EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0052

2001/52/EF: Kommissionens beslutning af 20. september 2000 om Frankrigs statsstøtte til fordel for vinsektoren (meddelt under nummer K(2000) 2754)

OJ L 17, 19.1.2001, p. 30–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/52(1)/oj

32001D0052

2001/52/EF: Kommissionens beslutning af 20. september 2000 om Frankrigs statsstøtte til fordel for vinsektoren (meddelt under nummer K(2000) 2754)

EF-Tidende nr. L 017 af 19/01/2001 s. 0030 - 0037


Kommissionens beslutning

af 20. september 2000

om Frankrigs statsstøtte til fordel for vinsektoren

(meddelt under nummer K(2000) 2754)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2001/52/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger i overensstemmelse med traktatens artikel 88, stk. 2, første afsnit, under hensyntagen til disse bemærkninger, og

ud fra følgende betragtninger:

I

SAGSFORLØB

(1) Ved brev af 3. februar 1999, som blev modtaget den 8. februar 1999, anmeldte de franske myndigheder en støtteordning vedrørende regulering af vindyrkningsarealer i Charentes-regionen. Anmodninger om supplerende oplysninger blev fremsendt den 18. marts og den 14. juli 1999. De franske myndigheder svarede ved breve af 6. maj og 28. juli 1999.

(2) Ved brev nr. SG(99) D/8176 af 15. oktober 1999 underrettede Kommissionen de franske myndigheder om sin beslutning om at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, vedrørende ovennævnte støtte. Indledningen af proceduren vedrørte kun tre af de fire foranstaltninger, de franske myndigheder oprindelig havde anmeldt. Kommissionen havde ingen indvendinger imod foranstaltningen "tillæg til rydningspræmien".

(3) Kommissionens beslutning om at indlede proceduren blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende(1). Kommissionen opfordrede de øvrige medlemsstater og interesserede tredjeparter til at fremsætte deres bemærkninger til den omhandlede støtte. Kommissionen har ikke modtaget bemærkninger fra interesserede tredjeparter. De franske myndigheder fremsendte deres kommentarer i brev af 13. december 1999.

(4) Uden at underrette Kommissionen og uden at afvente afslutningen af undersøgelsesproceduren udstedte de franske myndigheder to bekendtgørelser af 12. marts 1999 og 6. april 2000 vedrørende betingelserne for tildeling af støtten til forbedring af vinstokbestanden på vinbedrifter i det bestemte dyrkningsområde "Cognac", den ene for produktionsåret 1998/99, den anden for produktionsåret 1999/2000(2). Kommissionen henvendte sig på ny til de franske myndigheder ved brev af 31. maj 2000 fra vicegeneraldirektøren i GD for Landbrug, hvori de franske myndigheder blev adspurgt, om foranstaltningen "tillæg til den nationale støtte til forbedring af vinstokbestanden" reelt var iværksat. Man henviste i brevet til traktatens artikel 88, stk. 3, som forbyder iværksættelse af statsstøtte. Man henviste endvidere til princippet om tilbagesøgning af støtte, der er uforenelig med fællesmarkedet. De franske myndigheder fremsendte ovennævnte retsforskrifter i brev af 28. juni 2000 og bekræftede hermed implicit, at foranstaltningen var vedtaget.

II

DETALJERET BESKRIVELSE AF STØTTEN

(5) Den påtænkte ordning sigter mod en omlægning af de vindyrkningsarealer i Charentes-regionen, der i øjeblikket anvendes til fremstilling af cognac, til produktion af andre vine - "landvine". Ordningen er en følge af den krise, sektoren oplever, og som medfører dannelsen af store lagre.

(6) Omlægningen sker gennem fire foranstaltninger, der skal fremme produktionen af vine, som imødekommer en efterspørgsel blandt forbrugerne, og mindske produktionsmængden for cognac:

Tillæg til den nationale støtte til forbedring af vinstokbestanden

Målet med støtten er en kvalitativ forbedring af vindyrkningsarealerne. Foranstaltningen består i at tilskynde cognacproducenterne til at omstille driften til fremstilling af "landvine", idet man fremmer anvendelsen af bestemte vinstoksorter(3). Foranstaltningen vil kun omfatte 1000 ha vindyrkningsarealer.

Budgetoverslaget udgør 10000000 FRF (1524000 EUR), inden for hvilken ramme der kan ydes tillæg på 10000 FRF/ha (1524 EUR) til de vinavlere, der allerede er berettiget til den nationale støtte til forbedring af vinstokbestanden.

Støtten vil strække sig over en periode på et år, idet de franske myndigheder har oplyst, at en eventuel godkendelse af en forlængelse af støtten over flere år først vil ske efter en evaluering af foranstaltningen, når denne har fungeret i et år.

