EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0310

Kommissionens forordning (EF) nr. 310/1999 af 11. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1760/98 og om forhøjelse til 1 900 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

OJ L 38, 12.2.1999, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/310/oj

31999R0310

Kommissionens forordning (EF) nr. 310/1999 af 11. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1760/98 og om forhøjelse til 1 900 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

EF-Tidende nr. L 038 af 11/02/1999 s. 0012 - 0013


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 310/1999 af 11. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1760/98 og om forhøjelse til 1 900 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 39/1999 (4), er der fastsat procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne;

ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1760/98 (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2804/98 (6) blev der åbnet en løbende licitation med henblik på eksport af 1 700 000 tons byg, som er i det franske interventionsorgans besiddelse; Frankrig har meddelt Kommissionen, at dets interventionsorgan har til hensigt at forhøje den i licitationen udbudte mængde med henblik på eksport med 200 000 tons; den samlede mængde byg, der af dets interventionsorgan udbydes i licitation, bør derfor forhøjes til 1 900 000 tons;

som følge af den forhøjede licitationsmængde er det nødvendigt at ændre fortegnelsen over områder og lagermængder; bilag I til forordning (EF) nr. 1760/98 bør derfor ændres;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1760/98 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

1. Licitationen omfatter maksimalt 1 900 000 tons byg med henblik på eksport til alle tredjelande undtagen Amerikas Forenede Stater, Canada og Mexico.

2. Oplagringsområderne for de 1 900 000 tons byg er anført i bilag I.«

2) Bilag I erstattes af bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. februar 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1. 7. 1992, s. 21.

(2) EFT L 126 af 24. 5. 1996, s. 37.

(3) EFT L 191 af 31. 7. 1993, s. 76.

(4) EFT L 5 af 9. 1. 1999, s. 64.

(5) EFT L 221 af 8. 8. 1998, s. 13.

(6) EFT L 349 af 24. 12. 1998, s. 17.

BILAG

»BILAG I

>TABELPOSITION>

Top