EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1830

Kommissionens forordning (EF) nr. 1830/96 af 20. september 1996 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører portugisisk flag

OJ L 243, 24.9.1996, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1830/oj

31996R1830

Kommissionens forordning (EF) nr. 1830/96 af 20. september 1996 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører portugisisk flag

EF-Tidende nr. L 243 af 24/09/1996 s. 0004 - 0004


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1830/96 af 20. september 1996 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører portugisisk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (1), ændret ved forordning (EF) nr. 2870/95 (2), særlig artikel 21, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Rådets forordning (EF) nr. 3076/95 af 22. december 1995 om fordeling for 1996 mellem medlemsstaterne af fangstkvoter for fartøjer, der udøver fiskeri i Norges eksklusive økonomiske zone og fiskerizonen omkring Jan Mayen (3), fastsætter kvoter for torsk i 1996;

for at overholde bestemmelserne om de kvantitative begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det nødvendigt, at Kommissionen ved en forordning fastsætter den dato, på hvilken de fangster, der er taget af fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, må antages at have opbrugt den tildelte kvote;

ifølge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen, har fangsterne af torsk i farvandene i ICES-område I, II a, b (norske farvande nord for 62°00'N), taget af fartøjer, som fører portugisisk flag eller er registreret i Portugal, nået den for 1996 tildelte kvote; Portugal har forbudt fiskeri efter denne bestand med virkning fra den 30. august 1996; det er derfor nødvendigt at opretholde denne dato -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fangsterne af torsk i farvandene i ICES-område, I, II a, b (norske farvande nord for 62°00'N) fra fartøjer, der fører portugisisk flag eller er registreret i Portugal, må antages at have opbrugt den kvote, der er tildelt Portugal for 1996.

Fiskeri efter torsk i farvandene i ICES-område I, II a, b (norske farvande nord for 62°00'N) fra fartøjer, der fører portugisisk flag eller er registreret i Portugal, er forbudt, ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den ovenfor nævnte bestand, fanget i disse farvande af de nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 30. august 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 1996.

På Kommissionens vegne

Emma BONINO

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 261 af 20. 10. 1993, s. 1.

(2) EFT nr. L 301 af 14. 12. 1995, s. 1.

(3) EFT nr. L 330 af 30. 12. 1995, s. 51.

Top