EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0225

1999/225/EF: Kommissionens beslutning af 13. maj 1998 om Tysklands støtte til virksomheden Herborn und Breitenbach GmbH, tidligere Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH (meddelt under nummer K(1998) 1687) (Kun den tyske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst)

OJ L 83, 27.3.1999, p. 62–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/225/oj

31999D0225

1999/225/EF: Kommissionens beslutning af 13. maj 1998 om Tysklands støtte til virksomheden Herborn und Breitenbach GmbH, tidligere Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH (meddelt under nummer K(1998) 1687) (Kun den tyske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 083 af 27/03/1999 s. 0062 - 0068


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 13. maj 1998 om Tysklands støtte til virksomheden Herborn und Breitenbach GmbH, tidligere Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH (meddelt under nummer K(1998) 1687) (Kun den tyske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst) (1999/225/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til aftalen om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

efter i overensstemmelse med førnævnte artikler at have opfordret de berørte parter til at fremsætte deres bemærkninger (1), og

ud fra følgende betragtninger:

I

Den 15. marts 1995 besluttede Kommissionen at indlede proceduren i henhold til EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med hensyn til statsstøtten til virksomheden SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH, Magdeburg (SKET SMM) (2). Denne procedure vedrørte også SKET SMM's datterselskaber, dvs. Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH, Magdeburg (ETM) og Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH, Chemnitz (DZM). Det drejede sig i den forbindelse om støtte, som SKET SMM havde modtaget inden og som led i privatiseringen og omstruktureringen. SKET SMM havde allerede tidligere modtaget støtte, som Kommissionen ikke havde gjort indsigelse mod (NN 46/93 og NN 95/93). Sagen blev registreret under C 16/95.

Den 30. juli 1996 besluttede Kommissionen at udvide sag C 16/95 til at omfatte den statsstøtte, der var udbetalt efter beslutningen om procedurens indledning, og som ikke var omfattet af denne beslutning (3). Investorerne (Oestmann & Borchert Industriebeteiligungen GbR) havde i slutningen af 1995 trukket sig ud af planen, og en ny omstruktureringsplan med yderligere støtte var blevet anmeldt.

SKET SMM var i oktober 1996 tvunget til at indgive begæring om generaleksekution (konkursbehandling af virksomheder i de nye tyske delstater). Den plan, som var omfattet af beslutningen om at udvide proceduren af 30. juli 1996, havde således ikke kunnet genoprette SKET SMM's rentabilitet. Den 26. juni 1997 vedtog Kommissionen den negative endelige beslutning 97/765/EF (4) med hensyn til støtten til SKET SMM. Generaleksekutionen vedrører ikke de to datterselskaber ETM og DZM, som blev overdraget til Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Med beslutning 97/765/EF blev sag C 16/95 kun afsluttet med hensyn til den del af SKET SMM, der var berørt af generaleksekutionen. Sag C 16/95 blev derfor opdelt på følgende måde: C 16a/95 vedrørende SKET SMM, C 16b/95 vedrørende ETM og C 16c/95 vedrørende DZM. DZM blev i 1995 fusioneret med en vesttysk virksomhed og optræder i dag som selskabet Herborn & Breitenbach GmbH, Chemnitz (H& B). Den foreliggende beslutning vedrører kun H& B.

Ved skrivelse af 13. januar 1997 (registreret den 14. januar 1997) og af 6. august 1997 (registreret den 7. august 1997) underrettede Tyskland Kommissionen om H& B's overdragelse og anmeldte støtte til fordel for H& B for perioden fra SKET SMM's generaleksekution. Med den anden skrivelse blev omstruktureringsplanen fremlagt, som endnu en gang blev tilpasset til H& B's nye situation. Ved skrivelse af 30. oktober 1997 (registreret samme dag) underrettede Tyskland Kommissionen om betingelserne for H& B's privatiseringskontrakt samt ændringerne i omstruktureringsplanen fra august 1997.

