EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2145

Kommissionens forordning (EF) nr. 2145/98 af 6. oktober 1998 om salg efter den procedure i forordning (EØF) nr. 2539/84 af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, og som er beregnet til udførsel

OJ L 270, 7.10.1998, p. 39–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/1999; ophævet ved 399R0359

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2145/oj

31998R2145

Kommissionens forordning (EF) nr. 2145/98 af 6. oktober 1998 om salg efter den procedure i forordning (EØF) nr. 2539/84 af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, og som er beregnet til udførsel

EF-Tidende nr. L 270 af 07/10/1998 s. 0039 - 0045


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2145/98 af 6. oktober 1998 om salg efter den procedure i forordning (EØF) nr. 2539/84 af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, og som er beregnet til udførsel

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for oksekød (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1633/98 (2), særlig artikel 7, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

Anvendelsen af interventionsforanstaltninger for oksekød har ført til opbygning af lagre i flere medlemsstater; der findes afsætningsmuligheder i visse tredjelande for de pågældende produkter; for at undgå en for lang oplagring bør en del af disse lagre udbydes til salg med henblik på udførsel til disse tredjelande i forbindelse med en licitation; for at muliggøre salg af produkter af en ensartet kvalitet bør kødet, der er opkøbt, udbydes til salg i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 805/68;

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2539/84 af 5. september 1984 om særlige betingelser for visse former for salg af frosset oksekød, som interventionsorganerne ligger inde med (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2417/95 (4), er der fastsat mulighed for at anvende en procedure i to omgange ved salg af oksekød fra interventionslagre;

dette salg bør ske efter forordning (EØF) nr. 2539/84 samt Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 af 16. oktober 1992 om fælles gennemførelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/eller bestemmelse for produkter fra intervention (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/96 (6);

for at sikre en korrekt og ensartet licitation bør der træffes foranstaltninger ud over dem, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2173/79 af 4. oktober 1979 om gennemførelsesbestemmelser for afsætning af oksekød, som interventionsorganerne har opkøbt (7), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2417/95;

der bør fastsættes undtagelser fra artikel 8, stk. 2, litra b), i forordning (EØF) nr. 2173/79 i betragtning af de administrative vanskeligheder, som dette litra volder de pågældende medlemsstater;

af administrative grunde bør der fastsættes en minimumsmængde for buddet under hensyntagen til handelspraksis;

af praktiske grunde ydes der ingen eksportrestitution for kød, der sælges i forbindelse med nærværende forordning; køberne har dog pligt til at ansøge om eksportlicenser for den tildelte mængde efter Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (8), senest ændret ved forordning (EF) nr. 759/98 (9); den i artikel 6 i forordning (EØF) nr. 2539/84 omhandlede frist for overtagelse bør derfor tilpasses;

for at garantere udførsel af det solgte kød til de støtteberettigede tredjelande bør der stilles en sikkerhed inden overtagelsen og fastlægges primære krav desangående;

produkter fra interventionslager kan i visse tilfælde have undergået flere behandlinger; for at sikre en god præsentation og afsætning er det hensigtsmæssigt at tillade ompakning af disse produkter på præcise betingelser;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Der foretages salg af interventionsprodukter, der er opkøbt efter artikel 6 i forordning (EØF) nr. 805/68, af følgende omtrentlige mængder:

a) - 2 000 tons ikke-udbenet oksekød, som det spanske interventionsorgan ligger inde med

- 2 000 tons ikke-udbenet oksekød, som det tyske interventionsorgan ligger inde med

- 2 000 tons ikke-udbenet oksekød, som det østrigske interventionsorgan ligger inde med

- 500 tons ikke-udbenet oksekød, som det danske interventionsorgan ligger inde med

- 250 tons ikke-udbenet oksekød, som det belgiske interventionsorgan ligger inde med

- 2 000 tons ikke-udbenet oksekød, som det franske interventionsorgan ligger inde med

- 2 000 tons ikke-udbenet oksekød, som det italienske interventionsorgan ligger inde med

- 250 tons ikke-udbenet oksekød, som det nederlandske interventionsorgan ligger inde med

b) - 4 000 tons udbenet oksekød, som det irske interventionsorgan ligger inde med

- 1 700 tons udbenet oksekød, som det franske interventionsorgan ligger inde med.

2. Kødet er beregnet til udførsel til destinationerne i zone »03« som omhandlet i bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/98 (10).

3. Medmindre andet er fastsat i nærværende forordning, finder salget sted efter forordning (EØF) nr. 2539/84 og forordning (EØF) nr. 3002/92.

Artikel 2

1. De i artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2539/84 omhandlede kvaliteter og minimumspriser er anført i bilag I.

2. For hvert produkt i bilag I sælger interventionsorganerne først og fremmest det kød, der har været oplagret længst.

Oplysninger om mængder samt steder, hvor produkterne er oplagret, kan indhentes ved henvendelse på de adresser, der er angivet i bilag II.

