EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0076

Rådets direktiv 94/76/EF af 22. december 1994 om ændring af direktiv 77/388/EØF ved indførelse af overgangsforanstaltninger vedrørende merværdiafgifter i anledning af udvidelsen af Den Europæske Union den 1. januar 1995

OJ L 365, 31.12.1994, p. 53–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 003 P. 10 - 12
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 003 P. 10 - 12
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; ophævet ved 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/76/oj

31994L0076

Rådets direktiv 94/76/EF af 22. december 1994 om ændring af direktiv 77/388/EØF ved indførelse af overgangsforanstaltninger vedrørende merværdiafgifter i anledning af udvidelsen af Den Europæske Union den 1. januar 1995

EF-Tidende nr. L 365 af 31/12/1994 s. 0053 - 0055
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 3 s. 0010
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 3 s. 0010


RAADETS DIREKTIV 94/76/EF af 22. december 1994 om aendring af direktiv 77/388/EOEF ved indfoerelse af overgangsforanstaltninger vedroerende mervaerdiafgifter i anledning af udvidelsen af Den Europaeske Union den 1. januar 1995

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR - under henvisning til tiltraedelsestraktaten af 1994, saerlig artikel 2 og 3, samt tiltraedelsesakten af 1994, saerlig artikel 169,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og ud fra foelgende betragtninger:

Med forbehold af de saerlige bestemmelser i bilag XV, kapitel IX, i tiltraedelsesakten gaelder det faelles mervaerdiafgiftssystem for de nye medlemsstater fra den dato, hvor tiltraedelsestraktaten traeder i kraft;

afskaffelsen fra denne dato af afgifter ved indfoersel og afgiftsgodtgoerelse ved udfoersel i samhandelen mellem Faellesskabet i dets nuvaerende sammensaetning og de nye medlemsstater, samt mellem de nye medlemsstater indbyrdes, noedvendiggoer overgangsforanstaltninger for at sikre, at det faelles mervaerdiafgiftssystem forbliver neutralt, og for at undgaa situationer, hvor der sker dobbeltbeskatning eller ikke sker beskatning;

disse foranstaltninger skal i saa henseende tage hensyn til forskellige interesser, der ligner dem, som gav anledning til de bestemmelser, der blev truffet i forbindelse med gennemfoerelsen af det indre marked den 1. januar 1993, herunder isaer bestemmelserne i artikel 28n i Raadets direktiv 77/388/EOEF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgifter - det faelles mervaerdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (1) ;

i toldmaessig henseende skal et gode anses for at vaere i fri omsaetning i det udvidede Faellesskab, naar det er paavist, at det var i fri omsaetning i det nvaerende Faellesskab eller i en af de nye medlemsstater paa tiltraedelsestidspunktet; der boer navnlig drages konsekvenser med hensyn til artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 10, stk. 3, i direktiv 77/388/EOEF;

der boer navnlig traeffes foranstaltninger i situationer, hvor goderne inden tiltraedelsen er henfoert under en af de i artikel 16, stk. 1, punkt B, litra a) til d), omhandlede ordninger, en midlertidig indfoerselsordning med fuldstaendig fritagelse for importafgifter eller en tilsvarende ordning i de nye medlemsstater;

der boer ligeledes fastsaettes saerlige bestemmelser for de tilfaelde, hvor en saerlig eksport- eller forsendelsesprocedure i forbindelse med en levering fra en afgiftspligtig person er indledt inden, men afsluttet efter den dato, hvor tiltraedelsesakten traeder i kraft for samhandelen mellem det nuvaerende Faellesskab og nye medlemsstater og for sidstnaevntes indbyrdes samhandel - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 77/388/EOEF indsaettes foelgende afsnit og artikel:

»Afsnit XVIc Overgangsforanstaltninger i anledning af OEstrigs, Finlands og Sveriges tiltraedelse af Den Europaeiske Union Artikel 28p 1. I denne artikel forstaas ved:

- »Faellesskabet«: omraadet for Faellesskabet foer tiltraedelsen som definerert i artikel 3 - »de nye medlemsstater«: omraadet for de medlemsstater, der har tiltraadt Den Europaeske Union i henhold til traktaten undertegnet den 24. juni 1994, som defineret for hver af disse medlemsstater i artikel 3 af dette direktiv - »det udvidede Faellesskab«: omraadet for Faellesskabet efter tiltraedelsen som defineret i artikel 3.

2. Naar et gode:

- er indfoert i Faellesskabet eller i en af de nye medlemsstater foer tiltraedelsesdatoen, og - efter indfoerslen i Faellesskabet eller en af de nye medlemsstater er henfoert under enten en midlertidig indfoerselsordning med fuldstaendig fritagelse for importafgifter eller under en af de i artikel 16, stk. 1, punkt B, litra a) til d), omhandlede ordninger eller under en ordning svarende til en af disse ordninger i en af de nye medlemsstater, og - ikke er frafoert denne ordning foer tiltraedelsesdatoen finder de bestemmelser, der gaelder paa det tidspunkt, hvor godet blev henfoert under denne ordning, fortsat anvendelse indtil godet forlader ordningen efter tiltraedelsesdatoen.