II

SKET SMM havde den 24. marts 1995 og den 12. april 1995 under ledelse af investorerne Oestmann & Borchert Industriebeteiligung GbR (som i slutningen af 1995 trak sig ud af privatiseringsprojektet) erhvervet alle andele i H& B Beteiligungsgesellschaft GmbH og H& B GmbH & Co. KG fra Kolbus GmbH & Co. KG. Denne sammenslutning fusionerede med datterselskabet DZM og forblev indtil den 31. december 1996 som H& B et datterselskab under SKET SMM. H& B blev overdraget til BvS ved kontrakt af 16. januar 1997. H& B blev overdraget i sin daværende tilstand (dvs. med gæld).

West Merchant Bank, som af BvS havde fået til opgave at søge efter en investor, havde pr. 1. maj 1997 modtaget fire tilbud efter en åben udbudsprocedure, hvor der var blevet rettet henvendelse til 112 virksomheder i hele verden. Der blev indledt forhandlinger med to af disse fire bydende, og under hensyntagen til virksomhedsplan, garantier om bevarelse af arbejdspladser og finansielle nøgletal blev det bedste tilbud udvalgt. Ved denne udvælgelse overvejedes imidlertid ikke muligheden af en opløsning af virksomheden, som sandsynligvis havde været forbundet med lavere omkostninger end et salg ledsaget af finansielle foranstaltninger. I henhold til de generelle principper, som Kommissionen anvender i forbindelse med vurderingen af virksomhedsprivatiseringer, indeholder privatiseringen af H& B således støtte (5).

Den udvalgte investor (hr. Henrich) er en fysisk person, som har erfaringer inden for trådtrækningsbranchen. Investoren solgte i 1994 sin familievirksomhed, der fremstillede sådanne maskiner, til et finansielt holdingselskab (EIS-group), efter at han i fire år havde været direktør i denne virksomhed. Hr. Henrich har stadig en ansættelseskontrakt hos EIS-group, som var indforstået med erhvervelsen af H& B. Investoren overtog H& B den 24. september 1997, og i første omgang overtog han 50 % og derpå pr. 1. januar 1998 100 % af ledelsen. Han skal endvidere overtage stillingen som bestyrelsesformand i Cable & Wire Division under EIS-group, som består af tre virksomhedsandele. På denne måde tilvejebringer investoren kendskab til aktivitetsområdet, kontakter og muligheder for synergieffekter.

H& B-sammenslutningen har følgende struktur:

a) Herborn & Breitenbach GmbH, Chemnitz (tidligere DZM), med en egenkapital på 1 mio. DEM. Dette seIskab fungerer samtidig som komplementar i H& B GmbH & Co. KG, Herborn. Virksomheden har 107 ansatte, og dens opgaver består i planlægning, konstruktion og produktion af maskiner.

b) Herborn & Breitenbach GmbH & Co. KG, Herborn (Hessen), kommanditkapital: 6 mio. DEM, komplementarkapital: 0,1 mio. DEM. Virksomheden har 78 ansatte, og dens opgaveområder er planlægning, konstruktion og produktion.

c) Herborn & Breitenbach Beteiligungs GmbH, Unna (Nordrhein-Westfalen), besiddes 100 % af Herborn & Breitenbach GmbH, Chemnitz. Virksomheden har en egenkapital på 0,1 mio. DEM (dette selskab tjener som rent »tomt selskab« uden kommercielle aktiviteter og uden ansatte).

H& B's aktiviteter består i salg, konstruktion, produktion, installation, test og vedligeholdelse af trådtrækningsmaskiner på de to produktionssteder i Chemnitz og Herborn. Disse maskiner er beregnet til meget forskellige industrisektorer, f.eks. bilproduktion, stålindustri, skibsbygning, byggeindustri, energiforsyning, telekommunikation og produktion af glødelamper.

