EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0436

1999/436/EF: Rådets afgørelse af 20. maj 1999 om fastsættelse, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, af retsgrundlaget for hver af de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne

OJ L 176, 10.7.1999, p. 17–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 107 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 107 - 119
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 19 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/436/oj

31999D0436

1999/436/EF: Rådets afgørelse af 20. maj 1999 om fastsættelse, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, af retsgrundlaget for hver af de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne

EF-Tidende nr. L 176 af 10/07/1999 s. 0017 - 0030


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. maj 1999

om fastsættelse, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, af retsgrundlaget for hver af de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne

(1999/436/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

på grundlag af artikel 2, stk. 1, andet afsnit, andet punktum, i protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union (i det følgende benævnt "Schengen-protokollen"), der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 2, stk. 1, første afsnit, i Schengen-protokollen er Schengen-reglerne, som defineret i bilaget til protokollen, fra datoen for Amsterdam-traktatens ikrafttræden umiddelbart gældende for de tretten medlemsstater, der er nævnt i protokollens artikel 1, jf. dog protokollens artikel 2, stk. 2;

(2) denne afgørelse berører på ingen måde videreførelsen af de juridiske forpligtelser i medfør af konventionen af 1990;

(3) det mandat, som Rådet i henhold til artikel 2, stk. 1, andet afsnit, i Schengen-protokollen har til, med enstemmighed og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaterne, at fastlægge retsgrundlaget for hver af de bestemmelser eller afgørelser, der udgør Schengen-reglerne, har bl.a. til formål at fastlægge retsgrundlaget for eventuelle fremtidige forslag og initiativer til at ændre eller udbygge Schengen-reglerne, jf. artikel 5, stk. 1, første afsnit, i Schengen-protokollen, hvilke er underlagt de relevante traktatbestemmelser, herunder dem, der vedrører den form for retsakt, der skal vedtages, og proceduren for vedtagelsen;

(4) nogle bestemmelser i Schengen-konventionen af 1990 kræver, at de kontraherende stater indfører sanktioner med henblik på en effektiv håndhævelse, uden at disse sanktioner dog behøver at blive harmoniseret; det retsgrundlag, der skal fastsættes for disse bestemmelser, bør derfor være det retsgrundlag, der er fastsat for de regler, hvis overtrædelse medfører sanktioner, dog med forbehold af retsgrundlaget for eventuelle kommende foranstaltninger vedrørende harmonisering af sanktioner;

(5) fastsættelsen i overensstemmelse med de relevante traktatbestemmelser af retsgrundlaget for hver af de bestemmelser eller afgørelser, der udgør Schengen-reglerne, påvirker ikke udøvelsen af de forpligtelser, der påhviler medlemsstaterne i henhold til artikel 64 i TEF og artikel 33 i TEU, med hensyn til opretholdelse af lov og orden og beskyttelse af den indre sikkerhed;

(6) fastsættelsen i overensstemmelse med de relevante traktatbestemmelser af retsgrundlaget for hver af de bestemmelser eller afgørelser, der udgør Schengen-reglerne, eller en konstatering af, at det ikke er nødvendigt at fastsætte noget retsgrundlag for disse bestemmelser eller afgørelser, påvirker ikke medlemsstaternes ret til at kontrollere varer i forbindelse med forbud eller restriktioner, som medlemsstaterne har fastsat, og som er forenelige med EF-retten;

(7) fastsættelsen i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab af retsgrundlaget for de bestemmelser i Schengen-konventionen af 1990, der især vedrører betingelserne for indrejse på de kontraherende staters område eller for udstedelse af visum, påvirker ikke de gældende regler vedrørende anerkendelse af rejsedokumenters gyldighed;

(8) Danmarks rettigheder og pligter fastlægges i artikel 3 i protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union og i artikel 1-5 i protokollen om Danmarks stilling;

(9) der skal ved integrationen af Schengen i Den Europæiske Union tages hensyn til forbindelserne mellem protokollen om Danmarks stilling, protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling til visse spørgsmål i traktaten om oprettelse af Den Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union samt protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, på hvis grundlag der er fastsat forskellige modeller for overtagelse og deltagelse i Schengen-reglerne og i videreudviklingen heraf;

(10) associeringen af Republikken Island og Kongeriget Norge i gennemførelsen og den fremtidige udvikling af Schengen-reglerne fastsættes i selve Schengen-protokollen på grundlag af den aftale, der blev undertegnet den 19. december 1996 i Luxembourg;

(11) i retsakter, der vedtages på grundlag af et forslag eller et initiativ til videreudvikling af Schengen-reglerne, skal der i betragtningerne findes en henvisning til Schengen-protokollen, for at der kan sikres retssikkerhed, og for at de relevante bestemmelser i Schengen-protokollen til enhver tid kan anvendes;

(12) under hensyn til artikel 134 i Schengen-konventionen berører integrationen af Schengen-reglerne i Det Europæiske Fællesskab ikke medlemsstaternes beføjelser til at anerkende stater og territoriale enheder, deres myndigheder og rejsedokumenter og andre dokumenter, som de udsteder -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ved denne afgørelse fastsættes retsgrundlaget for hver af de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne, jf. bilag A-D, med undtagelse af de bestemmelser og afgørelser, for hvilke Rådet i henhold til artikel 2, stk. 1, andet afsnit, første punktum, i Schengen-protokollen har fastsat, at der ikke er behov for noget retsgrundlag.

Artikel 2

Retsgrundlaget for bestemmelserne i konventionen, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990 mellem Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene, om gennemførelse af aftalen om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 14. juni 1985 (i det følgende benævnt "Schengen-konventionen"), og slutakten hertil fastsættes i henhold til bilag A.

