EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2822

Rådets forordning (EF) nr. 2822/98 af 21. december 1998 om midlertidig hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse fiskeriprodukter (1999)

OJ L 351, 29.12.1998, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2822/oj

31998R2822

Rådets forordning (EF) nr. 2822/98 af 21. december 1998 om midlertidig hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse fiskeriprodukter (1999)

EF-Tidende nr. L 351 af 29/12/1998 s. 0009 - 0011


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2822/98 af 21. december 1998 om midlertidig hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse fiskeriprodukter (1999)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 28,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Fællesskabets forsyning med visse fiskeriprodukter afhænger for tiden af indførsler fra tredjelande; det er i Fællesskabets interesse at foretage hel eller delvis suspension af toldsatserne for de pågældende produkter; denne suspension bør kun gælde i perioden 1. januar til 31. december 1999, således at forbrugerne inden for industrien har adgang til passende forsyninger, uden at Fællesskabets produktion af konkurrerende produkter derved bringes i fare;

det tilkommer Fællesskabet at træffe beslutning om suspension af disse autonome toldsatser -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. I perioden 1. januar til 31. december 1999 suspenderes den fælles toldtarifs autonome toldsatser for de i bilaget anførte produkter på det niveau, der er anført ud for de enkelte produkter.

2. De pågældende produkter kan kun indføres til de i stk. 1 anførte suspensionssatser, dersom prisen franko grænse, som fastlagt af medlemsstaterne ifølge artikel 22 i Rådets forordning (EØF) nr. 3759/92 af 17. december 1992 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), mindst er lig med den referencepris, som Fællesskabet har fastsat eller skal fastsætte for de pågældende produkter eller produktkategorier.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 1998.

På Rådets vegne

M. BARTENSTEIN

Formand

(1) EFT L 388 af 31. 12. 1992, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 3318/94 (EFT L 350 af 31. 12. 1994, s. 15).

BILAG

>TABELPOSITION>

Top