EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A1215(02)

2000/771/EF: Intern aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen

OJ L 317, 15.12.2000, p. 376–381 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 035 P. 399 - 404
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 035 P. 399 - 404
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 035 P. 399 - 404
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 035 P. 399 - 404
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 035 P. 399 - 404
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 035 P. 399 - 404
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 035 P. 399 - 404
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 035 P. 399 - 404
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 035 P. 399 - 404
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 022 P. 69 - 74
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 022 P. 69 - 74
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 107 P. 191 - 196

No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 25/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/771(2)/oj

42000A1215(02)

2000/771/EF: Intern aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen

EF-Tidende nr. L 317 af 15/12/2000 s. 0376 - 0381


Intern aftale

mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET, ER -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i det følgende benævnt "traktaten" ,

under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou (Benin), i det følgende benævnt "AVS-EF-aftalen" ,

under henvisning til udkast fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Repræsentanterne for Fællesskabet skal indtage en fælles holdning i det ved AVS-EF-aftalen oprettede ministerråd, i det følgende benævnt "AVS-EF-Ministerrådet" . Imidlertid kan gennemførelsen af dette råds afgørelser, henstillinger og udtalelser, alt efter tilfældet, nødvendiggøre en aktion fra Fællesskabets side, en fælles aktion fra medlemsstaternes side eller en aktion fra én medlemsstats side.

(2) Det er derfor nødvendigt for medlemsstaterne - på områder, der henhører under deres kompetence - at præcisere de betingelser, under hvilke den fælles holdning, som Fællesskabets repræsentanter skal indtage i AVS-EF-Ministerrådet, skal fastlægges. Medlemsstaterne skal endvidere på samme områder træffe foranstaltninger til gennemførelse af de af dette råds afgørelser, henstillinger og udtalelser, som kan nødvendiggøre en fælles aktion fra medlemsstaternes side eller en aktion fra én medlemsstats side.

(3) Det er nødvendigt, at medlemsstaterne på de af AVS-EF-aftalen omfattede områder, der henhører under deres kompetence, bemyndiger Rådet til at træffe relevante afgørelser i medfør af AVS-EF-aftalens artikel 96 og 97.

(4) Det bør desuden bestemmes, at medlemsstaterne giver hinanden samt Kommissionen meddelelse om enhver traktat, konvention, aftale eller ordning og om enhver del af en traktat, konvention, aftale eller ordning, som vedrører områder, der er omhandlet i AVS-EF-aftalen, og som er indgået eller vil blive indgået mellem en eller flere medlemsstater og en eller flere AVS-stater.

(5) Endvidere bør der fastlægges procedurer for medlemsstaternes bilæggelse af de uoverensstemmelser vedrørende AVS-EF-aftalen, som måtte opstå medlemsstaterne imellem -

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

Den fælles holdning, som Fællesskabets repræsentanter skal indtage i AVS-EF-Ministerrådet og i Ambassadørudvalget, når de behandler spørgsmål henhørende under medlemsstaternes kompetence, vedtages af Rådet, der med enstemmighed træffer afgørelse om forslag fra Kommissionen eller fra en medlemsstat efter høring af Kommissionen.

Artikel 2

De afgørelser og henstillinger, som vedtages af AVS-EF-Ministerrådet eller Ambassadørudvalget på områder, der henhører under medlemsstaternes kompetence, gøres med henblik på deres gennemførelse til genstand for retsakter udstedt af medlemsstaterne.

Artikel 3

Medlemsstaternes holdning til anvendelsen af artikel 96 og 97 i AVS-EF-aftalen vedtages, når det drejer sig om spørgsmål henhørende under medlemsstaternes kompetence, af Rådet efter proceduren i bilaget.

Hvis de planlagte foranstaltninger vedrører områder, der henhører under medlemsstaternes kompetence, kan Rådet også træffe afgørelse på en medlemsstats initiativ.

Artikel 4

Enhver traktat, konvention, aftale eller ordning og enhver del af en traktat, konvention aftale eller ordning, som vedrører områder omhandlet i AVS-EF-aftalen, og som er indgået eller vil blive indgået mellem en eller flere medlemsstater og en eller flere AVS-stater, skal uanset dens form eller art snarest muligt meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen af den eller de pågældende medlemsstater. På anmodning af en medlemsstat eller Kommissionen gøres den således meddelte tekst til genstand for en drøftelse i Rådet.

Artikel 5

Såfremt en medlemsstat finder det nødvendigt at bringe artikel 98 i AVS-EF-aftalen i anvendelse på områder, som henhører under medlemsstaternes kompetence, rådfører den sig forinden med de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Såfremt AVS-EF-Ministerrådet skal tage stilling til en aktion fra den i stk. 1 omhandlede medlemsstat, er den holdning, Fællesskabet skal indtage, den samme som den pågældende medlemsstats, medmindre andet bestemmes af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet.

