EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0643

96/643/EF: Kommissionens Beslutning af 13. november 1996 om beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til indførsel af visse dyr og animalske produkter fra Bulgarien som følge af udbrud af mund- og klovesyge (EØS-relevant tekst)

OJ L 292, 15.11.1996, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/1996; stiltiende ophævelse ved 396D0730

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/643/oj

31996D0643

96/643/EF: Kommissionens Beslutning af 13. november 1996 om beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til indførsel af visse dyr og animalske produkter fra Bulgarien som følge af udbrud af mund- og klovesyge (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 292 af 15/11/1996 s. 0037 - 0038


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 13. november 1996 om beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til indførsel af visse dyr og animalske produkter fra Bulgarien som følge af udbrud af mund- og klovesyge (EØS-relevant tekst) (96/643/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/675/EØF af 10. december 1990 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), senest ændret ved direktiv 96/43/EF (2), særlig artikel 19, stk. 6,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (3), senest ændret ved direktiv 96/43/EF, særlig artikel 18, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

Der er forekommet udbrud af mund- og klovesyge i Bulgarien;

under de nugældende EF-bestemmelser tillader medlemsstaterne indførsel af levende klovdyr og produkter heraf fra Bulgarien; situationen i Bulgarien udgør derfor en alvorlig trussel for medlemsstaternes bestande som følge af handelen med levende dyr og animalske produkter;

det er hensigtsmæssigt at træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte Fællesskabet mod risikoen for indførsel af denne sygdom;

Kommissionens beslutning 93/242/EØF af 30. april 1993 om indførsel til Fællesskabet af visse levende dyr og produkter heraf med oprindelse i visse europæiske lande på baggrund af mund- og klovesygesituationen (4), senest ændret ved beslutning 96/414/EF (5), tillader på visse betingelser indførsel af levende dyr, fersk kød og visse kødprodukter fra og gennem visse lande, herunder Bulgarien;

Kommissionens beslutning 95/340/EF (6), senest ændret ved beslutning 96/584/EF (7), indeholder en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter; Bulgarien optræder på denne liste; det er nødvendigt at sikre, at indførte mælkeprodukter har været underkastet en behandling, der er tilstrækkelig til at destruere viruset;

Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF (8), senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/405/EF (9), indeholder betingelserne for indførsel af dyretarme, huder og skind, ben og benprodukter, horn og hornprodukter, hove og klove og produkter fremstillet af hove og klove, jagttrofæer samt uforarbejdet uld og hår; disse produkter kan kun indføres, hvis de er behandlet på en sådan måde, at viruset destrueres; visse produkter kan imidlertid stadig indføres; disse materialer udgør en risiko;

det er derfor nødvendigt at forbyde indførsel og transit af levende klovdyr og indførsel af visse animalske produkter fra Bulgarien; visse produkter kan imidlertid indføres, hvis de har været underkastet specifikke behandlinger;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 93/242/EØF foretages følgende ændringer:

1) I bilag B udgår »Bulgarien«.

2) I bilag A indsættes »Bulgarien«.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne må ikke tillade indførsel af mælk og mælkebaserede produkter med oprindelse i Bulgarien, medmindre de har undergået en behandling, som opfylder kravene i artikel 3 i beslutning 95/340/EF.

2. Som supplement til bestemmelserne i beslutning 93/242/EØF må medlemsstaterne ikke tillade indførsel af følgende produkter, af kvæg-, fåre-, og gederace og andre klovbærende arter, der har oprindelse i Bulgarien:

- blod og blodprodukter som beskrevet i bilag I, kapitel 7, til direktiv 92/118/EØF

- råstoffer til fremstilling af foder og af farmaceutiske produkter eller tekniske produkter som beskrevet i bilag I, kapitel 10, til direktiv 92/118/EØF

- animalsk gylle som beskrevet i bilag I, kapitel 14, til direktiv 92/118/EØF.

3. Det i stk. 2, første led, omhandlede forbud gælder ikke for blodprodukter, der har været underkastet den i bilag I, kapitel 7, punkt 3, litra b), til direktiv 92/118/EØF omhandlede behandling.

4. Medlemsstaterne skal sikre, at de certifikater, der ledsager animalske produkter, som er behandlet i overensstemmelse med stk. 1 og 3, og som kan forsendes fra Bulgarien, er forsynet med følgende påtegning:

»Animalske produkter, som er i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 96/643/EF om beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til indførsel af visse dyr og animalske produkter fra Bulgarien«.

Artikel 3

Medlemsstaterne ændrer de foranstaltninger, de anvender, således at de bliver i overensstemmelse med denne beslutning. De underretter øjeblikkelig Kommissionen herom.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 373 af 31. 12. 1990, s. 1.

(2) EFT nr. L 162 af 1. 7. 1996, s. 1.

(3) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 56.

(4) EFT nr. L 110 af 4. 5. 1993, s. 36.

(5) EFT nr. L 167 af 6. 7. 1996, s. 58.

(6) EFT nr. L 200 af 24. 8. 1995, s. 38.

(7) EFT nr. L 255 af 9. 10. 1996, s. 20.

(8) EFT nr. L 62 af 15. 3. 1993, s. 49.

(9) EFT nr. L 165 af 4. 7. 1996, s. 40.

Top