Støtten vil have følgende omfang:

- 24000 FRF/ha for en vinavler, der leverer hele sin produktion til en markedsførende producentorganisation eller til kooperative vincentraler, som er medlemmer af markedsførende producentorganisationer. Tillægget vil bringe den samlede støtte op på 34000 FRF/ha

- 22000 FRF/ha for en vinavler, der leverer en del af sin produktion til en kooperativ vincentral, som er medlem af en producentorganisation, der er godkendt som en markedsførende organisation, eller leverer en del af sin produktion til en producentorganisation, der er godkendt som en markedsførende organisation, eller er medlem af en producentorganisation med status som forening eller af en forening for omstrukturering af vindyrkningsarealerne. Tillægget vil bringe den samlede støtte op på 32000 FRF/ha

- 10000 FRF/ha i enhver anden situation. Tillægget vil bringe den samlede støtte op på 20000 FRF/ha.

Teknisk støtte til producenterne

Der er tale om en ledsageforanstaltning til den foregående, som består i at hjælpe vinavlerne med at omlægge deres produktionsmetode gennem et program for igangsætning og uddannelse med henblik på omstilling af vindyrkningsarealerne. Programmet består i afholdelse af informationsmøder, distribution af brochurer og konsulentrådgivning i dyrkningsmetoder og vinfremstilling. Budgetoverslaget udgør 5000000 FRF (762000 EUR).

Salgsfremstød for cognac

Der er tale om foranstaltninger, som skal standse tabet af afsætningsmarkeder for cognac gennem afsætningsfremmende aktiviteter til fordel for dette produkt. Disse aktiviteter omfatter afholdelse af messer og udstillinger, PR samt reklamekampagner. De vil primært finde sted i tredjelande og tager navnlig sigte på det asiatiske og det amerikanske kontinent. Budgetoverslaget for 1999 udgør 5000000 FRF (762000 EUR).

Tillæg til rydningspræmien

Der er tale om foranstaltninger af strukturel karakter, som sigter mod at formindske produktionskapaciteten i Charentes-regionen.

(7) Hvad angår tillægget til den nationale støtte til forbedring af vinstokbestanden, har Kommissionen ved indledningen af proceduren til undersøgelse af de anmeldte foranstaltninger taget hensyn til, at det i artikel 14 i Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for vin(4), som ændret ved forordning (EØF) nr. 2253/88(5), foreskrives, at det siden den 1. september 1988 har været forbudt at yde national støtte til beplantning af vindyrkningsarealer med undtagelse af støtte, der opfylder kriterier, som bl.a. gør det muligt at nå det mål, at den producerede mængde formindskes, eller at kvaliteten forbedres, uden at produktionen forøges. Således vil der alene kunne ydes støtte til vinstoksorter, der indebærer en forbedring, og som ikke har nogen høj produktivitet på de pågældende vindyrkningsjorder. De sorter, de franske myndigheder har underrettet Kommissionen om, opfylder disse betingelser. Desuden vil det samlede støttebeløb ikke overskride det loft, som er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2741/89(6), hvori det hedder, at støttebeløbet pr. ha beplantet vindyrkningsareal ikke må overstige 30 % af de faktiske omkostninger i forbindelse med rydning og beplantning, som kan fastsættes skønsmæssigt i hvert område, bl.a. ud fra de geomorfologiske forhold.

(8) Endvidere indeholder Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin(7) (FMO) bestemmelser om rydning af vindyrkningsarealer og omstrukturering og omstilling inden for sektoren. Da det program, de franske myndigheder har fremlagt, indeholder en langsigtet løsning på problemet med vinproduktionen i Charentes-regionen, bør de påtænkte foranstaltninger tage højde for de nye retningslinjer i denne fælles markedsordning. Med den nævnte forordning indføres en ordning for omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer med det formål at tilpasse produktionen til efterspørgslen på markedet. Kommissionens forordning (EF) nr. 1227/2000 af 31. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, for så vidt angår produktionskapacitet(8), indeholder i henhold til artikel 15, litra c), i forordning (EF) nr. 1493/1999 bestemmelser med sigte på at undgå en forøgelse af produktionskapaciteten som følge af anvendelsen af omstillingsforanstaltningerne. Det fremgår af de fremsendte oplysninger, at omstillingen indebærer fremstilling af nye "landvine" og dermed en forøgelse af den samlede produktion. Det bestemmes desuden i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1493/1999, at det indtil den 31. juli 2010 er forbudt at plante druesorter, der er klassificeret som druesorter til persning. Kommissionen har derfor måttet slutte, at en af lovgiverens målsætninger under affattelsen af den nye markedsordning var at forhindre en forøgelse af vinproduktionen.

(9) Ifølge de franske myndigheder vil den øgede produktion af landvin, som sortsomstillingen medfører (1 til 1,5 mio. hl), blive opsuget af markedet for "landvin", som efter deres oplysninger har været i konstant fremgang i Frankrig siden 1988. Imidlertid tyder andre oplysninger, som ligeledes kommer fra Frankrig - bl.a. rapport nr. 65 af 7. juli 1999 udfærdiget af Office national interprofessionnel des vins (Onivins) (Det Nationale Branchekontor for Vin) - på en mindre optimistisk situation, hvad angår afsætningen af "landvin". For selv om man for perioden 1994-1998 registrerede en stigning på 9 % i afsætningen af "landvin" har man konstateret et fald i salget i de seneste to år.

