EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2238

Kommissionens forordning (EF) nr. 2238/96 af 22. november 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1372/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for fjerkrækød

OJ L 299, 23.11.1996, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 107 - 108
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 107 - 108
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 107 - 108
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 107 - 108
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 107 - 108
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 107 - 108
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 107 - 108
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 107 - 108
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 107 - 108

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2004; stiltiende ophævelse ved 32004R0633 . Latest consolidated version: 24/11/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2238/oj

31996R2238

Kommissionens forordning (EF) nr. 2238/96 af 22. november 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1372/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for fjerkrækød

EF-Tidende nr. L 299 af 23/11/1996 s. 0016 - 0017


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2238/96 af 22. november 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1372/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for fjerkrækød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2916/95 (2), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Gennemførelsesbestemmelserne for ordningen med eksportlicenser for fjerkrækød blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1372/95 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1158/96 (4);

erfaringerne viser, at det for at undgå spekulationsansøgninger er nødvendigt at afkorte gyldighedsperioden for licenser for produktkategori 6 og for særlige bestemmelsessteder og at begrænse den periode, der er omhandlet i artikel 28 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3665/87 af 27. november 1987 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1384/95 (6), for udførsel på grundlag af disse licenser;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningkomitéen for Fjerkrækød og Æg -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1372/95 foretages følgende ændringer:

1) Som artikel 2, stk. 5, indsættes:

»5. Uanset stk. 1 er licenser for kategori 6a), jf. bilag I, gyldige i 15 dage fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3719/88. Uanset artikel 28, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3665/95 er den periode, i hvilken produkterne fortsat er omfattet af ordningerne i artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80 (*), i dette tilfælde lig med den resterende del af eksportlicensens gyldighedsperiode.

(*) EFT nr. L 62 af 7. 3. 1980, s 5.«

2) Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

3) Bilag II til nærværende forordning indsættes som bilag IV.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 282 af 1. 11. 1975, s. 77.

(2) EFT nr. L 305 af 19. 12. 1995, s. 49.

(3) EFT nr. L 133 af 17. 6. 1995, s. 26.

(4) EFT nr. L 153 af 27. 6. 1996, s. 25.

(5) EFT nr. L 351 af 14. 12. 1987, s. 1.

(6) EFT nr. L 134 af 20. 6. 1995, s. 14.

BILAG I

»BILAG I

>TABELPOSITION>

BILAG II

»BILAG IV

Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Letland, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine, Letland, Estland.«

Top