EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2514

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2514/96 af 23. december 1996 om fastsættelse for 1997 af gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for køer og kvier af bestemte bjergracer, ikke bestemt til slagtning, med oprindelse i bestemte tredjelande

OJ L 345, 31.12.1996, p. 39–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2514/oj

31996R2514

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2514/96 af 23. december 1996 om fastsættelse for 1997 af gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for køer og kvier af bestemte bjergracer, ikke bestemt til slagtning, med oprindelse i bestemte tredjelande

EF-Tidende nr. L 345 af 31/12/1996 s. 0039 - 0045


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2514/96 af 23. december 1996 om fastsættelse for 1997 af gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for køer og kvier af bestemte bjergracer, ikke bestemt til slagtning, med oprindelse i bestemte tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3066/95 af 22. december 1995 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2490/96 (2), særlig artikel 8,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1926/96 af 7. oktober 1996 om indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for bestemte landbrugsprodukter og om justering, som en autonom overgangsforanstaltning, af indrømmelser på landbrugsområdet, jf. aftalerne om frihandel og handelsanliggender med Estland, Letland og Litauen, for at tage hensyn til aftalen om landbrug indgået under Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger (3), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

I forordning (EF) nr. 3066/95 og (EF) nr. 1926/96 er der fastsat åbning for 1997 af et toldkontingent på 5 000 køer og kvier af bestemte bjergracer med oprindelse i Ungarn, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien, Rumænien, Litauen, Letland og Estland, for hvilke lande der kun opkræves en værditold på 6 %; der bør fastsættes forvaltningsforanstaltninger for indførsel af disse dyr;

erfaringerne viser, at en importbegrænsning kan medføre, at der indgives ansøgninger om importrettigheder i spekulationsøjemed; for at de planlagte foranstaltninger kan komme til at virke efter hensigten, bør hovedparten af de dyr, der indføres, forbeholdes såkaldte traditionelle importører af køer og kvier af bestemte bjergracer; for ikke at gøre handelsmønstrene i sektoren alt for usmidige bør der dog også stilles en vis importmængde til rådighed for erhvervsdrivende, der kan godtgøre, at de driver virksomhed på et seriøst grundlag, og som handler med mængder af en vis størrelse med tredjelande; for at sikre en effektiv forvaltning er det hensigtsmæssigt i denne forbindelse at kræve, at de pågældende erhvervsdrivende har indført mindst 15 dyr i 1996; et parti på 15 dyr svarer i princippet til en normal sending, og erfaringerne har vist, at salg eller køb af ét parti er et minimum, for at en forretning kan betragtes som reel og rentabel; for at det kan kontrolleres, at disse kriterier overholdes, må alle ansøgninger fra samme erhvervsdrivende indgives i samme medlemsstat;

for at undgå spekulationsforretninger bør kontingentet ikke være åbent for erhvervsdrivende, der pr. 1. januar 1997 ikke længere udøvede virksomhed i oksekødssektoren;

ordningen bør forvaltes ved hjælp af importlicenser; der bør i dette øjemed bl.a. gives regler for indgivelse af ansøgninger samt for de oplysninger, som skal være anført på ansøgningerne og i licenserne, idet der herved eventuelt sker en fravigelse af en række bestemmelser i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 af 16. november 1988 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2402/96 (5), og Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2051/96 (7); derudover bør det fastsættes, at licenser og attester udstedes efter en betænkningstid og eventuelt ved anvendelse af en standardprocentsats for nedsættelse;

erfaringerne viser, at importørerne ikke altid underretter de myndigheder, der har udstedt importlicenserne, om antallet og arten af de dyr, der indføres i henhold til toldkontingentet; oplysningerne er vigtige for at kunne vurdere markedssituationen; der bør derfor stilles sikkerhed for, at oplysningerne meddeles;

i artikel 82 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (8), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, er der fastsat toldtilsyn for varer, der overgår til fri omsætning til nedsat told på grund af deres anvendelse til særlige formål; det bør i en vis periode kontrolleres, at de indførte dyr ikke slagtes; for at sikre, at slagtning ikke finder sted, bør det kræves, at der stilles en sikkerhed;

Forvaltningskomitéen for Oksekød har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. For 1997 åbnes følgende toldkontingenter for dyr med oprindelse i de i bilag I nævnte tredjelande:

>TABELPOSITION>

2. Ved anvendelse af denne forordning betragtes de i stk. 1 nævnte dyr, der ikke er slagtet inden for en frist på fire måneder fra datoen for antagelsen af angivelsen vedrørende overgang til fri omsætning, som ikke bestemt til slagtning.

Der kan dog indrømmes undtagelser i dokumenterede tilfælde af force majeure.

