EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0500

96/500/EF: Kommissionens beslutning af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel fra tredjelande af jagttrofæer af fugle og hovdyr, der ikke har gennemgået fuldstændig taksidermi (Tekst af betydning for EØS)

EFT L 203 af 13.8.1996, p. 13–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; ophævet ved 32004R0433

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/500/oj

31996D0500

96/500/EF: Kommissionens beslutning af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel fra tredjelande af jagttrofæer af fugle og hovdyr, der ikke har gennemgået fuldstændig taksidermi (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 203 af 13/08/1996 s. 0013 - 0017


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel fra tredjelande af jagttrofæer af fugle og hovdyr, der ikke har gennemgået fuldstændig taksidermi (Tekst af betydning for EØS) (96/500/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel 1, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF (1), senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/405/EF (2), særlig artikel 10, stk. 2, litra c) og stk. 3,

ud fra følgende betragtninger:

Ovennævnte direktivs bilag I, kapitel 13, som ændret ved Kommissionens beslutning 94/466/EF (3), fastsætter betingelserne for indførsel af jagttrofæer;

der bør fastsættes dyresundhedsbetingelser og bestemmelser om udstedelse af certifikat for at garantere, at betingelserne for indførsel af jagttrofæer af fugle og hovdyr, der ikke har undergået fuldstændig taksidermi, overholdes;

da der er tale om en ny certifikatordning, bør der gives en frist for dens gennemførelse;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Medlemsstaterne tillader kun indførsel fra tredjelande af behandlede jagttrofæer af fugle og hovdyr, som alene består af knogler, horn, hove og klove, kløer, gevirer, tænder, huder eller skind, hvis

- de ledsages af et certifikat/dokument som vist i bilag A, og

- huder har været saltet i mindst 14 dage inden indførsel, hvis der er tale om tør- og vådsaltede huder, som transporteres med skib.

2. Medlemsstaterne tillader indførsel af jagttrofæer af fugle og hovdyr bestående af hele anatomiske dele, som ikke har været behandlet på nogen måde, fra de tredjelande, der er opført på listen i Kommissionens beslutning 94/86/EF (4), og hvorfra indførsel af alle kategorier af kød fra de pågældende arter er tilladt, hvis de ledsages af et veterinærcertifikat som vist i bilag B.

3. Certifikatet skal bestå af et enkelt ark og være udfyldt på mindst et officielt sprog i den medlemsstat, som foretager kontrollen ved indførsel.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 1997.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 62 af 15. 3. 1993, s. 49.

(2) EFT nr. L 165 af 4. 7. 1996, s. 40.

(3) EFT nr. L 190 af 26. 7. 1994, s. 26.

(4) EFT nr. L 44 af 17. 2. 1994, s. 33.

BILAG A

>START GRAFIK>

CERTIFIKAT/DOKUMENT

for behandlede jagttrofæer af fugle og hovdyr udelukkende bestående af knogler, horn, hove, klove, kløer, gevirer, tænder, huder eller skind og som skal sendes til EF

Bemærkning til importøren: Dette certifikat/dokument er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen til grænsekontrolstedet.

Bestemmelsesland:

Certifikatets/dokumentets referencenummer:

Afsendelsesland:

Kompetent myndighed:

Udstedende myndighed:

I. Identifikation af jagttrofæerne

Jagttrofæer af: (dyreart)

Jagttrofæernes art:

- udelukkende knogler, horn, hove, klove, kløer, tænder, gevirer (1)

- udelukkende huder eller skind (1)

Emballagens art:

- Antal kolli eller pakninger:

CITES-certifikatnummer (1):

II. Jagttrofæernes forsendelse

Jagttrofæerne sendes

fra

(pålæsningssted)

til

(bestemmelsesland)

med følgende transportmiddel:

Plombens nummer (2):

Afsenders navn og adresse:

Modtagers navn og adresse:

III. Attestering

Undertegnede embedsmand bekræfter nedenstående:

Ovenfor beskrevne jagttrofæer

a) er straks efter behandlingen uden at være i berøring med andre produkter af animalsk oprindelse, som kunne forurene dem, blevet pakket hver for sig i gennemsigtig, lukket emballage, således at eventuel senere forurening undgås

b) er, når der er tale om jagttrofæer udelukkende bestående af huder eller skind (1)

- blevet tørret (1)

- blevet tørsaltet eller vådsaltet i mindst 14 dage før afsendelsen (1)

- blevet tørsaltet eller vådsaltet dagen efter ........... og vil ifølge transportvirksomhedens erklæring blive transporteret med skib, og transportens varighed vil være sådan, at de har gennemgået mindst 14 dages saltning, inden de ankommer til EF-grænsekontrolstedet (1)

(1) Det ikke gældende bedes overstreget.

