EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0138

97/138/EF: Kommissionens beslutning af 3. februar 1997 om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet (EØS-relevant tekst)

OJ L 52, 22.2.1997, p. 22–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 260 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 260 - 268

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2005; ophævet ved 32005D0270

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/138/oj

31997D0138

97/138/EF: Kommissionens beslutning af 3. februar 1997 om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 052 af 22/02/1997 s. 0022 - 0030


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. februar 1997 om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet (EØS-relevant tekst) (97/138/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (1), særlig artikel 12, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

Skemaerne og datastrukturen genbehandles regelmæssigt på grundlag af de praktiske erfaringer og ændres, hvis det er påkrævet;

foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelsen fra udvalget, som blev oprettet ved direktiv 94/62/EF, artikel 21 -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning, der, som angivet i direktiv 94/62/EF, artikel 2, stk. 1, finder anvendelse på al emballage, der markedsføres i Fællesskabet, og alt emballageaffald, har til formål at fastlægge de skemaer, der skal benyttes i forbindelse med det databasesystem for emballage og emballageaffald, som skal oprettes for at medvirke til, at medlemsstaterne og Kommissionen kan overvåge realiseringen af direktiv 94/62/EF's målsætninger.

Skemaerne skal harmonisere dataenes karakteristika og præsentation og gøre medlemsstaternes data indbyrdes kompatible.

Artikel 2

I dette direktiv

- gælder definitionerne, fastlagt i direktiv 94/62/EF, artikel 3, hvor dette findes hensigtsmæssigt

- forstås ved »komposit« emballage, som er fremstillet af forskellige materialer, der ikke kan adskilles ved håndkraft, og hvoraf ingen udgør over en given vægtprocent, som skal fastsættes efter proceduren i direktiv 94/62/EF, artikel 21. Mulige undtagelser for visse materialer kan fastsættes efter samme procedure.

Artikel 3

Skemaerne i bilagene udfyldes hvert år med dataene for hele kalenderåret, begyndende med 1997, og sendes til Kommissionen senest 18 måneder efter det pågældende års afslutning. De skal desuden forelægges Kommissionen sammen med de nationale rapporter, der skal udarbejdes ifølge direktiv 94/62/EF, artikel 17.

Artikel 4

Medlemsstaterne forelægger Kommissionen passende kvalitative oplysninger om koncentrationerne af tungmetaller i emballage i overensstemmelse med direktiv 94/62/EF, artikel 11, og om emballagens indhold af skadelige og andre farlige stoffer og materialer i overensstemmelse med direktiv 94/62/EF, bilag II, pkt. 1, tredje led.

Medlemsstaterne forelægger desuden Kommissionen kvantitative oplysninger om emballageaffald, der i overensstemmelse med Rådets direktiv 91/686/EØF (2) og Rådets beslutning 94/904/EØF (3) betragtes som farligt på grund af forurening fra indholdet, især hvis det er uegnet til genanvendelse.

Senest ved afslutningen af den første femårsperiode, som omtales i direktiv 94/62/EF, artikel 6, stk. 1, forelægges Kommissionen en rapport. Det gentages derefter for de følgende femårsperioder.

Artikel 5

Medlemsstaterne forelægger de udfyldte eksemplarer af de skemaer, som er gengivet i denne beslutning, for Kommissionen sammen med en beskrivelse af de vigtigste karakteristika hos de databaser, dataene stammer fra.

Beskrivelsen skal især omfatte de skøn, der benyttes ved beregning af de mængder og procentdele emballageaffald, som genanvendes og genvindes, og af genbrugsprocenten.

Artikel 6

Dataene i bilag III (tabel 3, 4.1 og 4.2) for det genvundne eller genanvendte emballageaffalds vægt gælder tilførslen af emballageaffald til en effektiv genvindings- eller genanvendelsesproces.

Kun affald fra emballage, som sendes på markedet, må medtages i beregningen af denne tilførsel, og affald fra fremstilling af emballage eller emballagematerialer eller fra andre fremstillingsprocesser er således udelukket.

Artikel 7

Formålet med dataene i disse skemaer er at overvåge realiseringen af målsætningerne i direktiv 94/62/EF, og de skal desuden være oplysningskilde og tjene som grundlag for fremtidig beslutningstagning.

