EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D1753

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1753/2000/EF af 22. juni 2000 om en overvågningsmekanisme for de gennemsnitlige specifikke CO2 -emissioner fra nye personbiler

OJ L 202, 10.8.2000, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 138 - 150
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 138 - 150
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 138 - 150
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 138 - 150
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 138 - 150
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 138 - 150
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 138 - 150
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 138 - 150
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 138 - 150
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 56 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 56 - 68

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; ophævet ved 32009R0443

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/1753/oj

32000D1753

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1753/2000/EF af 22. juni 2000 om en overvågningsmekanisme for de gennemsnitlige specifikke CO2 -emissioner fra nye personbiler

EF-Tidende nr. L 202 af 10/08/2000 s. 0001 - 0013


Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1753/2000/EF

af 22. juni 2000

om en overvågningsmekanisme for de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra nye personbiler

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251(3), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 9. marts 2000, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Endemålet med FN's rammekonvention om klimaændringer er at opnå en stabilisering af atmosfærens koncentrationer af drivhusgasser på et niveau, som kan forhindre farlige antropogene forstyrrelser af klimasystemet. Kyoto-protokollen til den nævnte rammekonvention, som blev vedtaget på Kyoto-konferencen i december 1997, fastsætter en reduktion af koncentrationer af drivhusgasser.

(2) Fællesskabet har i henhold til Kyoto-protokollen accepteret i perioden 2008 til 2012 at nedbringe sine emissioner af en kurv af drivhusgasser med 8 % i forhold til 1990-niveauet.

(3) I henhold til Kyoto-protokollen skal de parter, der er opført i bilag I til protokollen, have gjort påviselige fremskridt med opfyldelsen af deres forpligtelser inden 2005.

(4) Der er ved beslutning 93/389/EØF(4) indført en overvågningsmekanisme for emissionen af CO2 og andre drivhusgasser i Fællesskabet.

(5) Kommissionen har i erkendelse af personbilers betydning som kilde til CO2-emissioner foreslået en fællesskabsstrategi med henblik på at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og forbedre brændstoføkonomien. I sine konklusioner af 25. juni 1996 hilste Rådet Kommissionens strategi vedkommen.

(6) Europa-Parlamentet og Rådet har opstillet et mål på 120 g/km (5 liter/100 km for benzinmotorer og 4,5 liter/100 km for dieselmotorer) som en gennemsnitsværdi for CO2-emissioner i 2005 (senest i 2010).

(7) Kommissionen er i færd med at foretage undersøgelser med henblik på så hurtigt som muligt at fremsætte passende forslag om harmoniserede procedurer for måling af specifikke CO2-emissioner fra køretøjer i kategori N1 i medfør af bilag II i Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om typegodkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil(5).

(8) De specifikke CO2-emissioner fra nye personbiler måles på et harmoniseret grundlag i Fællesskabet efter den metode, der er fastsat i Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om motorkøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug(6).

(9) For at kontrollere effektiviteten af Fællesskabets strategi som fastlagt i Kommissionens meddelelse af 20. december 1995 og gennemførelen af de forpligtelser, bilfabrikantsammenslutningerne formelt har indgået, bør der fastsættes procedurer for overvågning på et objektivt grundlag af de specifikke CO2-emissioner fra nye personbiler, der sælges i Fællesskabet. Nærværende beslutning indfører en sådan mekanisme. Kommissionen har oplyst, at den snarest muligt undersøger behovet for en retlig ramme for de fremtidige aftaler, der indgås med bilfabrikantsammenslutningerne, herunder foranstaltninger, som iværksættes, såfremt disse aftaler ikke fungerer.

(10) Medlemsstaterne bør med henblik på denne beslutning kun indsamle officielle data, der er i overensstemmelse med direktiv 70/156/EØF.

(11) Ved direktiv 70/156/EØF er det fastsat, at fabrikanterne skal udstede en overensstemmelsesattest, som skal ledsage hver ny personbil, og at medlemsstaterne kun må tillade registrering og ibrugtagning af en ny personbil, hvis den er ledsaget af en gyldig overensstemmelsesattest.

