EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0642

96/642/EF: Kommissionens Afgørelse af 8. november 1996 om oprettelse af et rådgivende energiudvalg

OJ L 292, 15.11.1996, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2001; ophævet ved 32001D0546

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/642/oj

31996D0642

96/642/EF: Kommissionens Afgørelse af 8. november 1996 om oprettelse af et rådgivende energiudvalg

EF-Tidende nr. L 292 af 15/11/1996 s. 0034 - 0036


KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 8. november 1996 om oprettelse af et rådgivende energiudvalg (96/642/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionens hvidbog »En energipolitik for Den Europæiske Union« (KOM(95) 682) af 13. december 1995 fastsætter, at der skal nedsættes et rådgivende energiudvalg;

i Rådets resolution af 7. maj 1996 noteres det med tilfredshed, at der på grundlag af grønbogen har fundet omfattende og gennemsigtige konsultationer sted med de organisationer, som repræsenterer energileverandører og -brugere i Fællesskabet, og Kommissionen opfordres til at fortsætte konsultationsprocessen inden for rammerne af en energipolitik på fællesskabsplan;

de nationale myndigheder og sektorens økonomiske aktører erkender, at der er behov for en dialog mellem repræsentanter for energisektoren og for Kommissionen;

denne dialog bør især gøre det muligt for Kommissionen at indhente relevante kommentarer om målsætningerne for en europæisk energipolitik og dens gennemførelse;

den teknologiske udvikling inden for såvel nuklear som ikke-nuklear energi er omfattet af FTU-rammeprogrammet, som er baseret på EF-traktaten og Euratom-traktaten;

der bør derfor nedsættes et rådgivende energiudvalg, hvis struktur og organisation er tilpasset Kommissionens mål;

det er væsentligt, at Kommissionen kan konsultere et organ, som repræsenterer alle aktører inden for energisektoren;

udvalgets vedtægter bør tage udgangspunkt i den erfaring, der er indhøstet -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1. Under Kommissionen nedsættes der et rådgivende energiudvalg, i det følgende benævnt »udvalget«.

2. Udvalget består af fremtrædende personer fra produktions-, distributions- og forbrugersektorerne og fra fagforbund inden for energisektoren samt af repræsentanter for miljøbeskyttelsesorganisationer.

Artikel 2

Formål

1. Udvalget kan konsulteres af Kommissionen vedrørende alle aspekter af Fællesskabets energipolitik.

2. Udvalget afgiver udtalelser og udarbejder rapporter til Kommissionen, enten på dennes anmodning eller på eget initiativ. Udvalgets rådslagning foregår ikke ved afstemning.

3. Når Kommissionen anmoder udvalget om en udtalelse eller rapport i henhold til stk. 2, kan den fastsætte en frist for afgivelse af udtalelsen eller udarbejdelse af rapporten.

Artikel 3

Sammensætning

1. Udvalget har 31 medlemmer.

2. Udvalgets sammensætning er som følger:

- 15 repræsentanter for foretagender inden for energisektoren som helhed

- otte repræsentanter for energiforbrugerne

- seks repræsentanter for sektorens fagforbund

- en repræsentant for miljøbeskyttelsesorganisationer

- en repræsentant for Kommissionen.

Artikel 4

Udpegelse af medlemmer

1. Udvalgets medlemmer og disses suppleanter udpeges af Kommissionen.

2. Der udpeges en suppleant for hvert medlem af udvalget.

3. På Kommissionens anmodning opstiller de europæiske organisationer inden for energisektoren (industrien, forbrugerne, fagforbundene) og inden for miljøbeskyttelse en liste over tre egnede personer for hver plads i udvalget (medlemmer og suppleanter).

4. De af organisationerne opstillede kandidater skal være af forskellig nationalitet.

5. Medmindre andet fastsættes i artikel 11, kan suppleanten kun deltage i udvalgsmøderne eller i en arbejdsgruppes møder (jf. artikel 10), når udvalgsmedlemmet er forhindret i at deltage.