(10) Selv om man går ud fra, at sortsomstillingen af vindyrkningsarealerne i Charentes-regionen har den fordel, at den formindsker produktionen af vin, som ikke har noget afsætningsmarked, har Kommissionen således vurderet, at den forøgelse af produktionen af "landvin" i Frankrig, som det vil medføre, fraviger principperne i den nye fælles markedsordning for vin og kan skabe konkurrenceforvridninger på et vinmarked, der ikke udviser tegn på vækst. Der bør nemlig tages hensyn til det forhold, at den vin, som resulterer af omstillingen af disse vindyrkningsarealer, tilføres det normale vinmarked, medens den i øjeblikket pr. definition har andre bestemmelsessteder uden for dette marked. Derfor risikerer en generel omstilling af disse vindyrkningsarealer i høj grad at flytte problemet til andre anderledes markeder, da den alt i alt medfører en nettoforøgelse af produktionen af den vin, der markedsføres, hvilket strider imod målsætningerne i den nye FMO.

(11) På denne baggrund og eftersom de franske myndigheder ikke har truffet nogen dispositioner med henblik på at tilpasse foranstaltningen til de nye krav inden for sektoren, bl.a. ved at lade omstillingen af vindyrkningsarealerne i Charentes-regionen ledsage af en væsentlig formindskelse af produktionsarealerne og af udbyttet, har Kommissionen måttet betvivle den nævnte foranstaltnings overensstemmelse med de nye krav på fællesskabsplan.

(12) Hvad angår den tekniske støtte til producenterne, har Kommissionen sluttet, at den pågældende foranstaltning kunne sidestilles med en støtte til landmændenes uddannelse, der tog sigte på at forbedre deres tekniske kunnen og derfor kunne bidrage til vinsektorens udvikling uden at påvirke samhandelsvilkårene på en måde, der stred mod den fælles interesse. Men da denne foranstaltning var en ledsageforanstaltning til den foregående, har Kommissionen besluttet ikke at tage stilling til denne, så længe den anden foranstaltning ikke er godkendt.

(13) Med hensyn til den foranstaltning, som består i et salgsfremstød for cognac, har Kommissionen, idet den konstaterede, at de planlagte aktioner hver for sig overholder Fællesskabets rammeordninger, besluttet at undersøge den, eftersom lignende foranstaltninger tidligere er blevet godkendt. Kommissionen godkendte således i 1998 en støtte til Bureau National Interprofessionnel du Cognac (Det Nationale Branchekontor for Cognac) med henblik på afsætningsfremmende foranstaltninger for en periode på fire år(9). Kommissionen spurgte derfor sig selv, om ikke den nye bevilling til afsætningsfremmende aktiviteter til fordel for cognac ville resultere i en kumuleret konkurrenceforvridning til skade for andre brændevinsproducenter i Fællesskabet. Kommissionen var derfor ikke i stand til at godkende denne støtte uden først at have hørt de franske myndigheders argumenter vedrørende forbindelsen mellem den allerede tilladte støtte og den anmeldte støtte samt hvilke initiativer, de påtænker at tage for at undgå en alt for stor konkurrenceforvridning i forhold til andre fællesskabsproducenter.

(14) Derimod vurderede Kommissionen ved indledningen af proceduren, at den foranstaltning, der består i et tillæg til rydningspræmien, var forenelig med Fællesskabets konkurrenceregler. Indledningen af undersøgelsesproceduren vedrørte således ikke denne fjerde foranstaltning.

(15) Kommissionen har således vurderet, at de foranstaltninger, der består i et tillæg til den nationale støtte til forbedring af vinstokbestanden, foranstaltningen vedrørende teknisk støtte til producenterne samt foranstaltningen vedrørende et salgsfremstød for cognac gav producenterne inden for vinsektoren en fordel. Denne støtte var derfor i princippet ikke forenelig med fællesmarkedet, medmindre den var omfattet af en af de undtagelser, som var nævnt i traktatens artikel 87, stk. 2 og 3. Kommissionen har ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger kunnet slutte, at de nævnte foranstaltninger var forenelige med fællesmarkedet. Kommissionen har derfor fundet det nødvendigt at indlede den procedure, som er omhandlet i traktatens artikel 88, stk. 2.

III

KOMMENTARER FRA FRANKRIG

(16) De franske myndigheder fremsatte i brev af 13. december 1999 deres kommentarer til Kommissionens beslutning om at indlede den i artikel 88, stk. 2, omhandlede procedure over for den anmeldte støtte.