(12) Sigtet med denne beslutning er ikke at harmonisere medlemsstaternes bilregistreringsordninger, men at bygge på disse ordninger for at sikre indsamling af det minimum af oplysninger, der er påkrævet, for at en fællesskabsmekanisme for overvågning af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra nye personbiler kan fungere tilfredsstillende.

(13) Alle nye personbiler, der falder ind under direktiv 70/156/EØF, og som anvender alternativ drivkraft, bør være omfattet af beslutningen.

(14) Overvågningsmekanismen bør kun gælde nye personbiler, der skal registreres for første gang i Fællesskabet, og som ikke tidligere er registreret andetsteds.

(15) Der skal løbende være kontakt mellem Kommissionen og medlemsstaterne med hensyn til kontrol af oplysninnernes kvalitet for at sikre, at denne beslutning iværksættes på passende vis -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Ved denne beslutning indføres en mekanisme til overvågning af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra nye personbiler, der registreres i Fællesskabet. Den gælder kun for personbiler, som registreres i Fællesskabet for første gang, og som ikke tidligere er registreret andetsteds.

Artikel 2

I denne beslutning forstås ved:

1) "Personbil": et motordrevet køretøj af klasse M1 som defineret i bilag II til direktiv 70/156/EØF, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 80/1268/EØF. Definitionen omfatter ikke motorkøretøjer, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 92/61/EØF(7), og køretøjer til særlig anvendelse som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), andet led, i direktiv 70/156/EØF.

2) "Førstegangsregistreret bil": en personbil, der er registreret for første gang i Fællesskabet. Køretøjer, som genregistreres i en anden medlemsstat, eller som tidligere er registreret uden for Fællesskabet, er udtrykkelig undtaget fra denne definition.

3) "Overensstemmelsesattest": den attest, der er omhandlet i artikel 6 i direktiv 70/156/EØF.

4) "Specifik CO2-emission": den CO2-emission for en given personbil, som måles i overensstemmelse med direktiv 80/1268/EØF, og som er fastlagt i bilag VIII til direktiv 70/156/EØF og knyttet til typegodkendelsesdokumentationen.

5) "Fabrikant": den person eller det organ, der over for godkendelsesmyndigheden er ansvarlig(t) for alle aspekter af typegodkendelsesprocessen og for sikring af produktionens overensstemmelse. Det er underordnet, om denne person eller dette organ er direkte involveret i alle faser af konstruktionen af det køretøj, det system, den komponent eller den separate tekniske enhed, som godkendelsesprocessen vedrører.

6) "Fabrikat": fabrikantens firmanavn, og det er den betegnelse, der er anført i overensstemmelsesattesten og typegodkendelsesdokumentationen.

7) "Største nettoeffekt for nye personbiler": største motoreffekt, som anført i overensstemmelsesattesten og typegodkendelsesdokumentationen og målt i henhold til bestemmelserne i direktiv 80/1269/EØF(8).

8) "Vægt": vægt af køretøj med karrosseri i køreklar stand som anført i overensstemmelsesattesten og typegodkendelsesdokumentationen og defineret i punkt 2.6 i bilag I til direktiv 70/156/EØF.

9) "Slagvolumen": slagvolumen som anført i overensstemmelsesattesten og typegodkendelsesdokumentationen.

10) "Brændstoftype": det brændstof, hvortil bilen oprindelig er typegodkendt, og som er anført i overensstemmelsesattesten og typegodkendelsesdokumentationen.

11) "Registreringsfil": elektronisk fil, der indeholder oplysninger vedrørende registreringen af en given personbil.

12) "Type", "variant" og "version": de forskellige køretøjer af et givet fabrikat, der er anmeldt af fabrikanten, jf. bilag II B til direktiv 70/156/EØF, og som kan identificeres entydigt ved alfanumeriske tegn for type, variant og version.

