EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0322

Rådets Forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker

OJ L 52, 22.2.1997, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 359 - 365
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 359 - 365
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 359 - 365
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 359 - 365
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 359 - 365
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 359 - 365
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 359 - 365
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 359 - 365
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 359 - 365
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 184 - 190
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 184 - 190

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009; ophævet ved 32009R0223 . Latest consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/322/oj

31997R0322

Rådets Forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker

EF-Tidende nr. L 052 af 22/02/1997 s. 0001 - 0007


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til udkast til forordning, forelagt af Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at Kommissionen kan udføre de forskellige opgaver, der er overdraget den efter traktaten med henblik på at sikre det fælles markeds funktion og udvikling, har den brug for at indhente alle relevante oplysninger;

(2) for især at kunne udforme, gennemføre, overvåge og vurdere de politikker, der er fastlagt i traktaten, skal Fællesskabet have mulighed for at støtte sine beslutninger på EF-statistikker, der er ajourførte, pålidelige, relevante og sammenlignelige mellem medlemsstaterne;

(3) for at sikre, at der kan udarbejdes EF-statistikker, og at de er sammenhængende og sammenlignelige, må der ske en udbygning af samarbejdet og koordineringen mellem de forskellige myndigheder, som på nationalt plan og fællesskabsplan bidrager til tilvejebringelsen af disse oplysninger; bestemmelserne i denne forordning bidrager til udviklingen af et statistisk system i Fællesskabet;

(4) de omhandlede myndigheder skal efter ensartede faglige og etiske principper sikre, at EF-statistikkerne udarbejdes fuldstændig upartisk og professionelt;

(5) FN's Statistiske Kommission vedtog den 14. april 1994 de grundlæggende principper for officiel statistik;

(6) for at kunne forberede og gennemføre prioriterede fællesskabsaktioner på det statistiske område er det nødvendigt at iværksætte statistiske programmer under hensyntagen til de disponible ressourcer både på nationalt plan og fællesskabsplan;

(7) udarbejdelsen af Fællesskabets statistiske program, der skal vedtages af Rådet, og det årlige arbejdsprogram, der skal vedtages af Kommissionen, kræver et særlig tæt samarbejde inden for Udvalget for Det Statistiske Program, der blev nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom (5);

(8) formålet med forordningen er at opstille de lovgivningsmæssige rammer for udarbejdelsen af EF-statistikker; der bør sørges for, at udarbejdelsen af disse statistikker planlægges, hvilket vil blive beskrevet nærmere i særlige statistiske aktioner;

(9) i forordningen defineres kompetencefordelingen mellem de nationale myndigheder og Fællesskabets statistiske myndighed med hensyn til at fremstille EF-statistikker i overensstemmelse med nærhedsprincippet, som fastlagt i artikel 3 B i traktaten;

(10) i forbindelse med udarbejdelsen af de statistiske programmer skal de af Rådet nedsatte udvalg på de statistiske områder, der henhører under deres kompetence, udføre de opgaver, der er pålagt dem;

(11) det skal fastsættes nærmere, hvilke metoder og vilkår der skal gælde for iværksættelsen af Fællesskabets statistiske program gennem særlige statistiske aktioner;

(12) formidling er en del af produktionsprocessen for EF-statistikker;

(13) de fortrolige data, som de nationale statistiske myndigheder og Fællesskabets statistiske myndighed indsamler til udarbejdelse af EF-statistikker, bør beskyttes af hensyn til de oplysningspligtige; fortrolige statistiske data skal behandles efter samme principper i alle medlemsstaterne;

(14) med henblik herpå skal der udarbejdes et fælles koncept for fortrolige data, der skal anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af EF-statistikker;

(15) i dette koncept må der tages hensyn til, at visse nationale myndigheder i henhold til national lovgivning anser statistiske data, der stammer fra offentligt tilgængelige kilder, for fortrolige;

(16) de særlige regler for behandling af oplysninger som led i Fællesskabets statistiske program berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6);

(17) ifølge traktaten har Det Europæiske Monetære Institut ansvaret for visse områder af den statistiske information; instituttet skal udføre opgaverne i forbindelse hermed uden at søge eller modtage instrukser fra fællesskabsinstitutioner eller -organer, fra medlemsstaternes regeringer eller fra noget andet organ; det er vigtigt at sikre en hensigtsmæssig koordinering mellem de opgaver, der udføres af de nationale myndigheder og de fællesskabsinstitutioner, som bidrager til udarbejdelsen af EF-statistikker, og den funktion, der udøves af Det Europæiske Monetære Institut;