Udfyldning af bilag II, tabel 2 er frivillig.

Opdelingen i data i bilag III, (tabel 3, 4.1 og 4.2) for organisk genvinding, andre former for genvinding, energiudnyttelse, andre former for genanvendelse, forbrænding og deponering sker udelukkende for at skaffe oplysninger og kan foretages frivilligt.

Obligatoriske data er »samlet mængde«, »samlet mængde genvinding« og »samlet mængde genanvendelse«. Frivillige data er »sorteret mængde for genvinding«.

Forelæggelsen af data er obligatorisk for emballagematerialerne glas, plast, papir og pap og metaller.

Artikel 8

Kommissionen gennemgår, i overensstemmelse med proceduren i direktiv 94/62/EF, artikel 21, strukturen for medlemsstaternes datalevering for at gøre dataene sammenlignelige og overensstemmende. Strukturen vil tage de definitioner, inklusive kompositmaterialer, der skal benyttes, og den vidde af præcision, der skal tilstræbes ved angivelse af data, i betragtning.

Medlemsstaterne sikrer, at dataene efterkommer denne struktur.

Artikel 9

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 1997.

På Kommissionens vegne

Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 365 af 31. 12. 1994, s. 10.

(2) EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 20.

(3) EFT nr. L 356 af 31. 12. 1994, s. 14.

BILAG I

Tabel 1

>START GRAFIK>

Markedsført emballagemængde i medlemsstaten

>SLUT GRAFIK>

BILAG II

Tabel 2

>START GRAFIK>

Genbrugsemballage

>SLUT GRAFIK>

Tabel 2 udfyldes frivilligt og er kun afset for de produkt- og/eller emballagekategorier, der af de nationale myndigheder betragtes som relevante i forbindelse med artikel 5 i direktiv 94/62/EF.

Kolonnerne »emballagetype« og »produkt« tager sigte på de genbrugsrelevante typer, men kun de rubrikker, der er relevante for det nationale genbrugssystem, skal udfyldes. De pågældende rubrikker kan eventuelt tilpasses de faktiske forhold i dette system.

På grundlag af de foreliggende data kan de generelle rubrikker »drikkevarer«/»levnedsmidler«/»andet« opdeles i specifikke betegnelser som mineralvand, læskedrikke, mælk, alkoholholdige drikkevarer, kød, fisk, vaskepulver osv.

Dataene og deres nøjagtighed skal svare til deres tilgængelighed og omkostninger og kan tilpasses til medlemsstaternes situation.

Noter:

>TABELPOSITION>

Skraverede rubrikker anses ikke for relevante i alle tilfælde. Mængderne af drikkevarer/væsker angives i liter og i kg i alle andre tilfælde.

BILAG III

Tabel 3

>START GRAFIK>

Frembragte og forvaltede mængder emballageaffald i medlemsstaten

>SLUT GRAFIK>

Tabel 4.1

>START GRAFIK>

Overvåget mængde emballageaffald, som frembringes i medlemsstaten, men genanvendes uden for denne

>SLUT GRAFIK>

Tabel 4.2

>START GRAFIK>

Overvåget mængde emballageaffald, som frembringes uden for medlemsstaten, men genanvendes i denne

>SLUT GRAFIK>

Note til tabel 3, 4.1 og 4.2

1. Data i tabel 3 kan opdeles frivilligt i kommunalt og andet affald.

2. Kolonnerne »samlet produceret mængde« og »sorteret mængde for genvinding« er obligatoriske.

3. Kolonnerne »organisk genvinding« og »andre former for genvinding« er frivillige.

Kolonnen »samlet mængde genvinding« er obligatorisk.

4. Kolonnerne »energiudnyttelse« og »andre former for genanvendelse« er frivillige.

Kolonnen »samlet mængde genanvendelse« er obligatorisk.

5. Kolonnerne »forbrænding« og »deponering« er frivillige.

6. Dataene for opdelingen i forskellige plastmaterialer, for opdelingen af metaller i stål og aluminium, for kompositmaterialer og for træ er frivillige.

7. Data vedrørende kompositmaterialer kan enten inkluderes i det fremherskende materiale med den totale vægt eller specificeres for sig.

8. Sorte felter er anset for ikke at være relevante i alle tilfælde.

Udfyldning af skraverede felter er frivillig.

Top