13) "Køretøjer med alternativ drivkraft": et motorkøretøj af klasse M1 som defineret i bilag II B til direktiv 70/156/EØF, der ikke falder ind under direktiv 80/1268/EØF.

14) "Typegodkendelsesdokumentation": informationspakke indeholdene informationsmappe, typegodkendelsesattest og prøvningsresultater, der rundsendes mellem de nationale typegodkendelsesmyndigheder i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5 og 6, i direktiv 70/156/EØF.

Artikel 3

1. Med henblik på indførelse af den i artikel 1 omhandlede mekanisme indsamler medlemsstaterne de i bilag I beskrevne oplysninger for hver bil, der er omfattet af nævnte artikel, og som registreres på deres område.

2. Medlemsstaterne kan hente de i stk. 1 omhandlede oplysninger enten fra EF-typegodkendelsesdokumentationen eller fra overensstemmelsesattesten.

3. Medlemsstaterne er ansvarlige for validering af de data, de indsamler, og for disses kvalitet. Medlemsstaterne tager hensyn til de mulige fejlkilder, som er beskrevet i bilag II, tager skridt til at minimere disse fejl og sender en vurdering af procentdelen af ukorrekte data, der er foretaget ved statistisk analyse eller på anden måde, til Kommissionen sammen med den i artikel 4, stk. 4, omhandlede rapport.

4. Medlemsstaterne tager skridt til at forbedre kvaliteten af de data, de indsamler, og underretter på Kommissionens anmodning denne derom. På grundlag af disse oplysninger kan Kommissionen med henblik på yderligere at forbedre oplysningernes kvalitet i samråd med den enkelte berørte medlemsstat foreslå denne foranstaltninger, som medlemsstaten overvejer. På dette grundlag underretter medlemsstaten Kommissionen om de yderligere skridt, den, hvis det er relevant, vil tage med henblik på at forbedre oplysningernes kvalitet.

Artikel 4

1. Hvert kalenderår fastlægger medlemsstaterne følgende efter de i bilag III beskrevne metoder såvel for den enkelte fabrikant som for alle fabrikanter under et:

a) for hver enkelt brændstoftype:

i) det samlede antal førstegangsregistrerede personbiler som anført i bilag III, punkt 1

ii) de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for førstegangsregistrerede personbiler som anført i bilag III, punkt 2

b) for hver brændstoftype og hver CO2-emissionskategori som anført i bilag III, punkt 3:

i) antallet af førstegangsregistrerede personbiler

ii) de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner som anført i bilag III, punkt 3, andet afsnit

c) for hver brændstoftype og hver vægtklasse som anført i bilag III, punkt 4:

i) antallet af førstegangsregistrerede personbiler

ii) de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner som anført i bilag III, punkt 4, tredje afsnit

iii) den gennemsnitlige vægt som anført i bilag III, punkt 4, andet afsnit(9)

d) for hver brændstoftype og hver kategori af største nettoeffekt som anført i bilag III, punkt 5:

i) antallet af førstegangsregistrerede personbiler

ii) de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner som anført i bilag III, punkt 5, tredje afsnit

iii) den gennemsnitlige største nettoeffekt som anført i bilag III, punkt 5, andet afsnit

e) for hver brændstoftype og hver slagvolumen-kategori som anført i bilag III, punkt 6:

i) antallet af førstegangsregistrerede personbiler

ii) de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner som anført i bilag III, punkt 6, tredje afsit

iii) det gennemsnitlige slagvolumen som anført i bilag III, punkt 6, andet afsnit.

2. Desuden skal medlemsstaterne, for så vidt angår køretøjer med alternativ drivkraft, fastslå antallet af sådanne køretøjer, der registreres på deres område.

3. Medlemsstaterne underretter Kommissionen, såfremt der sker ændring i den måde, hvorpå vægten måles for de køretøjer, der registreres på deres område.

4. Medlemsstaterne sender årligt Kommissionen de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger. Disse oplysninger fremsendes første gang senest den 1. juli 2001. Herefter fremsendes overvågningsdataene for et kalenderår senest den 1. april året efter. Dataene fremsendes efter skemaet i bilag IV.