Investorens omstruktureringsplan tager overordnet sigte på at sikre markedsandelene og nedbringe produktionsomkostningerne. H& B befandt sig allerede i omstruktureringsfasen, da investoren opkøbte virksomheden, og denne vil videreføre virksomhedens indsats ved hjælp af sine kontakter. Der er planer om at:

a) opretholde de to produktionssteder (Herborn og Chemnitz). Men med henblik på at nedbringe omkostningerne, skal opdelingen fastlægges mere klart og rationelt: forskning og udvikling, produktion og montage i Chemnitz, forvaltning, salg og kundedemonstration i Herborn

b) koncentrere produktsortimentet med henblik på at reducere omkostningsstrukturen

c) tilpasse maskinerne til kundernes særlige krav (udvikling og produktion)

d) i højere grad at koncentrere sig om kundeservice på grund af DZM's og H& B's betydelige beholdning af brugte maskiner

e) udvikle produktionen af reservedele samt pakketilbud vedrørende modernisering og inspektion af maskiner

f) styrke den outsourcing, der allerede finder sted i virksomheden

g) nedlægge arbejdspladser. Investoren har dog overtaget alle nuværende arbejdspladser (186) og garanteret, at 150 af dem vil blive bevaret, heraf 90 i Chemnitz og 60 i Herborn. Garantien gælder for de kommende tre år. Det er garanteret, at produktionsstedet i Chemnitz videreføres i to yderligere år med mindst 25 arbejdspladser. Til arbejdspladsgarantierne er der knyttet kontraktmæssigt fastsatte bøder.

H& B skal i et første skridt sikre sine markedsandele (i Tyskland, Europa, SNG-staterne, Sydøstasien og USA) ved hjælp af investorens kontakter og knowhow i forbindelse med aktivitetsområdet, men også ved hjælp af programmet til nedbringelse af omkostningerne og omlægning af produktionssortimentet. Investoren ser betydelige synergieffekter gennem samarbejde med andre virksomheder (bestyrelsesformand i Cable & Wire Division under EIS-group).

Der er i de forløbne år foretaget investeringer (16,5 mio. DEM), navnlig til sanering af de eksisterende bygninger og modernisering af de tekniske anlæg. I de kommende år garanterer investoren investeringer på ca. 0,5 mio. DEM/år i tre år (kontraktmæssigt fastsatte bøder).

Ifølge de seneste prognoser for omsætningen vil sammenslutningen fra 1999 formentlig opnå et overskud før skat [ . . . ] (6).

III

H& B forblev indtil 1997 i SKET-sammenslutningen og modtog flere gange omstruktureringsstøtte. Rent faktisk har de vanskeligheder, som SKET SMM stod over for (og som førte til en generaleksekution), forhalet omstruktureringen af H& B.

Den støtte, som H& B havde fået udbetalt, var ydet som led i på hinanden følgende omstruktureringsplaner. H& B indgik i SKET-sammenslutningen, og ifølge planerne skulle hele koncernen omstruktureres. Efter virksomhedens overdragelse til BvS og dermed udskillelse fra sammenslutningen, er disse planer blevet klart mere præcise med hensyn til H& B. Salget af den enkelte virksomhed blev først overvejet på det tidspunkt. I dag er H& B privatiseret, og en af investoren justeret omstruktureringsplan med nye finansielle nøgletal (jf. kapitel II) blev undersøgt af Kommissionen.

For at skabe større klarhed anføres udelukkende de finansielle foranstaltninger, som rent faktisk blev gennemført tidligere eller er fastsat i den aktuelle plan som led i privatiseringen (7). Det drejer sig om følgende foranstaltninger:

1. 1990-1991: ydelse af formålsbestemte midler (socialplan) til et beløb af 1,4 mio. DEM.

