EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0640

96/640/EF: Rådets Afgørelse af 28. oktober 1996 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om tilpasning af ordningen for indførsel fra Egypten af ris med oprindelse i dette land

OJ L 292, 15.11.1996, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 38 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 38 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 38 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 38 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 38 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 38 - 39
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 38 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 38 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 38 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 11 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 11 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 62 - 63

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/640/oj

31996D0640

96/640/EF: Rådets Afgørelse af 28. oktober 1996 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om tilpasning af ordningen for indførsel fra Egypten af ris med oprindelse i dette land

EF-Tidende nr. L 292 af 15/11/1996 s. 0027 - 0028


RÅDETS AFGØRELSE af 28. oktober 1996 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om tilpasning af ordningen for indførsel fra Egypten af ris med oprindelse i dette land (96/640/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113 sammenholdt med artikel 228, stk. 2, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge artikel 19 i samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten (1) skal der foretages et fradrag i den importafgift, der gælder ved indførsel til Fællesskabet af ris med oprindelse i og fra nævnte land, inden for en årlig mængde på højst 32 000 tons og på betingelse af, at der opkræves en afgift ved udførslen; ifølge samme aftale kan Fællesskabet tilpasse denne ordning, hvis dets retsforskrifter ændres, idet der skal tages hensyn til Egyptens interesser;

Fællesskabet har ved den landbrugsaftale, der er indgået under Uruguay-runden, forpligtet sig til at erstatte de variable importafgifter med told; dette nødvendiggør en tilpasning af aftalen med Egypten;

Fællesskabet har i den forbindelse forhandlet en aftale i form af brevveksling med Den Arabiske Republik Egypten vedrørende tilpasningen af nævnte ordning;

denne aftale bør godkendes -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om tilpasning af ordningen for indførsel fra Egypten af ris med oprindelse i dette land godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Fællesskabet (2).

Artikel 3

Gennemførelsesbestemmelserne til aftalen, herunder eventuelle overvågningsforanstaltninger, vedtages efter proceduren i artikel 27 i forordning (EØF) nr. 1418/76 (3).

Når anvendelsen af aftalen nødvendiggør et snævert samarbejde med Den Arabiske Republik Egypten, kan Kommissionen træffe de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at sikre et sådant samarbejde.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. oktober 1996.

På Rådets vegne

D. SPRING

Formand

(1) EFT nr. L 266 af 27. 9. 1978, s. 1.

(2) Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.

(3) Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76 af 21. juni 1976 om den fælles markedsordning for ris (EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1). Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 3072/95 (EFT nr. L 329 af 30. 12. 1995, s. 18).

Top