(18) nationale centralbanker skal, senest ved oprettelsen af Det Europæiske System af Centralbanker, være uafhængige af fællesskabsinstitutioner eller -organer, af medlemsstaternes regeringer eller af ethvert andet organ; medlemsstaterne skal senest i andet stadium af den økonomiske og monetære union indlede og fuldføre den proces, der skal sikre de nationale centralbankers uafhængighed;

(19) Kommissionen har hørt Udvalget for Det Statistiske Program, Udvalget for Penge, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik, der er nedsat ved afgørelse 91/115/EØF (7), Det Europæiske Rådgivende Udvalg for Statistisk Information på det Økonomiske og Sociale Område, der er nedsat ved afgørelse 91/116/EØF (8) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Formålet med denne forordning er at fastsætte regler for en systematisk og planlagt udarbejdelse af EF-statistikker til brug ved udformning, gennemførelse, opfølgning og vurdering af Fællesskabets politik.

De nationale myndigheder og EF-myndigheden har på henholdsvis nationalt og fællesskabsplan ansvaret for udarbejdelsen af EF-statistikker efter nærhedsprincippet.

For at sikre sammenlignelige resultater udarbejdes EF-statistikker på grundlag af ensartede normer og, i særlige velbegrundede tilfælde, harmoniserede metoder.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved

- »EF-statistikker«: kvantitative, aggregerede og repræsentative oplysninger, der er fremkommet ved indsamling og systematisk behandling af data, og som de nationale myndigheder og EF-myndigheden udarbejder som led i gennemførelsen af Fællesskabets statistiske program i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2

- »udarbejdelse af statistikker«: alt arbejde med indsamling, lagring, behandling, bearbejdning, analyse og formidling af statistiske oplysninger

- »nationale myndigheder«: de nationale statistiske institutter og andre instanser, der i medlemsstaterne er ansvarlige for at udarbejde EF-statistikker

- »EF-myndighed«: den tjenestegren i Kommissionen, der af Kommissionen har fået til opgave at udarbejde EF-statistikker (Eurostat).

KAPITEL II

Fællesskabets statistiske program og gennemførelsen heraf

Artikel 3

1. Rådet vedtager efter de relevante bestemmelser i traktaten Fællesskabets statistiske program, der indeholder retningslinjer, hovedområder og målsætninger for de planlagte aktioner for en periode på højst fem år.

Fællesskabets statistiske program danner rammen for udarbejdelse af alle EF-statistikker. Det ajourføres om nødvendigt.

Kommissionen udarbejder en rapport om gennemførelsen af programmet, ved afslutningen af den periode, der omfattes af programmet.

Kommissionen forelægger hovedlinjerne for udarbejdelsen af Fællesskabets statistiske program til forudgående behandling i Udvalget for Det Statistiske Program og desuden for Det Europæiske Rådgivende Udvalg for Statistisk Information på det Økonomiske og Sociale Område, og Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik, for så vidt angår de spørgsmål, der hører under deres respektive kompetenceområde.

2. Fællesskabets statistiske program, jf. stk. 1, iværksættes gennem særlige statistiske aktioner. De aktioner, der kan vælges imellem,

a) skal Rådet træffe afgørelse om i overensstemmelse med traktatens relevante bestemmelser, eller

b) skal Kommissionen træffe afgørelse om på de betingelser, der er fastlagt i artikel 6, og efter proceduren i artikel 19, eller

c) skal der træffes afgørelse om ved aftale mellem de nationale myndigheder og EF-myndigheden inden for deres respektive kompetenceområde.

3. Hvert år inden udgangen af maj forelægger Kommissionen sit arbejdsprogram for det følgende år til behandling i Udvalget for Det Statistiske Program. Programmet omfatter bl.a.

- de aktioner, som de prioriterer under hensyn til den økonomiske situation såvel på nationalt plan som på EF-plan

- de procedurer og eventuelle retsakter, som Kommissionen overvejer med henblik på programmets gennemførelse.

Kommissionen tager videst muligt hensyn til bemærkningerne fra Udvalget for Det Statistiske Program. Kommissionen tager derefter de skridt, som den anser for mest hensigtsmæssige.

