EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0063

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 om forebyggelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer

OJ L 365, 31.12.1994, p. 24–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 196 - 205
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 196 - 205
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 167 - 177
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 167 - 177
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 167 - 177
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 167 - 177
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 167 - 177
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 167 - 177
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 167 - 177
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 167 - 177
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 167 - 177
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 94 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 94 - 104
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 15 - 24

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/63/oj

31994L0063

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 om forebyggelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer

EF-Tidende nr. L 365 af 31/12/1994 s. 0024 - 0033
den finske specialudgave: kapitel 12 bind 2 s. 0196
den svenske specialudgave: kapitel 12 bind 2 s. 0196


EUROPA-PARLAMENTET OG RAADETS DIREKTIV 94/63/EF af 20. december 1994 om forebyggelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer

EUROPA-PARLAMENTET OG RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmaaden i traktatens artikel 189 B (3), og ud fra foelgende betragtninger:

I flere af Det Europaeiske Faellesskabs handlingsprogrammer for miljoebeskyttelse (4) laegges der vaegt paa forebyggelse og reducering af luftforureningen;

emissionerne af flygtige organiske forbindelser (VOC) fra benzin og oploesningsmidler vil i Faellesskabet naa op paa 10 mio. tons om aaret, hvis der ikke traeffes forebyggende foranstaltninger; VOC-emissionerne medvirker til dannelsen af fotokemiske oxidanter som f. eks. ozon, der i staerke koncentrationer er sundhedsfarlig og skadelig for vegetation og materialer; nogle af VOC-emissionerne fra benzin klassificeres som giftige, carcinogene eller teratogne;

i tilknytning til konventionen af 1979 om graenseoverskridende luftforurening over store afstande underskrev Faellesskabet den 2. april 1992 en protokol om forebyggelse af emissioner fra flygtige organiske forbindelser (VOC) og disse emissioners graenseoverskridende stroemme, hvorefter der skal ske en betydelig reduktion af VOC-emissionerne;

et vigtigt bidrag til en strategi for generel reduktion af VOC-emissionerne i Faellesskabet er Raadets direktiv 91/441/EOEF af 26. juni 1991 om aendring af direktiv 70/220/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod luftforurening foraarsaget af emissioner fra motorkoeretoejer (5), som tilsigter, at VOC-emissionerne fra udstoedningsgas fra motorkoeretoejer, der tegner sig for ca. 40 % af de menneskeskabte VOC-emissioner i atmosfaeren, skal reduceres med 80-90 % i loebet af 10-15 aar; ved naevnte direktivs vedtagelse blev Kommissionen anmodet om at forelaegge et forslag til et direktiv om foranstaltninger til reduktion af fordampningstabene i alle led i oplagrings- og distributionskaeden for motorbraendstoffer;

VOC-emissionerne fra benzinoplagrings- og benzindistributionssystemet udgoer ca. 550 000 tons om aaret eller ca. 5 % af de samlede menneskeskabte VOC-emissioner i Faellesskabet; disse emissioner medvirker vaesentligt til luftforureningen, navnlig i byomraader;

de nuvaerende teknologier kan sikre en betydelig reduktion af fordampningstabene i benzindistributionssystemet, ikke mindst ved genvinding af fortraengte dampe;

med henblik paa international standardisering og af hensyn til sikkerheden ved benzinpaafyldning af fartoejer maa der i Den Internationale Soefartsorganisations regi fastsaettes standarder for dampkontrol- og -genvindingssystemer, der skal gaelde for saavel paafyldningsanlaeg som fartoejer; Faellesskabet maa derfor bestraebe sig paa at sikre, at de noedvendige bestemmelser indfoejes i MARPOL-konventionen under den igangvaerende revision af MARPOL, som skal vaere afsluttet i 1996; saafremt MARPOL-konventionen ikke aendres som anfoert, boer Faellesskabet efter droeftelse med de vigtigste handelspartnere foreslaa de noedvendige foranstaltninger for fartoejer og for havnefaciliteter til benzinpaafyldning af fartoejer;