2. 1993: 26,5 mio. DEM i form af ikke-rentebærende lån og eftergivelse af tilgodehavender, heraf:

a) BvS's ydelse af ikke-rentebærende lån til dækning af gamle lån fra tiden før den 1. juli 1990 på 13,9 mio. DEM

b) et andet lån fra BvS til afløsning af gamle lån fra tiden før den 1. juli 1990 på 5,4 mio. DEM

c) ikke-rentebærende lån fra BvS til dækning af renterne på gamle lån på 1,7 mio. DEM

d) eftergivelse af tilgodehavender i forbindelse med dækning af udligningsforpligtelser på 4,6 mio. DEM

e) eftergivelse af renter på 0,9 mio. DEM i forbindelse med disse forpligtelser.

Disse lån og denne eftergivelse af tilgodehavender (i alt 26,5 mio. DEM) blev pr. 31. december 1994 omdannet til tilskud (15,9 mio. DEM) og til oprettelse af kapitalreserver (5,6 mio. DEM + 5 mio. DEM) via SKET SMM.

3. 1996: 11 mio. DEM i lån, heraf:

a) ydelse af et lån på 3,2 mio. DEM til dækning af gamle lån (fra tiden før den 1. juli 1990) via SKET SMM. BvS vil udbetale dette beløb til kuratoren

b) lån på 5,4 mio. DEM fra BvS (2,2 mio. DEM til finansiering af ordrer via SKET SMM (BvS tilbagebetaler beløbet til kuratoren), 2,1 mio. DEM til opretholdelse af likviditeten og 1,1 mio. DEM til dækning af gældsforpligtelser over for leverandører)

c) BvS's godtgørelse af en betaling fra en kunde, der fejlagtigt er gået til SKET SMM, på 2,4 mio. DEM i form af et ikke-rentebærende aktionærlån.

I slutningen af 1996 udgjorde H& B's forpligtelser 38,9 mio. DEM (26,5 mio. DEM i form af lån, som blev omdannet til tilskud, der ikke skulle tilbagebetales, 11 mio. DEM i lån, 1,4 mio. DEM i form af formålsbestemte midler). Hertil kom garantier på 15 mio. DEM på følgende vilkår: 0,25 % halvårligt (1. januar og 1. juli), beregnet på grundlag af den af BvS betalte finansiering, samt 0,5 % af de midler, som banken havde tilbageholdt, og den betingede finansiering af et beløb på 1,377 mio. DEM.

4. 1997 - Privatisering (betingelser i privatiseringskontrakten)

BvS frigør H& B for al gammel gæld og yder tilskud til færdiggørelse af omstruktureringen.

a) Sælgerens (BvS) forpligtelser:

i) eftergivelse af tilgodehavenderne i forbindelse med lånene på 11 mio. DEM (omdannelse til tilskud, der ikke skal tilbagebetales)

ii) eftergivelse af tilgodehavenderne med hensyn til aktionærlånet på 3 mio. DEM, som blev ydet i 1997 (i forbindelse med SKET SMM's generaleksekution)

iii) ydelse af et ikke-tilbagebetalingspligtigt tilskud på 4 mio. DEM til omstruktureringen (to delbeløb på: 2 mio. DEM pr. 1. januar 1998 og pr. 30. juni 1998) til opretholdelse af likviditeten og til finansiering af investeringer

iv) deltagelse i omkostningerne til afhjælpning af gammel forurening (fra tiden før den 1. juli 1990), som overstiger et beløb på 2 mio. DEM, indtil maksimalt 4 mio. DEM

v) overtagelse af den eventuelle risiko for et tilbagebetalingskrav fra skattemyndighedernes side, som kunne udgøre 0,3 mio. DEM.