(17) Hvad angår foranstaltningen "tillæg til den nationale støtte til forbedring af vinstokbestanden", påpeger de franske myndigheder, at målet hermed er at formindske produktionskapaciteten i regionen gennem en begrænsning af udbyttet. Således udgør det aktuelle udbytte i gennemsnit ca. 150 hl pr. ha vindyrkningsareal, og omstillingen til landvin vil bevirke, at det gennemsnitlige udbytte for de omstillede vindyrkningsarealer vil falde til ca. 90 hl/ha.

(18) Ifølge de franske myndigheder vil omstillingen også gøre det muligt at målrette vindyrkningsarealerne mod markedet, idet de vine, som i øjeblikket produceres i Charentes-regionen, ikke har de kvalitetsmæssige egenskaber, som kræves, for at de kan afsættes. Dette vil desuden gøre det muligt på sigt at formindske den mængde, der leveres til obligatorisk destillation af vin fremstillet af druesorter med dobbelt klassificering, og dermed EUGFL's udgifter i den sammenhæng.

(19) De franske myndigheder er af den opfattelse, at da foranstaltningen kun vedrører 1000 ha, som skal omstilles, vil det eventuelt være nødvendigt at udvide denne omstillingsindsats, bl.a. inden for rammerne af iværksættelsen af den ordning, som er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 1493/1999. De tilføjer, at denne forordning, som indeholder et forbud mod plantning af nye vinstokke og indfører en ordning for omstilling af vindyrkningsarealer, desuden vil blive overholdt, da de anmeldte foranstaltninger ikke sigter mod at udvide vindyrkningsarealerne i Charentes-regionen, men at bidrage til disses tilpasning til markedet ved at fremme rydning i samme omfang gennem omstilling af de eksisterende vindyrkningsarealer (1000 ha).

(20) De franske myndigheder betvivler dernæst Kommissionens skøn over den mængde landvin, der kan markedsføres, nemlig 1,5 mio. hl. Ifølge dem vil omstillingsordningen medføre en formindskelse på 150000 hl bordvin og en produktion - efter tre år - på 80000 til 90000 hl landvin. Ifølge de franske myndigheder er markedet for landvin, som efter deres opfattelse er meget dynamisk, i stand til at fortsætte sin vækst på verdensmarkedet. De aftalte mængder er således steget kraftigt i de seneste år fra 7 mio. hl i 1996 til over 10 mio. hl i 1997 og 1998 trods et fald i høstudbyttet som følge af de klimatiske forhold i de seneste to produktionsår. Den mindre kraftige vækst, som blev konstateret i 1998/99, og som Kommissionen henviste til ved indledningen af undersøgelsesproceduren, kan ikke fortolkes som et fald i efterspørgslen, eftersom priserne på landvin er steget kraftigt i løbet af dette produktionsår: + 14 % for røde landvine (helt op til + 20 % for sortsvine) og + 11 % for hvide landvine (helt op til + 16 % for sortsvine). De franske myndigheder er således af den opfattelse, at foranstaltningen ikke resulterer i en nettoforøgelse af produktionen af den vin, som markedsføres, men i en tilpasning til markedet for denne vinproducerende region, hvis vin udgør et afsætningsmarked, der er fastslået i fællesskabsforskrifterne.

(21) Hvad angår foranstaltningen "salgsfremstød for cognac" har de franske myndigheder meddelt Kommissionen, at de har besluttet ikke at iværksætte denne foranstaltning, og at de i overensstemmelse med artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 88(10) trækker anmeldelsen af denne foranstaltning tilbage.

IV

VURDERING AF STØTTEN

(22) Ifølge traktatens artikel 87, stk. 1, er bortset fra de i nævnte traktat hjemlede undtagelser statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.

(23) Det hedder endvidere i artikel 76 i forordning (EØF) nr. 822/87, at medmindre andet er bestemt i nævnte forordning, finder traktatens artikel 87, 88 og 89 anvendelse på produktion af og handel med vinprodukter.

(24) Hvad angår de foranstaltninger, der går under betegnelsen "tillæg til den nationale støtte til forbedring af vinstokbestanden" og "teknisk støtte", forudsætter de, at der gives disse producenter en fordel, som andre producenter ikke får del i. Følgelig fordrejer eller truer de med at fordreje konkurrencevilkårene på førnævnte måde og falder dermed ind under definitionen "statsstøtte" i betydningen efter artikel 87, stk. 1.

(25) Det lader til, at denne støtte kan påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne, for så vidt som den begunstiger den nationale produktion til skade for produktionen i andre medlemsstater. Vinsektoren er nemlig særlig følsom over for konkurrence på fællesskabsplan, bl.a. i Frankrig, og dermed meget sårbar over for enhver foranstaltning til fordel for produktionen i en af medlemsstaterne.

(26) Følgende tabel viser omfanget af samhandelen mellem Frankrig og de andre medlemsstater, hvad angår vinprodukter:

Vin - I alt

>TABELPOSITION>

(27) Der findes imidlertid undtagelser fra den i artikel 87, stk. 1, omhandlede hovedregel om uforenelighed.