der kraeves yderligere foranstaltninger for at reducere emissionerne af dampe i forbindelse med paafyldning paa servicestationer, der paa nuvaerende tidspunkt tegner sig for ca. 200 000 tons om aaret, saaledes at der kan saettes ind mod alle emissioner af dampe i forbindelse med benzindistribution;

for at undgaa konkurrencefordrejning og for at sikre det indre markeds funktion maa en raekke foranstaltninger i forbindelse med benzindistribution harmoniseres paa grundlag af et hoejt miljoebeskyttelsesniveau;

dog boer fordele og ulemper ved at ivaerksaette en aktion eller ved at undlade at ivaerksaette en aktion afvejes mod hinanden; under disse omstaendigheder vil det vaere formaalstjenligt, at der er mulighed for undtagelser og i nogle tilfaelde fritagelser; der boer ogsaa gives visse medlemsstater mulighed for at benytte en laengere tilpasningsperiode for at tage hensyn til omfattende miljoeforanstaltninger af forskellig art, som de allerede maatte have ivaerksat paa dette omraade, eller til de saerlig store byrder, som dette direktivs foranstaltninger paafoerer dem paa grund af deres distributionssystems struktur;

ved Faellesskabets aktion boer der tages hensyn til miljoeforholdene i Faellesskabets forskellige regioner; i den forbindelse boer medlemsstaterne kunne opretholde eller indfoere strengere foranstaltninger med hensyn til fordampningstab fra faste anlaeg paa hele deres omraade eller i geografiske omraader, hvor det er godtgjort, at saadanne foranstaltninger er noedvendige af hensyn til sundheds- eller miljoebeskyttelsen paa grund af saerlige forhold;

stk. 1 i henholdsvis artikel 3, 4 og 6 i naervaerende direktiv gaelder med forbehold af Raadets direktiv 83/189/EOEF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (1);

der skal indfoeres harmoniserede specifikationer for bundpaafyldningsudstyr til tankbiler for at sikre den frie samhandel med benzin og udstyr i Faellesskabet og skabe et hoejt sikkerhedsniveau; der boer foretages en standardisering af disse specifikationer samt hjemles mulighed for at tilpasse dem til den tekniske udvikling;

der boer nedsaettes et udvalg til at bistaa Kommissionen med at tilpasse bilagene til dette direktiv til den tekniske udvikling - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV

Artikel 1

Anvendelsesomraade Dette direktiv gaelder for arbejdsgange, installationer, koeretoejer og fartoejer, som benyttes i forbindelse med oplagring, paafyldning og transport af benzin fra én terminal til en anden eller fra en terminal til en servicestation.

Artikel 2

Definitioner I dette direktiv forstaas ved:

a) »benzin«: ethvert mineraloliederivat, med eller uden tilsaetningsstoffer, som har et damptryk (Reid-metoden) paa 27,6 kilo-pascal eller derover og benyttes som braendstof i motorkoeretoejer, dog ikke flaskegas (LPG) b) »dampe«: enhver luftformig forbindelse, som fordamper fra benzin c) »oplagringsanlaeg«: enhver stationaer tank paa en terminal, som benyttes til benzinoplagring d) »terminal«: ethvert anlaeg, der benyttes til benzinoplagring og benzinpaafyldning af tankbiler, jernbanetankvogne eller fartoejer, herunder samtlige oplagringsfaciliteter paa anlaegget e) »mobil beholder«: alle former for tanke, som transporteres ad vej, jernbane eller vandvej med henblik paa overfoersel af benzin fra én terminal til en anden eller fra en terminal til en servicestation f) »servicestation«: ethvert anlaeg, hvor motorkoeretoejers braendstoftanke paafyldes benzin fra stationaere tanke g) »eksisterende« benzinoplagringsanlaeg, paafyldningsanlaeg, servicestationer og mobile beholdere: alle anlaeg, servicestationer og mobile beholdere, som var i brug foer den i artikel 10 anfoerte dato, eller for hvilke der i medfoer af krav i den nationale lovgivning er udstedt individuel bygge- eller driftstilladelse inden den i artikel 10 anfoerte dato h) »ny«, naar det drejer sig om benzinoplagringsanlaeg, paafyldningsanlaeg, servicestationer og mobile beholdere: alle anlaeg, servicestationer og mobile beholdere, der ikke er omfattet af litra g) i) »gennemstroemningsmaengde«: den stoerste samlede aarlige benzinmaengde, som i de tre foregaaende aar er blevet overfoert fra et oplagringsanlaeg paa en terminal eller paa en servicestation til mobile beholdere j) »dampgenvindingsanlaeg«: udstyr til genvinding af benzin fra dampe, herunder en terminals eventuelle regulerende tanksystemer k) »fartoej«: et fartoej, der foretager indlandssejlads, som defineret i kapitel 1 i Raadets direktiv 82/714/EOEF af 4. oktober 1982 om indfoerelse af tekniske forskrifter for fartoejer paa indre vandveje (1) l) »maalreferencevaerdi«: den vejledende vaerdi, der er fastsat med henblik paa helhedsvurderingen af, om de tekniske foranstaltninger i bilagene er tilstraekkelige. Maalreferencevaerdien er ikke en graensevaerdi for de enkelte anlaeg, terminaler og servicestationer m) »midlertidig oplagring af dampe«: midlertidig oplagring af dampe i en tank med fast tag paa en terminal med henblik paa efterfoelgende overfoersel til og genvinding paa en anden terminal. Overfoersel af dampe fra ét oplagringsanlaeg til et andet paa en terminal anses ikke som midlertidig og oplagring af dampe i henhold til dette direktiv n) »paafyldningsanlaeg«: ethvert anlaeg paa en terminal, hvorfra benzin fyldes paa mobile beholdere. Paafyldningsanlaeg til tankbiler omfatter en eller flere paafyldningsanordninger o) »paafyldningsanordning«: enhver anordning paa en terminal, hvorfra benzin kan fyldes paa én tankbil ad gangen.

Artikel 3

Oplagringsanlaeg paa terminaler 1. Oplagringsanlaeg skal konstrueres og benyttes i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i bilag I.

Formaalet med disse bestemmelser er at reducere det samlede aarlige benzintab fra de enkelte oplagringsanlaeg i forbindelse med benzinpaafyldning og benzinoplagring paa terminaler til under maalreferencevaerdien paa 0,01 vaegtprocent af gennemstroemningsmaengden.

Medlemsstaterne kan bibeholde eller kraeve strengere foranstaltninger paa nationalt plan eller i geografiske omraader, hvor saerlige forhold goer saadanne foranstaltninger noedvendige af hensyn til sundheds- eller miljoebeskyttelsen.

Medlemsstaterne kan anvende andre tekniske foranstaltninger til reduktion af benzintab end dem, der er fastsat i bilag I, hvis det godtgoeres, at disse alternative foranstaltninger er mindst lige saa effektive.

Medlemsstaterne underretter de oevrige medlemsstater og Kommissionen om alle saadanne eksisterende foranstaltninger eller om alle saerlige foranstaltninger i henhold til dette stykke, som paataenkes ivaerksat, og om grundene til at ivaerksaette dem.

2. Stk. 1 finder anvendelse a) fra den i artikel 10 anfoerte dato: paa nye anlaeg b) tre aar efter den i artikel 10 anfoerte dato: paa eksisterende anlaeg, hvis den gennemstroemningsmaengde, som aftappes paa en terminal, er over 50 000 tons om aaret c) seks aar efter den i artikel 10 anfoerte dato: paa eksisterende anlaeg, hvis den gennemstroemningsmaengde, som aftappes paa en terminal, er over 25 000 tons om aaret d) ni aar efter den i artikel 10 anfoerte dato: paa alle andre eksisterende oplagringsanlaeg paa terminaler.

Artikel 4

Paafyldning og toemning af mobile beholdere paa terminaler 1. Paafyldnings- og toemningsudstyr skal konstrueres og benyttes i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i bilag II.

Formaalet med disse bestemmelser er at reducere det samlede aarlige benzintab i forbindelse med paafyldning og toemning af mobile beholdere paa terminaler til under maalreferencevaerdien paa 0,005 vaegtprocent af gennemstroemningsmaengden.