Artikel 4

Kommissionen giver følgende oplysninger i sine initiativer til de særlige statistiske aktioner, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a) og b):

- begrundelserne for den planlagte aktion, navnlig under hensyn til målsætningerne for den berørte fællesskabspolitik

- nøjagtige mål for aktionen samt en vurdering af de forventede resultater

- de nærmere bestemmelser for aktionens gennemførelse, dens varighed, samt den rolle, de nationale myndigheder og EF-myndighederne skal have

- den rolle, som de særlige udvalg, der er kompetente på området, skal have

- hvordan den byrde, der pålægges respondenterne, kan begrænses til et minimum

- en analyse af omkostningseffektiviteten, hvori der tages hensyn til de finansielle omkostninger ved aktionen såvel for Fællesskabet som for medlemsstaterne

- de internationale henstillinger om statistik på de berørte områder, der skal iagttages.

Artikel 5

De retsakter, som Rådet eller Kommissionen vedtager i de tilfælde, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, litra a) og b), skal indeholde de elementer, der er nødvendige for at opnå en kvalitet og sammenlignelighed, som kræves i EF-statistikker.

Artikel 6

Kommissionen kan vedtage en særlig statistisk aktion, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), når den opfylder følgende betingelser:

- den har en varighed på højst et år

- dataindsamlingen skal omfatte data, der allerede er disponible eller tilgængelige hos de kompetente nationale myndigheder, eller undtagelsesvis data, der kan indsamles direkte

- Kommissionen afholder alle ekstra omkostninger på nationalt plan i forbindelse med aktionen.

Artikel 7

Når EF-statistikkerne er blevet til ved en aftale mellem de nationale myndigheder og EF-myndigheden, jf. artikel 3, stk. 2, litra c), følger der ikke heraf nogen forpligtelse for respondenten, medmindre dette er hjemlet i national lovgivning.

Artikel 8

Gennemførelsen af specifikke statistiske aktioner varetages af de nationale myndigheder, medmindre andet er fastsat i en rådsakt. Hvis de nationale myndigheder ikke påtager sig en sådan opgave, kan de specifikke statistiske aktioner gennemføres af EF-myndigheden med udtrykkeligt samtykke fra den pågældende nationale myndighed.

Artikel 9

For at sikre, at udarbejdelsen af statistikker sker på grundlag af de respektive behov for oplysninger, arbejder Kommissionen nært sammen med Det Europæiske Monetære Institut under behørig hensyntagen til de i artikel 10 fastlagte principper. Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik inddrages i samarbejdet inden for sit kompetenceområde.

Selv om Det Europæiske Monetære Institut og de nationale centralbanker ikke deltager i udarbejdelsen af EF-statistikker, kan centralbankernes data, jf. artikel 3, stk. 2, litra c), anvendes direkte eller indirekte af nationale myndigheder og EF-myndigheden til produktion af EF-statistikker efter aftale mellem en national centralbank og EF-myndigheden inden for deres respektive kompetenceområder, og uden at dette berører nationale aftaler mellem den nationale centralbank og den nationale myndighed.

KAPITEL III

Principper

Artikel 10

Med henblik på at sikre den højst mulige etiske og faglige kvalitet udarbejdes EF-statistikker på grundlag af principper om upartiskhed, pålidelighed, relevans, omkostningseffektivitet, statistisk fortrolighed samt gennemsigtighed.

Principperne i første afsnit defineres således:

»Upartiskhed«: EF-statistikker udarbejdes på et objektivt og uafhængigt grundlag, og uden at der modtages instrukser fra politisk hold eller fra interessegrupper, særligt i forbindelse med fastlæggelsen af, hvilke teknikker, definitioner og metodologier der er bedst egnede til at opfylde de fastlagte formål. Upartiskhed indebærer, at statistikker skal være tilgængelige for alle brugere, så hurtigt som muligt (EF-institutioner, offentlige myndigheder, økonomiske og sociale beslutningstagere, akademiske kredse og offentligheden som sådan).

»Pålidelighed«: EF-statistikker udarbejdes på en sådan måde, at de så præcist som muligt afspejler de forhold, de skal belyse. Pålidelighed indebærer, at der anvendes videnskabelige kriterier for valg af kilder, metoder og procedurer. Enhver oplysning om dækning, metodologi, procedurer og kilder vil også gøre dataene mere pålidelige.

