EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0641

96/641/EF: Rådets Afgørelse af 28. oktober 1996 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om ændring af anordningen for indførsel fra Egypten af appelsiner med oprindelse i dette land

OJ L 292, 15.11.1996, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 42 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 42 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 42 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 42 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 42 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 42 - 42
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 42 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 42 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 42 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 15 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 15 - 15
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 028 P. 90 - 90

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/641/oj

31996D0641

96/641/EF: Rådets Afgørelse af 28. oktober 1996 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om ændring af anordningen for indførsel fra Egypten af appelsiner med oprindelse i dette land

EF-Tidende nr. L 292 af 15/11/1996 s. 0031 - 0031


RÅDETS AFGØRELSE af 28. oktober 1996 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om ændring af anordningen for indførsel fra Egypten af appelsiner med oprindelse i dette land (96/641/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113 sammenholdt med artikel 228, stk. 2, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Som led i de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi er importordningen for appelsiner blevet ændret;

den nye ordning kan få negative virkninger for Fællesskabets traditionelle import fra Egypten;

i artikel 22 i samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten (1) er det fastsat, at såfremt de gældende bestemmelser ændres, kan Fællesskabet ændre den ordning, der er fastsat i aftalen for de pågældende varer;

Fællesskabet har truffet aftale med Den Arabiske Republik Egypten om, at indtil der indgås en ny Euro-Middelhavs-aftale, ændres nævnte ordning på grund af en aftale i form af brevveksling;

sidstnævnte aftale bør godkendes -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om ændring af ordningen for indførsel fra Egypten af appelsiner med oprindelse i dette land godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Fællesskabet (2).

Artikel 3

Kommissionen fastsætter om fornødent gennemførelsesbestemmelserne til aftalen efter proceduren i artikel 33 i forordning (EØF) nr. 1035/72 (3).

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. oktober 1996.

På Rådets vegne

D. SPRING

Formand

(1) EFT nr. L 266 af 27. 9. 1978, s. 1.

(2) Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.

(3) Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1). Forordningen er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1363/95 (EFT nr. L 132 af 16. 6. 1995, s. 8).

Top