Medlemsstaterne kan bibeholde eller kraeve strengere foranstaltninger paa nationalt plan eller i geografiske omraader, hvor saerlige forhold goer saadanne foranstaltninger noedvendige af hensyn til sundheds- eller miljoebeskyttelsen.

Medlemsstaterne kan anvende andre tekniske foranstaltninger til reduktion af benzintab end dem, der er fastsat i bilag II, hvis det godtgoeres, at disse alternative foranstaltninger er mindst lige saa effektive.

Medlemsstaterne underretter de oevrige medlemsstater og Kommissionen om alle saadanne eksisterende foranstaltninger eller om alle saerlige foranstaltninger i henhold til dette stykke, som paataenkes ivaerksat, og om grundene til at ivaerksaette dem. Kommissionen kontrollerer, om disse foranstaltninger er kompatible med traktaten og dette stykke.

Alle terminaler med udstyr til paafyldning af tankbiler skal udstyres med mindst én paafyldningsanordning, som opfylder de specifikationer for bundpaafyldningsudstyr, der er fastsat i bilag IV. Disse specifikationer tages regelmaessigt op til fornyet undersoegelse og revideres, hvis det er relevant, efter fremgangsmaaden i artikel 8.

2. Stk. 1 finder anvendelse:

a) fra den i artikel 10 anfoerte dato: paa nye terminaler til paafyldning af tankbiler, jernbanetankvogne og/eller fartoejer b) tre aar efter den i artikel 10 anfoerte dato: paa eksisterende terminaler til paafyldning af tankbiler jernbanetankvogne og/eller fartoejer, hvis gennemstroemningsmaengden er over 150 000 tons om aaret c) seks aar efter den i artikel 10 anfoerte dato: paa eksisterende terminaler til paafyldning af tankbiler og jernbanetankvogne, hvis gennemstroemningsmaengden er over 25 000 tons om aaret d) ni aar efter den i artikel 10 anfoerte dato: paa alle andre eksisterende paafyldningsanlaeg for tankbiler og jernbanetankvogne paa terminaler.

3. Ni aar efter den i artikel 10 anfoerte dato skal specifikationerne for bundpaafyldningsudstyr i bilag IV gaelde for samtlige paafyldningsanordninger til tankbiler paa alle terminaler, medmindre de er undtaget herfra i henhold til stk. 4.

4. Bestemmelserne i stk. 1 og 3 gaelder undtagelsesvis hverken for:

a) eksisterende terminaler med en gennemstroemningsmaengde paa under 10 000 tons om aaret, eller b) nye terminaler med en gennemstroemningsmaengde paa under 5 000 tons om aaret, hvis de er beliggende paa smaa, fjerntliggende oeer.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om terminaler, der beroeres af en saadan undtagelse, i den i artikel 9 omhandlede rapport.

5. Kongeriget Spanien kan indroemme en fravigelse paa et aar i forhold til tidsfristen i stk. 2, litra b).

Artikel 5

Mobile beholdere 1. Mobile beholdere skal konstrueres og benyttes i overensstemmelse med foelgende forskrifter:

a) mobile beholdere skal konstrueres og benyttes saaledes, at resterende dampe tilbageholdes i beholderen, naar benzinen aftappes b) mobile beholdere, som leverer benzin til servicestationer og terminaler, skal konstrueres og benyttes saaledes, at de kan modtage og tilbageholde returdampe fra servicestationernes eller terminalernes oplagringsanlaeg. For jernbanetankvogne kraeves dette kun, hvis de leverer benzin til servicestationer eller til terminaler, hvor dampe oplagres midlertidigt c) bortset fra udslip gennem sikkerhedsventilerne skal de i litra a) og b) omhandlede dampe tilbageholdes i den mobile beholder, indtil ny paafyldning finder sted paa en terminal.

