EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0025

Rådets direktiv 98/25/EF af 27. april 1998 om ændring af direktiv 95/21/EF om håndhævelse over for skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol)

OJ L 133, 7.5.1998, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 35 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 35 - 36

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/25/oj

31998L0025

Rådets direktiv 98/25/EF af 27. april 1998 om ændring af direktiv 95/21/EF om håndhævelse over for skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol)

EF-Tidende nr. L 133 af 07/05/1998 s. 0019 - 0020


RÅDETS DIREKTIV 98/25/EF af 27. april 1998 om ændring af direktiv 95/21/EF om håndhævelse over for skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 84, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 2, nr. 1, i direktiv 95/21/EF (4) defineres »konventioner« som de i artiklen opregnede konventioner, der er gældende på tidspunktet for direktivets vedtagelse; i artikel 2, nr. 2, defineres »MOU« som Paris-memorandummet om havnestatskontrol, undertegnet i Paris den 26. januar 1982, som affattet på datoen for direktivets vedtagelse;

(2) siden vedtagelsen af direktiv 95/21/EF er der trådt ændringer i kraft til SOLAS 74-konventionen, MARPOL 73/78-konventionen og STCW 78-konventionen; de seneste ændringer til Paris-memorandummet trådte i kraft den 14. januar 1998; disse ændringer bør anvendes i forhold til direktivet;

(3) den internationale kode for sikker skibsdrift og forebyggelse af forurening (ISM-koden), som Den Internationale Søfartsorganisation vedtog den 4. november 1993 og gjorde obligatorisk ved det nye kapitel IX i SOLAS-konventionen, fastlægger et system for sikkerhedsledelse, som dels skal anvendes både til søs og i land af det selskab, der er ansvarligt for et skibs drift, dels kontrolleres af myndighederne i det land, hvor selskabet udøver sin virksomhed;

(4) ISM-koden yder et væsentligt bidrag til sikkerheden til søs og beskyttelsen af havmiljøet i Fællesskabets farvande;

(5) den 1. juli 1998 træder ISM-koden i kraft på internationalt plan for alle passagerskibe og for olie-, kemikalie- og gastankskibe, massegodsskibe og højhastighedsgodsskibe med en bruttotonnage på 500 eller mere;

(6) Rådets forordning (EF) nr. 3051/95 af 8. december 1995 om sikkerhedsledelse af ro-ro-passagerfærger (5) sigter mod fremskyndet obligatorisk anvendelse af ISM-koden for al ro-ro-passagerfærgesejlads til eller fra europæiske havne, uanset hvilket flag der føres;

(7) forsinkelser i selskabernes og myndighedernes iværksættelse af ISM-koden på internationalt plan vil give anledning til bekymring for søfartssikkerheden og miljøbeskyttelsen;

(8) det er derfor nødvendigt at træffe specifikke foranstaltninger overalt i Fællesskabet for det tilfælde, at der ikke er ISM-certifikater om bord; disse foranstaltninger skal indbefatte tilbageholdelse af ethvert skib uden certifikater udstedt i overensstemmelse med ISM-koden;

(9) foreligger der ikke andre væsentlige fejl og mangler, der berettiger, at et skib tilbageholdes, kan den pågældende medlemsstat ophæve tilbageholdelsen af skibet, hvis dette er nødvendigt for at undgå en ophobning af skibe i havnen;

(10) i henhold til artikel 11 i direktiv 95/21/EF skal medlemsstaterne i så fald træffe koordinerede foranstaltninger for at sikre, at skibe, der har fået tilladelse til at forlade en havn uden behørig ISM-certificering, får anløbsforbud i alle Fællesskabets havne, indtil der er udstedt gyldige certifikater i overensstemmelse med ISM-koden, med forbehold for direktivets artikel 11, stk. 6;

(11) kun den tilbageholdende medlemsstat kan hæve anløbsforbuddet i Fællesskabet; denne stat kan, hvis den ønsker det, acceptere oplysninger fra en anden medlemsstat, der anses som bevis for, at et skib har gyldige certifikater udstedt i overensstemmelse med ISM-koden;

(12) direktiv 95/21/EF skal kunne ændres ved en forenklet procedure, når det drejer sig om at tage hensyn til ændringer i de internationale konventioner og det memorandum om havnestatskontrol, der er omhandlet i direktivets artikel 2; den i direktivets artikel 18 fastlagte procedure forekommer bedst egnet til indførelse af sådanne ændringer; artikel 19 bør suppleres for at muliggøre dette -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 95/21/EF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a) I nr. 1 ændres udtrykket »som er gældende på tidspunktet for vedtagelsen af dette direktiv« til »som er gældende den 1. juli 1998«.

b) I nr. 2 ændres udtrykket »som affattet på datoen for dette direktivs vedtagelse« til »som affattet den 14. januar 1998«.

2) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 9a

Fremgangsmåde ved manglende ISM-certifikater

1. Viser det sig under en inspektion, at der om bord på et skib, som i Fællesskabet er omfattet af ISM-koden på inspektionsdatoen, ikke foreligger en kopi af overensstemmelsesdokumentet eller certifikat for sikker skibsdrift udstedt i overensstemmelse med den internationale kode for sikker skibsdrift og forebyggelse af forurening (ISM-koden), sikrer myndighederne, at skibet tilbageholdes.

2. Viser der sig under inspektionen ikke andre væsentlige fejl og mangler end de i stk. 1 omhandlede manglende dokumenter, der berettiger, at skibet tilbageholdes, kan myndighederne ophæve tilbageholdelsesordren for at undgå ophobning af skibe i en havn. Når en sådan afgørelse træffes, underretter myndighederne omgående de andre medlemsstaters myndigheder herom.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ethvert skib, der får tilladelse til at forlade en havn i en medlemsstat under de i stk. 2 omhandlede omstændigheder, får anløbsforbud i alle Fællesskabets havne, undtagen i de i artikel 11, stk. 6, omhandlede situationer, indtil skibets reder eller operatør over for myndighederne i den medlemsstat, hvor tilbageholdelsen fandt sted, har forelagt fyldestgørende dokumentation for, at skibet råder over gyldige certifikater udstedt i overensstemmelse med ISM-koden. Når der påvises fejl eller mangler som omhandlet i artikel 9, stk. 2, og disse ikke kan afhjælpes i tilbageholdelseshavnen, finder de relevante bestemmelser i artikel 11 tilsvarende anvendelse.«

3) I artikel 19 tilføjes følgende litra:

»c) at tilpasse datoerne i artikel 2 for at tage hensyn til de ændringer, der er trådt i kraft, i de internationale konventioner og MOU, der er nævnt i denne artikel, med undtagelse af protokoller til sådanne konventioner.«

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 1998. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. april 1998.

På Rådets vegne

R. COOK

Formand

(1) EFT C 264 af 30. 8. 1997, s. 33.

(2) Udtalelsen afgivet den 10. december 1997 (EFT C 73 af 9. 3. 1998, s. 64).

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 4. december 1997 (EFT C 388 af 22. 12. 1997, s. 16), Rådets fælles holdning af 12. februar 1998 (EFT C 91 af 26. 3. 1998, s. 28) og Europa-Parlamentets afgørelse af 31. marts 1998 (EFT C 138 af 4. 5. 1998).

(4) EFT L 157 af 7. 7. 1995, s. 1.

(5) EFT L 320 af 30. 12. 1995, s. 14.

Top