5. Efter anmodning fra Kommissionen fremsender medlemsstaterne også det komplette datasæt, der er indsamlet i henhold til artikel 3.

Artikel 5

Medlemsstaterne udpeger en kompetent myndighed, der skal være ansvarlig for indsamling og fremsendelse af overvågningsdataene, og underretter Kommissionen herom senest seks måneder efter denne beslutnings ikrafttræden.

Artikel 6

Medlemsstaterne meddeler senest seks måneder efter denne beslutnings ikrafttræden Kommissionen, hvorledes de agter at gennemføre dens bestemmelser. På grundlag af disse rapporter kan Kommissionen søge yderligere oplysninger eller, efter høring af medlemsstaterne, kræve, at der foretages ændringer i den foreslåede gennemførelsesmetode.

Artikel 7

Kommissionen meddeler senest den 31. december 2002 Europa-Parlamentet og Rådet, hvorledes den ved denne beslutning indførte overvågningsmekanisme fungerer.

Artikel 8

De data, der inden for rammerne af denne overvågningsmekanisme indsamles fra og med 2003, tjener som grundlag for kontrollen af den frivillige forpligtelse til at reducere CO2-emissionerne fra motorkøretøjer, som den europæiske bilindustri hr påtaget sig over for Kommissionen, og i givet fald for revisionen af denne.

Artikel 9

For hvert kalenderår forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport udarbejdet på grundlag af de overvågningsdata, den modtager fra medlemsstaterne.

Artikel 10

I rapporterne om de foreløbige målår og de endelige målår(10) anføres det, om reduktionen er en følge af tekniske foranstaltninger fra fabrikanternes side eller af andre forhold som f.eks. ændringer i forbrugernes adfærd.

Artikel 11

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. juni 2000.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

J. Sócrates

Formand

(1) EFT C 231 af 23.7.1998, s. 6 og

EFT C 83 af 25.3.1999, s. 9.

(2) EFT C 40 af 15.2.1999, s. 8.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 17.12.1998 (EFT C 98 af 9.4.1999, s. 240), Rådets fælles holdning af 23.2.1999 (EFT C 123 af 4.5.1999, s. 13) og Europa-Parlamentets afgørelse af 2.12.1999 (EFT C 194 af 11.7.2000, s. 46). Rådets afgørelse af 16.5.2000 og Europa-Parlamentets afgørelse af 17.5.2000.

(4) Rådets beslutning 93/389/EØF af 24. juni 1993 om en overvågningsmekanisme for emissionen af CO2 og andre drivhusgasser i Fællesskabet (EFT L 167 af 9.7.1993, s. 31).

(5) EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/91/EF (EFT L 11 af 16.1.1999, s. 25).

(6) EFT L 375 af 31.12.1980, s. 36. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 93/116/EF (EFT L 329 af 30.12.1993, s. 39).

(7) Rådets direktiv 92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer (EFT L 225 af 10.8.1992, s. 72). Direktivet er ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(8) Rådets direktiv 80/1269/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers motoreffekt (EFT L 375 af 31.12.1980, s. 46). Direktivet er senest ændret ved direktiv 97/21/EF (EFT L 125 af 16.5.1997, s. 31).

(9) Hvis personbilens vægt opgives som både en minimums- og en maksimumsvægt på typegodkendelsesattesten eller overensstemmelsesattesten, fremsender medlemsstaterne kun tallet vedrørende maksimumsvægten for den pågældende bil.

(10) Kommissionens henstilling 1999/125/EF (EFT L 40 af 13.2.1999, s. 49),

Kommissionens henstilling 2000/303/EF (EFT L 100 af 20.4.2000, s. 55), og

Kommissionens henstilling 2000/304/EF (EFT L 100 af 20.4.2000, s. 57).