(2) Kan udelades.

c) har, når der er tale om jagttrofæer udelukkende bestående af knogler, horn, hove, klove, kløer, gevirer og tænder (1):

- ligget i kogende vand i et passende tidsrum, således at knoglerne, hornene, hovene, klovene, kløerne, gevirerne eller tænderne er befriet for alle andre materialer

- været desinficeret med et middel, som er godkendt af den kompetente myndighed i afsendelseslandet, især med brintoverilte, når det gælder dele bestående af knogler.

Udfærdiget i ,

(sted) den (dato)

(embedsmandens underskrift) (2)

Stempel (2)

(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(1) Det ikke gældende bedes overstreget.

(2) Stempel og underskrift skal være i en fra påtrykket afvigende farve.

>SLUT GRAFIK>

BILAG B

>START GRAFIK>

VETERINÆRCERTIFIKAT

for jagttrofæer af fugle og hovdyr udelukkende bestående af hele anatomiske dele, der ikke er blevet behandlet, og som skal sendes til EF

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen til grænsekontrolstedet.

Bestemmelsesland:

Det officielle certifikats referencenummer:

Afsendelsesland:

Kompetent myndighed:

Udstedende myndighed:

I. Identifikation af jagttrofæerne

Jagttrofæer af: (dyreart)

Emballagens art:

Antal kolli eller pakninger:

CITES-certifikatnummer (1):

II. Jagttrofæernes forsendelse

Jagttrofæerne sendes

fra

(pålæsningssted)

til

(bestemmelsesland)

med følgende transportmiddel:

Plombens nummer (2):

Afsenders navn og adresse:

Modtagers navn og adresse:

III. Sundhedsoplysninger

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter nedenstående:

1) For jagttrofæer af klovbærende dyr (undtagen svin) (1):

a) (afsendelsesland), region har været fri for mund- og klovesyge og rinderpest i de sidste tolv måneder, og der har i samme periode ikke været foretaget vaccination mod nogen af disse sygdomme

b) ovenfor beskrevne jagttrofæer:

- hidrører fra dyr aflivet på s (afsendelsesland) område i regionen , som er autoriseret til udførsel af fersk kød af den pågældende, modtagelige tamart, og hvor der i de sidste 60 dage ikke har været nogen dyresundhedsrestriktioner på grund af udbrud af sygdom, som den vildtlevende art er modtagelig for

- hidrører fra dyr aflivet i mindst 20 km afstand fra grænserne til et andet tredjeland eller del af et tredjeland, som ikke er autoriseret til at udføre ubehandlede jagttrofæer af andre klovbærende dyr end svin til EF.

(1) Det ikke gældende bedes overstreget.

(2) Kan udelades.

2) For jagttrofæer af vildtlevende svin (1):

a) (afsendelsesland), har været fri for klassisk svinepest, afrikansk svinepest, SVD, mund- og klovesyge og Teschener syge i de sidste 12 måneder, og der har i samme periode ikke været foretaget vaccination mod nogen af disse sygdomme

b) ovenfor beskrevne jagttrofæer:

- hidrører fra dyr aflivet på s (afsendelsesland) område, som er autoriseret til udførsel af fersk kød af den pågældende, modtagelige tamart, og hvor der i de sidste 60 dage ikke har været nogen dyresundhedsrestriktioner på grund af udbrud af sygdom, som svin er modtagelige for

- hidrører fra dyr aflivet i mindst 20 km afstand fra grænserne til et andet tredjeland eller del af et tredjeland, som ikke er autoriseret til at udføre ubehandlede jagttrofæer af andre klovbærende dyr end svin til EF.

3) For jagttrofæer af hovdyr (1):

- ovenfor beskrevne jagttrofæer hidrører fra vildtlevende hovdyr, som er aflivet på s (afsendelsesland) område.

4) For jagttrofæer af fuglevildt (1):

a) (afsendelsesland), region er fri for aviær influenza og Newcastle disease

b) ovenfor beskrevne jagttrofæer

- hidrører fra fuglevildt, som er aflivet på s (afsendelsesland) område, hvor der i de sidste 30 dage ikke har været nogen dyresundhedsrestriktioner på grund af udbrud af sygdomme, som de vildtlevende fugle er modtagelige for.

5) Ovenfor beskrevne jagttrofæer er pakket uden at komme i berøring med andre produkter af animalsk oprindelse, som kunne forurene dem, hver for sig i gennemsigtig, lukket emballage, således at eventuel senere forurening undgås.

Udfærdiget i ,

(sted) den (dato)

(embedsdyrlægens underskrift) (2)

Stempel (2)

(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(1) Det ikke gældende bedes overstreget.

(2) Stempel og underskrift skal være i en fra påtrykket afvigende farve.

>SLUT GRAFIK>

Top