EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0178

2001/178/EF: Afgørelse nr. 2/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Den Tjekkiske Republik den 23. januar 2001 om ændring af protokol 4 til Europaaftalen med Den Tjekkiske Republik om definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde

EFT L 64 af 6.3.2001, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/178/oj

22001D0178

2001/178/EF: Afgørelse nr. 2/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Den Tjekkiske Republik den 23. januar 2001 om ændring af protokol 4 til Europaaftalen med Den Tjekkiske Republik om definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde

EF-Tidende nr. L 064 af 06/03/2001 s. 0036 - 0038


Afgørelse nr. 2/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Den Tjekkiske Republik

den 23. januar 2001

om ændring af protokol 4 til Europaaftalen med Den Tjekkiske Republik om definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde

(2001/178/EF)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR -

under henvisning til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side(1), undertegnet i Bruxelles den 4. oktober 1993, særlig artikel 38 i protokol 4 dertil, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der bør foretages visse tekniske tilpasninger for at afhjælpe uoverensstemmelser mellem de forskellige sproglige udgaver af teksten.

(2) Listen over utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger bør ændres for at sikre en korrekt fortolkning og medtage visse arbejdsprocesser, som tidligere ikke var omfattet af denne liste.

(3) Bestemmelserne om den midlertidige anvendelse af faste toldsatser i forbindelse med forbuddet mod toldgodtgørelse eller -fritagelse bør forlænges indtil den 31. december 2001.

(4) Der er behov for at indføre et system med regnskabsmæssig adskillelse af materialer med og uden oprindelsesstatus, som er undergivet tilladelse fra toldmyndighederne.

(5) Bestemmelserne vedrørende beløb udtrykt i euro bør revideres med henblik på at gøre proceduren klarere og de fastlagte beløb i nationale valutaer mere stabile.

(6) Af hensyn til den manglende produktion af et bestemt materiale i de berørte lande foretages en korrektion af listen over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at de kan få oprindelsesstatus -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I protokol 4 om definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1, litra i), affattes således:

"i) 'merværdi' prisen ab fabrik minus toldværdien af alle anvendte materialer, som har oprindelse i de andre lande, der er anført i artikel 3 og 4, eller, hvis toldværdien ikke er kendt eller ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i Fællesskabet eller i Den Tjekkiske Republik."

2) Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1. Med forbehold af stk. 2 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give varerne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 6 er opfyldt:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport og oplagring

b) adskillelse og samling af kolli

c) vask, rensning; afstøvning, fjernelse af oxid-lag, olie, maling eller andre belægninger

d) strygning eller presning af tekstiler

e) enkel maling og polering

f) afskalning, hel eller delvis slibning, polering og glasering af korn eller ris

g) farvning af sukker eller formning af sukker i stykker

h) skrælning, udstening og afskalning/udbælgning af frugter, nødder og grøntsager

i) hvæsning, enkel slibning eller enkel tilskæring

j) sigtning, sortering, klassificering, tilpasning (herunder samling i sæt)

k) enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser, flakoner, anbringelse i sække, kasser, æsker, på bræt, plader eller bakker samt alle andre enkle emballeringsarbejder

l) anbringelse eller trykning af mærker, etiketter, logoer og andre lignende kendetegn på selve varerne eller deres emballage

m) enkel blanding af varer, også af forskellig art

n) enkel samling af dele for at kunne danne en komplet vare eller adskillelse af varer i dele

o) kombination af to eller flere af de i litra a)-n) nævnte arbejdsprocesser

p) slagtning af dyr.

2. Alle arbejdsprocesser, der udføres enten i Fællesskabet eller i Den Tjekkiske Republik på en given vare, skal tages i betragtning samlet, når det bestemmes, om bearbejdningen eller forarbejdningen af den pågældende vare skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1."

3) Artikel 15, stk. 6, sidste punktum, affattes således:"Bestemmelserne i dette stykke finder anvendelse indtil den 31. december 2001."

4) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 20a

Regnskabsmæssig adskillelse

1. I de tilfælde, hvor der er betydelige omkostninger eller materielle vanskeligheder forbundet med at opretholde særskilte lagre af materialer med og uden oprindelse, som er identiske og indbyrdes ombyttelige, kan toldmyndighederne efter skriftlig anmodning fra de pågældende give tilladelse til, at metoden med såkaldt 'regnskabsmæssig adskillelse' benyttes til styringen af sådanne lagre.

2. Det skal under denne metode kunne sikres, at antallet af fremstillede varer, som kan anses som varer med oprindelsesstatus, i en given referenceperiode er det samme som det antal, der ville være fremstillet, hvis der var opretholdt en fysisk adskillelse af lagrene.

3. Toldmyndighederne kan give en sådan tilladelse på de betingelser, de anser for at være hensigtsmæssige.

4. Denne metode registreres og anvendes i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der gælder for det land, hvor varen blev fremstillet.

5. Indehaveren af denne tilladelse kan alt efter omstændighederne udstede eller anmode om oprindelsesbeviser for den mængde varer, der kan anses som varer med oprindelsesstatus. Efter anmodning fra toldmyndighederne skal indehaveren af tilladelsen fremlægge en redegørelse for, hvordan mængderne er styret.

6. Toldmyndighederne overvåger brugen af tilladelsen og kan til enhver tid tilbagekalde den, såfremt indehaveren af tilladelsen på nogen som helst måde benytter tilladelsen på ukorrekt vis eller ikke opfylder de øvrige betingelser i denne protokol."

5) I artikel 22, stk. 1, første punktum, indsættes følgende efter "eksportør":", i det følgende benævnt 'godkendt eksportør',".

6) Artikel 30 affattes således:

"Artikel 30

Beløb udtrykt i euro

1. Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, litra b), og artikel 26, stk. 3, fastsættes modværdien i de i artikel 3 og 4 omhandlede landes nationale valutaer af de beløb, der er udtrykt i euro, årligt af hver af de pågældende lande, når varerne er faktureret i en anden valuta end euro.

2. Sendinger er omfattet af bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, litra b), og artikel 26, stk. 3, med udgangspunkt i den valuta, som fakturaen er udstedt i, og ud fra det beløb, som det pågældende land har fastsat.

3. De beløb, der skal benyttes i en given national valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i euro udtrykte beløb på den første hverdag i oktober. Beløbene meddeles Europa-Kommissionen inden den 15. oktober og anvendes fra den 1. januar det efterfølgende år. Europa-Kommissionen underretter alle de berørte lande om de pågældende beløb.

4. Et land kan afrunde - opad eller nedad - det beløb, der fremkommer ved omregning til dets nationale valuta af et beløb udtrykt i euro. Beløbet kan efter afrunding højst afvige fra det beløb, der fremkommer ved omregningen, med 5 %. Et land kan bibeholde modværdien i national valuta af et beløb udtrykt i euro uændret, hvis omregningen af dette beløb ved den årlige tilpasning i henhold til stk. 3 fører til en stigning af den i national valuta udtrykte modværdi på mindre end 15 %, inden ovennævnte afrunding foretages. Modværdien i national valuta kan bibeholdes uændret, hvis omregningen fører til en lavere modværdi.

5. De i euro udtrykte beløb undersøges af associeringsudvalget efter anmodning fra Fællesskabet eller Den Tjekkiske Republik. Som led i denne undersøgelse overvejer associeringsudvalget, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i euro udtrykte beløb."

7) I bilag II foretages følgende ændringer:

Teksten vedrørende HS-position 5309 til 5311 affattes således:

">TABELPOSITION>"

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. januar 2001.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. januar 2001.

På associeringsrådets vegne

A. Lindh

Formand

(1) EFT L 360 af 31.12.1994, s. 2.

Top