BILAG I

Data, som medlemsstaterne skal indsamle og fremsende til brug for en CO2-overvågningsmekanisme for nye personbiler

Til brug for en fællesskabsmekanisme for overvågning af de specifikke CO2-emissioner fra nye personbiler skal medlemsstaterne indsamle visse oplysninger for hver ny personbil, der registreres i Fællesskabet for første gang. Kun brændstoffer og fremdriftssystemer, der er omfattet af Fællesskabets lovgivning om typegodkendelse, skal tages i betragtning.

Medlemsstaterne skal indsamle og registrere følgende data, når en ny personbil registreres for første gang i Fællesskabet:

- specifikke CO2-emissioner (g/km)

- brændstoftype (f.eks. benzin, diesel)

- fabrikant

- vægt (kg)

- største nettoeffekt (kW)

- slagvolumen (cm3).

BILAG II

Dataenes kvalitet og nøjagtighed

1. Indledning

Fabrikanterne kan differentiere deres personbiltyper i varianter, som igen kan inddeles i versioner. For en given bil er de nøjagtigste data for CO2-emissionen de tal, der anføres for den version, bilen tilhører. Til brug for overvågningsmekanismen bør medlemsstaterne derfor kun indsamle "versionsspecifikke" data.

2. Anvendelse af typegodkendelsesdokumentation som kilde til overvågningsdata

a) De oplysninger, der skal anvendes til CO2/bilovervågning (eller som skal indlæses i elektroniske databaser til senere brug for denne overvågningsmekanisme), skal hentes fra den officielle "informationspakke", som ledsager meddelelsen om typegodkendelse, der rundsendes af de nationale typegodkendelsesmyndigheder som fastsat i direktiv 70/156/EØF.

b) Den af de nationale typegodkendelsesmyndigheder rundsendte informationspakke kan indeholde data vedrørende flere forskellige versioner. Det er derfor vigtigt, at de data vedrørende en ny personbil, der er omfattet af bestemmelserne i denne beslutning, identificeres korrekt i informationspakken. Dataene vedrørende en bestemt version skal derfor udvælges på grundlag af køretøjets type-, variant- og versionsnumre som anført i overensstemmelsesattesten. Overensstemmelsesattesten indeholder altid data vedrørende en bestemt version af en given biltype.

3. Mulige fejlkilder

a) Uddragning af versionsspecifikke data fra typegodkendelsesdokumentation

Anvendelse af typegodkendelsesdokumentationen som kilde til overvågningsdata i henhold til denne beslutning er behæftet med to vigtige potentielle fejlkilder. Den ene er overførsel af data fra informationsmappen (på papir) til elektronisk form med henblik på anvendelse i en database for typegodkendelsesdata. Her vil der sandsynligvis først og fremmest være tale om menneskelige fejl. En anden fejlkilde er uddragningen af data fra elektroniske databaser for typegodkendelsesdata, som skal være korrekt. Data vedrørende den ønskede version bør i sådanne databaser identificeres ved den unikke kombination af type-, variant- og versionsnumre, der er anført i overensstemmelsesattesten.

b) Overførsel af data fra overensstemmelsesattest til elektronisk registreringsfil

Når data uddrages fra overensstemmelsesattesten (papir) og indlæses i en elektronisk registreringsfil i forbindelse med registrering af en ny personbil, er der fare for, at der indlæses ukorrekte data. Den mest sandsynlige fejlkilde er af menneskelig art.

c) Automatiseret overførsel af data fra fabrikanter til registreringsmyndigheder

I nogle medlemsstater anmodes fabrikanterne om at overføre dataene i overensstemmelsesattesten til registreringsmyndighederne (eller direkte til registreringsfiler) ved elektroniske midler. Herved kan der naturligvis overføres ukorrekte data, og disse systemer bør derfor valideres.

BILAG III

Metode til fastlæggelse af CO2-overvågningsdata for nye personbiler

Dette bilag beskriver, hvilke overvågningsdata der skal meddeles Kommissionen. Overvågningsdataene skal frembringes ud fra de rådata, der indsamles i forbindelse med førstegangsregistrering af nye personbiler (beskrevet i bilag I) efter de nedenfor beskrevne metoder. Bilag IV angiver, i hvilken form disse data skal meddeles Kommissionen.

