EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A1215(01)

2000/770/EF: Intern aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou, Benin, samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse

OJ L 317, 15.12.2000, p. 355–372 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 035 P. 380 - 397
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 035 P. 380 - 397
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 035 P. 380 - 397
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 035 P. 380 - 397
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 035 P. 380 - 397
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 035 P. 380 - 397
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 035 P. 380 - 397
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 035 P. 380 - 397
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 035 P. 380 - 397
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 022 P. 50 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 022 P. 50 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 107 P. 173 - 190

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

42000A1215(01)

2000/770/EF: Intern aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou, Benin, samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse

EF-Tidende nr. L 317 af 15/12/2000 s. 0355 - 0372


Intern aftale

mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou, Benin, samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET, ER -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou, Benin, i det følgende benævnt "AVS-EF-aftalen" , fastsætter Fællesskabets samlede bistand til AVS-staterne til 15200 mio. EUR for den femårige periode 2000-2005. Dette beløb består af op til 13500 mio. EUR fra 9. Europæiske Udviklingsfond (9. EUF), som tilvejebringes af medlemsstaterne, og op til 1700 mio. EUR fra Den Europæiske Investeringsbank, i det følgende benævnt "Banken".

(2) Desuden overføres eventuelle uudnyttede restbeløb fra tidligere europæiske udviklingsfonde på datoen for ikrafttrædelsen af finansprotokollen til AVS-EF-aftalen til 9. EUF og anvendes i overensstemmelse med betingelserne i AVS-EF-aftalen. Det samlede beløb dækker perioden 2000-2007. Denne periode omfatter den periode på ca. to år, der er nødvendig for ratifikationen af 9. EUF, og de to år, der følger efter udløbet af 9. EUF.

(3) Gyldigheden af Rådets afgørelse 91/482/EØF af 25. juli 1991 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab(1) er forlænget indtil den 28. februar 2001. Der vil inden denne dato blive truffet en ny afgørelse på grundlag af traktatens artikel 187. I denne afgørelse afsættes der et beløb på 175 mio. EUR fra 9. EUF til finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke traktatens fjerde del finder anvendelse, i det følgende benævnt "OLT" . Der fastsættes også bestemmelser om transaktioner til et beløb på op til 20 mio. EUR, som Banken kan gennemføre med egne midler i OLT. Desuden overføres eventuelle uudnyttede restbeløb fra tidligere europæiske udviklingsfonde, der er tildelt OLT, på datoen for denne aftales ikrafttræden til 9. EUF og anvendes i overensstemmelse med betingelserne i nævnte afgørelse.

(4) Repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, har vedtaget at afsætte et beløb på 125 mio. EUR til finansiering af udgifter, som Kommissionen pådrager sig i forbindelse med gennemførelsen af 9. EUF.

(5) Med henblik på gennemførelsen af AVS-EF-aftalen og den kommende afgørelse om OLT's associering, i det følgende benævnt "afgørelsen" , bør der oprettes 9. EUF og fastsættes en procedure for tildelingen af midler samt for medlemsstaternes bidrag dertil.

(6) Der bør fastsættes regler for forvaltningen af det finansielle samarbejde, fastlægges en procedure for programmering, undersøgelse og godkendelse af bistanden og fastsættes nærmere bestemmelser for tilsyn med anvendelsen af bistanden.

(7) I konklusionerne om den finansielle tildeling til 9. EUF fra EF-ministerkoordinationen for 3. AVS-EF-forhandlingskonference på ministerplan den 6. og 7. december 1999 noteres det, at Kommissionen agter at decentralisere sin administrative beslutningstagning, og der peges på behovet for reformer, som skal nydefinere Kommissionens og Rådets respektive roller i EUF-beslutningsprocessen.

(8) I erklæringen fra Rådet og Kommissionen om programmeringsprocessen, der er optaget i mødeprotokollen for AVS-EF-forhandlingskonferencen på ministerplan den 2. og 3. februar 2000, hedder det, at procedurerne og rapporteringskravene i forbindelse med programmeringsprocessen skal forvaltes strengt, og at medlemsstaternes og Kommissionens respektive roller i beslutningsprocessen skal revurderes og tilpasses.

(9) I Rådets konklusioner af 21. maj 1999 om evalueringen af EF's udviklingsinstrumenter og -programmer opfordrer Rådet Kommissionen og medlemsstaterne til på forskellige måder at effektivisere Det Europæiske Fællesskabs udviklingsbistand, herunder ved at uddelegere ansvarsområder til delegationerne, styrke koordinationen og komplementariteten mellem donorer, reducere antallet af instrumenter, udvide anvendelse af resultatkriterier og nyorientere arbejdet i forvaltningsudvalgene for udvikling.

(10) Rådet vedtog på samlingen den 21. maj 1999 en resolution om komplementaritet mellem EF's og medlemsstaternes udviklingssamarbejde. Rådet vedtog på samlingen den 18. maj 2000 konklusioner om operationel samordning. Der peges i disse dokumenter på ny på behovet for øget samordning og større komplementaritet, og det understreges, at partnerlandet bør spille en ledende rolle i processen.

(11) Der bør nedsættes et udvalg af repræsentanter for medlemsstaternes regeringer under Kommissionen og et lignende udvalg under Banken. Kommissionens og Bankens arbejde med anvendelsen af AVS-EF-aftalen og de tilsvarende bestemmelser i afgørelsen bør harmoniseres.

samt efter høring af Kommissionen og Banken -

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

KAPITEL I

FINANSIELLE MIDLER

Artikel 1

9. EUF's midler

1. Medlemsstaterne opretter en niende europæisk udviklingsfond (2000), i det følgende benævnt "9. EUF".

2. 9. EUF omfatter:

a) et beløb på op til 13800 mio. EUR, som tilvejebringes af medlemsstaterne efter følgende fordelingsnøgle:

>TABELPOSITION>

Af dette samlede beløb afsættes:

i) 3500 mio. EUR til AVS-staterne

ii) 175 mio. EUR til OLT

iii) 125 mio. EUR til Kommissionen til dækning af udgifterne i forbindelse med gennemførelsen af EUF.

b) Ethvert uudnyttet restbeløb fra tidligere EUF på datoen for ikrafttrædelsen af finansprotokollen til AVS-EF-aftalen samt alle beløb, der frigøres på et senere tidspunkt fra igangværende projekter i henhold til disse fonde, overføres til 9. EUF. Alle midler, der således overføres til 9. EUF, og som tidligere var blevet tildelt en AVS-stats, en AVS-regions eller et OLT's vejledende program, forbliver tildelt den pågældende stat eller region eller det pågældende OLT

c) Det samlede beløb afsat til bistand til AVS-staterne suppleret med overførte restbeløb fra tidligere EUF dækker perioden 2000-2007.

3. Indtægter i form af renter af de i stk. 2 omhandlede midler, der er deponeret hos udbetalende myndigheder i EU, jf. artikel 37, stk. 1, i bilag IV til AVS-EF-aftalen, krediteres en eller flere bankkonti, der åbnes i Kommissionens navn, og anvendes i overensstemmelse med artikel 10.

4. Den i stk. 2, litra a), anførte fordelingsnøgle kan ændres ved enstemmig afgørelse truffet af Rådet på forslag af Kommissionen, hvis en ny stat tiltræder Fællesskabet.

5. Endvidere kan Rådet i henhold til artikel 62, stk. 2, i AVS-EF-aftalen med enstemmighed træffe afgørelse om regulering af de finansielle midler.