(28) De i artikel 87, stk. 2, omhandlede undtagelser fra hovedreglen om uforenelighed finder helt klart ikke anvendelse. De er da heller ikke blevet gjort gældende af de franske myndigheder.

(29) De i artikel 87, stk. 3, omhandlede undtagelser bør fortolkes strengt ved analysen af ethvert støtteprogram med et regionalt eller et sektorspecifikt sigte eller af ethvert individuelt tilfælde af anvendelse af generelle støtteordninger. De kan bl.a. kun anvendes i de tilfælde, hvor Kommissionen kan fastslå, at støtten er nødvendig for opfyldelsen af et af de pågældende mål. Godkendelse af anvendelsen af de nævnte undtagelser på støtte, der ikke tjener til opfyldelsen af sådanne mål, vil være ensbetydende med at tillade forstyrrende indgreb i samhandelen mellem medlemsstaterne og fordrejning af konkurrencevilkårene, som ikke har nogen berettigelse i relation til Fællesskabets interesse, og følgelig give de erhvervsdrivende i visse medlemsstater ubegrundede fordele.

(30) Kommissionen er af den opfattelse, at den pågældende støtte ikke tilsigter at fremme den økonomiske udvikling i et område, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse i henhold til artikel 87, stk. 3, litra a). Den tilsigter heller ikke at fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse eller afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i henhold til artikel 87, stk. 3, litra b). Hjælpen tilsigter heller ikke at fremme kulturen eller bevare kulturarven i henhold til artikel 87, stk. 3, litra d).

(31) Den eneste undtagelse, der kunne komme i betragtning i den foreliggende sag, er den, der er omhandlet i artikel 87, stk. 3, litra c), hvori det hedder, at støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner kan betragtes som forenelig med fællesmarkedet, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse.

Tillæg til den nationale støtte til forbedring af vinstokbestanden

(32) Hvad denne foranstaltning angår, sluttede Kommissionen allerede ved indledningen af undersøgelsesproceduren, at de vinstoksorter, de franske myndigheder har tænkt sig at anvende, i princippet opfylder de kriterier, som er fastsat i fællesskabsforskrifterne (se detaljeret beskrivelse af støtten, jf. betragtning 7).

(33) Kommissionen sluttede også, at artikel 5 i forordning (EØF) nr. 2741/89 var overholdt, ifølge hvilken støttebeløbet pr. ha beplantet vindyrkningsareal ikke må overstige 30 % af de faktiske omkostninger i forbindelse med rydning og beplantning (betragtning 7).

(34) Kommissionen har imidlertid konstateret, at det i henhold til den fælles markedsordning for vin, som blev indført ved forordning (EØF) nr. 822/87, siden den 1. september 1988 har været forbudt at yde national støtte til beplantning af vindyrkningsarealer med undtagelse af støtte, der opfylder kriterier, som bl.a. gør det muligt at nå det mål, at den producerede mængde formindskes, eller at kvaliteten forbedres, uden at produktionen forøges (betragtning 8).

(35) Kommissionen slutter desuden, at en eventuel forøgelse af produktionen af "landvin" i Frankrig fraviger principperne i den nuværende fælles markedsordning og kan skabe konkurrenceforvridninger på et vinmarked, der ikke udviser tegn på vækst (betragtning 10).

(36) På denne baggrund og eftersom de franske myndigheder ikke har truffet nogen dispositioner med henblik på at tilpasse foranstaltningen til de nye krav inden for sektoren, bl.a. ved at lade omstillingen af vindyrkningsarealerne i Charentes-regionen ledsage af en væsentlig formindskelse af produktionsarealerne og af udbyttet, betvivlede Kommissionen den nævnte foranstaltnings overensstemmelse med de nye krav på fællesskabsplan (betragtning 11).

Formindskelse af produktionskapaciteten: formindskelse af udbyttet

(37) De franske myndigheder forklarer, at målet med foranstaltningen netop er at formindske produktionskapaciteten og begrænse udbyttet, hvilket vil medføre et fald i det gennemsnitlige udbytte for de omstillede vindyrkningsarealer fra 150 hl til 90 hl/ha. Ifølge de franske myndigheder vil omstillingen også gøre det muligt at målrette vindyrkningsarealerne mod markedet og på sigt at formindske den mængde, der leveres til obligatorisk destillation af vin fremstillet af druesorter med dobbelt klassificering, hvilket ville betyde en formindskelse af EUGFL's udgifter i den sammenhæng.