Der tages på nuværende tidspunkt kun hensyn til brændstoffer og fremdriftssystemer, der er omfattet af Fællesskabets lovgivning om typegodkendelse. Overvågningsmekanismen skal kun omfatte oplysninger om nye personbiler, som ikke tidligere er registreret i Fællesskabet. Personbiler, som tidligere er registreret i Fællesskabet eller andetsteds, er udtrykkelig udelukket fra denne beslutning.

1. Antal førstegangsregistrerede personbiler fordelt efter brændstoftype (Nf):

For hver brændstoftype (f.eks. benzin og diesel) skal medlemsstaterne fastlægge antallet af nye personbiler, som er førstegangsregistreret på deres territorium. For hver brændstoftype, f, anføres antallet af førstegangsregistrerede nye personbiler som Nf.

2. Gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra førstegangsregistrerede biler af en given brændstoftype (Sf,ave)

Den gennemsnitlige specifikke CO2-emission for alle førstegangsregistrerede biler af en given brændstoftype (betegnet (Sf,ave) beregnes ud fra summen af de specifikke CO2-emissioner fra hver enkelt førstegangsregistreret bil af en given brændstoftype, Sf, divideret med antallet af førstegangsregistrerede biler af samme brændstoftype, Nf:

>PIC FILE= "L_2000202DA.000702.EPS">

3. Fordelingen af nye personbiler efter CO2-emission

Antallet af førstegangsregistrerede personbiler af hver brændstoftype, som hører til hver af følgende CO2-emissionskategorier, skal registreres. CO2-emissionskategorierne er: < 60, 60-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-450 og > 450 g/km.

Hvis antallet af nye biler i en given CO2-emissionskategori, c, og brændstoftype, f, betegnes Nf,c, beregnes den gennemsnitlige CO2-emission fra disse køretøjer, Cf,c,ave, ud fra summen af de individuelle CO2-emissioner, Cf,c, fra hver ny bil divideret med Nf,c:

>PIC FILE= "L_2000202DA.000703.EPS">

4. Fordelingen af nye personbiler efter vægt

For hver af følgende vægtklasser: < 650, 650-750, 751-850, 851-950, 951-1050, 1051-1150, 1151-1250, 1251-1350, 1351-1550, 1551-1750, 1751-2000, 2001-2250, 2251-2500, 2501-2800 og > 2800 kg, skal antallet af førstegangsregistrerede biler af en given brændstoftype, gennemsnitsvægten af disse biler og også deres gennemsnitlige specifikke CO2-emission registreres.

Hvis antallet af nye biler i en given vægtklasse, m, og brændstoftype, f, betegnes Nf,m, beregnes gennemsnitsvægten af disse køretøjer, Mf,m,ave, ud fra summen af den individuelle vægt, Mf,m, af hver ny bil divideret med Nf,m:

>PIC FILE= "L_2000202DA.000704.EPS">

Hvis Sf,m er den specifikke CO2-emission fra individuelle biler af en given vægtklasse og brændstoftype, beregnes den gennemsnitlige specifikke CO2-emission af disse køretøjer i analogi hermed ved:

>PIC FILE= "L_2000202DA.000705.EPS">

5. Fordeling af førstegangsregistrerede personbiler efter største nettoeffekt

For hver af følgende kategorier af største nettoeffekt: < 30, 30-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-160, 161-170, 171-180, 181-200, 201-250, 251-300 og > 300 kW, skal antallet af førstegangsregistrerede personbiler af en given brændstoftype, disse køretøjers gennemsnitlige største nettoeffekt og også deres gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner registreres.