b) Investorens forpligtelser:

i) købspris på 0,25 mio. DEM

ii) overtagelse af de udnyttede garantier på 3,3 mio. DEM i eget navn og tilvejebringelse af garantier på i alt 9 mio. DEM

iii) overtagelse af en uigenkaldelig tidsubegrænset selvskyldnerkaution på 3,0 mio. DEM til fordel for BvS. Denne kaution reduceres årligt med 0,5 mio. DEM fra den 30. august 1998, hvis og såfremt køberen har opfyldt sine kontraktmæssige forpligtelser

iv) overtagelse af afhjælpningen af gammel miljøforurening indtil et maksimum på 2 mio. DEM (derudover dækker BvS 80 % af omkostningerne indtil et beløb på maksimalt 4 mio. DEM)

v) garantier med kontraktmæssigt fastsatte bøder: gennemførelse af en investering på 1,5 mio. DEM inden den 30. juni 2000, bevarelse af arbejdspladser i Chemnitz (90 personer i 3 år) samt opretholdelse af produktionsstedet i Chemnitz, idet 25 arbejdspladser garanteres i yderligere to år

vi) investoren, H& B GmbH og H& B GmbH & Co. KG har forpligtet sig til ikke at foretage udbytteudbetalinger eller udtræk (hverken åbne eller skjulte) inden den 2. december 2002.

IV

Som led i sag C 16/95 modtog Kommissionen bemærkninger fra tredjemand, og bemærkningerne fra en tysk konkurrent drejede sig direkte om H& B. Disse bemærkninger vedrørte SKET SMM's overtagelse af H& B, idet den pågældende konkurrent selv skal have været interesseret i at overtage virksomheden, samt H& B's salg af produkter, som tilsyneladende skal være sket på betingelser under markedspriserne.

Disse bemærkninger blev videregivet til Tyskland ved skrivelse af 19. november 1996. Tyskland svarede ved skrivelse af 6. januar 1997 (registreret den 7. januar 1997 under nr. A/30033) med hensyn til H& B og fremsatte en detaljeret redegørelse. Den tyske konkurrent havde således via en advokat allerede i 1995 rejst indsigelse over for Kommissionen, idet vedkommende gjorde gældende, at der var et problem med prisdumping fra DZM's side. Allerede på dette tidspunkt kunne de tyske myndigheder dokumentere, at den pågældende konkurrent havde reelle chancer på markedet, og at DZM's priser ikke lå under markedspriserne.

Med hensyn til SKET SMM's overtagelse af H& B og konkurrentens købshensigter, som skal være blevet ladet ude af betragtning for at begunstige SKET SMM, bemærkede Tyskland, at denne konkurrent ikke blev udelukket fra privatiseringsforhandlingerne, men selv havde givet afkald herpå.

V

Den støtte, som DZM eller H& B har modtaget, blev ydet fra 1991. Det drejer sig i den forbindelse først og fremmest om støtte, som blev ydet som led i »Treuhandordningerne« (NN 108/91, E 15/92 og N 768/94). »Treuhandordningerne« var i kraft indtil den 1. januar 1996. Som led i disse ordninger var finansieringen af virksomheder dækket af Treuhandanstalt (THA), såfremt visse lofter med hensyn til antallet af beskæftigede og støttens størrelse blev overholdt. DZM, henholdsvis H& B, kunne som datterselskab til SKET SMM ikke falde ind under disse ordninger, da SKET SMM overskred de maksimale lofter med hensyn til antallet af beskæftigede og støttebeløb. Den støtte, der blev ydet til denne virksomhed, skulle derfor anmeldes individuelt til Kommissionen og undersøges af denne.

De ydede eller planlagte finansielle foranstaltninger (jf. kapitel III) udgør i alt 50,2 mio. DEM. Derudover har BvS til finansieringen af aktiviteterne stillet garantier til rådighed, som blev udnyttet i en størrelsesorden på 3,3 mio. DEM.

Af disse finansielle foranstaltninger bør et beløb på 28,2 mio. DEM, i overensstemmelse med beslutningerne vedrørende »Treuhandordningerne«, ikke betragtes som statsstøtte efter EF-traktatens artikel 92, stk. 1. Det drejer sig i den forbindelse om 24,2 mio. DEM til finansiering af gamle lån og et beløb på maksimalt 4 mio. DEM til omkostninger i forbindelse med den eventuelle afhjælpning af gammel miljøforurening.