Artikel 2

1. Det i artikel 1, stk. 1, nævnte kontingent opdeles i to dele, der udgør henholdsvis 80 %, dvs. 4 000 dyr, og 20 %, dvs. 1 000 dyr.

a) Første del på 80 % fordeles mellem:

- importører i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 1994, der kan godtgøre, at de i perioden fra 1. juli 1993 til 30. juni 1996 indførte dyr i henhold til kontingenter, der er omfattet af forordningerne i bilag III, og

- importører i de nye medlemsstater, der kan godtgøre, at de i perioden fra 1. juli 1993 til 31. december 1994 til den medlemsstat, hvor de er etableret, indførte dyr, der henhører under de i bilag II nævnte KN-koder og KN-kode 0102 90 79, og som hidrørte fra lande, som de pr. 31. december 1994 måtte betragte som tredjelande, og i perioden fra 1. januar 1995 til 30. juni 1996 indførte dyr i henhold til kontingenter, der er omfattet af de i litra b) i bilag III omhandlede forordninger.

b) Anden del på 20 % forbeholdes importører, der kan godtgøre, at de i 1996 indførte mindst 15 stk. levende kvæg henhørende under KN-kode 0102 fra tredjelande.

Importørerne skal være opført i et nationalt momsregister.

2. Når der ansøges om importrettigheder, fordeles første del mellem de forskellige importører i forhold til indførslerne af dyr som nævnt i stk. 1, litra a), i perioden fra 1. juli 1993 til 30. juni 1996.

3. Når der ansøges om importrettigheder, fordeles anden del i forhold til de mængder, som de i stk. 1, litra b), nævnte importører har ansøgt om. Ansøgningen om importrettigheder:

- skal vedrøre en mængde på mindst 15 dyr, og

- må ikke vedrøre en mængde på over 50 dyr.

Overstiger en licensansøgning denne mængde, tages der kun hensyn til den inden for denne mængde.

4. Bevis for indførsel føres udelukkende ved hjælp af tolddokumentet vedrørende overgang til fri omsætning, behørigt påtegnet af toldmyndighederne.

Medlemsstaterne kan acceptere en kopi af ovennævnte dokument behørigt attesteret af den udstedende myndighed, hvis ansøgeren på en for myndighederne tilfredsstillende måde kan godtgøre, at det har været umuligt for ham at fremskaffe originaldokumentet.

Artikel 3

1. Erhvervsdrivende, som pr. 1. januar 1997 ikke længere udøvede nogen form for virksomhed i oksekødssektoren, kan ikke komme i betragtning ved fordelingen efter artikel 2, stk. 1, litra a).

2. Et selskab, som er oprettet ved sammenlægning af virksomheder, der besad rettigheder efter artikel 2, stk. 2, nyder de samme rettigheder som de oprindelige virksomheder.

Artikel 4

1. Ansøgningen om importrettigheder kan kun indgives i den medlemsstat, hvor ansøgeren er opført i et nationalt momsregister.

2. Der kan kun indgives en enkelt ansøgning af samme erhvervsdrivende, og ansøgningen må kun gælde den første eller anden del af toldkontingentet.

Indgiver en ansøger mere end én ansøgning, afvises alle ansøgninger.

3. Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 1, litra a), skal de erhvervsdrivende indgive ansøgning om importrettigheder ledsaget af det i artikel 2, stk. 4, omhandlede bevis til myndighederne senest den 27. januar 1997.

Efter kontrol af de forelagte dokumenter meddeler medlemsstaterne senest den 9. februar 1997 Kommissionen listen over de erhvervsdrivende, som opfylder betingelserne for godkendelse, med angivelse af deres navn og adresse samt det antal dyr, der er indført i den i artikel 2, stk. 2, omhandlede periode.

4. Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 1, litra b), skal de erhvervsdrivende indgive ansøgning om importrettigheder ledsaget af det i artikel 2, stk. 4, omhandlede bevis senest den 27. januar 1997.

Efter kontrol af de forelagte dokumenter meddeler medlemsstaterne Kommissionen listen over ansøgere og antal dyr, der er ansøgt om, senest den 9. februar 1997.

5. Alle meddelelser, også om »ingen ansøgninger«, gives pr. telex eller telefax, og hvis der er indgivet ansøgninger, benyttes de i bilag IV og V viste blanketter.

Artikel 5

1. Kommissionen træffer afgørelse om, i hvilket omfang ansøgningerne kan imødekommes.

2. Med hensyn til de i artikel 4, stk. 4, omhandlede ansøgninger fastsætter Kommissionen, såfremt det antal dyr, ansøgningen omfatter, overstiger det disponible antal, en standardprocentsats for nedsættelse af det antal, der er ansøgt om.

Hvis den i første afsnit omhandlede nedsættelse fører til et antal på under 15 dyr pr. ansøgning, tildeles partier på 15 dyr ved lodtrækning foretaget af de pågældende medlemsstater. Såfremt der resterer under 15 dyr, udstedes der én licens for dette antal.