(38) Kommissionen tilslutter sig de franske myndigheders konklusion, hvad angår en betydelig formindskelse af produktionskapaciteten som følge af omstillingen til andre vinstoksorter. Men problemet vedrørende en formindskelse af udbyttet bør ikke alene anskues ud fra resultaterne af en sortsomstilling, men også ud fra en formindskelse af størrelsen af udbyttet af de vinstoksorter, som tjener til fremstilling af cognac. Således viser de tal, de franske myndigheder meddelte Kommissionen i brev af 30. maj 2000 vedrørende ordningen for Charentes-regionen inden for rammerne af den fælles markedsordning for vin, en kraftig stigning i udbyttet af vinstoksorten "ugni-blanc", der anvendes til fremstilling af cognac, fra 80 hl/ha i 1976 til 120 hl/ha i dag(11). Kommissionen er af den opfattelse, at formindskelsen af udbyttet også bør omfatte sorten "ugni-blanc", der anvendes til fremstilling af cognac, som er årsagen til produktionsoverskuddet i regionen. De franske myndigheders tal viser, at der er en manøvremargen, som muliggør en sådan formindskelse. Kommissionen kan derfor ikke anse en formindskelse, som alene baserer sig på en sortsomstilling, for tilstrækkelig.

Formindskelse af produktionsarealerne

(39) De franske myndigheder er af den opfattelse, at formindskelsen af produktionsarealerne igangsættes ved hjælp af den foranstaltning, som tilsigter en endelig rydning, i samme omfang som omstillingen af de eksisterende vindyrkningsarealer. De franske myndigheder tilføjer, at da foranstaltningen kun vedrører 1000 ha, som skal omstilles, vil det eventuelt være nødvendigt at udvide omstillingsindsatsen inden for rammerne af iværksættelsen af den ordning, som er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 1493/1999. De tilføjer, at denne forordning, som indeholder et forbud mod plantning af nye vinstokke og indfører en ordning for omstilling af vindyrkningsarealer, vil blive overholdt, da de anmeldte foranstaltninger ikke sigter mod at udvide vindyrkningsarealerne i Charentes-regionen, men at bidrage til disses tilpasning til markedet ved at fremme en endelig rydning.

(40) Kommissionen deler de franske myndigheders synspunkt, hvad angår hensigtsmæssigheden af en endelig rydning som middel til at fremme tilpasningen af vindyrkningsarealerne i Charentes-regionen til markedet. Men den må konstatere, at der, i betragtning af at rydningen har en frivillig karakter, ikke på forhånd er sikkerhed for, at en omstrukturering af 1000 ha vil blive ledsaget af rydningen af et tilsvarende areal. Desuden viser det forhold, at de franske myndigheder selv tidligere har understreget nødvendigheden af at reducere regionens samlede produktionsareal (skønsmæssigt ansat til +- 80000 ha) med 15 til 20 % (12000 til 16000 ha), at iværksættelsen af denne foranstaltning alene næppe bidrager til en tilfredsstillende løsning for den pågældende region. De franske myndigheder er klar over dette, når de foreslår at videreføre omstillingsindsatsen inden for rammerne af den nye fælles markedsordning for vin.

Tilpasning af produktionen til efterspørgslen

(41) Det hedder ganske rigtigt i artikel 11, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1493/1999, at der indføres en ordning for omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer. Det hedder endvidere i artikel 11, stk. 2, at ordningens mål er at tilpasse produktionen til efterspørgslen på markedet. De franske myndigheder har forsøgt at bevise, at sidstnævnte betingelse er opfyldt.

(42) De franske myndigheder betvivler for det første Kommissionens skøn over den mængde landvin, der kan markedsføres, nemlig en mængde på 1,5 mio. hl. Ifølge dem vil omstillingsordningen medføre en formindskelse på 150000 hl bordvin og en produktion - efter tre år - på 80000 til 90000 hl landvin.

(43) Desuden vurderer de franske myndigheder i modstrid med Kommissionens opfattelse, jf. betragtning 9, at markedet for landvin vil være i stand til at fortsætte sin vækst på verdensmarkedet (betragtning 20). De aftalte mængder er således steget kraftigt i de seneste år trods et fald i høstudbyttet som følge af de klimatiske forhold i de seneste to produktionsår. Den mindre kraftige vækst, som blev konstateret i 1998/99, og som Kommissionen henviste til ved indledningen af undersøgelsesproceduren, kan ikke fortolkes som et fald i efterspørgslen, eftersom priserne på landvin er steget kraftigt i løbet af dette produktionsår: + 4 % for røde landvine (helt op til + 20 % for sortsvine) og + 11 % for hvide landvine (helt op til + 6 % for sortsvine).

(44) Ifølge oplysninger modtaget fra Office national interprofessionnel des vins (Onivins) (Det Nationale Branchekontor for Vin)(12) efter indledningen af undersøgelsesproceduren udviste den vejede gennemsnitspris for landvin 20 uger inden starten på produktionsåret 1999/2000 for røde landvine og rosélandvine et fald på 5 % i forhold til det foregående produktionsår (7 % for røde landvine med sortsbetegnelse og 5 % for rosévine med sortsbetegnelse) og et fald på 8 % for hvide landvine (10 % for hvide landvine med sortsbetegnelse). Disse oplysninger, som ganske vist bør behandles med forsigtighed, stemmer ikke overens med de franske myndigheders påstand, ifølge hvilken markedet for landvin er i konstant fremgang.

