EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0639

2000/639/EF: Kommissionens beslutning af 13. oktober 2000 om listen over programmer for overvågning af BSE, hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2001 (meddelt under nummer K(2000) 3035)

OJ L 269, 21.10.2000, p. 54–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/639/oj

32000D0639

2000/639/EF: Kommissionens beslutning af 13. oktober 2000 om listen over programmer for overvågning af BSE, hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2001 (meddelt under nummer K(2000) 3035)

EF-Tidende nr. L 269 af 21/10/2000 s. 0054 - 0055


Kommissionens beslutning

af 13. oktober 2000

om listen over programmer for overvågning af BSE, hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2001

(meddelt under nummer K(2000) 3035)

(2000/639/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet(1), senest ændret ved beslutning 94/370/EF(2), særlig artikel 24, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved udarbejdelsen af listen over programmer for overvågning af BSE, hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2001, og fastsættelsen af procentsatsen og beløbet for tilskuddet til de enkelte programmer bør der både tages hensyn til hvert enkelt programs interesse for EF og de disponible bevillinger.

(2) Medlemsstaterne har givet Kommissionen alle de oplysninger, der gør det muligt for den at vurdere EF's interesse i at yde tilskud til programmerne for 2000.

(3) De programmer, der er opført på listen i denne beslutning, skal senere godkendes individuelt.

(4) Kommissionen har gennemgået hvert af de programmer, som medlemsstaterne har forelagt, såvel fra et veterinært som et finansielt synspunkt.

(5) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Der ydes et EF-tilskud i 2001 til de programmer for overvågning af BSE, der er opført i bilaget til denne beslutning.

2. For hvert af de i stk. 1 nævnte programmer er den foreslåede procentsats og EF-tilskuddet angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 2000.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.

(2) EFT L 168 af 2.7.1994, s. 31.

BILAG

LISTE OVER PROGRAMMER FOR OVERVÅGNING AF BSE

Foreslået procentsats og EF-tilskud

>TABELPOSITION>

Top