Artikel 3

Retsgrundlaget for bestemmelserne i de aftaler om tiltrædelse af Schengen-konventionen, som er indgået med hhv. Den Italienske Republik (undertegnet i Paris den 27. november 1990), Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik (undertegnet i Bonn den 25. juni 1991), Den Hellenske Republik (undertegnet i Madrid den 6. november 1992), Republikken Østrig (undertegnet i Bruxelles den 28. april 1995) og Kongeriget Danmark, Republikken Finland og Kongeriget Sverige (undertegnet i Luxembourg den 19. december 1996), samt slutakterne og erklæringerne hertil fastsættes i henhold til bilag B.

Artikel 4

Retsgrundlaget for afgørelser og erklæringer vedtaget af Eksekutivkomitéen, der er nedsat ved Schengen-konventionen, fastsættes i henhold til bilag C.

Artikel 5

Retsgrundlaget for de retsakter, der vedtages til gennemførelse af Schengen-konventionen ved de organer, som Eksekutivkomitéen har givet beslutningsmyndighed, fastsættes i henhold til bilag D.

Artikel 6

Med henblik på de medlemsstater, der er anført i artikel 1 i protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, er det territoriale anvendelsesområde for de bestemmelser eller afgørelser, der udgør Schengen-reglerne, og for hvilke Rådet på grundlag af artikel 2, stk. 1, andet afsnit, i ovennævnte protokol har fastlagt et retsgrundlag i EF-traktatens tredje del, afsnit IV, og det territoriale anvendelsesområde for foranstaltninger, som bygger på eller ændrer sådanne bestemmelser eller afgørelser, det territoriale anvendelsesområde, der er fastlagt i artikel 138 i Schengen-konventionen af 1990 samt i de relevante bestemmelser i tiltrædelsesinstrumenterne til denne konvention.

Artikel 7

Denne afgørelse berører ikke medlemsstaternes beføjelser til at anerkende stater og territoriale enheder samt pas, rejse- og identitetsdokumenter, som udstedes af disses myndigheder.

Artikel 8

I retsakter, der vedtages som følge af et forslag eller et initiativ til videreudvikling af Schengen-reglerne, skal der i betragtningerne findes en henvisning til Schengen-protokollen.

Artikel 9

Denne afgørelse finder straks anvendelse.

Den offentliggøres i Den Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 1999.

På Rådets vegne

E. BULMAHN

Formand

BILAG A

Artikel 2

>TABELPOSITION>

BILAG B

Artikel 3

>TABELPOSITION>

BILAG C

Artikel 4

INDDELING AF EKSEKUTIVKOMITÉENS AFGØRELSER OG ERKLÆRINGER

Eksekutivkomitéens afgørelser

>TABELPOSITION>

Eksekutivkomitéens erklæringer

>TABELPOSITION>

BILAG D

Artikel 5

AFGØRELSER TRUFFET AF CENTRALGRUPPEN

>TABELPOSITION>

ERKLÆRINGER

1. Rådet fremsatte følgende erklæring i forbindelse med vedtagelsen af afgørelsen: "Uanset fastsættelsen af retsgrundlaget for artikel 2, stk. 2 og 3, artikel 4, stk. 1-3, artikel 5, stk. 1, litra e), og artikel 8 i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaterne, berører dette ikke medlemsstaternes ansvar og beføjelser for så vidt angår overvågningsforanstaltninger, herunder også ved grænserne, med henblik på opretholdelse af lov og orden og beskyttelse af den indre sikkerhed i overensstemmelse med national ret og under anvendelse af de midler, de har til rådighed."

2. Medlemsstaterne i Rådet fremsatte følgende erklæring om de medlemsstater, der er nævnt i artikel 1 i Schengen-protokollen: "Når den første erklæring til slutakten vedrørende konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen er medtaget i denne afgørelse, skal det fortolkes således, at den afgørelse, hvorved det bekræftes, at hver stat, der tiltræder EU, er i stand til at gennemføre Schengen-reglerne, så kontrollen ved de indre grænser kan ophæves, træffes med enstemmighed af Rådet sammensat af de medlemsstater, der er nævnt i Schengen-protokollens artikel 1."

3. Kommissionen fremsatte følgende erklæring:

Erklæring om Det Stående Udvalg for Schengen-konventionen:

"I overensstemmelse med artikel 1 i protokollen om integrationen af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union gennemføres det tættere Schengen-samarbejde 'inden for Den Europæiske Unions institutionelle og juridiske rammer og under overholdelse af de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab'. Kommissionen mener derfor, at integrationen af Eksekutivkomitéens afgørelse om oprettelse af Det Stående Udvalg for Schengen-konventionen (SCH/Com-ex (98) 26 def. af 16.9.1998) i Den Europæiske Union på ingen måde berører de beføjelser, som traktaterne har givet den, og navnlig dens ansvar som traktaternes vogter."

4. Erklæring fra den nederlandske delegation i forbindelse med vedtagelsen af Rådets afgørelse om fastsættelse af retsgrundlaget for Schengen-reglerne: "Nederlandene mener, at bestemmelserne i EF-traktatens tredje del, afsnit IV, skal udgøre retsgrundlaget for en række af de afgørelser og bestemmelser under Schengen-reglerne, der omhandler Schengen-informationssystemet, da disse vedrører udlændingeretlige aspekter af den frie bevægelighed for personer."

Belgien tilslutter sig den af den nederlandske delegation fremsatte erklæring.

Top