Artikel 2

Midler forbeholdt AVS-staterne

1. Af det samlede beløb, der er angivet i artikel 1, stk. 2, litra a), tildeles op til 13500 mio. EUR AVS-staterne på følgende måde:

a) op til 10000 mio. EUR i form af gavebistand bestående af op til:

i) 9836 mio. EUR til støtte til langsigtet udvikling, der skal programmeres i overensstemmelse med artikel 1-5 i bilag IV til AVS-EF-aftalen. Disse midler kan anvendes til at finansiere kortfristede katastrofeaktioner i overensstemmelse med artikel 72, stk. 3, i AVS-EF-aftalen

ii) 90 mio. EUR til finansiering af budgettet for Centret for Virksomhedsudvikling (CVU) i overensstemmelse med bilag III til AVS-EF-aftalen

iii) 70 mio. EUR til finansiering af budgettet for Centret for Landbrugsudvikling (CLU) i overensstemmelse med bilag III til AVS-EF-aftalen

iv) 4 mio. EUR til dækning af udgifterne i forbindelse med Den Blandede Parlamentariske Forsamling, der er oprettet ved artikel 17 i AVS-EF-aftalen

b) op til 1300 mio. EUR til finansiering af støtte til regionalt samarbejde og regional integration i AVS-staterne i overensstemmelse med artikel 6 til 14 i bilag IV til AVS-EF-aftalen

c) op til 2200 mio. EUR til finansiering af investeringsfaciliteten i henhold til de vilkår og betingelser, der er anført i bilag II til AVS-EF-aftalen (finansieringsvilkår og -betingelser), dog ikke de rentegodtgørelser, der er omhandlet i artikel 2 og 4 i bilag II til aftalen, idet disse finansieres af de midler, der er nævnt i punkt 3, litra a), i bilag I til aftalen.

2. Af de 13500 mio. EUR, der er omhandlet i stk. 1, frigives 1000 mio. EUR først, når Rådet i 2004 har foretaget en resultatanalyse på forslag af Kommissionen. Disse midler skal, hvis de frigives, fordeles hensigtsmæssigt på de bevillingsrammer, der er anført i stk. 1, litra a), b) og c).

3. Inden udløbet af 9. EUF vurderer medlemsstaterne i overensstemmelse med punkt 7 i finansprotokollen til AVS-EF-aftalen sammen med AVS-staterne, i hvilket omfang forpligtelser og betalinger er blevet realiseret. Behovet for nye midler til støtte til finansielt samarbejde fastsættes på baggrund af denne vurdering, og der tages fuldt ud hensyn til de uudnyttede og ikke-udbetalte midler under 9. EUF.

4. Inden udløbet af 9. EUF fastsætter medlemsstaterne en skæringsdato for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. EUF.

Artikel 3

Midler forbeholdt OLT

1. Af det samlede beløb, der er anført i artikel 1, stk. 2, litra a), udgør Fællesskabets samlede finansielle bistand til OLT 175 mio. EUR, heraf 155 mio. EUR i form af gavebistand og 20 mio. EUR via investeringsfaciliteten. Reglerne for gennemførelsen af denne bistand fastlægges i Rådets afgørelse om OLT's associering med Fællesskabet, der træffes i medfør af traktatens artikel 187.

2. Hvis et OLT bliver uafhængigt og tiltræder AVS-EF-aftalen, nedsættes beløbene i stk. 1, og beløbene i artikel 2, stk. 1, litra a), nr. i), forhøjes tilsvarende af Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen.

Artikel 4

Midler forbeholdt udgifter i forbindelse med gennemførelsen

Der afsættes 125 mio. EUR til finansiering af Kommissionens udgifter i forbindelse med gennemførelsen af AVS-EF-aftalen, og disse midler anvendes efter principperne i denne aftales artikel 10 sammen med de midler, der er omhandlet i denne aftales artikel 1, stk. 3.

Artikel 5

Lån af Bankens egne midler

1. Til det beløb, der er anført i artikel 1, stk. 2, lægges op til 1720 mio. EUR i form af lån, der ydes af Banken af egne midler. Disse midler bevilges til de formål, der er fastsat i bilag II til AVS-EF-aftalen og i Rådets afgørelse i medfør af traktatens artikel 187 vedrørende OLT, i det følgende benævnt "afgørelsen" , i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i Bankens vedtægter og de relevante bestemmelser i vilkårene og betingelserne for investeringsfinansiering i ovennævnte bilag og afgørelse.

2. Disse lån fordeles således:

a) et beløb på op til 1700 mio. EUR til finansiering af foranstaltninger i AVS-staterne

b) et beløb på op til 20 mio. EUR til finansiering af foranstaltninger i OLT.

Artikel 6

Kaution for Banken

1. I forhold til deres andel i Bankens kapital forpligter medlemsstaterne sig til, idet de giver afkald på beneficium ordinis, som kautionister over for Banken at hæfte for alle finansielle forpligtelser for låntagerne i medfør af de kontrakter, der indgås af Banken om udlån af dens egne midler til gennemførelse af artikel 1 i bilag II til AVS-EF-aftalen og de tilsvarende bestemmelser i afgørelsen.

2. Den i stk. 1 nævnte kaution er begrænset til 75 % af det samlede beløb, for hvilket Banken har åbnet kreditter i medfør af samtlige lånekontrakter; den gælder for dækning af enhver risiko.

3. Medlemsstaternes forpligtelser efter stk. 1 fastsættes i kautionskontrakter mellem de enkelte medlemsstater og Banken.

Artikel 7

Transaktioner, der forvaltes af Banken i henhold til tidligere EUF

1. Indbetalinger til Banken i forbindelse med lån på særlige vilkår, der er ydet AVS-staterne, OLT og de franske oversøiske departementer, samt provenuer og indtægter fra transaktioner med risikovillig kapital, der er foretaget i henhold til tidligere EUF, tilfalder medlemsstaterne i forhold til deres bidrag til 9. EUF, hvorfra beløbene hidrører, medmindre Rådet på forslag af Kommissionen enstemmigt beslutter at henlægge dem som reserve eller anvende dem til andre formål.

2. Bankens provision for forvaltning af de lån og transaktioner, der er nævnt i stk. 1, fratrækkes forlods de pågældende beløb.

Artikel 8

Transaktioner, der forvaltes af Banken i henhold til 9. EUF

1. Bankens provenuer og indtægter af transaktioner i henhold til investeringsfaciliteten anvendes til nye transaktioner i henhold til faciliteten i overensstemmelse med artikel 3 i bilag II til AVS-EF-aftalen efter fradrag af ekstraordinære udgifter og forpligtelser i tilknytning til investeringsfaciliteten.

2. Bankens udgifter til forvaltning af investeringsfacilitetens transaktioner godtgøres fuldt ud. Rådet træffer med kvalificerede flertal, jf. denne aftales artikel 21, på forslag af Kommissionen, udarbejdet i forståelse med Banken, afgørelse om midlerne til og ordningerne for vederlag til Banken. Denne afgørelses bestemmelser indarbejdes i den aftale, på grundlag af hvilken Banken forpligter sig til at gennemføre disse transaktioner.

Artikel 9

Udgifter i forbindelse med gennemførelsen af 9. EUF

1. De i artikel 4 i denne aftale omhandlede midler anvendes sammen med de i artikel 1, stk. 3, nævnte til dækning af administrative og finansielle udgifter i forbindelse med gennemførelsen af 9. EUF. Kommissionen anvender disse midler til følgende formål:

a) administrative og finansielle udgifter i forbindelse med likviditetsstyringen af 9. EUF

b) styrkelse af Kommissionens og delegationernes administrative kapacitet med henblik på at sikre en gnidningsløs forberedelse og gennemførelse af 9. EUF-finansierede foranstaltninger

c) finansiering af undersøgelser, vurderinger, revisioner og konsulenttjenesteydelser, også i form af analyse, diagnose og udformning af strukturtilpasningsstrategier og andre politikker

d) overvågning og evaluering.

Bistanden må ikke anvendes til centrale forvaltningsopgaver, der varetages af EU's offentlige tjeneste, dvs. Kommissionens fastansatte personale.