Artikel 6

1. For at de tildelte mængder kan indføres, skal der fremlægges en importlicens.

2. Ansøgningen om importlicens kan kun indgives til myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren er opført i et nationalt momsregister.

3. Når Kommissionen har givet underretning om tildeling, udstedes der importlicenser på navn så hurtigt som muligt efter, at de importører, der har opnået importrettigheder, har anmodet herom.

4. Importlicenserne er gyldige i 90 dage fra den faktiske udstedelsesdato. De udløber dog senest den 31. december 1997.

5. De udstedte licenser er gyldige i hele Fællesskabet.

6. Forordning (EØF) nr. 3719/88 og (EF) nr. 1445/95 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 8, stk. 4, og artikel 14, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 3719/88 anvendes dog ikke.

Artikel 7

1. Kontrollen af, at de indførte dyr ikke slagtes i en periode på fire måneder fra datoen for overgang til omsætning, sker i overensstemmelse med artikel 82 i forordning (EØF) nr. 2913/92.

2. Med forbehold af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2913/92 stiller importøren en sikkerhed på 1 280 ECU pr. ton over for toldmyndighederne som garanti for, at forpligtelsen til ikke at slagte dyrene overholdes.

Sikkerheden frigives straks, når det over for toldmyndighederne er bevist, at dyrene:

a) ikke er blevet slagtet inden udgangen af perioden på fire måneder fra datoen for deres overgang til fri omsætning, eller

b) er blevet slagtet inden denne periodes udløb af årsager, som udgør et tilfælde af force majeure, eller på grund af sundhedsforhold, eller at de er døde som følge af sygdom eller ulykkestilfælde.

Artikel 8

Licensansøgningen og licensen indeholder følgende:

a) i rubrik 8 en angivelse af de i bilag I nævnte lande; licensen forpligter til at indføre fra et eller flere af de angivne lande

b) i rubrik 16 de KN-koder, der er anført i bilag II

c) i rubrik 20 en af følgende angivelser:

- Razas de montaña [Reglamento (CE) n° 2514/96]

- Bjergracer (forordning (EF) nr. 2514/96)

- Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 2514/96)

- Ïñåóßâéåò öõëÝò [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2514/96]

- Mountain breeds (Regulation (EC) No 2514/96)

- Races de montagne [règlement (CE) n° 2514/96]

- Razze di montagna [regolamento (CE) n. 2514/96]

- Bergrassen (Verordening (EG) nr. 2514/96)

- Raças de montanha [Regulamento (CE) nº 2514/96]

- Vuoristorotuja [Asetus (EY) N:o 2514/96]

- Bergraser (förordning (EG) nr 2514/96).

Artikel 9

Senest tre uger efter indførsel af de i denne forordning omhandlede dyr skal importøren meddele de myndigheder, der har udstedt importlicensen, antallet og oprindelsen af de indførte dyr. Myndighederne videresender disse oplysninger til Kommissionen i begyndelsen af hver måned.

Artikel 10

1. Ved ansøgning om importlicens skal importøren stille en sikkerhed for importlicensen på 25 ECU pr. dyr uanset artikel 4 i forordning (EF) nr. 1445/95 og en sikkerhed for den i nærværende forordnings artikel 9 omhandlede meddelelse på 2 ECU pr. dyr.

2. Sikkerheden for meddelelsen frigives, hvis meddelelsen fremsendes til myndighederne inden for den i artikel 9 omhandlede frist for de dyr, der er omfattet af meddelelsen. I modsat fald inddrages sikkerheden.

Beslutningen om frigivelse af denne sikkerhed finder sted samtidigt med beslutningen om frigivelse af sikkerheden for licensen.

Artikel 11

Dyrene omfattes af den i artikel 1 omhandlede told ved forelæggelse af et varecertifikat EUR.1 udstedt af udførselslandet i henhold til bestemmelserne i protokol 4, der er knyttet som bilag til Europaaftalerne, og i protokol 3, der er knyttet som bilag til frihandelsaftalerne.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1997.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 328 af 30. 12. 1995, s. 31.

(2) EFT nr. L 338 af 28. 12. 1996, s. 13.

(3) EFT nr. L 254 af 8. 10. 1996, s. 1.

(4) EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988, s. 1.

(5) EFT nr. L 327 af 18. 12. 1996, s. 14.

(6) EFT nr. L 143 af 27. 6. 1995, s. 35.

(7) EFT nr. L 274 af 26. 10. 1996, s. 18.

(8) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1.

BILAG I

Liste over tredjelande

- Ungarn

- Polen

- Tjekkiet

- Slovakiet

- Rumænien

- Bulgarien

- Litauen

- Letland

- Estland.

BILAG II

>TABELPOSITION>

BILAG III

De i artikel 2, stk. 1, omhandlede forordninger

>TABELPOSITION>

BILAG IV

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

BILAG V

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

Top