Benyttes den mobile beholder efter aftapning af benzinen til andre produkter end benzin, og er genvinding eller midlertidig oplagring af dampe ikke mulig, kan ventilation tillades i et geografisk omraade, hvor det ikke er sandsynligt, at emissionerne vil bidrage vaesentligt til miljoe- eller sundhedsproblemer d) medlemsstaternes kompetente myndigheder skal sikre, at tankbiler trykproeves regelmaessigt med henblik paa damptaethed, og at vakuum/trykventiler paa alle mobile beholdere fra tid til anden efterses for korrekt funktion.

2. Stk. 1 finder anvendelse:

a) fra den i artikel 10 anfoerte dato: paa nye tankbiler, jernbanetankvogne og fartoejer b) tre aar efter den i artikel 10 anfoerte dato: paa eksisterende jernbanetankvogne og fartoejer, hvis de paafyldes paa en terminal, paa hvilken forskrifterne i artikel 4, stk. 1, finder anvendelse c) paa eksisterende tankbiler, naar de er udstyret, saa de kan paafyldes fra bunden i overensstemmelse med specifikationerne i bilag IV.

3. Bestemmelserne i stk. 1, litra a), b) og c), gaelder undtagelsesvis ikke for dampudslip som foelge af maaling foretaget med maalepind paa:

a) eksisterende mobile beholdere, og b) nye mobile beholdere, der tages i brug inden for fire aar efter datoen i artikel 10.

Artikel 6

Paafyldning af oplagringsanlaeg paa servicestationer 1. Paafyldnings- og oplagringsudstyr skal konstrueres og benyttes i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i bilag III.

Formaalet med disse bestemmelser er at reducere det samlede aarlige benzintab i forbindelse med benzinpaafyldning paa servicestationers oplagringsanlaeg til under maalreferencevaerdien paa 0,01 vaegtprocent af gennemstroemningsmaengden.

Medlemsstaterne kan bibeholde eller kraeve strengere foranstaltninger paa nationalt plan eller i geografiske omraader, hvor saerlige forhold goer saadanne foranstaltninger noedvendige af hensyn til sundheds- eller miljoebeskyttelsen.

Medlemsstaterne kan anvende andre tekniske foranstaltninger til reduktion af benzintab end dem, der er fastsat i bilag III, hvis det godtgoeres, at disse alternative foranstaltninger er mindst lige saa effektive.

Medlemsstaterne underretter de oevrige medlemsstater og Kommissionen om alle saadanne eksisterende foranstaltninger eller om alle saerlige foranstaltninger i henhold til dette stykke, som paataenkes ivaerksat, og om grundene til at ivaerksaette dem.

2. Stk. 1 finder anvendelse:

a) fra den i artikel 10 anfoerte dato: paa nye servicestationer b) tre aar efter den i artikel 10 anfoerte dato:

- paa eksisterende servicestationer med en gennemstroemningsmaengde paa over 1 000 m3 om aaret - paa eksisterende servicestationer, uanset deres gennemstroemningsmaengde, hvis de er beliggende under permanente bolig- eller arbejdslokaler c) seks aar efter den i artikel 10 anfoerte dato: paa eksisterende servicestationer med en gennemstroemningsmaengde paa over 500 m3 om aaret d) ni aar efter den i artikel 10 anfoerte dato: paa alle andre eksisterende servicestationer.

3. Stk. 1 og 2 gaelder undtagelsesvis ikke for servicestationer med en aarlig gennemstroemningsmaengde paa under 100 m3.

4. Medlemsstaterne kan undtage servicestationer med en aarlig gennemstroemningsmaengde paa under 500 m3 fra kravene i stk. 1, hvis de er beliggende i et geografisk omraade eller paa et sted, hvor det ikke er sandsynligt, at dampene vil bidrage vaesentligt til miljoe- eller sundhedsproblemer.

Medlemsstaterne giver Kommissionen naermere oplysninger om de omraader, hvor de agter at indroemme en saadan undtagelse, inden for rammerne af rapporteringsprocedurerne som omhandlet i artikel 9 og efterfoelgende om aendringer med hensyn til saadanne omraader.

