EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0500

Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav

OJ L 73, 15.3.2001, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 48 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 48 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 111 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2015; ophævet ved 32015R1962

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/500/oj

32001R0500

Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav

EF-Tidende nr. L 073 af 15/03/2001 s. 0008 - 0012


Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001

af 14. marts 2001

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(1), senest blevet ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2846/98(2) af 17. december 1998, særlig artikel 18, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2847/93 via edb meddele Kommissionen, hvilke mængder af hver bestand der er taget af fartøjer, som fører deres flag, i farvande, der hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, og på åbent hav, samt alle oplysninger, der er modtaget i henhold til artikel 17, stk. 2.

(2) Det bør derfor præciseres, hvilke detaljerede oplysninger der skal fremsendes, intervallerne for disse meddelelser samt det format, der skal anvendes ved fremsendelsen af de pågældende oplysninger.

(3) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Hver medlemsstat meddeler inden udgangen af den første måned i hvert kvartal via edb Kommissionen, hvilke mængder af hver bestand der ikke er undergivet TAC eller kvoter, og som er taget af fiskerfartøjer, der fører dens flag, i farvande, der hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, og på åbent hav, og som:

- er blevet landet i det foregående kvartal direkte på dens område

- er blevet landet i det foregående kvartal direkte i tredjelande

- er blevet omladet i det foregående kvartal til tredjelandes fartøjer.

2. Hver medlemsstat meddeler inden udgangen af den første måned i hvert kvartal via edb Kommissionen, hvilke mængder der er taget af fiskerfartøjer, der fører en anden medlemsstats flag, i farvande, der hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, og på åbent hav, og som i det foregående kvartal er blevet landet på dens eget område.

3. Når medlemsstaten fremsender de i stk. 1 og 2 omhandlede fangstoplysninger, benytter den formatet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fælleskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(2) EFT L 358 af 31.12.1998, s. 5.

BILAG

I. RAPPORT E

Kvartalsvis record af fangster, der ikke er undergivet TAC eller kvoter, og som er taget af EF-fiskerfartøjer i farvande, der hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, og på åbent hav, og som landes og/eller omlades, bortset fra fangster, der landes på en anden medlemsstats område.

Rapporten indeholder fem typer af records, som beskrives nedenfor (punkt A-E). Alle records er obligatoriske, undtagen den, der omhandles i punkt D.

Almindelige bemærkninger:

- Hvert felt i samme record afsluttes med skrifttegnet ";" (semikolon).

- For felterne med tal, der angiver mængder, foretages registreringen til højre, og decimaltegnene angives efter et punktum.

- Hvis korrespondenten benytter FIDES(1), som Kommissionen - GD Fiskeri - har fastsat med henblik på fremsendelsen af data, er det tilladt at benytte alternative præsentationsformer (men indholdet ændres ikke).

A. Rapporttype. Første record i rapporten

>TABELPOSITION>

B. Identifikation af den rapporterende medlemsstat. Anden record i rapporten

>TABELPOSITION>

C. Identifikation af perioden. Tredje record i rapporten

>TABELPOSITION>

D. Kommentarer. Fjerde record i rapporten eller efterfølgende records, fakultativ

>TABELPOSITION>

E. Data for de kumulerede fangster. Fjerde record i rapporten og/eller efterfølgende records

>TABELPOSITION>

II. RAPPORT F

Kvartalsvis record af fangster, der ikke er undergivet TAC eller kvoter, og som er taget af EF-fiskerfartøjer fra andre medlemsstater i farvande, der hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, og på åbent hav, og som landes på den rapporterende medlemsstats område.

Rapporten indeholder fem typer af records, som beskrives nedenfor (punkt A-E). Alle records er obligatoriske, undtagen den, der omhandles i punkt D.

De generelle bemærkninger vedrørende rapport E, der findes i afsnit I, gælder også for rapport F.

A. Rapporttype. Første record i rapporten

>TABELPOSITION>

B. Identifikation af den rapporterende medlemsstat. Anden record i rapporten

>TABELPOSITION>

C. Identifikation af perioden. Tredje record i rapporten

>TABELPOSITION>

D. Kommentarer. Fjerde record i rapporten eller efterfølgende records, fakultativ

>TABELPOSITION>

E. Data for de kumulerede fangster. Fjerde record i rapporten og/eller efterfølgende records

>TABELPOSITION>

III. KODER FOR DEN OMFATTEDE PERIODE

- ÅÅÅÅMMDD er datoen (ÅÅÅÅ - år med fire cifre, MM - måned med to cifre og DD - dag med to cifre) svarende til den sidste dag i den omfattede periode.

- P viser typen af den omfattede periode (et bogstav):

D- Dag

W- Uge (søndag er ugens sidste dag)

M- Måned

Q- Kvartal

S- Halvår

Y- År.

IV. KODER FOR OMRÅDET

Koderne for området skal svare til dem, der er fastsat i forordningerne om indberetning af statistiske oplysninger om nominale fangster, taget af medlemsstater, der driver fiskeri

1) i det nordøstlige Atlanterhav (Rådets forordning (EØF) nr. 3880/91 (EFT L 365 af 31.12.1991, s. 1))

2) i det nordvestlige Atlanterhav (Rådets forordning (EØF) nr. 2018/93 (EFT L 186 af 28.7.1993, s. 1)) og

3) i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (Rådets forordning (EØF) nr. 2597/95 (EFT L 270 af 13.11.1995, s. 1)).

- De to første positioner svarer til FAO's statistiske fiskeriområde.

- De syv efterfølgende positioner svarer til underområder af FAO's statistiske fiskeriområde.

(1) FIDES: Fisheries Data Exchange System; IDA-projekt, der fastlægger en fælles fremgangsmåde for elektronisk dataudveksling mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

Top