EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0991

Kommissionens forordning (EF) nr. 991/2001 af 21. maj 2001 om ændring af bilaget til Rådets direktiv 92/14/EØF om begrænsning af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 2, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) (EØS-relevant tekst)

OJ L 138, 22.5.2001, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 446 - 448
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 446 - 448
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 446 - 448
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 446 - 448
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 446 - 448
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 446 - 448
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 446 - 448
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 446 - 448
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 446 - 448
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 84 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 84 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; stiltiende ophævelse ved 32006L0093

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/991/oj

32001R0991

Kommissionens forordning (EF) nr. 991/2001 af 21. maj 2001 om ændring af bilaget til Rådets direktiv 92/14/EØF om begrænsning af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 2, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 138 af 22/05/2001 s. 0012 - 0014


Kommissionens forordning (EF) nr. 991/2001

af 21. maj 2001

om ændring af bilaget til Rådets direktiv 92/14/EØF om begrænsning af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 2, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/14/EØF af 2. marts 1992 om begrænsning af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 2, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988)(1), senest ændret ved direktiv 1999/28/EF(2), særlig artikel 9a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Artikel 3 i direktiv 92/14/EØF indrømmer undtagelser for flyvemaskiner, der er opført i bilaget til direktivet, forudsat at de fortsat er leaset til en fysisk eller juridisk person, der er etableret i registreringslandet i referenceperioden.

(2) Artikel 9a i direktiv 92/14/EØF, som ændret ved Rådets direktiv 98/20/EF(3), giver mulighed for at anvende en forenklet procedure ved ændring af bilagene med henblik på at sikre fuld overensstemmelse med kriterierne for undtagelse.

(3) Siden ikrafttræden af direktiv 1999/28/EF, som første gang ændrede bilaget til direktiv 92/14/EØF i henhold til den forenklede procedure, er nogle af de flyvemaskiner, som er anført i bilaget, blevet ophugget, og andre er udgået af det pågældende lands register; oplysningerne om sådanne flyvemaskiner bør derfor slettes i bilaget.

(4) Nogle af de omfattede flyvemaskiner overskrider grænsen på 25 år i løbet af 2001 og bør derfor medtages i bilaget.

(5) Det er også ønskeligt, at bilaget ajourføres med oplysninger om flyvemaskiner, som allerede er medtaget, hvor der er sket en ændring af registreringskode eller luftfartsselskab.

(6) Bilagsændringernes begrænsede art og omfang samt deres hastende karakter retfærdiggør en ændring af det retlige instrument.

(7) Det haster at få denne forordning sat i kraft, så de berørte parter hurtigst muligt kan nyde godt af de indeholdte undtagelser.

(8) Forordningens bestemmelser er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Regler om Flysikkerhed(4), som er nedsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart(5), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2871/2000(6) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til direktiv 92/14/EØF ændres i henhold til bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. maj 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 76 af 23.3.1992, s. 21.

(2) EFT L 118 af 6.5.1999, s. 53.

(3) EFT L 107 af 7.4.1998, s. 4.

(4) Udvalget for Regler om Flysikkerhed, skriftlig høring af 15.3.2001.

(5) EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4.

(6) EFT L 333 af 29.12.2000, s. 47.

BILAG

I bilaget til direktiv 92/14/EØF foretages følgende ændringer: 1. Følgende oplysninger slettes:

ALGERIET

>TABELPOSITION>

EGYPTEN

>TABELPOSITION>

TUNESIEN

>TABELPOSITION>

2. Følgende oplysninger indsættes:

ALGERIET

>TABELPOSITION>

SAUDI-ARABIEN

>TABELPOSITION>

SYRIEN

>TABELPOSITION>

YEMEN

>TABELPOSITION>

3. Oplysningerne for Uganda erstattes med følgende:

UGANDA

>TABELPOSITION>

Top