EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0075

Rådets direktiv 94/75/EF af 22. december 1994 om ændring af direktiv 94/4/EF ved indførelse af midlertidige undtagelser for Østrig, for så vidt angår afgiftsfri indførsel

OJ L 365, 31.12.1994, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 003 P. 9 - 9
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 003 P. 9 - 9
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 196 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 196 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 41 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/75/oj

31994L0075

Rådets direktiv 94/75/EF af 22. december 1994 om ændring af direktiv 94/4/EF ved indførelse af midlertidige undtagelser for Østrig, for så vidt angår afgiftsfri indførsel

EF-Tidende nr. L 365 af 31/12/1994 s. 0052 - 0052
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 3 s. 0009
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 3 s. 0009


RAADETS DIREKTIV 94/75/EF af 22. december 1994 om aendring af direktiv 94/4/EF ved indfoerelse af midlertidige undtagelser for OEstrig, for saa vidt angaar afgiftsfri indfoersel

RAADET FOR DEN EUROPAESKE UNION HAR - under henvisning til tiltraedelsestraktaten af 1994, saerlig artikel 2, stk. 3, og tiltraedelsesakten af 1994, saerlig artikel 151, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og ud fra foelgende betrgtninger:

Republikken OEstrig anmodede den 5. september 1994 om en midlertidig undtagelse i lighed med den, der gaelder fra den 1. april 1994 for Forbundsrepublikken Tyskland i medfoer af bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, i direktiv 94/4/EF af 14. februar 1994 om aendring af direktiv 69/169/EOEF og 77/388/EOEF og om forhoejelse af vaerdien af den afgiftsfrie indfoersel for rejsende fra tredjelande og af graensen for afgiftsfrie koeb i forbindelse med rejser inden for faellesskabet (1);

anmodningen tager navnlig sigte paa indtil den 1. januar 1998 at opretholde den vaerdigraense, der for tiden gaelder i OEstrig for varer, der indfoeres af rejsende, der kommer ind paa oestrigsk omraade via en landegraense til andre lande end de andre medlemsstater og medlemmerne af Den Europaeiske Frihandelssammenslutning (EFTA);

der boer tages hensyn til de oekonomiske vanskeligheder, som vaerdien af afgiftsfritagelsen ved denne rejsetrafik kan medfoere for OEstrig;

der boer dog undgaas konkurrencefordrejning som foelge af, at der gaelder forskellige vaerdier ved passage af Faellesskabets ydre graenser til lande, der ikke er medlemmer af EFTA; Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken OEstrig boer fastsaette samme vaerdigraense for varer, der indfoeres af rejsende, der kommer ind paa tysk og oestrigsk omraade fra saadanne lande - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV

Artikel 1

I direktiv 94/4/EF affattes artikel 3, stk. 2, saaledes:

»2. Uanset stk. 1 kan Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken OEstrig traeffe de noedvendige bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 1998 for varer, der indfoeres af rejsende, der kommer ind paa tysk og oestrigsk omraade via en landegraense til andre lande end de andre medlemsstater og EFTA-landene, eller som ankommer med skib i kystsejlads fra de foerstnaevnte lande.

Disse medlemsstater anvender dog paa indfoersler, som rejsende omhandlet i foregaaende afsnit foretager, en graense for afgiftsfri indfoersel paa mindst 75 ECU fra det tidspunkt, hvor tiltraedelsestraktaten af 1994 traeder i kraft.«

Artikel 2

1. Under forbehold af ikrafttraedelsen af tiltraedelsestraktaten af 1994 saetter medlemsstaterne de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv paa dennes ikrafttraedelsesdato. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse bestemmelser skal indeholde en henvisning til dette direktiv eller ved offentliggoerelsen vaere ledsaget af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv traeder i kraft paa samme dato som tiltraedelsestraktaten af 1994.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. december 1994.

Paa Raadets vegne H. SEEHOFER Formand

(1) EFT nr. L 60 af 3. 3. 1994, s. 14.

Top