vegne

M. Winberg

Formand

(1) Forslag af 6.2.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(2) Udtalelse afgivet den 5.4.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) Udtalelse afgivet den 25.4.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1672/2000 (EFT L 193 af 29.7.2000, s. 13).

(5) EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1. Forordningen er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2000 (EFT L 241 af 26.9.2000, s. 39).

Top