EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2000_089_R_0006_01

2000/278/EF: Rådets afgørelse af 16. marts 2000 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fonogrammer - WIPO-traktat om ophavsret (WCT) - WIPO-traktat om fremførelser og fonogrammer (WPPT)

OJ L 89, 11.4.2000, p. 6–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000D0278

2000/278/EF: Rådets afgørelse af 16. marts 2000 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fonogrammer

EF-Tidende nr. L 089 af 11/04/2000 s. 0006 - 0007


Rådets afgørelse

af 16. marts 2000

om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fonogrammer(1)

(2000/278/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, artikel 55 og 95, samt artikel 300, stk. 2, første punktum, og stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til Kommissionens forslag(2),

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fonogrammer vedtaget den 20. december 1996 i Genève inden for rammerne af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) vil bidrage til at sikre et passende beskyttelsesniveau for værker og andre områder, samtidig med at offentligheden får adgang til det indhold, der kan leveres på nettene.

(2) Fællesskabets kompetence til at indgå eller tiltræde internationale aftaler eller traktater beror ikke alene på de beføjelser, traktaten udtrykkeligt har tillagt det, men kan også bero på andre bestemmelser i traktaten og på retsakter vedtaget af fællesskabsinstitutionerne i henhold til sådanne bestemmelser.

(3) De områder, WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fonogrammer vedrører, henhører i vid udstrækning under anvendelsesområdet for allerede gældende fællesskabsdirektiver på området.

(4) Det følger deraf, af godkendelsen af WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fonogrammer henhører under både Fællesskabets og medlemsstaternes kompetence.

(5) WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fonogrammer bør derfor godkendes på Det Europæiske Fællesskabs vegne for så vidt angår spørgsmål, der henhører under dets kompetence.

(6) WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fonogrammer er allerede undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne under forbehold af endelig indgåelse.

(7) Deponering af indgåelsesinstrumenterne skal så vidt muligt finde sted samtidig med deponering af medlemsstaternes ratifikationsinstrumenter -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1. WIPO-traktaten om ophavsret godkendes på Fællesskabets vegne for så vidt angår spørgsmål, der henhører under dets kompetence.

2. WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fonogrammer godkendes på Fællesskabets vegne for så vidt angår spørgsmål, der henhører under dets kompetence.

3. Traktaterne er vedlagt som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Rådets formand bemyndiges til at deponere indgåelsesinstrumenterne hos generaldirektøren for Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) fra den dato, hvor medlemsstaterne skal gennemføre de foranstaltninger, som Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget, og som er nødvendige for at tilpasse den gældende EF-lovgivning til forpligtelserne i henhold til WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fonogrammer.

Artikel 3

1. Kommissionen bemyndiges til at repræsentere Fællesskabet på de møder i forsamlingerne, der er omhandlet i WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fonogrammer.

2. I forsamlingerne under WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fonogrammer forhandler Kommissionen på Fællesskabets vegne i alle anliggender under Fællesskabets kompetenceområde efter de relevante regler i EF-traktaten, især artikel 300.

3. Den holdning, som Fællesskabet indtager i forsamlingerne, fastlægges i den kompetente rådsgruppe.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 2000.

På Rådets vegne

F. Seixas da Costa

Formand

(1) Læseren gøres opmærksom på, at to erklæringer vedrørende denne afgørelse findes i EFT C 103 af 11.4.2000, s. 1.

(2) EFT C 165 af 30.5.1998, s. 8.

(3) Samstemmende udtalelse afgivet den 16. februar 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

Top