EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0023

Rådets direktiv 98/23/EF af 7. april 1998 om udvidelse af direktiv 97/81/EF om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS, til også at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

OJ L 131, 5.5.1998, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 278 - 278
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 278 - 278
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 278 - 278
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 278 - 278
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 278 - 278
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 278 - 278
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 278 - 278
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 278 - 278
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 278 - 278
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 46 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 46 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 137 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/23/oj

31998L0023

Rådets direktiv 98/23/EF af 7. april 1998 om udvidelse af direktiv 97/81/EF om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS, til også at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

EF-Tidende nr. L 131 af 05/05/1998 s. 0010 - 0010


RÅDETS DIREKTIV 98/23/EF af 7. april 1998 om udvidelse af direktiv 97/81/EF om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS, til også at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Rådet vedtog i overensstemmelse med den aftale om social- og arbejdsmarkedspolitikken, der er knyttet til protokol nr. 14 om social- og arbejdsmarkedspolitikken, der er knyttet til EF-traktaten, særlig artikel 4, stk. 2, i denne aftale, direktiv 97/81/EF (3); direktivet gælder følgelig ikke for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland;

på Det Europæiske Råds møde i Amsterdam den 16.-17. juni 1997 bekræftedes den enighed, der på regeringskonferencen var opnået om at indarbejde aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken i EF-traktaten, og det blev anført, at det fornødne måtte foretages for, at Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands intentioner om at efterkomme de direktiver, som allerede er vedtaget på grundlag af aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken, og dem, der eventuelt vil blive vedtaget inden den nye traktats ikrafttræden, kan få retlig virkning;

på Rådets samling den 24. juli 1997 enedes Rådet og Kommissionen om at gennemføre konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Amsterdam; de enedes endvidere om at anvende samme procedure, med de nødvendige ændringer, i forbindelse med fremtidige direktiver, der vedtages på grundlag af aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken; dette direktiv sigter mod at nå dette mål ved at udvide direktiv 97/81/EF til også at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland;

det forhold, at direktiv 97/81/EF ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, påvirker direkte den måde, hvorpå det indre marked fungerer; gennemførelsen af rammeaftalen, der er knyttet som bilag til nævnte direktiv, navnlig princippet om ikke-diskriminering mellem deltidsansatte og fuldtidsansatte, i alle medlemsstaterne vil forbedre det indre markeds funktion;

vedtagelsen af dette direktiv medfører, at direktiv 97/81/EF bliver gældende i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland; fra den dato, hvor nærværende direktiv træder i kraft, skal udtrykket »medlemsstaterne« forstås som også omfattende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland;

med hensyn til gennemførelsen vil Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland få samme gennemførelsesfrist på to år som de øvrige medlemsstater til at vedtage de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme direktiv 97/81/EF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Rådets direktiv 97/81/EF finder anvendelse på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, jf. dog artikel 2.

Artikel 2

I artikel 2 i direktiv 97/81/EF indsættes følgende stykke:

»1a. For så vidt angår Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ændres datoen 20. januar 2000 i stk. 1 til 7. april 2000.«

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 7. april 1998.

På Rådets vegne

D. BLUNKETT

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 1. april 1998 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(2) Udtalelse afgivet den 25. marts 1998 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(3) EFT L 14 af 20. 1. 1998, s. 9.

Top