EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0033

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/33/EF af 22. juni 1998 om ændring af artikel 12 i Rådets direktiv 77/780/EØF om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut og artikel 2, 5, 6, 7, 8 og bilag II og III i Rådets direktiv 89/647/EØF om solvensnøgletal for kreditinstitutter samt artikel 2 og bilag II i Rådets direktiv 93/6/EØF om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag

OJ L 204, 21.7.1998, p. 29–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 003 P. 52 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 003 P. 52 - 59

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2006; stiltiende ophævelse ved 32006L0049

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/33/oj

31998L0033

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/33/EF af 22. juni 1998 om ændring af artikel 12 i Rådets direktiv 77/780/EØF om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut og artikel 2, 5, 6, 7, 8 og bilag II og III i Rådets direktiv 89/647/EØF om solvensnøgletal for kreditinstitutter samt artikel 2 og bilag II i Rådets direktiv 93/6/EØF om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag

EF-Tidende nr. L 204 af 21/07/1998 s. 0029 - 0036


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/33/EF af 22. juni 1998 om ændring af artikel 12 i Rådets direktiv 77/780/EØF om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut og artikel 2, 5, 6, 7, 8 og bilag II og III i Rådets direktiv 89/647/EØF om solvensnøgletal for kreditinstitutter samt artikel 2 og bilag II i Rådets direktiv 93/6/EØF om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 57, stk. 2, første og tredje punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i overensstemmelse med fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til Rådets første direktiv 77/780/EØF af 12. december 1977 om samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (4) kan der udveksles oplysninger mellem de kompetente myndigheder og visse andre myndigheder eller organer i en medlemsstat eller mellem medlemsstater; direktivet giver også medlemsstaterne mulighed for at indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med de kompetente myndigheder i tredjelande; af konsekvenshensyn bør denne mulighed for at indgå aftaler om udveksling af oplysninger med tredjelande udvides til også at omfatte udveksling af oplysninger med visse andre myndigheder eller organer i disse lande, forudsat at der gives tilstrækkelige garantier for, at sådanne oplysninger er omfattet af tavshedspligt;

(2) i henhold til Rådets direktiv 89/647/EØF af 18. december 1989 om solvensnøgletal for kreditinstitutter (5) vægtes aktiver og ikke-balanceførte poster i forhold til kreditrisikoens størrelse;

(3) kirker og religiøse samfund, der er stiftet som offentligretlige juridiske personer, og som i henhold til lovgivningen har hjemmel til at opkræve skatter, frembyder en kreditrisiko svarende til den, som regionale og lokale myndigheder frembyder; det vil derfor være rimeligt, at de kompetente myndigheder får mulighed for at give fordringer på kirker og religiøse samfund den samme behandling som fordringer på regionale eller lokale myndigheder i det omfang, hvor disse kirker og religiøse samfund opkræver skat; muligheden for at anvende en 0 %-vægtning på fordringer på regionale regeringer og lokale myndigheder udvides dog ikke til også at omfatte fordringer på kirker og religiøse samfund udelukkende på grundlag af retten til at opkræve skat;

(4) Kommissionens direktiv 94/7/EF af 15. marts 1994 om en teknisk tilpasning af Rådets direktiv 89/647/EØF om solvensnøgletal for kreditinstitutter (6) har i definitionen af »multilaterale udviklingsbanker« indføjet Den Europæiske Investeringsfond; denne fond udgør en ny struktur og er et unikt samarbejdsorgan i Europa med henblik på at bidrage til at styrke det indre marked, fremme det økonomiske opsving i Europa og den økonomiske og sociale samhørighed;

(5) i henhold til artikel 6, stk. 1, litra d), nr. 7, i direktiv 89/647/EØF tillægges den af kreditinstitutterne tegnede, men endnu ikke indbetalte del af kapitalen i Den Europæiske Investeringsfond en vægtning på 100 %;

