EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2122

Kommissionens forordning (EF) nr. 2122/98 af 2. oktober 1998 om fastsættelse for produktionsåret 1997/98 af produktionsafgifterne for sukker

OJ L 268, 3.10.1998, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2122/oj

31998R2122

Kommissionens forordning (EF) nr. 2122/98 af 2. oktober 1998 om fastsættelse for produktionsåret 1997/98 af produktionsafgifterne for sukker

EF-Tidende nr. L 268 af 03/10/1998 s. 0027 - 0028


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2122/98 af 2. oktober 1998 om fastsættelse for produktionsåret 1997/98 af produktionsafgifterne for sukker

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81 af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for sukker (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1148/98 (2), særlig artikel 28, stk. 8, og artikel 28a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 7, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1443/82 af 8. juni 1982 om gennemførelsesbestemmelser for kvotaordningen for sukker (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 392/94 (4), skal der inden den 15. oktober fastsættes basisproduktionsafgifter, B-afgifter samt i givet fald den i artikel 28a, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81 omhandlede koefficient for sukker, isoglucose og inulinsirup for det foregående produktionsår;

ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1753/97 (5) blev det i artikel 28, stk. 4, første led, i forordning (EØF) nr. 1785/81 omhandlede maksimumsbeløb for produktionsåret 1997/98 sat til 37,5 % af interventionsprisen for hvidt sukker;

med henblik på bestemmelser af produktionsafgifterne for produktionsåret 1997/98 fører det anslåede samlede tab, der er konstateret i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81, når det gælder basisproduktionsafgiften, til fastsættelse af de maksimumsbeløb, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 28, stk. 3, og til, ved beregning af B-afgiften i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4 og 5, i samme forordning, at tage hensyn til et beløb på 36,8891 % af interventionsprisen for hvidt sukker;

det samlede tab, der er konstateret på basis af kendte oplysninger og i henhold til artikel 28, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81, dækkes fuldt ud af provenuet af basisproduktionsafgiften og B-afgiften; der er derfor ingen grund til at fastsætte den i nævnte forordnings artikel 28a, stk. 2, omhandlede koefficient for produktionsåret 1997/98;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Produktionsafgifterne for sukker fastsættes for produktionsåret 1997/98 til:

a) 1,2638 ECU/100 kg hvidt sukker som basisproduktionsafgift for A-sukker og B-sukker

b) 23,3102 ECU/100 kg hvidt sukker som B-afgift for B-sukker

c) 0,5330 ECU/100 kg tørstof som basisproduktionsafgift for A-isoglucose og B-isoglucose

d) 9,7833 ECU/100 kg tørstof som B-afgift for B-isoglucose

e) 1,2638 ECU/100 kg tørstofækvivalent - sukker/isoglucose som basisproduktionsafgift for A- og B-inulinsirup

f) 23,3102 ECU/100 kg tørstofækvivalent - sukker/isoglucose som B-afgiften for B-inulinsirup.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. oktober 1998.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 177 af 1. 7. 1981, s. 4.

(2) EFT L 159 af 3. 6. 1998, s. 38.

(3) EFT L 158 af 9. 6. 1982, s. 17.

(4) EFT L 53 af 24. 2. 1994, s. 7.

(5) EFT L 248 af 11. 9. 1997, s. 1.

Top