3. Naar et gode - inden tiltraedelsesdatoen er henfoert under den faelles forsendelsesprocedure eller en anden toldprocedure, og - ikke er frafoert denne ordning inden datoen for tiltraedelse finder de bestemmelser, der gaelder paa det tidspunkt, hvor godet blev henfoert under denne ordning, fortsat anvendelse, indtil godet forlader ordningen efter tiltraedelsesdatoen.

I foerste led forstaas ved »faelles forsendelsesprocedure« de foranstaltninger for transport af varer, der forsendes mellem Faellesskabet og Den Europaeiske Frihandelssammenslutning (EFTA) samt mellem EFTA-landene indbyrdes som omhandlet i konventionen om en faelles forsendelsesprocedure af 20. maj 1987 (1).

4. Med indfoersel af et gode som defineret i artikel 7, stk. 1, for hvilket det er paavist, at det er i fri omsaetning i en af de nye medlemsstater eller i Faellesskabet, sidestilles:

a) enhver frafoersel - herunder en uforskriftsmaessig - af et gode fra en midlertidig indfoerselsordning, under hvilken godet blev henfoert inden tiltraedelsesdatoen paa de i stk. 2 fastsatte betingelser b) enhver frafoersel - herunder en uforskriftsmaessig - af et gode fra enten en af de i artikel 16, stk. 1, punkt B, litra a) til d), omhandlede ordninger, under hvilken godet blev henfoert inden tiltraedelsesdatoen paa de i stk. 2 fastsatte betingelser c) afsluningen af en af de i stk. 3 omhandlede ordninger, der er indledt inden tiltraedelsesdatoen inden for en af de nye medlemsstater med henblik paa en levering af goder, der foretages inden denne dato mod vederlag inden for denne medlemsstat af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab d) enhver uregelmaessighed eller overtraedelse, der begaas i forbindelse med eller i loebet af en af de i stk. 3 omhandlede ordninger, der er indledt paa de under litra c) fastsatte betingelser.

5. Med indfoersel af et gode som defineret i artikel 7, stk. 1, sidestilles ligeledes en afgiftspligtig eller ikke-afgiftspligtig persons benyttelse efter tiltraedelsesdatoen i en medlemsstat af goder, som inden tiltraedelsesdatoen er blevet leveret til ham inden for Faellesskabet eller en af de nye medlemsstater, naar foelgende betingelser er opfyldt:

- leveringen af disse goder er blevet fritaget for eller vil kunne blive fritaget for afgift i henhold til artikel 15, nr. 1 og 2, eller i henhold til en tilsvarende bestemmelse i de nye medlemsstater - goderne er ikke indfoert i en af de nye medlemsstater eller i Faellesskabet inden tiltraedelsesdatoen.

6. I de i stk. 4 omhandlede tilfaelde anses indfoerslen som defineret i artikel 7, stk. 3, for at vaere sket i den medlemsstat, paa hvis omraade godet ophoerer med at vaere daekket af den ordning, under hvilken det blev henfoert inden tiltraedelsesdatoen.

7. Uanset artikel 10, stk. 3, sker indfoerslen af et gode som defineret i stk. 4 og 5 i naervaerende artikel, uden at afgiftspligten indtraeder, naar:

a) et indfoert gode forsendes eller transporteres til steder uden for det udvidede Faellesskab, eller b) et indfoert gode, jf. stk. 4, litra a), ikke er et transportmiddel og genudfoeres eller transporteres til den medlemsstat, hvorfra det blev udfoert, og til den, der udfoerte det, eller c) et indfoert gode, jf. stk. 4, litra a), er et transportmiddel, der er erhvervet eller indfoert inden tiltraedelsesdatoen paa de almindelige beskatningsbetingelser paa det indre marked i en af de nye medlemsstater eller en af faellesskabsstaterne og/eller ikke i forbindelse med udfoerslen har vaeret omfattet af en fritagelse for eller tilbagebetaling af mervaerdiafgiften.

Denne betingelse anses for opfyldt, naar datoen for transportmidlets foerste ibrugtagning ligger foer den 1. januar 1987, eller naar det afgiftsbeloeb, som skulle betales ved indfoerslen, er ubetydeligt.

(1) EFT nr. L 226 af 13. 8. 1987, s. 2.«

Artikel 2

1. Under forbehold af ikrafttraedelsen af tiltraedelsestraktaten af 1994 saetter medlemsstaterne de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden tiltraedelsestraktatens ikrafttraeden. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsges af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv traeder i kraft samme dag som tiltraedelsestraktaten af 1994.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. december 1994.

Paa Raadets vegne H. SEEHOFER Formand

(1) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1977, a. 1. Direktivet er senest aendret ved direktiv 94/5/EFT (EFT nr. L 60 af 3. 3. 1994, s. 16).

Top