(45) I lyset af de oplysninger, der er kommet til dens kendskab, og i mangel af en analyse vedrørende en sådan foranstaltnings faktiske indvirkning på markedet betvivler Kommissionen fortsat markedets evne til at absorbere de nye mængder landvine, som vil blive produceret efter en sortsomstilling i Charentes-regionen.

Konkurrenceforvridninger

(46) Kommissionen må derfor, idet den bemærker, at foranstaltningen sigter mod en omstilling af sektoren med langsigtede virkninger, bekræfte den konklusion, den drog ved indledningen af undersøgelsesproceduren, ifølge hvilken en forøgelse af produktionen af "landvin" i Frankrig fraviger principperne i den nye fælles markedsordning for vin og kan skabe konkurrenceforvridninger på et vinmarked, der ikke udviser utvetydige tegn på vækst. Kommissionen fastholder således, at det forhold, at den vin, som resulterer af omstillingen af disse vindyrkningsarealer, tilføres det normale vinmarked, medens den i øjeblikket pr. definition har andre bestemmelsessteder uden for dette marked, i høj grad risikerer at flytte problemet til andre markeder/områder, samtidig med at det medfører en nettoforøgelse af produktionen af den vin, der markedsføres, hvilket strider imod målsætningerne i den nye FMO.

(47) Kommissionen ønsker at understrege, at denne konklusion også finder anvendelse på den tidligere FMO for vin, hvori princippet om en ikke-forøgelse af produktionen også er knæsat.

(48) Samtidig med at Kommissionen vurderer, at den foranstaltning, de franske myndigheder har iværksat, kan skabe store konkurrenceforvridninger inden for en sektor, hvor forøgelsen af produktionen er underlagt en ganske særlig kontrol - idet den flytter problemerne i Charentes-regionen til andre regioner i Fællesskabet - er den af den opfattelse, at alene de foranstaltninger, der vedtages inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og mere konkret inden for rammerne af den pågældende fælles markedsordning, kan sikre, at der tages hensyn til de globale interesser, som aktørerne på markedet har. Det bør i den forbindelse bringes i erindring, at en medlemsstats påberåbelse af traktatens artikel 87, 88 og 89 ikke kan have forrang i forhold til bestemmelserne i forordningen om den pågældende markedsordning(13). Anvendelsen af disse artikler er underordnet de bestemmelser, der er fastsat i de pågældende forordninger. Kommissionen kan ikke godkende en støtte, der ifølge sin natur er uforenelig med de bestemmelser, der gælder for en fælles markedsordning, eller som medfører forstyrrelser i den pågældende markedsordnings funktion.

(49) Kommissionen konstaterer således, at det ikke er lykkedes de franske myndigheder at tilpasse foranstaltningen til de nye krav inden for sektoren, bl.a. ved at lade omstillingen af vindyrkningsarealerne i Charentes-regionen ledsage af en væsentlig formindskelse af produktionsarealerne og af udbyttet, hvorfor Kommissionen må slutte, at den foreliggende foranstaltning ikke er forenelig med de nye krav på fællesskabsplan og dermed med Fællesskabets konkurrenceregler, og specielt med traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

Teknisk støtte

(50) Hvad angår foranstaltningen vedrørende teknisk støtte, er der tale om en ledsageforanstaltning til den foregående, hvorfor dennes uforenelighed ikke længere berettiger dens iværksættelse, og Kommissionen kan derfor ikke godkende, at støtten tildeles.

Salgsfremstød for cognac

(51) Med hensyn til foranstaltningen "salgsfremstød for cognac" har de franske myndigheder trukket den tilbage, hvorfor der ikke længere er nogen grund til, at Kommissionen tager stilling til foranstaltningen.

V

KONKLUSIONER

(52) De foranstaltninger, der består henholdsvis i et tillæg til den nationale støtte til forbedring af vinstokbestanden og i en ledsageforanstaltning i form af en teknisk støtte til producenterne, kan ikke anses for omfattet af den i traktatens artikel 87, stk. 3, omhandlede undtagelse, da de ikke opfylder de krav, der er fastsat i den fælles markedsordning for vin. De er dermed uforenelige med traktaten og må således ikke iværksættes.

(53) De franske myndigheder udstedte den 12. marts 1999 en bekendtgørelse vedrørende betingelserne for tildeling af støtten til forbedring af vinstokbestanden på vinbedrifter i det bestemte dyrkningsområde "Cognac" for produktionsåret 1998/99. De udstedte den 6. april 2000 en identisk bekendtgørelse vedrørende produktionsåret 1999/2000. Ved disse bekendtgørelser iværksættes den foranstaltning, som blev anmeldt til Kommissionen i strid med artikel 88, stk. 3. Foranstaltningen udgør således en ulovlig støtte i medfør af artikel 1, litra f), i forordning (EF) nr. 659/1999.