2. Kommissionen fremlægger årlige samlede finansieringsforslag til det i artikel 21 nævnte EUF-Udvalg, i det følgende benævnt "EUF-Udvalget" om anvendelsen af disse midler indeholdende en rapport om det foregående års aktiviteter. EUF-Udvalget afgiver udtalelse om sådanne finansieringsforslag efter proceduren i artikel 27.

3. På forslag af Kommissionen kan Rådet dog med kvalificeret flertal, jf. artikel 21, beslutte, at de i denne artikel nævnte midler anvendes til andre formål end de i stk. 1 nævnte.

Artikel 10

Bidrag til 9. EUF

1. Kommissionen udarbejder og meddeler hvert år inden den 15. oktober Rådet et overslag over de betalinger, der skal foretages i det følgende regnskabsår, samt en forfaldsplan for indkaldelse af bidrag, under hensyn til Bankens behov for så vidt angår forvaltningen af investeringsfaciliteten og dens transaktioner. Kommissionen begrunder det ønskede beløb på grundlag af sin evne til rent faktisk at udbetale de foreslåede midler. Rådet træffer med kvalificeret flertal, jf. artikel 21, afgørelse herom samt om hver forfaldsplan.

2. Med hensyn til midler, der overføres fra tidligere EUF til 9. EUF i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, litra b), beregnes de enkelte medlemsstaters bidrag i forhold til deres bidrag til den pågældende EUF.

3. Sammen med de årlige overslag over bidrag forelægger Kommissionen Rådet et overslag over forpligtelser og betalinger for hvert af de fire år, der følger efter det år, som indkaldelsen af bidrag vedrører. Forfaldsplanen revurderes og godkendes hvert år af Rådet.

4. Er bidragene ikke tilstrækkelige til at dække 9. EUF's faktiske behov i det pågældende regnskabsår, forelægger Kommissionen forslag til supplerende indbetalinger for Rådet, der hurtigst muligt træffer afgørelse med kvalificeret flertal, jf. artikel 21.

5. De nærmere bestemmelser for medlemsstaternes indbetaling af bidrag fastsættes i finansforordningen, jf. artikel 31.

KAPITEL II

KOMMISSIONENS OG BANKENS OPGAVER

Artikel 11

Finansiel gennemførelse af projekter og programmer

1. Kommissionen varetager den finansielle gennemførelse af de foranstaltninger, der iværksættes med midler fra 9. EUF, der har form af gavebistand, dog ikke rentegodtgørelser. Kommissionen foretager udbetalingerne i overensstemmelse med finansforordningen, jf. artikel 31.

2. Banken forvalter på Fællesskabets vegne investeringsfaciliteten og gennemfører transaktionerne i henhold til denne i overensstemmelse med reglerne i finansforordningen, jf. artikel 31. I den forbindelse optræder Banken på Fællesskabets vegne og på dettes risiko. Alle rettigheder forbundet med sådanne transaktioner, herunder navnlig rettigheder som fordringshaver eller ejer, tilkommer medlemsstaterne.

3. Banken varetager den finansielle gennemførelse af foranstaltninger, der gennemføres ved hjælp af lån af Bankens egne midler, hvor det er relevant kombineret med rentegodtgørelser finansieret via 9. EUF's midler til gavebistand.

4. Både Kommissionen og Banken kan i forbindelse med programmer eller projekter, der samfinansieres af medlemsstater eller de af deres organer, der er ansvarlige for gennemførelsen, og er i overensstemmelse med prioriteterne i den landestøttestrategi, som der henvises til i kapitel III, overdrage ansvaret for forvaltningen af EU-midler til medlemsstaterne eller til dem, der er ansvarlige for gennemførelsen i medlemsstaterne. Synligheden af EU's bidrag skal dog sikres fuldt ud. Kommissionen yder finansiel godtgørelse for den forvaltningsmæssige byrde.

Artikel 12

Overvågning og rapportering om resultaterne af gennemførelsen af bistand fra 9. EUF

1. Kommissionen og Banken overvåger, hver især i det omfang de er berørt, AVS-staternes, OLT's og andre modtageres anvendelse af bistand fra 9. EUF samt gennemførelsen af projekter, der finansieres via 9. EUF, navnlig under hensyn til de relevante mål i artikel 55 og 56 i AVS-EF-aftalen og de tilsvarende bestemmelser i afgørelsen.

2. Banken informerer regelmæssigt Kommissionen om gennemførelsen af projekter, som finansieres med de midler fra 9. EUF, som den forvalter, efter de procedurer, der er fastlagt i de operationelle retningslinjer for investeringsfaciliteten. Kommissionen og Banken sikrer en snæver koordination og et tæt samarbejde for at støtte udviklingen af den private sektor i AVS-staterne.

3. Kommissionen og Banken giver i henhold til artikel 17, 18 og 19 i denne aftale medlemsstaterne, forsamlet i EUF-Udvalget, oplysninger om den praktiske nationale og regionale udnyttelse af midlerne fra 9. EUF. Disse oplysninger omfatter også transaktioner, der er finansieret af investeringsfaciliteten.

4. Som omhandlet i artikel 2, stk. 2 og 3, i denne aftale forelægger Kommissionen Rådet et forslag om en samlet resultatanalyse, som Rådet skal foretage i 2004. I analysen vurderes navnlig, i hvilket omfang forpligtelser og betalinger er blevet realiseret.

Artikel 13

Evalueringer

1. Kommissionen og Banken sikrer, hver især i det omfang de er berørt, at kvaliteten og gennemslagskraften af den finansielle bistand, der finansieres af 9. EUF, evalueres grundigt af uafhængige evalueringshold for så vidt angår målsektorer, emner og instrumenter.

2. Uden at det berører evalueringerne af målsektorer, emner og instrumenter, jf. stk. 1, kan konkrete, individuelle projekter evalueres af uafhængige evalueringshold. Projektevalueringer kan foretages på initiativ af Kommissionen og angives i finansieringsforslaget. Medlemsstaterne kan også anmode om en projektevaluering, når finansieringsforslaget drøftes i EUF-Udvalget.

3. Alle evalueringer udføres i overensstemmelse med god evalueringspraksis, herunder bl.a. de evalueringskriterier og principper for evaluering af udviklingsbistand, der er fastlagt af Komitéen for Udviklingsbistand under OECD.

4. EUF-Udvalget underrettes om afslutningen af evalueringen, der efterfølgende i henhold til artikel 28, litra c), kan drøftes af udvalget. Der skal tages hensyn til resultatet af evalueringerne ved udarbejdelsen af de midtvejsundersøgelser og afsluttende undersøgelser af landestøttestrategierne, der er fastsat i artikel 18.

KAPITEL III

PROGRAMMERING

Artikel 14

Programmering af bistanden

1. Processen for programmeringen af bistanden til de enkelte AVS-stater afvikles i overensstemmelse med artikel 1 til 5 i bilag IV til AVS-EF-aftalen.

2. Processen for programmeringen af støtten til det regionale samarbejde og den regionale integration i AVS-staterne afvikles i overensstemmelse med artikel 6 til 14 i bilag IV til AVS-EF-aftalen.

3. Ved programmering forstås i denne forbindelse:

a) forberedelse og udarbejdelse af en landesamarbejdsstrategi/regional støttestrategi på grundlag af landets/regionens egne udviklingsmål og -strategier på mellemlang sigt

b) en klar angivelse fra Fællesskabet af den vejledende programmerbare finansielle tildeling, jf. artikel 3 i bilag IV, som landet/regionen kan nyde godt af i femårsperioden

c) udarbejdelse og vedtagelse af et vejledende program for gennemførelse af landesamarbejdsstrategien/den regionale støttestrategi

d) en revisionsproces, der dækker landesamarbejdsstrategien/den regionale støttestrategi, det vejledende program og de midler, der tildeles dette.

Artikel 15

Landestøttestrategier og operationelle vejledende programmer

1. Ved programmeringsprocessens begyndelse udarbejder Kommissionen sammen med den berørte AVS-stat og efter høring af Banken landesamarbejdsstrategien og det dertil hørende vejledende program på feltniveau.