De støttebeløb, der skal undersøges i denne forbindelse, udgør således 22 mio. DEM. I dette beløb indgår følgende:

a) 1,4 mio. DEM i form af formålsbestemte midler i perioden 1990-1991 (finansiering af socialplanen)

b) 5,5 mio. DEM i form af eftergivelse af tilgodehavender i forbindelse med udligningsforpligtelser (inklusive renter) i 1993

c) 7,8 mio. DEM i form af lån, som i 1996 blev omdannet til tilskud, der ikke skal tilbagebetales

d) 3 mio. DEM i form af lån til finansiering af aktiviteterne i 1997, med privatiseringen omdannet til tilskud, der ikke skal tilbagebetales

e) 4 mio. DEM i form af ikke-tilbagebetalingspligtige omstruktureringstilskud i 1997 og

f) 0,3 mio. DEM til dækning af eventuel skattegæld.

Hertil kommer de garantier, som BvS i de seneste år har stillet til rådighed (15 mio. stillet til rådighed, hvoraf 3,3 mio. DEM rent faktisk er blevet udnyttet).

De anmeldte støtteforanstaltninger til fordel for DZM, henholdsvis H& B, er ydet med henblik på virksomhedens omstrukturering og skal opfylde de kriterier, der er anført i afsnit 3.2 i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (8) fra 1994.

De pågældende støtteforanstaltninger blev oprindeligt (ydelse af lån) for en stor dels vedkommende ydet i den periode, hvor DZM, henholdsvis H& B, indgik i SKET-sammenslutningen, en af de største industrikoncerner på de nye delstaters område. Vanskelighederne i SKET-sammenslutningen, hvis privatisering havde vist sig at være umulig på grund af den tunge struktur, og den senere generaleksekution har indvirket negativt på udviklingen i rentabiliteten i virksomheden DZM, henholdsvis H& B, som endnu opnåede overskud i 1990 og 1991. Resultatet blev negativt i 1992 [ . . . ] blev derpå langsomt bedre og blev positivt i 1995 [ . . . ] og igen negativt i 1996 [ . . . ]. En faktor, der var medvirkende til at forbedre resultatet i 1995, var sandsynligvis DZM's fusion med H& B-sammenslutningen. Faldet i resultatet for 1996 står i forbindelse med udviklingen SKET SMM, som i sidste instans resulterede i, at der blev indledt generaleksekution i oktober 1996. H& B's resultat for 1997 påvirkes ydermere heraf (jf. kapitel II).

Inden for »Treuhandordningens« gyldighedsperiode modtog H& B støtte i 1990-1991 (finansiering af socialplanen) og i 1993 (eftergivelse af udligningsforpligtelser). Formålet med denne støtte var at muliggøre påbegyndelsen af virksomhedens omstrukturering. THA og senere BvS stod i øvrigt ikke for den endelige omstrukturering af virksomheden. Deres opgave bestod i at forberede virksomhederne på privatiseringen. Den endelige omstrukturering påhvilede derefter investoren. Det særlige ved virksomheden er uden tvivl, at dens moderselskab, SKET SMM, ikke med held kunne privatiseres. I denne periode var DZM, henholdsvis H& B, integreret i omstruktureringsplanerne for hele SKET-gruppen.

I slutningen af 1995 trak investorerne Oestmann & Borchert sig tilbage fra privatiseringsplanerne i forbindelse med SKET SMM. Efter dette mislykkede forsøg måtte omstruktureringsplanen for gruppen tilpasses til den nye situation af rådgivningsfirmaet Roland Berger. Denne plan har stadig til formål at omstrukturere hele gruppen.

