EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2829

Kommissionens forordning (EF) nr. 2829/98 af 22. december 1998 om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer som fører Det Forenede Kongeriges flag

OJ L 351, 29.12.1998, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2829/oj

31998R2829

Kommissionens forordning (EF) nr. 2829/98 af 22. december 1998 om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer som fører Det Forenede Kongeriges flag

EF-Tidende nr. L 351 af 29/12/1998 s. 0019 - 0019


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2829/98 af 22. december 1998 om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer som fører Det Forenede Kongeriges flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2635/97 (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

Rådets forordning (EF) nr. 45/98 af 19. december 1997 om fastsættelse for 1998 af de samlede tilladte fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse fangstmængder (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2386/98 (4), fastsætter kvoter for sild i 1998;

for at overholde bestemmelserne om de kvantitative begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det nødvendigt, at Kommissionen ved en forordning fastsætter den dato, på hvilken de fangster, der er taget af fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, må antages at have opbrugt den tildelte kvote;

ifølge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen, har fangsterne af sild i farvandene i ICES-område IV a og b taget af fartøjer, som fører Det Forenede Kongeriges flag eller er registreret i Det Forenede Kongerige, nået den for 1998 tildelte kvote; Det Forenede Kongerige har forbudt fiskeri efter denne bestand med virkning fra den 15. december 1998; det er derfor nødvendigt at opretholde denne dato -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fangsterne af sild i farvandene i ICES-område IV a og b fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag, eller er registreret i Det Forenede Kongerige, må antages at have opbrugt den kvote, der er tildelt Det Forenede Kongerige for 1998.

Fiskeri efter sild i farvandene i ICES-område IV a og b fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag eller er registreret i Det Forenede Kongerige, er forbudt, ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den ovenfor nævnte bestand, fanget i disse farvande af de nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 15. december 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 1998.

På Kommissionens vegne

Emma BONINO

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 261 af 20. 10. 1993, s. 1.

(2) EFT L 356 af 31. 12. 1997, s. 14.

(3) EFT L 12 af 19. 1. 1998, s. 1.

(4) EFT L 297 af 6. 11. 1998, s. 2.

Top