Artikel 6

Uoverensstemmelser, der måtte opstå mellem medlemsstater, vedrørende AVS-EF-aftalen, de dertil knyttede bilag og protokoller eller de interne aftaler, der er undertegnet med henblik på gennemførelse af nævnte AVS-EF-aftale, forelægges på begæring af den part, der tager initiativet hertil, for De Europæiske Fællesskabers Domstol på de betingelser, som er fastsat i traktaten og i den protokol vedrørende statutten for Domstolen, der er knyttet til traktaten.

Artikel 7

Repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, kan til enhver tid med enstemmighed træffe afgørelse om at ændre denne aftale efter forslag fra Kommissionen eller fra en medlemsstat efter høring af Kommissionen.

Artikel 8

Denne aftale skal godkendes af hver medlemsstat i overensstemmelse med dennes forfatningsmæssige bestemmelser. Hver medlemsstats regering giver Generalsekretariatet for Rådet notifikation om afslutningen af den procedure, der er nødvendig for aftalens ikrafttræden.

Denne aftale træder i kraft samtidig med AVS-EF-aftalen, forudsat at bestemmelserne i stk. 1 er opfyldt(1). Den finder anvendelse i samme tidsrum som bestemmelserne i AVS-EF-aftalen.

Artikel 9

Denne aftale, der er udfærdiget i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke elleve tekster har samme gyldighed, deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet, som sender en bekræftet genpart til hver af signatarstaternes regeringer.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de septiembre del año dos mil./Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusind./Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September zweitausend./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες./Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand./Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre deux mille./Fatto a Bruxelles, addì diciotto settembre duemila./Gedaan te Brussel, de achttiende september tweeduizend./Feito em Bruxelas, em dezoito de Setembro de dois mil./Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhatta./Som skedde i Bryssel den artonde september tjugohundra.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

>PIC FILE= "L_2000317DA.037901.EPS">

For regeringen for Kongeriget Danmark

>PIC FILE= "L_2000317DA.037902.EPS">

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2000317DA.037903.EPS">

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

>PIC FILE= "L_2000317DA.037904.EPS">

Por el Gobierno del Reino de España

>PIC FILE= "L_2000317DA.037905.EPS">

Pour le gouvernement de la République française

>PIC FILE= "L_2000317DA.038001.EPS">

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

>PIC FILE= "L_2000317DA.038002.EPS">

Per il Governo della Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2000317DA.038003.EPS">

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2000317DA.038004.EPS">

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000317DA.038005.EPS">

Für die Regierung der Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2000317DA.038101.EPS">

Pelo Governo da República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2000317DA.038102.EPS">

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

>PIC FILE= "L_2000317DA.038103.EPS">

På svenska regeringens vägnar

>PIC FILE= "L_2000317DA.038104.EPS">

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2000317DA.038105.EPS">

(1) AVS-EF-aftalens ikrafttrædelsesdato offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.

BILAG

1. Når Rådet på Kommissionens eller en medlemsstats initiativ finder, at en AVS-stat ikke har overholdt sine forpligtelser med hensyn til et af de væsentlige elementer, der er omhandlet i AVS-EF-aftalens artikel 9, eller i alvorlige tilfælde af korruption, anmoder det - undtagen i særligt hastende tilfælde - den berørte AVS-stat om at afholde konsultationer i overensstemmelse med AVS-EF-aftalens artikel 96 og 97.

Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Under konsultationerne repræsenteres Fællesskabet af Rådets formandskab og Kommissionen.

2. Hvis der trods alle bestræbelser ikke er fundet nogen løsning ved udløbet af den tidsfrist, der er fastsat i AVS-EF-aftalens artikel 96 og 97 for konsultationer, eller omgående, hvis der er tale om hastende tilfælde, eller hvis anmodningen om konsultationer afvises, kan Rådet i henhold til disse artikler efter forslag fra Kommissionen beslutte at træffe egnede foranstaltninger, herunder delvis suspension, med kvalificeret flertal. I tilfælde af fuldstændig suspension af AVS-EF-aftalens anvendelse i forhold til det berørte AVS-land træffer Rådet afgørelse med enstemmighed.

Disse foranstaltninger gælder, indtil Rådet efter den gældende procedure, der er omhandlet i stk. 1, har vedtaget en beslutning, som ændrer eller tilbagekalder de tidligere trufne foranstaltninger, eller eventuelt for den periode, der er angivet i beslutningen.

Med henblik herpå foretager Rådet regelmæssigt og mindst hver sjette måned en fornyet gennemgang af ovennævnte foranstaltninger.

Formanden for Rådet meddeler den berørte AVS-stat og AVS-EF-Ministerrådet de således vedtagne foranstaltninger, inden de træder i kraft.

Rådets beslutning offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Hvis foranstaltningerne vedtages umiddelbart, får AVS-staten og AVS-EF-Ministerrådet meddelelse om foranstaltningerne samtidig med, at den opfordres til at afholde konsultationer.

3. Europa-Parlamentet underrettes omgående fuldt ud om enhver beslutning, der vedtages i henhold til punkt 1 og 2.

Top