EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1766

Rådets forordning (EF) nr. 1766/98 af 30. juli 1998 om Det Europæiske Fællesskabs og Det Europæiske Atomenergifællesskabs, der optræder som én part, tiltrædelse af aftalen af 25. oktober 1993 mellem Amerikas Forenede Stater, Canada, Sverige og Ukraine om oprettelse af et videnskabs- og teknologicenter i Ukraine

OJ L 225, 12.8.1998, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 029 P. 62 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 029 P. 62 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 029 P. 62 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 029 P. 62 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 029 P. 62 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 029 P. 62 - 63
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 029 P. 62 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 029 P. 62 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 029 P. 62 - 63
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 017 P. 120 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 017 P. 120 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 122 P. 63 - 64

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1766/oj

Related international agreement
Related international agreement

31998R1766

Rådets forordning (EF) nr. 1766/98 af 30. juli 1998 om Det Europæiske Fællesskabs og Det Europæiske Atomenergifællesskabs, der optræder som én part, tiltrædelse af aftalen af 25. oktober 1993 mellem Amerikas Forenede Stater, Canada, Sverige og Ukraine om oprettelse af et videnskabs- og teknologicenter i Ukraine

EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0002 - 0003


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1766/98 af 30. juli 1998 om Det Europæiske Fællesskabs og Det Europæiske Atomenergifællesskabs, der optræder som én part, tiltrædelse af aftalen af 25. oktober 1993 mellem Amerikas Forenede Stater, Canada, Sverige og Ukraine om oprettelse af et videnskabs- og teknologicenter i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 235 sammen med artikel 228, stk. 2, andet punktum, og artikel 228, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

Det Europæiske Fællesskabs og Det Europæiske Atomenergifællesskabs, der optræder som én part, tiltrædelse af aftalen af 25. oktober 1993 mellem Amerikas Forenede Stater, Canada, Sverige og Ukraine om oprettelse af et videnskabs- og teknologicenter i Ukraine vil bidrage til at virkeliggøre Fællesskabets mål;

traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab indeholder med henblik på vedtagelse af denne forordning ingen anden hjemmel end artikel 235 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det Europæiske Fællesskabs og Det Europæiske Atomenergifællesskabs, der optræder som én part (i det følgende benævnt »De Europæiske Fællesskaber«), tiltrædelse af aftalen af 25. oktober 1993 mellem Amerikas Forenede Stater, Canada, Sverige og Ukraine om oprettelse af et videnskabs- og teknologicenter i Ukraine, ændret ved protokol af 7. juli 1997, (i det følgende benævnt »aftalen«) og De Europæiske Fællesskabers erklæring vedrørende aftalens artikel I, godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at undertegne tiltrædelsesinstrumentet med bindende virkning for Fællesskabet og til at underrette eksekutivdirektøren for videnskabs- og teknologicentret og de øvrige parter i aftalen herom.

Teksterne til tiltrædelsesinstrumentet, aftalen, herunder protokollen, og erklæringen er vedlagt denne forordning.

Artikel 3

1. De Europæiske Fællesskaber repræsenteres i styrelsesrådet for videnskabs- og teknologicentret i Ukraine (i det følgende benævnt »centret«) ved Rådets formandskab og ved Kommissionen, som hver udpeger en repræsentant for De Europæiske Fællesskaber i styrelsesrådet.

2. Kommissionen har i almindelighed ansvaret for administrationen af anliggender vedrørende centret.

Rådet underrettes i fuldt omfang og i god tid før møderne i centrets styrelsesråd om de anliggender, der skal drøftes på disse møder, og om, hvad Kommissionen agter at foretage sig i den forbindelse.

Kommissionen fremfører Fællesskabets holdning i styrelsesrådet, jf. dog stk. 3.

3. For så vidt angår spørgsmål, der henhører under artikel III, nr. vi), artikel V og artikel XIII i aftalen, fastlægges Fællesskabets holdning af Rådet, og den fremføres generelt af formandskabet, medmindre Rådet beslutter andet.

For så vidt angår spørgsmål, der henhører under artikel IV, litra B, nr. i) og v), og artikel IV, litra D, fastlægges Fællesskabets holdning af Rådet, og den fremføres generelt af Kommissionen, medmindre Rådet træffer anden afgørelse, specielt på områder hvor erfaringerne og sagkundskaben navnlig findes i medlemsstaterne.

4. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal, når det fastlægger De Europæiske Fællesskabers holdning i medfør af stk. 3. Det træffer afgørelse med simpelt flertal, når det i strid med den generelle regel, jf. stk. 3, beslutter, at De Europæiske Fællesskabers holdning ikke skal fremføres af henholdsvis formandskabet eller Kommissionen.

5. Beslutninger om projekter, som Fællesskaberne skal finansiere eller være med til at finansiere, træffes i henhold til artikel 8 i forordning (Euratom, EF) nr. 1279/96 (2) eller en eventuel efterfølgende retsakt efter den foreskrevne fremgangsmåde.

Artikel 4

Centret har status som juridisk person og har den mest omfattende rets- og handleevne, som i henhold til love, der gælder i Fællesskabet, indrømmes juridiske personer, og kan navnlig indgå kontrakter, erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og være part i retssager.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 1998.

På Rådets vegne

W. SCHÜSSEL

Formand

(1) EFT C 226 af 20. 7. 1998.

(2) EFT L 165 af 4. 7. 1996, s. 1.

Top