2. Udarbejdelsen af landestøttestrategien sker i koordination med medlemsstaternes repræsentationer på stedet i den berørte AVS-stat. Koordinationen skal:

a) så vidt muligt foregå ved hjælp af eksisterende mekanismer for donorkoordination i den berørte AVS-stat

b) være åben for deltagelse af de medlemsstater, der ikke har en fast repræsentation i den berørte AVS-stat, og andre donorer, der er aktive i denne stat. Medlemsstater, der ikke kan deltage i koordinationen, skal have adgang til oplysninger om resultatet heraf

c) inddrage Banken i forbindelse med anliggender vedrørende dens virksomhed og investeringsfacilitetens aktiviteter.

3. Ved koordinationen på feltniveau skal der lægges vægt på fælles vurderinger af behov og resultater og sektorspecifikke analyser samt prioriteter. Koordinationen skal sikre, at landesamarbejdsstrategien og de vejledende programmer hænger sammen med landestyrede initiativer, såsom strategidokumenter for fattigdomsbekæmpelse og den integrerede udviklingsramme, hvis en sådan dialog findes.

4. Fællesskabets støtte i form af gavebistand koncentreres om et begrænset antal målsektorer og sikrer komplementaritet med foranstaltninger, som finansieres af AVS-staten selv eller af medlemsstaterne og andre donorer.

5. Hver landesamarbejdsstrategi, inklusive udkastet til vejledende program, udformes som et enhedsdokument. Dette dokument drøftes af Kommissionen og medlemsstaterne i EUF-Udvalget. I henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 4, i bilag IV i AVS-EF-aftalen skal det vejledende program omfatte specifikke og klart definerede aktiviteter med henblik på at nå målsætningerne og målene, især aktiviteter som kan få tildelt midler inden den efterfølgende undersøgelse. Det vejledende program skal også omfatte indikatorer for gennemslagskraft, sektorpolitiske forpligtelser og en tidsplan for gennemførelse og undersøgelse af det vejledende program, herunder forpligtelser og betalinger.

Banken deltager i disse drøftelser. EUF-Udvalget afgiver udtalelse om udkastet til landesamarbejdsstrategi og det dertil hørende vejledende program efter proceduren i denne aftales artikel 27.

6. Det vejledende program vedtages derefter ved fælles overenskomst mellem Kommissionen og den berørte AVS-stat og er efter vedtagelsen bindende for både Fællesskabet og AVS-staten. Den færdigbehandlede landesamarbejdsstrategi og det dertil hørende vejledende program fremsendes derefter til EUF-Udvalget til orientering.

Hvis den landesamarbejdsstrategi og det vejledende program, som EUF-Udvalget har afgivet udtalelse om, ændres grundlæggende, før det undertegnes med den berørte AVS-stat, forelægges den reviderede landesamarbejdsstrategi og det reviderede vejledende program EUF-Udvalget med henblik på en ny udtalelse.

7. Kommissionen, Banken og medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger, navnlig i forbindelse med de i stk. 5 omhandlede drøftelser, med henblik på at sikre, at landesamarbejdsstrategien og det vejledende program foreligger i endelig form så hurtigt som muligt. Processen fuldføres inden 12 måneder efter undertegnelsen af AVS-EF-aftalen, medmindre ekstraordinære omstændigheder gør sig gældende.

Artikel 16

Tildeling af midler

Ved begyndelsen af programmeringsprocessen, jf. artikel 1 og 8 i bilag IV til AVS-EF-aftalen, foretager Kommissionen på grundlag af de kriterier, der er fastlagt i artikel 3 og 9 i bilag IV til AVS-EF-aftalen, den vejledende gavebistandstildeling af de midler, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), nr. i), og litra b), til hver AVS-stat, som programmeringsprocessen vedrører. De to elementer af tildelingen til hver stat og hver region, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i bilag IV til AVS-EF-aftalen, fastlægges i denne sammenhæng. Kommissionen underretter EUF-Udvalget om tildelingerne samt om eventuelle særlige foranstaltninger, der måtte være truffet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i bilag IV.

I overensstemmelse med proceduren i artikel 27 afgiver EUF-Udvalget udtalelse om den metode, der er benyttet ved anvendelsen af de generelle kriterier for tildeling af midlerne, således som den er præsenteret af Kommissionen.

Artikel 17

Årlig undersøgelse af de vejledende programmer

1. Kommissionen foretager i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i bilag IV til AVS-EF-aftalen den årlige operationelle undersøgelse af de vejledende programmer sammen med hver AVS-stat og i nær koordination med medlemsstaterne. Banken høres om anliggender vedrørende dens virksomhed og investeringsfacilitetens aktiviteter.

2. Den årlige undersøgelse gennemføres inden for et tidsrum på 60 dage. Kommissionen, Banken og medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger, navnlig i forbindelse med de i stk. 3 omhandlede drøftelser, med henblik på at sikre, at tidsplanen for den årlige undersøgelse overholdes.

3. Inden for tidsrummet på 60 dage drøfter EUF-Udvalget den årlige undersøgelse på grundlag af et dokument, som Kommissionen forelægger.

4. Den årlige undersøgelse færdiggøres af Kommissionen og den berørte AVS-stat. Slutresultatet af den årlige undersøgelse forelægges EUF-Udvalget til orientering.

Artikel 18

Midtvejsundersøgelse og afsluttende undersøgelse af landesamarbejdsstrategien

1. Midtvejs i og ved slutningen af finansprotokollens anvendelsesperiode udvides revisionsprocessen i overensstemmelse med artikel 5, stk. 6, og artikel 11 i bilag IV til AVS-EF-aftalen til også at omfatte en revision og en tilpasning af støttestrategien og det vejledende program for den næste femårsperiode. Disse undersøgelser udgør en integrerende del af programmeringsprocessen og omfatter som et vigtigt element en vurdering af gennemslagskraften af Fællesskabets udviklingssamarbejde set i forhold til de mål og indikatorer, der er fastsat i landesamarbejdsstrategien.

Midtvejsundersøgelsen og den afsluttende undersøgelse for hver AVS-stat foretages af Kommissionen og den berørte AVS-stat i nær koordination med de medlemsstater, der er repræsenteret i AVS-staten. Banken høres om anliggender vedrørende dens virksomhed og investeringsfacilitetens aktiviteter.

2. Midtvejsundersøgelsen og den afsluttende undersøgelse kan medføre, at Kommissionen foreslår en revision af tildelingen af midler for den næste femårsperiode i lyset af den berørte AVS-stats aktuelle behov og resultater.

3. Undersøgelserne midtvejs i og ved slutningen af finansprotokollens anvendelsesperiode, herunder den eventuelle revision af de tildelte midler, gennemføres inden for et samlet tidsrum på 90 dage. Kommissionen, Banken og medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger, navnlig i forbindelse med den i stk. 4 omhandlede udtalelse fra EUF-Udvalget, med henblik på at sikre, at tidsplanen for disse revisioner overholdes.

4. EUF-Udvalget afgiver inden for de frister, der er fastsat for midtvejsundersøgelsen og den afsluttende undersøgelse, udtalelse i overensstemmelse med artikel 27 på grundlag af et dokument fra Kommissionen om

a) konklusionerne af midtvejsundersøgelsen og den afsluttende undersøgelse

b) landesamarbejdsstrategien og dens vejledende program

c) et forslag fra Kommissionen om tildeling af midler.

Artikel 19

Regionale programmer

1. Udarbejdelsen af den regionale støttestrategi og det dertil hørende vejledende program foretages af Kommissionen og den eller de regionale organisationer, der har et behørigt mandat, eller, hvis der ikke foreligger et sådant mandat, de nationale anvisningsberettigede i AVS-staterne i den pågældende region. Hvis der er udpeget en regional anvisningsberettiget, foretages udarbejdelsen af den regionale støttestrategi og det dertil hørende vejledende program i koordination med medlemsstaterne.

