EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0100

Kommissionens direktiv 98/100/EF af 21. december 1998 om ændring af direktiv 92/76/EØF om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

OJ L 351, 29.12.1998, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/100/oj

31998L0100

Kommissionens direktiv 98/100/EF af 21. december 1998 om ændring af direktiv 92/76/EØF om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 351 af 29/12/1998 s. 0035 - 0036


KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/100/EF af 21. december 1998 om ændring af direktiv 92/76/EØF om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 77/93/EØF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 98/2/EF (2), særlig artikel 2, stk. 1, litra h), første afsnit,

under henvisning til Kommissionens direktiv 92/76/EØF af 6. oktober 1992 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet (3), senest ændret ved direktiv 98/17/EF (4), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved direktiv 92/76/EØF blev bestemte zoner i Irland og Italien foreløbigt anerkendt som »beskyttede zoner« i henseende til visse skadegørere for en periode, der udløber den 31. december 1998;

af oplysninger fra Østrig, Irland og Italien og fra tilsynet med undersøgelserne, som er indsamlet af Kommissionens eksperter, fremgår det, at den foreløbige anerkendelse af de beskyttede zoner for Østrig, Irland og Italien med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. bør forlænges i endnu en begrænset periode, således at de officielle ansvarlige organer i Østrig, Irland og Italien kan afslutte indsamlingen af oplysninger om udbredelsen af Erwinia amylovora og videreføre og afslutte deres programmer for udryddelse af denne skadegører i deres respektive lande, og Kommissionens eksperter kan overvåge og vurdere disse programmers effektivitet;

af oplysninger fra Finland og fra tilsynet med undersøgelserne, som er indsamlet af Kommissionens eksperter, fremgår det, at den foreløbige anerkendelse af den beskyttede zone for Finland med hensyn til Globodera pallida (Stone) Behrens bør ændres til en »permanent« status og forlænges ud over datoen 31. december 1998; nødvendigheden af en sådan anerkendelse skal undersøges på baggrund af resultaterne af undersøgelsen af Rådets direktiv af 8. december 1969 om bekæmpelse af kartoffelnematod (5) og gennemførelsen deraf;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I artikel 1 i direktiv 92/76/EØF foretages følgende ændringer:

1) I første afsnit ændres teksten »når det gælder litra b), punkt 2, for Irland og regionen Apulia i Italien, anerkendes de nævnte zoner indtil den 31. december 1998 og for Østrig indtil den 31. december 1998« til »når det gælder litra b), punkt 2, for Østrig, Irland og regionerne Apulia, Emilia-Romagna, Lombardia og Veneto i Italien, anerkendes de nævnte zoner indtil den 31. marts 2000«.

2) Andet afsnit affattes således:

»Når det gælder litra a), punkt 5b, anerkendes zonen indtil den 31. december 1996.«

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv med virkning fra 1. januar 1999. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 1998.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 26 af 31. 1. 1977, s. 20.

(2) EFT L 15 af 21. 1. 1998, s. 34.

(3) EFT L 305 af 21. 10. 1992, s. 12.

(4) EFT L 85 af 20. 3. 1998, s. 28.

(5) EFT L 323 af 24. 12. 1969, s. 3.

Top