Hvis antallet af nye biler i et givet effektinterval, p, og brændstoftype, f, betegnes Nf,p, beregnes den gennemsnitlige største nettoeffekt af disse køretøjer, Pf,p,ave, ud fra summen af de individuelle værdier for største nettoeffekt, Pf,p, for hver ny bil, divideret med Nf,p:

>PIC FILE= "L_2000202DA.000801.EPS">

Hvis Sf,p er den specifikke CO2-emission fra individuelle biler af en given kategori af største nettoeffekt og brændstoftype, beregnes den gennemsnitlige specifikke CO2-emission for disse køretøjer i analogi hermed som:

>PIC FILE= "L_2000202DA.000802.EPS">

6. Fordeling af førstegangsregistrerede personbiler efter slagvolumen

For hver af følgende slagvolumenkategorier: < 700, 700-800, 801-900, 901-1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2400, 2401-2600, 2601-2800, 2801-3000, 3001-3500, 3501-4500 og > 4500 cm3, skal antallet af førstegangsregistrerede personbiler af en given brændstoftype, den gennemsnitlige slagvolumen for disse køretøjer og også deres gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner registreres.

Hvis antallet af nye biler i et givet slagvolumeninterval, c, og brændstoftype, f, betegnes Nf,c, beregnes den gennemsnitlige slagvolumen for disse køretøjer, Cf,c,ave, ud fra summen af hver ny bils slagvolumen, Cf,c, divideret med Nf,c:

>PIC FILE= "L_2000202DA.000803.EPS">

Hvis Sf,c, er den specifikke CO2-emission fra individuelle biler af en given slagvolumenkategori og brændstoftype, beregnes den gennemsnitlige specifikke CO2-emission for disse køretøjer i analogi hermed som:

>PIC FILE= "L_2000202DA.000804.EPS">

BILAG IV

Skema for overvågningsdata, der skal meddeles Kommissionen

Nedenfor vises et skema for, hvordan medlemsstaterne bør meddele Kommissionen overvågningsdataene, beregnet efter metoden i bilag III.

1. De specifikke CO2-emissioner som gennemsnit for alle førstegangsregistrerede personbiler af en given brændstoftype

For hver brændstoftype skal medlemsstaterne angive antallet at førstegangsregistrerede personbiler og den gennemsnitlige specifikke CO2-emission for disse biler. Dataene skal forelægges i tabelform som vist nedenfor, hvor CO2-emissionsværdierne angives afrundet til nærmeste hele tal.

>TABELPOSITION>

2. Gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner pr. fabrikant og brændstoftype

Dataene vedrørende alle førstegangsregistrerede personbiler opdeles efter fabrikant og underopdeles yderligere efter brændstoftype (f.eks. benzin og diesel). For hver undergruppe skal medlemsstaterne angive de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og det antal personbiler, dette gennemsnit er beregnet ud fra. Oplysningerne forelægges i tabelform som vist nedenfor. CO2-emissionsværdierne angives afrundet til nærmeste hele tal.

>TABELPOSITION>

3. Fordeling af nye personbiler efter CO2-emission

For hver brændstoftype skal medlemsstaterne anføre antallet af førstegangsregistrerede personbiler i hver enkelt CO2-emissionskategori, opgjort for hver enkelt fabrikant og for samtlige fabrikanter, efter nedenstående skemaer.

>PIC FILE= "L_2000202DA.001001.EPS">

4. Fordeling af nye personbiler efter vægt, motoreffekt og slagvolumen

Bilernes vægt, motoreffekt og slagvolumen er blevet opdelt i klasser, og der skal forelægges samlede data for hver klasse. Dataene opgjort for hver enkelt fabrikant og for samtlige fabrikanter skal vedrøre gennemsnitlig vægt, motoreffekt og slagvolumen samt gennemsnitlig specifik CO2-emission for personbilerne i den pågældende klasse. Værdierne for vægt, motoreffekt og slagvolumen og specifik CO2-emission angives afrundet til nærmeste hele tal.

>PIC FILE= "L_2000202DA.001101.EPS">

>PIC FILE= "L_2000202DA.001201.EPS">

>PIC FILE= "L_2000202DA.001301.EPS">

Top