5. Kongeriget Nederlandene kan indroemme en afvigelse fra tidsplanen i stk. 2 paa foelgende betingelser:

- de foranstaltninger, der kraeves i denne artikel, gennemfoeres som led i et bestaaende og bedre program for servicestationer, der samtidig bekaemper forskellige miljoeproblemer som f. eks. vand-, luft-, jord- og affaldsforurening, og hvis gennemfoerelse er noeje planlagt - tidsplanen maa kan fraviges med hoejst to aar, idet hele programmet skal vaere gennemfoert inden for den tidsfrist, der er fastsat i stk. 2, litra d) - Kommissionen skal underrettes om beslutningen om at fravige tidsplanen i stk. 2, herunder fuldstaendige oplysninger om omfanget og varigheden af undtagelsen.

6. Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik kan indroemme en afvigelse paa et aar i forhold til tidsfristen i stk. 2, litra b).

Artikel 7

AEndring af bilagene Bortset fra graensevaerdierne i bilag II, punkt 2, vedtages de aendringer, der er noedvendige for at tilpasse dette direktivs bilag til den tekniske udvikling, efter proceduren i artikel 8.

Artikel 8

Udvalget 1. Kommissionen bistaas af et udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repraesentant som formand.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, som er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

4. Har Raadet ved udloebet af en frist paa tre maaneder regnet fra forslagets forelaeggelse ikke truffet nogen afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 9

Overvaagning og rapportering Rapporterne om gennemfoerelsen af dette direktiv udarbejdes efter fremgangsmaaden i artikel 5 i Raadets direktiv 91/692/EOEF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemfoerelse af en raekke miljoedirektiver (1). Kommissionen vedlaegger i givet fald sin foerste rapport forslag til aendring af dette direktiv, herunder navnlig aendring af anvendelsesomraadet til ogsaa at omfatte dampkontrol- og -genvindingssystemer for paafyldningsanlaeg og fartoejer.

Artikel 10

Nationale gennemfoerelsesbestemmelser 1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1995. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 11

Afsluttende bestemmelse Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20. december 1994.

Paa Europa-Parlamentets vegne K. HAENSCH Formand Paa Raadets vegne K. KINKEL Formand

(1) EFT nr. C 227 af 3. 9. 1992, s. 3, og EFT nr. C 270 af 6. 10. 1993, s. 12.

(2) nr. C 73 af 15. 3. 1993, s. 6.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 24. juni 1993 (EFT nr. C 194 af 19. 7. 1993, s. 325), Raadets faelles holdning af 4. oktober 1993 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgoerelse af 9. marts 1994 (EFT nr. C 91 af 28. 3. 1994, s. 82). Bekraeftet den 2. december 1993 (EFT nr. C 342 af 20. 12. 1994, s. 15). Forligsudvalgets faelles udkast af 8. november 1994.

(4) EFT nr. C 112 af 20. 12. 1973, s. 1; EFT nr. C 139 af 13. 6. 1977, s. 1; EFT nr. C 46 af 17. 2. 1983, s. 1, og EFT nr. C 328 af 7. 12. 1987, s. 1.

(5) EFT nr. L 242 af 30. 8. 1991, s. 1.

(1) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8. Direktivet er senest aendret ved Kommissionens beslutning 92/400/EOEF (EFT nr. L 221 af 6. 8. 1992, s. 55).

(1) EFT nr. L 301 af 28. 10. 1982, s. 1.

(1) EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48.

BILAG I

FORSKRIFTER FOR OPLAGRINGSANLAEG PAA TERMINALER

1. Den udvendige vaeg og taget paa tanke, som er anbragt over jorden, der skal vaere malet i en farve med en samlet straalevarmereflektionskoefficient paa mindst 70 %. Dette arbejde skal planlaegges saaledes, at det udfoeres som led i den almindelige periodiske vedligeholdelse af tankene mindst hvert tredje aar. Medlemsstaterne kan indroemme undtagelser fra denne bestemmelse for at beskytte saerlige landskabelige vaerdier, som er fastslaaet af nationale myndigheder.

Denne bestemmelse gaelder ikke for tanke, der er forbundet med et dampgenvindingsanlaeg, som opfylder kravene i bilag II, punkt 2.

