EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0287

Kommissionens Forordning (EF) nr. 287/97 af 17. februar 1997 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

OJ L 48, 19.2.1997, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 264 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 264 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 65 - 66

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/287/oj

31997R0287

Kommissionens Forordning (EF) nr. 287/97 af 17. februar 1997 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EF-Tidende nr. L 048 af 19/02/1997 s. 0005 - 0006


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 287/97 af 17. februar 1997 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2493/96 (2), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til ovennævnte forordning, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer;

forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur; disse bestemmelser gælder også for enhver anden nomenklatur, hvori denne er gengivet, også delvis eller eventuelt med tilføjelse af underopdelinger, og som er fastlagt ved specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelse af toldmæssige eller andre foranstaltninger i samhandelen med varer;

ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget - Gruppen for Told- og Statistiknomenklaturen -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på enogtyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 1997.

På Kommissionens vegne

Mario MONTI

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1.

(2) EFT nr. L 338 af 28. 12. 1996, s. 27.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top