»Relevans«: EF-statistikker udarbejdes på grundlag af klart definerede behov affødt af Fællesskabets målsætninger. Disse behov afgør de statistiske områder samt hensigtsmæssigheden og omfanget af statistikkerne, som løbende skal følge den demografiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling samt udviklingen på miljøområdet. Dataindsamlingen begrænses til det omfang, der er nødvendigt for at opnå de ønskede resultater. Der bør ikke udarbejdes EF-statistikker, som ikke længere er relevante for Fællesskabets målsætninger.

»Omkostningseffektivitet«: EF-statistikker udarbejdes under optimal udnyttelse af alle eksisterende ressourcer, og den byrde, der pålægges respondenterne, begrænses til et minimum. Den arbejdsbyrde og de omkostninger, som udarbejdelsen af EF-statistikker indebærer, skal stå i forhold til omfanget af de resultater og fordele, der søges opnået.

»Statistisk fortrolighed«: oplysninger om enkelte statistiske enheder, der direkte opnås i statistisk øjemed eller indirekte fra administrative eller andre kilder, beskyttes mod enhver krænkelse af retten til, at oplysninger holdes fortrolige. Det forhindres herved, at de indhentede oplysninger anvendes i ikke-statistisk øjemed, og at de uretmæssigt gives videre.

»Gennemsigtighed«: respondenter har ret til at få oplysninger om det retlige grundlag, formålet med at indsamle data samt de vedtagne sikkerhedsforanstaltninger. De myndigheder, der har ansvaret for indsamling af EF-statistikker, træffer alle foranstaltninger for at give de ønskede oplysninger.

KAPITEL IV

Formidling

Artikel 11

1. Ved formidling forstås, at EF-statistikker gøres tilgængelige for brugere.

2. Formidlingen skal foregå på en sådan måde, at EF-statistikker er let tilgængelige på et upartisk grundlag i hele Fællesskabet.

3. Formidlingen af EF-statistikker sker gennem EF-myndigheden og de nationale myndigheder inden for deres respektive kompetenceområder.

Artikel 12

Statistiske resultater på fællesskabsniveau formidles med samme regelmæssighed som fremsendelsen til EF-myndigheden af de resultater, der foreligger på nationalt plan. I det omfang det er muligt, og uden at kvaliteten på fællesskabsplan forringes, foregår formidlingen, inden de følgende nationale resultater skal fremsendes til EF-myndigheden.

KAPITEL V

Statistisk fortrolighed

Artikel 13

1. Data, der af nationale myndigheder og EF-myndigheden anvendes til udarbejdelse af EF-statistikker, anses for fortrolige, hvis de giver mulighed for direkte eller indirekte identifikation af statistiske enheder og derved afslører individuelle oplysninger.

Når det afgøres, om en statistisk enhed kan identificeres, tages der hensyn til alle de midler, som med rimelighed kan tænkes anvendt af tredjemand til at identificere den nævnte statistiske enhed.

2. Uanset stk. 1 anses statistiske data, der stammer fra kilder, der i henhold til national lovgivning er offentligt tilgængelige, og som forbliver offentligt tilgængelige hos de nationale myndigheder, ikke for fortrolige.

Artikel 14

Fremsendelse af fortrolige data, som ikke giver mulighed for direkte identifikation, mellem nationale myndigheder og mellem nationale myndigheder og EF-myndigheden, kan finde sted i det omfang, fremsendelsen er nødvendig for udarbejdelse af specifikke EF-statistikker. Ved enhver yderligere fremsendelse kræves der udtrykkelig tilladelse fra den nationale myndighed, der har indsamlet dataene.

Artikel 15

Fortrolige data, der udelukkende er indsamlet for at udarbejde EF-statistikker, må af de nationale myndigheder og af EF-myndigheden kun anvendes til statistiske formål, medmindre respondenten utvetydigt har givet sit tilsagn til, at de må anvendes til andre formål.

Artikel 16

1. For at lette respondenternes arbejdsbyrde, skal de nationale myndigheder og EF-myndigheden, med forbehold af stk. 2, have adgang til administrative datakilder inden for deres egne offentlige myndigheders arbejdsområde, i det omfang disse data er nødvendige for at udarbejde EF-statistikker.

2. Medlemsstaterne og Kommissionen fastsætter inden for deres respektive kompetenceområde praktiske bestemmelser og, om fornødent, begrænsninger og vilkår for at opnå faktisk adgang.