2. Tanke med udvendigt flydetag skal vaere forsynet med en primaer taetning, som daekker det ringformede mellemrum mellem tankvaeggen og flydetagets udvendige omkreds, taetning oven over den primaere. Taetningerne skal vaere udformet saaledes, at der tilbageholdes i alt mindst 95 % af dampene i sammenligning med tilsvarende tanke med fast tag, som ikke er forsynet med udstyr til tilbageholdelse af dampe (dvs. en tank med fast tag, der kun er udstyret med en vakuum/tryksikkerhedsventil).

3. Alle nye oplagringsanlaeg paa terminaler, hvor der skal ske dampgenvinding i henhold til direktivets artikel 4, jf. bilag II, skal enten:

a) vaere tanke med fast tag forbundet med et dampgenvindingsanlaeg i overensstemmelse med forskrifterne i bilag II, eller b) vaere konstrueret med et udvendigt eller indvendigt flydetaeppe med en primaer og sekundaer taetning, der opfylder kravene i punkt 2.

4. Eksisterende tanke med fast tag skal enten:

a) vaere forbundet med et dampgenvindingsanlaeg i overensstemmelse med forskrifterne i bilag II, eller b) vaere forsynet med et indvendigt flydetaeppe med primaer taetning, der skal vaere udformet saaledes, at der tilbageholdes i alt mindst 90 % af dampene i sammenligning med tilsvarende tanke med fast tag, som ikke er forsynet med udstyr til tilbageholdelse af dampe.

5. Forskrifterne for udstyr til tilbageholdelse af dampe i punkt 3 og 4 gaelder ikke for tanke med fast tag paa terminaler, hvor midlertidig oplagring af dampe er tilladt i henhold til bilag II, punkt 1.

BILAG II

FORSKRIFTER FOR PAAFYLDNINGS- OG TOEMNINGSUDSTYR PAA TERMINALER

1. Omladningsdampe fra mobile beholdere, som fyldes, skal gennem en damptaet forbindelsesledning returneres til et dampgenvindingsanlaeg og regenereres paa terminalen.

Denne bestemmelse gaelder ikke for tankbiler, der paafyldes ovenfra, saa laenge denne paafyldningsmetode er tilladt.

Paa terminaler, som fylder benzin paa fartoejer, kan et dampforbraendingsanlaeg traede i stedet for et dampgenvindingsanlaeg, hvis dampgenvinding er usikker eller teknisk umulig paa grund af maengden af returdampe. Forskrifterne for emissioner til atmosfaeren fra dampgenvindingsanlaeg gaelder ogsaa for dampforbraendingsanlaeg.

Paa terminaler med en gennemstroemningsmaengde paa under 25 000 tons om aaret kan der anvendes midlertidig dampoplagring i stedet for umiddelbar dampgenvinding paa terminalen.

2. Den gennemsnitlige VOC-koncentration i emissioner fra dampgenvindingsanlaeg maa - iberegnet korrektion for fortynding under behandlingen - aldrig overstige 35 g/Nm3 for en time.

Det Forende Kongerige kan for dampgenvindingsanlaeg, der er installeret inden den 1. januar 1993, indroemme en undtagelse fra dette krav paa foelgende betingelser:

- anlaegget skal overholde en graensevaerdi paa 50 g/Nm3 inden for en time ifoelge maalinger, der er udfoert efter angivelserne i dette bilag II - undtagelsen maa hoejst gaelde ni aar fra den i artikel 10 anfoerte dato - Kommissionen skal underrettes om, hvilke anlaeg der er omfattet af undtagelsen, herunder oplysninger om anlaeggenes gennemstroemningsmaengde og dampemissioner.

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal sikre, at der fastlaegges maale- og analysemetoder, samt at maalingernes og analysernes hyppighed fastsaettes.

Maalingerne foretages i loebet af en hel arbejdsdag (mindst syv timer) med normal gennemstroemningsmaengde.

Maalingerne kan vaere kontinuerlige eller diskontinuerlige. Ved diskontinuerlige maalinger skal der foretages mindst fire maalinger i timen.