2. I forbindelse med denne koordination høres Banken om anliggender vedrørende dens virksomhed og investeringsfacilitetens aktiviteter.

3. Den regionale støttestrategi og udkastet til vejledende program udformes som et enhedsdokument. Dette dokument drøftes af Kommissionen og medlemsstaterne i EUF-Udvalget. EUF-Udvalget afgiver udtalelse om udkastet til regional støttestrategi og det dertil hørende vejledende program efter proceduren i artikel 27 og under hensyntagen til artikel 23, stk. 1.

4. Det vejledende program vedtages derefter ved fælles overenskomst mellem Kommissionen og den eller de regionale organisationer, der har et behørigt mandat, eller, hvis der ikke findes nogen regional organisation med et behørigt mandat, de nationale anvisningsberettigede i AVS-staterne i den pågældende region. Det vejledende program er bindende for såvel Fællesskabet som disse stater, når det er vedtaget.

5. Der foretages en midtvejsundersøgelse og en afsluttende undersøgelse af den regionale støttestrategi og det vejledende program i overensstemmelse med artikel 11 i bilag IV til AVS-EF-aftalen. Under revisionsprocessen afgiver EUF-Udvalget udtalelse i overensstemmelse med artikel 27 på grundlag af et dokument fra Kommissionen. Efter drøftelserne i EUF-Udvalget fuldføres undersøgelsesprocessen af Kommissionen og den eller de regionale organisationer, der har et behørigt mandat, eller, hvis der ikke foreligger et sådant mandat, de nationale anvisningsberettigede i AVS-staterne i den pågældende region. Slutresultatet af undersøgelsen sammenfattes og forelægges EUF-Udvalget til orientering.

6. Midtvejsundersøgelsen og den afsluttende undersøgelse kan omfatte en revision af tildelingen af midler i lyset af den berørte AVS-regions aktuelle behov og resultater.

Artikel 20

Revisioner under ekstraordinære omstændigheder

Under de ekstraordinære omstændigheder, der er omhandlet i artikel 72 og 73 i AVS-EF-aftalen, kan revisionen af landesamarbejdsstrategien foretages på anmodning af enten den berørte AVS-stat eller Kommissionen. I så fald finder revisionsproceduren i nærværende aftales artikel 18 anvendelse, idet der, hvor det er relevant, tages hensyn til artikel 3, stk. 4, i bilag IV til AVS-EF-aftalen.

KAPITEL IV

BESLUTNINGSPROCEDURER

Artikel 21

Udvalget for Den Europæiske Udviklingsfond

1. Der nedsættes et udvalg (i det følgende benævnt "EUF-Udvalget" ) bestående af repræsentanter for medlemsstaternes regeringer til at forvalte EUF's ressourcer. En repræsentant for Kommissionen er formand for EUF-Udvalget og Kommissionen varetager dets sekretariatsforretninger. En repræsentant for Banken deltager i udvalgets arbejde.

2. Rådet fastsætter med enstemmighed EUF-Udvalgets forretningsorden.

3.

>TABELPOSITION>

4. EUF-Udvalget udtaler sig med et kvalificeret flertal på 145 stemmer, idet mindst otte medlemsstater skal stemme for.

5. Stemmevægten i stk. 3 og det kvalificerede flertal i stk. 4 ændres af Rådet ved enstemmig afgørelse i det tilfælde, der er nævnt i artikel 1, stk. 4.

Artikel 22

EUF-Udvalgets opgaver

1. EUF-Udvalget koncentrerer sit arbejde om substantielle spørgsmål inden for udviklingssamarbejdet på landeplan og regionalt plan. Med henblik på at sikre sammenhæng, koordination og komplementaritet overvåger det gennemførelsen af de udviklingsstrategier, der vedtages af Fællesskabet og dets medlemsstater.

2. EUF-Udvalget har opgaver på tre niveauer:

a) programmering af Fællesskabets bistand og programmeringsrevision, idet det navnlig fokuserer på landestrategier og regionale strategier, herunder identifikation af projekter og programmer

b) deltagelse i beslutningsprocessen vedrørende finansiering over EUF

c) overvågning af gennemførelsen af Fællesskabets bistand, herunder sektorspecifikke aspekter, tværgående spørgsmål og koordinationen på feltniveau.

Artikel 23

Programmering, identifikation, komplementaritet og sammenhæng

1. For så vidt angår programmeringen skal EUF-Udvalget:

a) udtale sig i forbindelse med de drøftelser, der er omhandlet i artikel 15, stk. 5, artikel 15, stk. 6, andet afsnit, artikel 16, stk. 2, artikel 18, stk. 4, artikel 19, stk. 3 og 5, efter proceduren i artikel 27

b) drøfte konklusionerne af de årlige undersøgelser, jf. artikel 17, stk. 3.

2. EUF-Udvalget undersøger også sammenhængen og komplementariteten mellem Fællesskabets bistand og medlemsstaternes bistand. For at sikre gennemsigtigheden og sammenhængen i forbindelse med samarbejdsforanstaltningerne og øge komplementariteten mellem Fællesskabets foranstaltninger og den bilaterale bistand, sender Kommissionen medlemsstaterne og deres repræsentanter på stedet projektprofilerne inden en måned efter, at afgørelsen om at indlede forundersøgelsen er truffet. Disse projektprofiler ajourføres regelmæssigt og sendes til EUF-Udvalget og til medlemsstaterne og deres repræsentanter på stedet.

3. Med henblik på at sikre komplementariteten underretter hver medlemsstat systematisk Kommissionen om de samarbejdsforanstaltninger, som den gennemfører eller planlægger i hvert enkelt land. Oplysninger om bilateral bistand fremlægges ved udarbejdelsen af den første landestøttestrategi og ajourføres mindst i forbindelse med den årlige undersøgelse.

Artikel 24

Finansieringsforslag, som EUF-Udvalget skal afgive udtalelse om

1. EUF-Udvalget afgiver udtalelse efter proceduren i artikel 27 om:

a) finansieringsforslag vedrørende projekter eller programmer af en værdi på over 8 mio. EUR, eller som repræsenterer mere end 25 % af det vejledende program

b) finansieringsforslag, der er udarbejdet i medfør af artikel 9.

2. Finansieringsforslag af en værdi på:

a) over 15 mio. EUR, eller som repræsenterer mere end 25 % af det nationale vejledende program, skal godkendes ved mundtlig procedure

b) mellem 8 og 15 mio. EUR skal godkendes ved skriftlig procedure.

3. Kommissionen har beføjelse til uden udtalelse fra EUF-Udvalget at godkende foranstaltninger af en værdi på 8 mio. EUR eller derunder, og som repræsenterer mindre end 25 % af det vejledende program. En medlemsstat kan anmode om, at aktiviteter, der er direkte godkendt af Kommissionen, drøftes på et kommende møde i udvalget. For foranstaltninger af en værdi på:

a) mellem 2 og 8 mio. EUR giver Kommissionen EUF-Udvalget en forudgående orientering i overensstemmelse med de i stk. 5 specificerede kriterier, senest to uger før afgørelsen træffes

b) mellem 500000 og 2 mio. EUR giver Kommissionen EUF-Udvalget en kort forudgående orientering, senest to uger før afgørelsen træffes

c) under 500000 EUR orienterer Kommissionen EUF-Udvalget, efter at den har truffet afgørelse.

4. Kommissionen har også beføjelse til uden udtalelse fra EUF-Udvalget at godkende nødvendige tillægsforpligtelser til dækning af forventede eller faktiske udgiftsoverskridelser i forbindelse med et projekt eller et program, jf. stk. 1, litra a) og b), idet udgiftsoverskridelsen eller det nødvendige tillægsbeløb højst må udgøre 20 % af den oprindelige forpligtelse, der er fastsat i finansieringsafgørelsen, og/eller 5 mio. og ikke må indebære nogen væsentlig ændring af projektet.