(6) den del af kapitalen i Den Europæiske Investeringsfond, hvor tegningsretten er forbeholdt finansielle institutter, er begrænset til 30 %, hvoraf 20 % i begyndelsen indbetales i fire årlige rater på hver 5 %; 80 % skal altså ikke indbetales og hviler på fondens medlemmer som en latent forpligtelse; i betragtning af at Det Europæiske Råds mål med oprettelsen af fonden gik ud på at fremme forretningsbankers deltagelse, vil det være uheldigt at »straffe« en sådan deltagelse; det vil derfor være mere hensigtsmæssigt at anvende en vægtning på 20 % på den del af den tegnede kapital, der ikke er indbetalt;

(7) i bilag I til direktiv 89/647/EØF om klassificering af ikke-balanceførte poster tillægges visse af disse poster en fuld risiko, og der anvendes derfor en vægtning på 100 %; i artikel 6, stk. 4, i nævnte direktiv hedder det: »Når poster under stregen er udtrykkeligt garanteret, skal de tillægges vægtning, som om de var oprettet på vegne af garantistilleren frem for af modparten. Når potentiel risiko hidrørende fra transaktioner under stregen til de kompetente myndigheders tilfredshed er helt og fuldt sikret ved en af de aktivposter, der anerkendes som passende sikkerhedsstillelse i stk. 1, litra a), nr. 7, og stk. 1, litra b), nr. 11, skal de tillægges vægtning på 0 % eller 20 % alt efter den pågældende sikkerhedsstillelse«;

(8) clearing af afledte instrumenter, der handles »over-the-counter« (OTC-derivater) i clearinginstitutter, der fungerer som en central medkontrahent, spiller en vigtig rolle i visse medlemsstater; det er berettiget at anerkende en sådan clearings fordele i form af en reduceret kreditrisiko og en tilsvarende reduceret systemrisiko som led i en tilsynsmæssig behandling af kreditrisiko; det er nødvendigt, at der stilles fuld sikkerhed for aktuelle og potentielle fremtidige risici som følge af clearede OTC-derivatkontrakter, og at faren for, at clearinginstituttets samlede risici kommer til at overstige markedsværdien af den stillede sikkerhed, fjernes, for at clearede OTC-derivater i en overgangsperiode kan gøres til genstand for den samme tilsynsmæssige behandling som børshandlede afledte instrumenter; de kompetente myndigheder skal kunne godkende niveauet for de krævede initialmargener og løbende margener samt kvaliteten af og niveauet for den beskyttelse, der gives ved den stillede sikkerhed;

(9) der bør også tages hensyn til det tilfælde, hvor garantien er stillet i form af en tinglig sikkerhed af den i artikel 6, stk. 1, litra c), nr. 1, nævnte art, når der er tale om ikke-balanceførte poster, for hvilke der er stillet kaution eller lånegaranti, som udgør kreditsubstitutter;

(10) i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), nr. 2, 4 og 7, i direktiv 89/647/EØF tillægges aktiver, der repræsenterer fordringer på centralregeringer og centralbanker i zone A, eller som udtrykkeligt er garanteret af disse, samt aktiver, som er sikret ved sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer udstedt af en centralregering eller centralbank i zone A, en vægtning på 0 %; i henhold til artikel 7, stk. 1, i nævnte direktiv kan medlemsstaterne under visse betingelser fastsætte en vægtning på 0 % for aktiver, der repræsenterer fordringer på deres egne regionale regeringer eller lokale myndigheder, samt på fordringer mod tredjemand og på ikke-balanceførte poster, indgået på vegne af tredjemand, og som er garanteret af disse regionale regeringer eller lokaler myndigheder;

(11) i henhold til artikel 8, stk. 1, i direktiv 89/647/EØF kan medlemsstaterne anvende en vægtning på 20 % på aktivposter, som til de kompetente myndigheders tilfredshed er garanteret ved en sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer udstedt af regionale eller lokale myndigheder i zone A; sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer udstedt af medlemsstaternes regionale eller lokale myndigheder bør betragtes som en garanti stillet af disse myndigheder, jf. artikel 7, stk. 1, således at de kompetente myndigheder - på de i dette stykke fastsatte betingelser - kan anvende en vægtning på 0 % på aktivposter og ikke-balanceførte poster, der er sikret ved en sådan sikkerhedsstillelse;