3. Der tages kun hensyn til licitationsbud, der er de pågældende interventionsorganer i hænde senest den 12. oktober 1998, kl. 12.

4. Et bud eller ansøgning om køb er kun gyldigt, hvis det vedrører en mængde på mindst 15 tons.

5. Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79 skal et licitationsbud indgives til det pågældende interventionsorgan i en lukket kuvert med henvisning til den pågældende forordning. Interventionsorganet må ikke åbne kuverten før udløbet af den i stk. 3 omhandlede licitation.

6. Uanset artikel 8, stk. 2, litra b), i forordning (EØF) nr. 2173/79 omfatter buddene ikke angivelse af det eller de kølelagre, hvor produkterne er oplagret.

7. Det i artikel 5, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2539/84 omhandlede sikkerhedsbeløb fastsættes til 12 ECU/100 kg.

Ud over de primære krav i artikel 5, stk. 2, i nævnte forordning udgør den i artikel 3, stk. 2, omhandlede ansøgning om eksportlicens et primært krav.

Artikel 3

1. Interventionsorganet underretter hver erhvervsdrivende om resultatet af buddene eller ansøgningerne om køb pr. telefax.

2. Den erhvervsdrivende ansøger senest fem arbejdsdage efter dagen for den i stk. 1 omhandlede underretning om en eller flere eksportlicenser for den tildelte mængde som omhandlet i artikel 8, stk. 2, første led, i forordning (EF) nr. 1445/95. Ansøgningen skal ledsages af den i stk. 1 omhandlede telefax og i rubrik 7 indeholde oplysning om et af de støtteberettigede lande, som omhandlet i artikel 1, stk. 2. Desuden skal ansøgningen i rubrik 20 indeholde følgende angivelse:

- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 2145/98]

- Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 2145/98)

- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 2145/98]

- Ðñïúüíôá ðáñÝìâáóçò ÷ùñßò åðéóôñïöÞ [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2145/98]

- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 2145/98]

- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 2145/98]

- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 2145/98]

- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie (Verordening (EG) nr. 2145/98)

- Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) nº 2145/98]

- Interventiotuotteita - ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 2145/98)

- Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 2145/98).

Artikel 4

1. Inden overtagelsen stiller køberen en sikkerhed for at garantere udførslen til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lande. Indførsel til et af disse lande er et primært krav som omhandlet i artikel 20 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 (11).

2. Den i stk. 1 omhandlede sikkerhed fastsættes pr. ton:

- for ikke-udbenede bagfjerdinger til 1 700 ECU

- for ikke-udbenede forfjerdinger til 1 000 ECU

- for udbenet kød i INT-kode 12 til 17 samt INT-kode 19 til 2 000 ECU

- for andet udbenet kød til 1 300 ECU.

Artikel 5

Uanset artikel 6 i forordning (EF) nr. 2539/84 er fristen for overtagelse 45 dage.

Artikel 6

Myndighederne kan tillade, at de interventionsprodukter, hvis emballage er bristet eller tilsnavset, under deres kontrol og inden produkternes præsentation med henblik på forsendelse til afgangstoldstedet forsynes med en ny emballage af samme type.

Artikel 7

Der ydes ingen eksportrestitution for kød, der sælges ifølge nærværende forordning.

Den i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92 omhandlede udlagringsanvisning, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5 påføres følgende angivelse:

- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 2145/98]

- Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 2145/98)

- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 2145/98]

- Ðñïúüíôá ðáñÝìâáóçò ÷ùñßò åðéóôñïöÞ [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2145/98]

- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 2145/98]

- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 2145/98]

- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 2145/98]

- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie (Verordening (EG) nr. 2145/98)

- Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) nº 2145/98]

- Interventiotuotteita - ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 2145/98)

- Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 2145/98).

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. oktober 1998.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 148 af 28. 6. 1968, s. 24.

(2) EFT L 210 af 28. 7. 1998, s. 17.

(3) EFT L 238 af 6. 9. 1984, s. 13.

(4) EFT L 248 af 14. 10. 1995, s. 39.

(5) EFT L 301 af 17. 10. 1992, s. 17.

(6) EFT L 104 af 27. 4. 1996, s. 13.

(7) EFT L 251 af 5. 10. 1979, s. 12.

(8) EFT L 143 af 27. 6. 1995, s. 35.

(9) EFT L 105 af 4. 4. 1998, s. 7.

(10) EFT L 202 af 18. 7. 1998, s. 58.

(11) EFT L 205 af 3. 8. 1985, s. 5.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I -ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>TABELPOSITION>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐAPAPTHMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32-2) 230 2533/280 03 07

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Tel.: (49) 69 1564-704/7772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

EU-direktoratet

Kampmannsgade 3

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel.: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

OFIVAL

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

ITALIA

AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. 49 49 91; telex: 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

IRELAND

Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau

p/a LASER, Zuidoost

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1201 Wien

Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

Top