Efter indledningen af generaleksekutionen i forbindelse med SKET SMM (oktober 1996) og overdragelsen af H& B modtog H& B ny støtte. Denne skulle til dels muliggøre finansieringen af ordrer, som blev betalt til SKET SMM som moderselskab, og tilbagebetalingen af lån, som SKET SMM havde ydet H& B. Disse beløb havde kuratoren på tidspunktet for indledningen af generaleksekutionen gjort krav på til boet. Denne støtte tilførte ligeledes virksomheden den nødvendige likviditet og gjorde det muligt for den at betale leverandørerne (jf. kapitel III, 3.).

I forbindelse med ETM's og H& B's overdragelse til BvS, som skulle forhindre, at de to selskaber blev omfattet af boet, blev planen for H& B endnu en gang revideret. H& B måtte klare de vanskeligheder, som generaleksekutionen i forbindelse med H& B's moderselskab medførte for virksomhedens aktiviteter.

Efter privatiseringen anmeldte Tyskland igen den omstruktureringsplan, som investoren havde ændret, dog med lavere støttebeløb end tidligere, da en privat investor ikke tidligere deltog deri.

Den første betingelse i de nævnte rammebestemmelser er, at der udarbejdes en plan, som gør det muligt for virksomheden på længere sigt igen at blive rentabel og levedygtig uden yderligere støtte.

Prognoserne vedrørende omsætning og omkostningsudvikling synes at være fornuftige, og resultatet vil formentlig blive positivt i 1999. Omstruktureringsforanstaltningerne omfatter interne foranstaltninger med henblik på en omorganisering af produktionen og en ny opgavefordeling mellem produktionsstederne. Investoren tilfører virksomheden en betydelig knowhow om branchen og kontakter (kapitel II). Virksomheden kan dække alle omkostninger som led i planen. Planen vil på de fastsatte vilkår formentlig gøre det muligt for virksomheden igen at blive levedygtig (den opnår fra 1999 et positivt resultat inden skat).

Ifølge rammebestemmelserne skal virksomheder, som opererer inden for brancher med overkapacitet, ligeledes nedskære deres kapacitet i forhold til den modtagne støtte.

H& B udøver virksomhed inden for maskinindustrien, nærmere bestemt inden for produktion af kabel- og trådtrækningsmaskiner. I denne særlige branche er der ingen tegn på overkapacitet. Efter en generelt faldende vækst inden for maskinindustrien i Fællesskabet i 1996 kan der igen registreres en stigning (9). Branchen blev indgående omstruktureret i Fællesskabet og har fået større betydning i Østeuropa som følge af opsvinget i forskellige lande samt i Asien. Med opsvinget i USA fremkommer der her ligeledes et vigtigt marked. H& B's markeder for kabel- og trådtrækningsmaskiner er foruden Tyskland og Fællesskabet, De Forenede Stater og Sydøstasien. Endvidere er H& B traditionelt repræsenteret i de østeuropæiske lande, hvor der er tegn på et økonomisk opsving. Derudover hører H& B til blandt de små og mellemstore virksomheder.

Et tredje kriterium i rammebestemmelserne er, at omkostningerne skal stå i forhold til fordelene ved omstruktureringen. Støttens størrelse skal være begrænset til, hvad der er strengt nødvendigt for at finansiere omstruktureringen.

Den støtte, som H& B har modtaget siden 1991, blev begrænset til finansieringen af det, der var behov for til at kunne videreføre virksomheden. Det drejer sig om i alt 22 mio. DEM og garantier, som var udnyttet med 3,3 mio. DEM. I 1996 drejede det sig om at dække tilgodehavender og gæld samt likviditetsbehovet. I 1997 drejede det sig om den likviditet, der var nødvendig til aktiviteterne, samt om investeringer. Beløbet på 4 mio. DEM i form af ikke-tilbagebetalingspligtige tilskud ydes i delbeløb og udbetales kun, hvis det dokumenteres, at de anvendes til formålet. Garantierne overtages af investoren. BvS påtager sig eventuelle tilbagebetalingskrav fra skattemyndighedernes side på 0,3 mio. DEM.