3. Anvendelsen af fortrolige data, som nationale myndigheder eller EF-myndigheden har indhentet fra administrative eller andre kilder for at udarbejde EF-statistikker, berører ikke anvendelsen af dataene til det formål, de oprindeligt blev indsamlet til.

Artikel 17

1. Den nationale myndighed, som har ansvaret for udarbejdelsen af fortrolige data, kan, hvis det drejer sig om videnskabelige formål, bevilge adgang til de data, som er indsamlet til EF-statistikker, hvis det beskyttelsesniveau, der gælder i oprindelseslandet og i givet fald i anvendelseslandet, er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 18.

2. EF-myndigheden kan, hvis det drejer sig om videnskabeligt formål, bevilge adgang til fortrolige data, som den har fået meddelt i overensstemmelse med denne forordnings artikel 14, hvis den nationale myndighed, som leverede de ønskede data, udtrykkeligt har godkendt en sådan anvendelse.

Artikel 18

1. De nødvendige retlige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger træffes på nationalt plan og fællesskabsplan for fysisk og logisk at beskytte fortrolige data og for at sikre, at der ikke sker uretmæssig videregivelse og anvendelse i ikke-statistisk øjemed, når EF-statistikker bliver formidlet.

2. Embedsmænd og andre ansatte ved de nationale myndigheder og EF-myndigheden, der har adgang til data, som er omfattet af EF-bestemmelser om statistisk fortrolighed, er også omfattet af disse bestemmelser, efter at deres hverv er ophørt.

KAPITEL VI

Afsluttende bestemmelser

Artikel 19

1. I det tilfælde, der henvises til i artikel 3, stk. 2, litra b), bistås Kommissionen af Udvalget for Det Statistiske Program.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i artikel 148, stk. 2, i traktaten for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet ikke senest tre måneder efter at have fået forelagt forslaget truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 20

1. Med henblik på vedtagelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af kapitel V, navnlig dem, der skal sikre, at alle nationale myndigheder og EF-myndigheden anvender samme principper og mindstenormer for at undgå videregivelse af fortrolige statistiske EF-data, og de betingelser, der skal gælde for adgang i videnskabeligt øjemed til fortrolige data, som EF-myndigheden ligger inde med, jf. artikel 17, stk. 2, bistås Kommissionen af Udvalget for Fortrolige Statistiske Oplysninger, der er nedsat ved artikel 7 i Rådets forordning (Euratom, EØF), nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (9).

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i artikel 148, stk. 2, i traktaten for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse.

b) Hvis foranstaltningerne ikke er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks af Kommissionen herom.

I så fald udsætter Kommissionen gennemførelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et tidsrum på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet.

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i ovenstående afsnit.

Artikel 21

1. Denne forordning gælder med forbehold af direktiv 95/46/EF.

2. Artikel 2, nr. 1, i forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 affattes således:

»1) fortrolige statistiske oplysninger er oplysninger som defineret i artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (*)

(*) EFT nr. L 52 af 22. 2. 1997, s. 1.«

Artikel 22

Statistikker, der udarbejdes på grundlag af gældende EF-retsakter, anses for at være EF-statistikker, uanset hvilke beslutningsprocedurer de er underlagt.

Statistikker, der er udarbejdet, eller som skal udarbejdes af nationale myndigheder og EF-myndigheden i henhold til rammeprogrammet for prioriterede aktioner vedrørende statistiske oplysninger, 1993-1997, jf. afgørelse 93/464/EØF (10), anses for at være EF-statistikker.

Artikel 23

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 1997.

På Rådets vegne

G. ZALM

Formand

(1) EFT nr. C 106 af 14. 4. 1994, s. 22.

(2) EFT nr. C 109 af 1. 5. 1995, s. 321.

(3) EFT nr. C 195 af 18. 7. 1994, s. 1.

(4) Udtalelse afgivet den 7. februar 1995.

(5) EFT nr. L 181 af 28. 6. 1989, s. 47.

(6) EFT nr. L 281 af 23. 11. 1995, s. 31.

(7) EFT nr. L 59 af 6. 3. 1991, s. 19.

(8) EFT nr. L 59 af 6. 3. 1991, s. 21.

(9) EFT nr. L 151 af 15. 6. 1990, s. 1.

(10) EFT nr. L 219 af 28. 8. 1993, s. 1.

Top