(12) bilag II til Rådets direktiv 89/647/EØF vedrører behandlingen af ikke-balanceførte poster, der almindeligvis omtales som OTC-derivater vedrørende renter og valutakurser med henblik på beregningen af kapitalkravene til kreditinstitutterne;

(13) artikel 2, nr. 1, litra a), artikel 2, nr. 2, artikel 2, nr. 3, litra b), artikel 2, nr. 6, artikel 3, nr. 1 og 2, samt bilaget til nærværende direktiv er i overensstemmelse med det arbejde, som et internationalt forum af banktilsynsmyndigheder har udført vedrørende en mere forfinet og i visse henseender strengere tilsynsmæssig behandling af de kreditrisici, der er forbundet med OTC-derivater, herunder navnlig udvidelsen af den lovpligtige kapitaldækning af OTC-derivater vedrørende andre underliggende instrumenter end renter og valutakurser samt muligheden for at tage hensyn til den risikoreducerende effekt af aftaler om netting, der er anerkendt af de kompetente myndigheder, med henblik på beregningen af kapitalkravene til de potentielle fremtidige kreditrisici, der er forbundet med OTC-derivater;

(14) for internationalt aktive kreditinstitutter og kreditinstitutkoncerner i en lang række tredjelande, hvis kreditinstitutter konkurrerer med EF-kreditinstitutter, vil regler, der vedtages inden for et bredere internationalt forum, medføre en mere forfinet tilsynsmæssig behandling af OTC-derivater; denne forbedring resulterer i et mere rimeligt kapitaldækningskrav ved at tage højde for den risikoreducerende effekt, som de af tilsynsmyndighederne anerkendte aftaler om netting har på potentielle fremtidige kreditrisici;

(15) for EF-kreditinstitutter vil en lignende forbedring af den tilsynsmæssige behandling af OTC-derivater inkluderende muligheden for at tage hensyn til den risikoreducerende effekt, som de af tilsynsmyndighederne anerkendte aftaler om netting har på potentielle fremtidige kreditrisici, kun kunne opnås via en ændring af direktiv 89/647/EØF;

(16) for at sikre ensartede konkurrencevilkår for kreditinstitutter og investeringsselskaber, der konkurrerer inden for Fællesskabet, er det nødvendigt med en ensartet tilsynsmæssig behandling af deres respektive aktiviteter vedrørende OTC-derivater, og dette kan kun opnås via en tilpasning af Rådets direktiv 93/6/EØF af 15. marts 1993 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (7);

(17) vedtagelsen af dette direktiv er det bedst egnede middel til at nå de tilsigtede mål; dette direktiv går ikke ud over, hvad der er nødvendigt med henblik på at nå disse mål -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Artikel 12, stk. 3, i direktiv 77/780/EØF affattes således:

»3. Medlemsstaterne kan indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med tredjelandes kompetente myndigheder samt med de i stk. 5 og 5a omhandlede myndigheder eller organer fra tredjelande, forudsat at de således meddelte oplysninger er sikret ved tavshedspligt, der mindst svarer til den tavshedspligt, der er foreskrevet i denne artikel. Denne udveksling af oplysninger skal bruges ved udførelsen af de pågældende myndigheders eller organers tilsynsopgaver.

Stammer oplysningerne fra en anden medlemsstat, kan de ikke videregives uden udtrykkelig tilladelse fra de kompetente myndigheder, som har afgivet dem, og i givet fald udelukkende til det formål, med henblik på hvilket de nævnte myndigheder gav deres tilladelse.«

Artikel 2

Direktiv 89/647/EØF ændres således:

1) Artikel 2 ændres således:

a) I stk. 1 tilføjes følgende led:

»- »anerkendte børser«: de af de kompetente myndigheder anerkendte børser, som

i) fungerer regelmæssigt

ii) er underlagt regler, udstedt eller godkendt af de relevante myndigheder i børsens hjemland, som fastlægger vilkårene for børsens funktion, vilkårene for adgangen til denne samt de vilkår, som en kontrakt skal opfylde, for at den reelt kan omsættes på børsen

iii) har en clearingordning, der, for så vidt angår de i bilag III nævnte kontrakter, stiller daglige margenkrav, som efter de kompetente myndigheders opfattelse yder en tilstrækkelig beskyttelse.«

b) I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»De kompetente myndigheder kan til begrebet »regionale regeringer og lokaler myndigheder« desuden henføre kirker og religiøse samfund, der har status som offentligretlige juridiske personer, i det omfang de i henhold til loven har hjemmel til at opkræve skatter. I dette tilfælde gælder den i artikel 7 omhandlede mulighed dog ikke.«

2) Artikel 5, stk. 3, første punktum, affattes således:

»3. Når det drejer sig om de i artikel 6, stk. 3, omhandlede ikke-balanceførte poster, skal de potentielle omkostninger ved at erstatte kontrakter i tilfælde af modpartens konkurs beregnes ved anvendelse af en af de to metoder, der er beskrevet i bilag II.«

3) Artikel 6 ændres således:

a) I stk. 2 tilføjes følgende punktum:

»Den tegnede, men ikke indbetalte kapitalandel i Den Europæiske Investeringsfond kan tillægges en vægtning på 20 %.«

b) Stk. 3 affattes således:

»3. De metoder, der er beskrevet i bilag II, skal anvendes på de i bilag III anførte ikke-balanceførte poster, bortset fra:

- kontrakter, der handles på anerkendte børser

- valutakurskontrakter (undtagen kontrakter vedrørende guld) med en oprindelig løbetid på fjorten kalenderdage eller mindre.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan indtil den 31. december 2006 fastsætte, at de metoder, der er omhandlet i bilag II, ikke skal anvendes i forbindelse med »over-the-counter« (OTC)-kontrakter, der er clearet af et clearinginstitut, når dette handler som den juridiske medkontrahent, og alle deltagerne dagligt stiller fuld sikkerhed for den risiko, de frembyder for clearinginstituttet, idet sikkerhedsstillelsen yder en beskyttelse, der omfatter såvel den aktuelle risiko som den potentielle fremtidige risiko. De kompetente myndigheder må være overbevist om, at den stillede sikkerhed giver samme beskyttelse som en sikkerhedsstillelse efter stk. 1, litra a), nr. 7, og der ikke er fare for, at clearinginstituttets risici kommer til at overstige markedsværdien af den stillede sikkerhed. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvorledes de har anvendt denne option.«

c) I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

»Medlemsstaterne kan anvende en vægtning på 50 % på ikke-balanceførte poster, der repræsenterer en kaution eller en lånegaranti, der udgør et kreditsubstitut, og som til de kompetente myndigheders tilfredshed er fuldt ud sikret ved pant i fast ejendom, der opfylder de i stk. 1, litra c), nr. 1, fastsatte betingelser, forudsat at garanten har en direkte ret over denne sikkerhedsstillelse.«

4) Artikel 7 ændres således:

a) I stk. 1 indsættes in fine:

»(. . .) eller som til de kompetente myndigheders tilfredshed er garanteret ved sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer udstedt af disse regionale regeringer eller lokale myndigheder.«

b) I stk. 2 indsættes in fine:

»(. . .) herunder ved sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer.«

5) Artikel 8, stk. 1, affattes således:

»1. Med forbehold af artikel 7, stk. 1, kan medlemsstaterne anvende 20 %-vægtning på aktivposter, som til de pågældende kompetente myndigheders tilfredshed er garanteret ved sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer udstedt af regionale regeringer eller lokale myndigheder i zone A, ved indlån, der er domicileret ved kreditinstitutter i zone A, bortset fra det långivende institut, eller ved indlånscertifikater eller lignende instrumenter udstedt af disse kreditinstitutter.«

6) Bilag II ændres og bilag III erstattes som anført i del A og B i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 3

Direktiv 93/6/EØF ændres således:

1) Artikel 2, nr. 10, affattes således:

»10) »afledte instrumenter, der handles »over-the-counter« (OTC-derivater)«. ikke-balanceførte poster, på hvilke der i henhold til artikel 6, stk. 3, første afsnit, i direktiv 89/647/EØF skal anvendes de metoder, der er angivet i nævnte direktivs bilag II.«

2) Punkt 5 i bilag II affattes således:

»5. Institutterne skal ved beregningen af kapitalkravet til deres OTC-derivater anvende bilag II til direktiv 89/647/EØF. De risikovægtninger, der skal gælde for de berørte medkontrahenter, fastsættes i overensstemmelse med artikel 2, nr. 9, i nærværende direktiv.Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan indtil den 31. december 2006 fastsætte, at de metoder, der er omhandlet i bilag II, ikke skal anvendes i forbindelse med OTC-kontrakter, der er clearet af et clearinginstitut, når dette handler som den juridiske medkontrahent, og alle deltagerne dagligt stiller fuld sikkerhed for den risiko, de frembyder for clearinginstituttet, idet de yder en beskyttelse, der omfatter såvel den aktuelle risiko som den potentielle fremtidige risiko. De kompetente myndigheder må være overbevist om, at den stillede sikkerhed giver samme beskyttelse som en sikkerhedsstillelse efter artikel 6, stk. 1, litra a), nr. 7, i direktiv 89/647/EØF, og der ikke er fare for, at clearinginstituttets risici kommer til at overstige markedsværdien af den stillede sikkerhed. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvorledes de har anvendt denne option.«

Artikel 4

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 24 måneder efter dets ikrafttræden. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. juni 1998

På Europa-Parlamentets vegne

J. M. GIL-ROBLES

Formand

På Rådets vegne

J. CUNNINGHAM

Formand

(1) EFT C 208 af 19.7.1996, s. 8, og EFT C 259 af 26.8.1997, s. 11.

(2) EFT C 30 af 30.1.1997, s. 13.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 10. april 1997 (EFT C 132 af 28.4.1997, s. 234), Rådets fælles holdning af 9. marts 1998 (EFT C 135 af 30.4.1998, s. 32) og Europa-Parlamentets afgørelse af 30. april 1998 (EFT C 152 af 18.5.1998). Rådets afgørelse af 19. maj 1998.

(4) EFT L 322 af 17.12.1997, s. 30. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/13/EF (EFT L 66 af 16.3.1996, s. 15).

(5) EFT L 386 af 30.12.1989, s. 14. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/32/EF (se side 26 i denne Tidende).

(6) EFT L 89 af 6.4.1994, s. 17.

(7) EFT L 141 af 11.6.1993, s. 1.

BILAG

A. Bilag II til direktiv 89/647/EØF ændres således:

1) Overskriften affattes således.

»BILAG II

BEHANDLING AF IKKE-BALANCEFØRTE POSTER«

2) Punkt 1 affattes således:

»1. Valg af metode

Med henblik på at måle de kreditrisici, der er forbundet med de kontrakter, der er anført i bilag III, punkt 1 og 2, kan kreditinstitutterne - med forbehold af de kompetente myndigheders godkendelse - vælge en af de nedenfor anførte metoder. Kreditinstitutter, der skal overholde artikel 6, stk. 1, i direktiv 93/6/EØF, skal anvende nedenfor anførte metode 1. Med henblik på at måle de kreditrisici, der er forbundet med de i bilag III, punkt 3, anførte kontrakter, skal alle kreditinstitutter anvende den nedenfor anførte metode 1.«

3) I punkt 2 erstattes tabel 1 af følgende:

»>TABELPOSITION>

Med henblik på beregning af den potentielle fremtidige risiko i overensstemmelse med trin b) kan de kompetente myndigheder tillade, at kreditinstitutter indtil den 31. december 2006 anvender følgende procentsatser i stedet for satserne i tabel 1 under forudsætning af, at institutterne anvender optionen i artikel 11a i direktiv 93/6/EØF for kontrakter i henhold til punkt 3, litra b) og c), i bilag III:

>TABELPOSITION>«

4) I tabel 2 affattes overskriften i første række, tredje kolonne, således:

»Valutakurskontrakter samt kontrakter vedrørende guld«.

