EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0938

Kommissionens forordning (EF) nr. 938/98 af 4. maj 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 2931/95 om ændring af forordning (EØF) nr. 804/68 og andre forordninger som følge af ændringen af den kombinerede nomenklatur for visse mejeriprodukter

OJ L 131, 5.5.1998, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 69 - 70
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 69 - 70
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 69 - 70
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 69 - 70
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 69 - 70
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 69 - 70
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 69 - 70
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 69 - 70
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 69 - 70
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 135 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 128 - 129

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/938/oj

31998R0938

Kommissionens forordning (EF) nr. 938/98 af 4. maj 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 2931/95 om ændring af forordning (EØF) nr. 804/68 og andre forordninger som følge af ændringen af den kombinerede nomenklatur for visse mejeriprodukter

EF-Tidende nr. L 131 af 05/05/1998 s. 0003 - 0004


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 938/98 af 4. maj 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 2931/95 om ændring af forordning (EØF) nr. 804/68 og andre forordninger som følge af ændringen af den kombinerede nomenklatur for visse mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 234/79 af 5. februar 1979 om fremgangsmåden ved tilpasning af nomenklaturen i den fælles toldtarif for så vidt angår landbrugsprodukter (1), ændret ved forordning (EØF) nr. 3209/89 (2), særlig artikel 2, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1587/96 (4), særlig artikel 13, stk. 3, og artikel 17, stk. 14, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2448/95 af 10. oktober 1995 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (5) blev koderne for visse mejeriprodukter ændret fra 1. januar 1996;

ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2931/95 (6), ændret ved forordning (EF) nr. 1812/97 (7), blev der foretaget en ændring af de forordninger vedrørende mælk og mejeriprodukter, der blev berørt af ændringen af KN-kodernes underpositioner, herunder forordning (EØF) nr. 804/68;

efter artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 804/68, sammenholdt med bilaget inden dets ændring ved forordning (EF) nr. 2931/95, var det ifølge den fortolkning, som EF-Domstolen fastslog i sag C-334/94, tilladt at yde eksportrestitutioner for mejeriprodukter såvel i varer tilberedt på basis af kaffe som i varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe; da bilaget til forordning (EØF) nr. 804/68 blev ændret ved forordning (EF) nr. 2931/95, var der endnu ikke taget hensyn til EF-Domstolens fortolkning; for at rette forordning (EF) nr. 2931/95 ind efter denne fortolkning bør denne kode samt koden for varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser og koncentrater af te og maté, som den samme fremgangsmåde burde have været fulgt for, indsættes i bilaget til forordning (EØF) nr. 804/68; for at sikre en kontinuerlig overholdelse af EF-Domstolens fortolkning bør ændringerne anvendes fra den 1. januar 1996;

de i denne forordning fastsatte bestemmelser er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1, nr. 4, syvende led, i forordning (EF) nr. 2931/95 affattes således:

»- oplysningerne vedrørende KN-kode ex 2101 10 og 2101 20 affattes således:

>TABELPOSITION>

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 1998.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 34 af 9. 2. 1979, s. 2.

(2) EFT L 312 af 27. 10. 1989, s. 5.

(3) EFT L 148 af 28. 6. 1968, s. 13.

(4) EFT L 206 af 16. 8. 1996, s. 21.

(5) EFT L 259 af 30. 10. 1995, s. 1.

(6) EFT L 307 af 20. 12. 1995, s. 10.

(7) EFT L 257 af 20. 9. 1997, s. 5.

Top