5. I de i stk. 1 og stk. 3, litra a), omhandlede finansieringsforslag angives navnlig

a) hvilken relevans projekterne eller programmerne har for det eller de berørte landes udvikling og for opfyldelsen af de mål, der er fastsat i landestøttestrategien eller den regionale støttestrategi

b) hvilken gennemslagskraft projekterne og programmerne forventes at få, om de er gennemførlige, samt hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at sikre deres levedygtighed, efter at Fællesskabets finansiering er ophørt.

I finansieringsforslagene angives det desuden, hvilke procedurer der skal følges, og hvilke tidsplaner der gælder for gennemførelsen, samt nøgleindikatorerne for en vurdering af, om de forventede mål og resultater nås. Det angives endvidere, hvorledes tidligere erfaringer og programmer har bidraget til og er taget i betragtning ved tilrettelæggelsen af programmet, og hvorledes koordinationen mellem donorer i det eller de berørte lande foregår.

Artikel 25

Finansiering af nødhjælp fra EUF

1. Der ydes humanitær hjælp og nødhjælp i overensstemmelse med artikel 72 og 73 i AVS-EF-aftalen og den tilsvarende artikel i afgørelsen. Hvis der ikke er budgetmidler til rådighed, kan hjælpen finansieres over de i artikel 2, stk. 1, litra a), nr. i), omhandlede gavebistandsmidler i 9. EUF.

2. Følgende situationer kan betragtes som særligt akutte: uforudsigelige alvorlige humanitære, økonomiske og sociale vanskeligheder af usædvanlig art opstået pludseligt som følge af naturkatastrofer, menneskeskabte krisesituationer som f.eks. krige og andre konflikter eller usædvanlige omstændigheder, der har lignende konsekvenser. I sådanne situationer er Kommissionen bemyndiget til direkte at træffe afgørelser for en værdi på højst 10 mio. EUR. En sådan hjælp kan gennemføres over en periode på højst seks måneder.

3. I forbindelse med særligt akutte foranstaltninger skal Kommissionen:

- træffe afgørelse

- underrette medlemsstaterne skriftligt inden for 48 timer

- aflægge rapport om sin afgørelse på det efterfølgende møde i EUF-Udvalget. Ved denne lejlighed skal Kommissionen navnlig begrunde anvendelsen af proceduren for særligt akutte situationer.

Artikel 26

Globale bemyndigelser

1. Kommissionen kan efter proceduren vedrørende finansieringsforslag i artikel 24, stk. 1-3, for at fremskynde procedurerne efter en kvalitativ og kvantitativ vurdering godkende globale bemyndigelser vedrørende samlede beløb til de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 16, stk. 7, i bilag IV til AVS-EF-aftalen.

2. Globale bemyndigelser kan også anvendes til rentegodtgørelser, jf. dog artikel 30.

3. Sådanne finansieringsforslag bør indeholde en detaljeret redegørelse for målene og, hvor det er relevant, for den ønskede virkning af Fællesskabets bidrag, aktiviteternes levedygtighed, tidligere erfaringer og tidligere evalueringer samt koordination med andre donorer.

Artikel 27

Beslutningsprocedure

1. Når EUF-Udvalget anmodes om at afgive udtalelse, forelægger Kommissionen udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.

2. EUF-Udvalget afgiver udtalelse i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 21 og i overensstemmelse med sin forretningsorden, jf. artikel 21, stk. 2.

3. Når EUF-Udvalget har vedtaget sin udtalelse, træffer Kommissionen foranstaltninger, der finder anvendelse omgående. Hvis Kommissionen beslutter at fravige EUF-Udvalgets holdning, eller hvis udvalget ikke har afgivet en positiv udtalelse, trækker Kommissionen enten forslaget tilbage eller forelægger det for Rådet hurtigst muligt. Rådet træffer afgørelse i overensstemmelse med samme stemmeprocedure som den, der anvendes af EUF-Udvalget, inden for en periode, der som udgangspunkt ikke må overstige to måneder.

4. Hvis den foranstaltning, som Kommissionen har forelagt Rådet, består af et finansieringsforslag, jf. artikel 24, stk. 1, eller en global bemyndigelse, jf. artikel 26, underrettes den/de berørte AVS-stat(er) i overensstemmelse med artikel 16 i bilag IV i AVS-EF-partnerskabsaftalen. I sådanne tilfælde træffer Fællesskabet ikke endelig afgørelse før udløbet af den periode på 60 dage, der er omhandlet i artikel 16, stk. 5, i bilag IV til AVS-EF-partnerskabsaftalen.

Artikel 28

Overvågning

Hvad angår overvågningen af samarbejdets gennemførelse drøfter EUF-Udvalget:

a) almindelige udviklingsanliggender, når disse giver anledning til, at der rejses spørgsmål om gennemførelsen af EUF

b) sektorspecifikke strategier, som Kommissionen har opstillet i samråd med eksperter fra medlemsstaterne, når dette skønnes nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i Fællesskabets udviklingspolitik

c) resultater af evalueringer af landestrategier eller sektorspecifikke strategier og alle andre evalueringer, som anses for at være af interesse for udvalget

d) midtvejsvurderinger af projekter og programmer, når EUF-Udvalget anmoder herom i forbindelse med godkendelse af finansieringsforslag, eller når en sådan vurdering medfører væsentlige ændringer af det pågældende projekt eller program.

KAPITEL V

INVESTERINGSFACILITETSUDVALGET

Artikel 29

Investeringsfacilitetsudvalget

1. Der nedsættes under Banken et udvalg (i det følgende benævnt "IF-Udvalget" ) bestående af repræsentanter for medlemsstaternes regeringer og en repræsentant for Kommissionen. Hver regering udnævner en repræsentant og en stedfortræder. Kommissionen gør det samme for sin repræsentant. Af hensyn til kontinuiteten vælges formanden for IF-Udvalget af og blandt medlemmerne af IF-Udvalget for en to-årig periode. Banken varetager udvalgets sekretariatsopgaver og hjælpetjenester. Kun de medlemmer af IF-Udvalget, der er udpeget af medlemsstaterne, eller deres stedfortrædere har stemmeret.

2. Rådet, som træffer afgørelse med enstemmighed, vedtager IF-Udvalgets forretningsorden på grundlag af et forslag, som Banken udarbejder efter høring af Kommissionen.

3. IF-Udvalget træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Vægtfordelingen af stemmerne fastsættes i artikel 21.

4. IF-Udvalget holder møde mindst fire gange om året. Som fastsat i forretningsordenen kan Banken eller udvalgsmedlemmerne anmode om indkaldelse til yderligere møder. Derudover kan IF-Udvalget afgive udtalelse ved skriftlig procedure om spørgsmål, der henvises til i artikel 30, stk. 2.

Artikel 30

IF-Udvalgets, Bankens og Kommissionens opgaver

1. IF-Udvalget godkender:

1) de operationelle retningslinjer for faciliteten og forslag til revision af disse

2) investeringsstrategier og driftsplaner for faciliteten, herunder resultatindikatorer, på grundlag af målene i AVS-EF-aftalen og de brede principper for Fællesskabets udviklingspolitik

3) årsberetningerne fra investeringsfaciliteten

4) eventuelle dokumenter om den generelle politik, herunder evalueringsrapporter, som vedrører investeringsfaciliteten.

2. IF-Udvalget afgiver endvidere udtalelse om:

1) forslag om at yde rentegodtgørelse i henhold til artikel 2, stk. 7, og artikel 4, stk. 2, i bilag II til aftalen. I så fald afgiver udvalget også udtalelse om anvendelsen af en sådan rentegodtgørelse

2) forslag om en IF-investering for alle projekter, som Kommissionen har afgivet negativ udtalelse om

3) andre forslag vedrørende investeringsfaciliteten på grundlag af de generelle principper som fastsat i gennemførelsesbestemmelserne.

