EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2186

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2186/96 af 14. november 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 536/93 om gennemførelsesbestemmelser for tillægsafgiften på mælk og mejeriprodukter

OJ L 292, 15.11.1996, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2186/oj

31996R2186

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2186/96 af 14. november 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 536/93 om gennemførelsesbestemmelser for tillægsafgiften på mælk og mejeriprodukter

EF-Tidende nr. L 292 af 15/11/1996 s. 0006 - 0006


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2186/96 af 14. november 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 536/93 om gennemførelsesbestemmelser for tillægsafgiften på mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 af 28. december 1992 om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1109/96 (2), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

I artikel 4 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 536/96 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 82/96 (4), er det fastsat, hvilken sanktion der skal pålægges direkte sælgere, som ikke hvert år overholder fristen for indgivelse til medlemsstatens myndigheder af erklæringen om deres salg i den forløbne periode; erfaringerne viser, at sanktionen ikke er afskrækkende nok for producenter med meget små referencemængder og medfører administrative omkostninger, som er større end sanktionsbeløbet; der bør derfor fastsættes et minimumsbeløb for sanktionen;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 536/93 affattes således:

»Hvis fristen overskrides, skal producenten betale afgiften for de samlede mængder mælk og mælkeækvivalenter, han har solgt direkte, og som overstiger den referencemængde, han råder over, eller, hvis der ikke er tale om nogen overskridelse, et beløb svarende til afgiften ved overskridelse af den referencemængde, han råder over, med 0,1 %. Sanktionen udgør dog mindst 20 og højst 1 000 ECU.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 405 af 31. 12. 1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 148 af 21. 6. 1996, s. 13.

(3) EFT nr. L 57 af 10. 3. 1993, s. 12.

(4) EFT nr. L 17 af 23. 1. 1996, s. 1.

Top