EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0392

2001/392/EF: Kommissionens beslutning af 4. maj 2001 om fjerde ændring af beslutning 2000/284/EF om listen over godkendte sædopsamlingsstationer for indførsel af hingstesæd fra tredjelande (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1172)

OJ L 138, 22.5.2001, p. 22–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2004; stiltiende ophævelse ved 32004D0616

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/392/oj

32001D0392

2001/392/EF: Kommissionens beslutning af 4. maj 2001 om fjerde ændring af beslutning 2000/284/EF om listen over godkendte sædopsamlingsstationer for indførsel af hingstesæd fra tredjelande (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1172)

EF-Tidende nr. L 138 af 22/05/2001 s. 0022 - 0030


Kommissionens beslutning

af 4. maj 2001

om fjerde ændring af beslutning 2000/284/EF om listen over godkendte sædopsamlingsstationer for indførsel af hingstesæd fra tredjelande

(meddelt under nummer K(2001) 1172)

(EØS-relevant tekst)

(2001/392/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, i direktiv 90/425/EØF(1), senest ændret ved Kommissionens beslutning 95/176/EF(2), særlig artikel 17, stk. 3, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Listen over godkendte sædopsamlingsstationer for indførsel af hingstesæd fra tredjelande blev fastsat ved Kommissionens beslutning 2000/284/EF(3), senest ændret ved beslutning 2001/169/EF(4).

(2) Myndighederne i Canada og Schweiz har officielt meddelt Kommissionen, at de i overensstemmelse med direktiv 92/65/EØF har godkendt henholdsvis yderligere to og én sædopsamlingsstation(er).

(3) Listen bør ændres på baggrund af de nye oplysninger fra de pågældende tredjelande, og af hensyn til klarheden bør ændringerne fremhæves i bilaget.

(4) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2000/284/EF affattes som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2) EFT L 117 af 24.5.1995, s. 23.

(3) EFT L 94 af 14.4.2000, s. 35.

(4) EFT L 60 af 1.3.2001, s. 62.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

>TABELPOSITION>

Top