3. Banken forelægger i god tid IF-Udvalget alle spørgsmål, som kræver dettes godkendelse eller udtalelse, jf. stk. 1 og 2. Alle forslag, der forelægges udvalget med henblik på en udtalelse, fremsættes i overensstemmelse med de relevante kriterier og principper i de operationelle retningslinjer.

4. Banken og Kommissionen arbejder tæt sammen og samordner deres respektive foranstaltninger, når det er relevant. Banken skal navnlig:

1) udarbejde udkastet til de operationelle retningslinjer for faciliteten sammen med Kommissionen

2) anmode Kommissionen om en forhåndsudtalelse om:

a) investeringsstrategier, driftsplaner og dokumenter om den generelle politik

b) overensstemmelsen mellem projekter i den offentlige sektor eller den finansielle sektor og de relevante landestøttestrategier eller regionale støttestrategier med de generelle mål for investeringsfaciliteten.

3) endvidere anmode om Kommissionens tilslutning til alle forslag, der forelægges IF-Udvalget om en rentegodtgørelse, hvad angår dets overensstemmelse med bilag II, artikel 2, stk. 7, og artikel 4, stk. 2, i AVS-EF-partnerskabsaftalen og med de kriterier, der er fastlagt i de operationelle retningslinjer for investeringsfaciliteten.

Har Kommissionen ved udløbet af en frist på to uger regnet fra forslagets forelæggelse ikke afgivet negativ udtalelse om et sådant forslag, anses den for at have afgivet positiv udtalelse om eller at have tilsluttet sig forslaget. Når der kræves en udtalelse fra Kommissionen om et forslag i henhold til nr. 2, litra b), forelægger Banken sin anmodning i form af et kort memorandum, hvori der redegøres for formålet og hensigten med den foreslåede foranstaltning samt for dens relevans for landestrategien.

5. Banken iværksætter ingen af de i stk. 2 nævnte foranstaltninger, medmindre IF-Udvalget har afgivet positiv udtalelse.

Når IF-Udvalget har afgivet positiv udtalelse, træffer Banken afgørelse om forslaget i henhold til sine egne procedurer. Den kan bl.a. på grund af nye omstændigheder beslutte ikke at gå videre med forslaget. Banken underretter regelmæssigt IF-Udvalget og Kommissionen om sager, som den har besluttet ikke at gå videre med.

Banken træffer afgørelse i overensstemmelse med sine egne procedurer for lån af sine egne midler og for IF-investeringer, som IF-Udvalget ikke skal afgive udtalelse om, og for facilitetens vedkommende i overensstemmelse med de retningslinjer og investeringsstrategier, som IF-Udvalget har godkendt.

Selv om IF-Udvalget afgiver en negativ udtalelse om et forslag om ydelse af rentegodtgørelse, kan Banken yde det pågældende lån uden at yde rentegodtgørelse. Banken underretter regelmæssigt IF-Udvalget og Kommissionen om alle de tilfælde, hvor den har fulgt denne fremgangsmåde.

Med forbehold af betingelserne i de operationelle retningslinjer og på den betingelse, at det væsentlige formål med det pågældende lån eller den pågældende investeringsfacilitet forbliver uændret, kan Banken beslutte at ændre vilkårene for et lån eller en investeringsfacilitet, som IF-Udvalget har afgivet positiv udtalelse om i henhold til stk. 2 eller for et hvilket som helst lån, for hvilket udvalget har afgivet positiv udtalelse om rentegodtgørelser. Banken kan f.eks. beslutte at forhøje lånebeløbet eller investeringsfaciliteten med op til 20 %.

En sådan forhøjelse kan for projekter med rentegodtgørelse, der henhører under artikel 2, stk. 7, litra a), i bilag II til aftalen, give anledning til en dertil svarende forhøjelse af rentegodtgørelsen. Banken underretter regelmæssigt IF-Udvalget og Kommissionen om alle de tilfælde, hvor den har fulgt denne fremgangsmåde. For projekter, der henhører under artikel 2, stk. 7, litra b), i bilag II til aftalen, vil IF-Udvalget blive anmodet om at afgive udtalelse, før Banken går videre, hvis der anmodes om en forhøjelse af værdien af godtgørelsen.

6. Banken forvalter investeringsfaciliteten og alle midler, som den ligger inde med for investeringsfaciliteten, i overensstemmelse med aftalens mål. Den kan bl.a. deltage i de juridiske personers ledelses- og tilsynsorganer, som investeringsfaciliteten har investeret i, samt indgå forlig om, forvalte og ændre de rettigheder, den udøver på investeringsfacilitetens vegne.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 31

Finansforordning

Gennemførelsesbestemmelserne til denne aftale fastsættes i en finansforordning, som inden AVS-EF-aftalens ikrafttræden vedtages af Rådet med kvalificeret flertal, jf. artikel 21, på forslag af Kommissionen og efter udtalelse fra Banken for så vidt angår de bestemmelser, som vedrører denne, samt fra den ved artikel 247 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab oprettede revisionsret, i det følgende benævnt "Revisionsretten".

Artikel 32

Finansielle arrangementer

1. Ved afslutningen af hvert regnskabsår vedtager Kommissionen forvaltningsregnskabet samt balancen for 9. EUF.

2. Revisionsretten udøver også sine beføjelser i forbindelse med 9. EUF's foranstaltninger, jf. dog stk. 4. De betingelser, under hvilke Revisionsretten udøver sine beføjelser, fastsættes i finansforordningen, jf. artikel 31.

3. Decharge for den finansielle forvaltning af 9. EUF, med undtagelse af de transaktioner, der forvaltes af Banken, meddeles Kommissionen af Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, jf. artikel 21.

4. Kommissionen stiller de oplysninger, der er nævnt i artikel 12, til rådighed for Revisionsretten, for at denne på grundlag af regnskabsbilag kan foretage sin kontrol af den bistand, der er ydet over 9. EUF's midler.

5. De foranstaltninger, der finansieres over de af 9. EUF's midler, som forvaltes af Banken, omfattes af de kontrol- og godkendelsesprocedurer, der er fastsat i Bankens vedtægter for dens samlede transaktioner. Banken sender hvert år Kommissionen og Rådet sin årsrapport om gennemførelsen af de foranstaltninger, der finansieres over de af 9. EUF's midler, som Banken forvalter.

Artikel 33

Tidligere EUF

1. Alle uudnyttede restbeløb fra tidligere EUF overføres som nævnt i artikel 1, stk. 2, litra b), til 9. EUF, og de forvaltes i overensstemmelse med reglerne i denne aftale eller med reglerne i afgørelsen, jf. dog stk. 2.

2. Hvis de midler, der således overføres fra tidligere EUF til specifikke nationale eller regionale vejledende programmer under 9. EUF, jf. artikel 14, stk. 3, litra c), og artikel 19, overstiger 10 mio. EUR pr. land eller region, gælder for disse midler reglerne for den oprindelige EUF for så vidt angår adgang til deltagelse i udbud og tildeling af ordrer. Hvis de overførte midler udgør 10 mio. EUR eller derunder, finder 9. EUF's regler for udbud anvendelse.

Artikel 34

Revisionsklausul

Artiklerne i kapitel II til V kan med undtagelse af artikel 21 ændres af Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen. Banken inddrages i forbindelse med Kommissionens forslag hvad angår anliggender vedrørende dens virksomhed og investeringsfacilitetens aktiviteter. Sådanne ændringer kan overvejes med henblik på:

a) at sikre sammenhæng med AVS-EF-aftalen, særlig bilagene til nævnte aftale, som vedrører reglerne for gennemførelse og forvaltning

b) at gøre udnyttelsen af EUF-ressourcerne mere effektiv. I denne forbindelse kan tærsklerne for forelæggelse af finansieringsforslag for EUF-Udvalget, jf. artikel 24, og beslutningsproceduren i artikel 27 revideres i 2003.