Artikel 5

Mandat

1. Medlemmernes og suppleanternes mandat er på tre år. Mandatet kan fornyes én gang.

Kommissionen har dog mulighed for at ophæve mandatet inden mandatperiodens udløb.

2. Efter mandatperiodens udløb fortsætter medlemmerne i deres funktion, indtil nye medlemmer kan indtræde i deres sted, eller deres mandat fornyes.

3. I tilfælde af fratræden eller dødsfald ophører et medlems mandat inden mandatperiodens udløb. Mandatet ophører ligeledes, hvis den organisation, som oprindeligt indstillede medlemmet, anmoder om, at han bliver erstattet.

Medlemmet erstattes for den resterende mandatperiode efter proceduren i artikel 4.

4. Der ydes intet vederlag for de udøvede funktioner.

Artikel 6

Offentliggørelse

Listen over medlemmerne offentliggøres af Kommissionen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 7

Forsæde

1. Udvalget vælger en formand med totredjedels flertal og for en periode på tre år.

2. Hvert tredje år vælger udvalget blandt de tilstedeværende medlemmer og med totredjedels flertal tre næstformænd, som repræsenterer henholdsvis industrien, forbrugerne og fagforbundene.

3. Formanden og de næstformænd, hvis mandat er udløbet, fortsætter i deres funktion, indtil nye næstformænd er indtrådt i deres sted, eller deres mandat er blevet fornyet.

4. Såfremt formandens eller en af næstformændenes mandat ophører, erstattes de for den resterende mandatperiode efter proceduren i stk. 1 og 2.

Artikel 8

Forretningsudvalg

1. Forretningsudvalget består af formanden og de tre næstformænd.

2. Forretningsudvalget planlægger og forbereder udvalgets arbejde.

3. Forretningsudvalget kan indbyde arbejdsgruppernes ordførere, jf. artikel 10, til at deltage i sine møder.

Artikel 9

Sekretariat

Kommissionen varetager sekretariatsopgaverne for udvalget, forretningsudvalget og arbejdsgrupperne.

Artikel 10

Arbejdsgrupper

1. For at opfylde målsætningen i artikel 2 kan udvalget:

a) oprette ad hoc-arbejdsgrupper. Udvalget kan tillade, at et udvalgsmedlem i en arbejdsgruppe erstattes af en ekspert, der udpeges ved navn. Den udpegede ekspert har samme rettigheder, som det medlem, eksperten erstatter under arbejdsgruppens møder

b) foreslå Kommissionen, at eksperter indbydes til at bistå udvalget med nærmere fastlagte opgaver.

2. En arbejdsgruppe kan højst have elleve medlemmer.

3. Det er en forudsætning for nedsættelsen af en arbejdsgruppe, at Kommissionen forinden har givet budgetmæssig autorisation hertil.

Artikel 11

Observatører

Repræsentanter for de berørte tjenestegrene i Kommissionen deltager i udvalgets og arbejdsgruppernes møder som observatører.

Artikel 12

Udtalelser og rapporter

Udvalget fremsender sine udtalelser og rapporter til Kommissionen. I tilfælde af udvalgets enstemmige godkendelse af en udtalelse betragtes denne som en fælles konklusion, som vedlægges referatet. Såfremt en udtalelse eller rapport ikke har opnået enstemmig godkendelse, informerer udvalget Kommissionen om de divergerende standpunkter.

Artikel 13

Møder

1. Udvalgets og forretningsudvalgets møder afholdes dér, hvor Kommissionen har hjemsted.

2. Udvalgets og forretningsudvalgets møder indkaldes af formanden eller på anmodning af et flertal af deres medlemmer.

Artikel 14

Tavshedspligt

Udvalgets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til udvalgets arbejde, jf. traktatens artikel 214.

Artikel 15

Revision

Efter at have hørt udvalget kan Kommissionen revidere denne afgørelse på grundlag af de erfaringer, der er gjort.

Artikel 16

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 1996.

På Kommissionens vegne

Christos PAPOUTSIS

Medlem af Kommissionen

Top