(54) Kommissionen beklager, at Den Franske Republik har iværksat den nævnte støtte i strid med traktatens artikel 88, stk. 3.

(55) Hvad angår støtte, som er iværksat før vedtagelsen af Kommissionens endelige beslutning, er der grund til at bemærke, at den pågældende støtte, i betragtning af den præceptive karakter af de procedureregler, som er fastsat i traktatens artikel 88, stk. 3, regler, hvis direkte virkning Domstolen har fastslået i dom af 19. juni 1973 i sag 77/72, Carmine Capolongo mod Azienda Agricola Maya(14), i dom af 11. december 1973 i sag 120/73, Gebrüder Lorenz GmbH mod Forbundsrepublikken Tyskland(15), i dom af 22. marts 1977 i sag 78/76, Firma Steinicke & Weinlig mod Forbundsrepublikken Tyskland(16), ikke efterfølgende kan lovliggøres (dom af 21. november 1991 i sag C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires m.fl. mod Den Franske Republik(17)).

(56) Er den ulovlige støtte uforenelig med fællesmarkedet, bestemmer Kommissionen i i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 659/1999, at den pågældende medlemsstat skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at kræve støtten tilbagebetalt fra støttemodtageren. Denne tilbagebetaling er nødvendig med henblik på at genoprette den tidligere situation gennem ophævelse af de finansielle fordele, som modtageren af den ulovlige støtte uretmæssigt har nydt godt af siden tidspunktet for tildelingen af støtten.

(57) I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 659/1999 skal den støtte, der skal tilbagebetales, indeholde renter beregnet på grundlag af en passende sats, som fastsættes af Kommissionen. Renterne betales fra det tidspunkt, hvor den ulovlige støtte var til støttemodtagerens rådighed, og indtil den er tilbagebetalt.

(58) Støtten skal tilbagebetales i overensstemmelse med de procedurer, som er fastsat i den franske lovgivning. Beløbene omfatter påløbne renter fra det tidspunkt, hvor støtten blev udbetalt, indtil det tidspunkt, hvor den er fuldt tilbagebetalt. Renterne beregnes på basis af Kommissionens referencesats ved hjælp af metoden for fastsættelse af reference- og aktualiseringssatser(18).

(59) Nærværende beslutning foregriber ikke de konsekvenser, som Kommissionen eventuelt drager med hensyn til finansieringen af den fælles landbrugspolitik via Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL).

(60) De franske myndigheder har trukket foranstaltningen "salgsfremstød for cognac" tilbage i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 659/1999. Kommissionen slutter derfor, at der ikke er grund til at tage stilling til den nævnte foranstaltning -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Den foranstaltning, Frankrig har iværksat, og som består i et tillæg til den nationale støtte til forbedring af vinstokbestanden i det bestemte dyrkningsområde "Cognac" for produktionsårene 1998/99 og 1999/2000 er en ulovlig støtte, der er uforenelig med traktatens artikel 87 til 89, og kan ikke anses for omfattet af den i traktatens artikel 87, stk. 3, omhandlede undtagelse.

2. Ledsageforanstaltningen vedrørende teknisk støtte til producenterne er uforenelig med traktatens artikel 87 til 89 og kan ikke anses for omfattet af den i traktatens artikel 87, stk. 3, omhandlede undtagelse.

Artikel 2

Frankrig skal ophæve de i artikel 1 omhandlede støtteordninger.

Artikel 3

Frankrig træffer alle nødvendige foranstaltninger for at tilbagesøge den støtte, som er udbetalt til støttemodtagerne i medfør af de i artikel 1 omhandlede ordninger.

Artikel 4

Frankrig underretter senest to måneder efter meddelelsen af denne beslutning Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at efterkomme beslutningen.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2000.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT C 359 af 11.12.1999, s. 7.

(2) Den franske lovtidende af 11.4.1999 og 23.4.2000.

(3) Arriloba B, Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Chardonnay B, Chasan B, Chenin B, Cot N, Gamay N à jus blanc, Merlot N og Sauvignon B.

(4) EFT L 84 af 27.3.1987.

(5) EFT L 198 af 26.7.1988.

(6) EFT L 264 af 12.9.1989.

(7) EFT L 179 af 14.7.1999.

(8) EFT L 143 af 16.6.2000.

(9) Statsstøtte nr. N 327/98. Brev til Frankrig nr. SG(98) D/6737 af 4.8.1998.

(10) EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

(11) Sidstnævnte tal afviger fra det tal, de franske myndigheder opgav i brev af 13. december 1999.

(12) Rapport nr. 70 af 2.2.2000.

(13) Dom af 26.6.1979 i sag 177/78 Pigs and bacon, Kommissionen mod Mc Carren and Company Limited, Saml. 1979, s. 2161.

(14) Saml. 1973, s. 611.

(15) Saml. 1973, s. 1471.

(16) Saml. 1977, s. 595.

(17) Saml. 1991 I, s. 5505.

(18) EFT C 273 af 9.9.1997.

Top