5) I punkt 2 tilføjes følgende afsnit:

»For metode 1 og 2's vedkommende skal de kompetente myndigheder sikre, at det nominelle beløb, der skal lægges til grund, er en relevant målestok for den risiko, der er forbundet med kontrakten. Hvis der f.eks. i kontrakten er foreskrevet en multiplikation af cash-flows, skal det nominelle beløb justeres for derved at tage højde for multiplikationseffekten på den pågældende kontrakts risikostruktur«.

6) I punkt 3, litra b), tilføjes følgende afsnit:

»De kompetente myndigheder kan som risikoreducerende anerkende aftaler om netting, der dækker valutakurskontrakter med en oprindelig løbetid på fjorten kalenderdage eller derunder, skrevne optioner eller lignende ikke-balanceførte poster, som dette bilag ikke finder anvendelse på, fordi de kun er forbundet med en beskeden eller ingen risiko. Hvis disse kontrakter - afhængig af deres positive eller negative markedsværdi - indføjet i andre aftaler om netting kan medføre, at kapitalkravet øges eller reduceres, skal de kompetente myndigheder forpligte deres kreditinstitutter til at anvende en ensartet behandling.«

7) I punkt 3, litra c), nr. ii), affattes første afsnit og den indledende sætning og første led i andet afsnit således:

»ii) Andre aftaler om netting

Ved anvendelse af metode 1:

- kan i trin a) de aktuelle genanskaffelsesomkostninger for kontrakter, der indgår i en aftale om netting, beregnes ved at tage hensyn til de aktuelle hypotetiske nettogenanskaffelsesomkostninger, der følger af aftalen; dersom netting fører til en nettoforpligtelse for det kreditinstitut, der beregner nettogenanskaffelsesomkostningerne, skal de aktuelle genanskaffelsesomkostninger ansættes til »0«

- kan i trin b) tallet for den potentielle fremtidige kreditrisiko for alle kontrakter, der indgår i en aftale om netting, reduceres i overensstemmelse med følgende ligning:

PCEred = 0,4 * PCEgross + 0,6 * NGR * PCEgrosshvor:

>TABELPOSITION>

Ved beregning af potentielle fremtidige kreditrisici i overensstemmelse med ovennævnte formel kan perfekt matchende kontrakter, der indgår i aftalen om netting, behandles som en enkelt kontrakt med en nominel hovedstol svarende til nettoindtægterne. Som perfekt matchende kontrakter anses valutaterminsforretninger eller lignende kontrakter, hvor den nominelle hovedstol svarer til »cash-flows«, og hvor disse »cash-flows« forfalder til betaling på den samme valørdato og er hel eller delvis i samme valuta.

Ved anvendelse af metode 2 gælder for trin a) følgende:

- perfekt matchende kontrakter, der indgår i aftalen om netting, kan behandles som en enkelt kontrakt med en nominel hovedstol svarende til nettoindtægterne; størrelsen af de nominelle hovedstole multipliceres med de i tabel 2 anførte procentsatser.«

B. Bilag III til direktiv 89/647/EØF affattes således:

»BILAG III

EKSEMPLER PÅ IKKE-BALANCEFØRTE POSTER

1. Rentekontrakter

a) Renteswaps i enkelt valuta

b) Basisswaps

c) Forward Rate Agreements

d) Rentefutures

e) Erhvervede renteoptioner

f) Andre kontrakter af samme art.

2. Valutakurskontrakter samt kontrakter vedrørende guld

a) Valutaswaps

b) Valutaterminsforretninger

c) Valutafutures

d) Erhvervede valutaoptioner

e) Andre kontrakter af samme art

f) Kontrakter vedrørende guld af samme art som a) e).

3. Kontrakter af samme art som dem, der er nævnt i punkt 1, litra a) e), og i punkt 2, litra a) d), med andre underliggende instrumenter eller indekser vedrørende:

a) Aktier

b) Ædelmetaller eksklusive guld

c) Råvarer eksklusive ædelmetaller

d) Andre kontrakter af samme art.«

Top