Artikel 35

Ratifikation, ikrafttræden og varighed

1. Hver medlemsstat godkender denne aftale i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser. Hver medlemsstats regering giver Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union meddelelse om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for aftalens ikrafttræden.

2. Denne aftale træder i kraft på den første dag i den anden måned, der følger efter den sidste medlemsstats notifikation af godkendelsen af denne aftale.

3. Denne aftale indgås for samme tidsrum som den finansprotokol, der er knyttet som bilag til AVS-EF-aftalen. Denne aftale forbliver dog uanset artikel 2, stk. 4, i kraft, så længe det er nødvendigt for, at alle foranstaltninger, der finansieres i henhold til AVS-EF-aftalen og finansprotokollen, kan fuldføres.

Artikel 36

Autentiske tekster

Denne aftale, der er udfærdiget i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke elleve tekster har samme gyldighed, deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som fremsender en bekræftet genpart til hver af signatarstaternes regeringer. Til bekræftelse heraf har undertegnede repræsentanter for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, underskrevet denne aftale.

EN FE DE LO CUAL, los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, abajo firmantes, suscriben el presente Acuerdo./TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede repræsentanter for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, underskrevet denne aftale./ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt./ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογράφοντες αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντες στα πλαίσια του Συμβουλίου, έθεσαν τις υπογραφές τους κάτω από την παρούσα συμφωνία./IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, have hereunto set their hands./EN FOI DE QUOI, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, soussignés, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord./IN FEDE DI CHE, i rappresentanti dei governi degli Stati membri sottoscritti, riuniti in sede di Consiglio, hanno apposto le proprie firme in calce al presente accordo./TEN BLIJKE WAARVAN de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, hun handtekening onder dit akkoord hebben gesteld./EM FÉ DO QUE os representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, abaixo assinados, apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo./TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen./TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade företrädare för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de septiembre del año dos mil./Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusind./Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September zweitausend./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες./Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand./Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre deux mille./Fatto a Bruxelles, addì diciotto settembre duemila./Gedaan te Brussel, de achttiende september tweeduizend./Feito em Bruxelas, em dezoito de Setembro de dois mil./Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhatta./Som skedde i Bryssel den artonde september tjugohundra.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

>PIC FILE= "L_2000317DA.037001.EPS">

For regeringen for Kongeriget Danmark

>PIC FILE= "L_2000317DA.037002.EPS">

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2000317DA.037003.EPS">

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

>PIC FILE= "L_2000317DA.037004.EPS">

Por el Gobierno del Reino de España

>PIC FILE= "L_2000317DA.037005.EPS">

Pour le gouvernement de la République française

>PIC FILE= "L_2000317DA.037101.EPS">

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

>PIC FILE= "L_2000317DA.037102.EPS">

Per il Governo della Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2000317DA.037103.EPS">

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2000317DA.037104.EPS">

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000317DA.037105.EPS">

Für die Regierung der Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2000317DA.037201.EPS">

Pelo Governo da República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2000317DA.037202.EPS">

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

>PIC FILE= "L_2000317DA.037203.EPS">

På svenska regeringens vägnar

>PIC FILE= "L_2000317DA.037204.EPS">

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2000317DA.037205.EPS">

(1) EFT L 263 af 19.9.1991, s. 1. Afgørelsen er ændret ved afgørelse 97/803/EF (EFT L 329 af 29.11.1997, s. 50) og forlænget ved afgørelse 2000/169/EF (EFT L 55 af 29.2.2000, s. 67).

BILAG

ERKLÆRINGER AD KAPITEL III I DEN INTERNE AFTALE

1) Erklæring fra Kommissionen og medlemsstaterne

"Kommissionen og medlemsstaterne gør på ny opmærksom på, at de lægger stor vægt på de standardiserede rammer for landestrategidokumenter, der er ved at blive udarbejdet i forlængelse af den resolution om komplementaritet, som Rådet (udviklingssamarbejde) vedtog i maj 1999. Processen for programmering af bistand fra 9. EUF skal være i overensstemmelse med de forestående rådskonklusioner om landestrategidokumenter."

2) Erklæringer fra Kommissionen

"1. Kommissionen sikrer, at landestøttestrategien for AVS-staterne er i overensstemmelse med de standardiserede rammer for landestrategidokumenterne. Landestøttestrategien skal navnlig:

a) omfatte en analyse af landets politiske, økonomiske og sociale situation, begrænsninger, kapacitet og udsigter samt en detaljeret oversigt over landets udviklingsstrategi på mellemlang sigt. Den skal ligeledes give en oversigt over de relevante planer og aktiviteter iværksat af andre donorer i landet, herunder navnlig dem, som gennemføres af EU-medlemsstater, der optræder som bilaterale donorer

b) fastlægge, hvilke passende reaktionsstrategier der skal støttes af Fællesskabet. Reaktionsstrategierne skal ligge i forlængelse af landets egen udviklingsstrategi og analysen af landets situation. Reaktionsstrategien bygges op omkring et meget begrænset antal godkendte interventionssektorer og skal være forenelig med og supplere andre donorers intervention i det pågældende land. Den skal omfatte horisontale og tværgående spørgsmål, og fokusere på fattigdomsbekæmpelse, ligestilling mellem mænd og kvinder, miljøspørgsmål, kapacitetsopbygning og bæredygtig udvikling. Landestøttestrategien skal trække på tidligere erfaringer og tage hensyn til alle relevante evalueringer.

2. Reaktionsstrategien skal omsættes i et realistisk vejledende arbejdsprogram, der ajourføres hvert år og udgør en integrerende del af landestøttestrategidokumentet. Arbejdsprogrammet skal fastlægge, hvilke instrumenter der skal bruges for projekter og programmer i hver målsektor. For at sikre en resultatorienteret tilgang skal det navnlig fokusere på operationelle mål og indikatorer. Det skal også angive en tidsplan for gennemførelsen og revisionen af det vejledende program og identificere indikatorer til at måle resultaterne.

3. Den årlige operationelle undersøgelse skal udføres i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i bilag IV til AVS-EF-aftalen og skal navnlig bestå af en vurdering af fremskridtene med hensyn til de aktiviteter, der indgår i det vejledende program, målt i forhold til specifikke målindikatorer.

4. Midtvejsundersøgelsen og den afsluttende undersøgelse, der udføres i overensstemmelse med artikel 5, stk. 6, i bilag IV til AVS-EF-aftalen, omfatter en evaluering af landestøttestrategien. Midtvejsundersøgelsen og den afsluttende undersøgelse skal bl.a. omfatte:

a) en analyse af den politiske, økonomiske og sociale situation og sammenhængen i og relevansen af EF's reaktionsstrategi i forhold til landets situation

b) resultaterne af det tidligere eller nuværende EF-samarbejde med det pågældende land under hensyn til resultaterne af relevante evalueringer og en vurdering af horisontale og tværgående spørgsmål

c) en vurdering og ajourføring af landestøttestrategien under hensyn til den generelle komplementaritet mellem de foranstaltninger, der er omfattet af landestøttestrategiens arbejdsprogram, og medlemsstaternes og andre donorers interventioner.

Både den årlige undersøgelse, midtvejsundersøgelsen og den afsluttende undersøgelse skal indeholde en konkret, specifik ajourføring og revision af det vejledende program, herunder programmeringsperspektivet for de følgende fem år.

5. Kommissionen er ved at udarbejde detaljerede retningslinjer for programmeringen og undersøgelserne, der afspejler og uddyber disse principper. Retningslinjerne skal anvendes systematisk af Kommissionens tjenestegrene i forbindelse med programmeringsprocessen. De forelægges for medlemsstaterne til orientering.

6. Den rolle, som henholdsvis delegationslederen og Kommissionens hovedkvarter spiller i programmeringsprocessen, er som beskrevet i AVS-EF-aftalen."

Top