Investorens bidrag til omstruktureringsomkostningerne (5,25 mio. DEM, hvortil kommer tilvejebringelse af garantier på indtil 9 mio. DEM) er i denne forbindelse bl.a. i form af betaling af købsprisen på 0,25 mio. DEM, overtagelse af en uigenkaldelig tidsubegrænset selvskyldnerkaution på 3 mio. DEM samt overtagelse af udnyttede garantier på 3,3 mio. DEM og tilvejebringelse af yderligere garantier (indtil i alt 9 mio. DEM). Investoren, hr. Henrich, tilfører foruden sit personlige engagement også virksomheden en betydelig knowhow og kontakter i den pågældende branche. Derudover har han garanteret, at han vil gennemføre investeringer, bevare arbejdspladser og opretholde produktionen i Chemnitz.

Ifølge de nævnte rammebestemmelserne skal omstruktureringsplanen gennemføres fuldstændigt. I modsat fald kan Kommissionen træffe foranstaltninger til at kræve støtten tilbagebetalt. Da de tyske myndigheder er Kommissionens forhandlingspartnere i forbindelse med undersøgelsen af statsstøtte, har Kommissionen noteret sig de tyske myndigheders tilsagn om, at planerne vil blive gennemført korrekt. Kommissionen anmoder om, at der forelægges årsberetninger, således at den selv kan kontrollere gennemførelsen af denne omstruktureringsplan.

VI

På baggrund af ovenstående konstaterer Kommissionen, at omstruktureringsstøtten til fordel for Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH, henholdsvis Herborn & Breitenbach GmbH, Chemnitz, kan betragtes som forenelig med fællesmarkedet, såfremt den overholder de betingelser, der er anført i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den omstruktureringsstøtte, som Tyskland har ydet Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH, der i dag optræder under navnet Herborn & Breitenbach GmbH, Chemnitz, er forenelig med fællesmarkedet i henhold til EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra c), og EØS-aftalens artikel 61, stk. 3, litra c). Dette vedrører:

a) de formålsbestemte midler på 1,4 mio. DEM til finansiering af socialplanen

b) eftergivelsen af tilgodehavenderne i forbindelse med udligningsbetalinger fra 1993 på 4,6 mio. DEM samt de hertil hørende renter på 0,9 mio. DEM

c) de aktionærlån, der blev ydet i 1996, og som senere er blevet omdannet til ikke-tilbagebetalingspligtige tilskud, på 7,8 mio. DEM

d) det lån, der er omdannet til et ikke-tilbagebetalingspligtigt lån, og de ikke-tilbagebetalingspligtige tilskud på i alt 7 mio. DEM

e) overtagelsen af eventuelle krav fra skattemyndighedernes side på 0,3 mio. DEM

f) tilvejebringelsen af garantier på 15 mio. DEM, hvoraf 3,3 mio. DEM rent faktisk blev udnyttet indtil investorens overtagelse.

Artikel 2

I overensstemmelse med rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (1994) forelægger Tyskland en detaljeret årlig rapport om gennemførelsen af omstruktureringsplanen.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 1998.

På Kommissionens vegne

Karel VAN MIERT

Medlem af Kommissionen

(1) EFT C 215 af 19. 8. 1995, s. 8.

(2) EFT C 215 af 19. 8. 1995, s. 8, og EFT C 298 af 9. 10. 1996, s. 2.

(3) EFT C 298 af 9. 10. 1996, s. 2.

(4) EFT L 314 af 18. 11. 1997, s. 20.

(5) Jf. treogtyvende beretning om konkurrencepolitikken, 1993, nr. 402 og 403.

(6) Dele af teksten er blevet redigeret for at sikre, at fortrolige oplysninger ikke afsløres; disse dele er anført i firkantet parentes og ledsaget af en asterisk.

(7) Jf. fodnote 1 og 2.

(8) EFT C 368 af 23. 12. 1994, s. 12.

(9) Jf. Panorama over industrien i Den Europæiske Union, 1997, bind 2.

Top