Maaleudstyrets, kalibreringsgassens og maaleprocedurens samlede maaleunoejagtighed maa ikke overstige 10 % af den maalte vaerdi.

Maaleudstyret skal mindst kunne maale koncentrationer paa ned til 3 g/Nm3.

Reproducerbarheden skal vaere mindst 95 % af den maalte vaerdi.

3. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal soerge for, at forbindelsesledninger og roer regelmaessigt efterses for utaetheder.

4. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal soerge for, at paafyldningen afbrydes ved paafyldningsanordningen, hvis der sker udslip af dampe. Lukkeanordninger til dette formaal skal vaere monteret paa paafyldningsanordningen.

5. Naar paafyldning af mobile beholdere fra oven tillades, skal paafyldningsarmens munding holdes saa naer den mobile beholders bund som muligt for at undgaa staenk.

BILAG III

FORSKRIFTER FOR PAAFYLDNINGSUDSTYR OG OPLAGRINGSANLAEG PAA SERVICESTATIONER OG TERMINALER, HVOR DAMPE OPLAGRES MIDLERTIDIGT

Dampe, som fortraenges ved paafyldning af oplagringsanlaeg paa servicestationer og af beholdere med fast tag, der anvendes til midlertidig dampoplagring, skal gennem en damptaet forbindelsesledning returneres til den mobile beholder, der leverer benzinen. Paafyldning maa ikke finde sted, medmindre disse anordninger forefindes og fungerer korrekt.

BILAG IV

FORSKRIFTER FOR BUNDPAAFYLDNING; DAMPINDSAMLING SAMT OVERLOEBSBESKYTTELSE FOR EUROPAEISKE TANKBILER

1. Koblinger 1.1. Vaeskekoblingsanordningen paa paafyldningsarmen skal vaere en hunkobling svarende til en 4 tommers (101,6 mm) A. P. I. -hankobling anbragt paa koeretoejet, som defineret i:

- API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988 Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1, Type of Adapter used for Bottom Loading).

1.2. Dampindsamlingskoblingen paa paafyldningsanordningens dampindsamlingsslange skal vaere en hunkobling med tap og not, svarende til en 4 tommers (101,6 mm) hankobling med tap og not, anbragt paa koeretoejet, som defineret i:

- API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988 Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2, Vapour Recovery Adapter).

2. Paafyldningsbetingelser 2.1. Den normale paafyldningshastighed skal pr. paafyldningsarm vaere 2 300 liter i minuttet (dog hoejst 2 500 liter i minuttet).

2.2. Naar terminalen fungerer under spidsbelastning, maa paafyldningsanordningens dampindsamlingssystem, herunder dampgenvindingsanlaegget, hoejst frembringe et modtryk paa 55 millibar paa koeretoejssiden af dampindsamlingskoblingen.

2.3. Alle godkendte koeretoejer med bundpaafyldning skal vaere forsynet med en identifikationsplade med angivelse af det stoerste tilladte antal paafyldningsarme, der maa anvendes samtidig, saaledes at det sikres, at ingen dampe ved et maksimalt modtryk i anlaegget paa 55 millibar, jf. punkt 2. 2, slipper ud gennem sektionernes P- og V-ventiler.

3. Tilslutning af koeretoejets jordforbindelse/overloebskontrol Paafyldningsanordningen skal vaere forsynet med en overloebskontrolenhed, som, naar den er tilsluttet koeretoejet, skal give et fejlsikkert tilladelsessignal, for at paafyldning kan finde sted, saafremt ingen af sektionsoverloebssensorerne registrerer et hoejt niveau.

3.1. Koeretoejet skal tilsluttes kontrolenheden paa paafyldningsanordningen via en industriel elektrisk standardforbindelsesdel med 10 ben. Hanforbindelsesdelen skal vaere paamonteret koeretoejet, og hunforbindelsesdelen skal vaere fastgjort til et boejeligt kabel, der tilsluttes kontrolenheden paa paafyldningsanordningen.

3.2. Hoejniveaudetektorerne paa koeretoejet skal vaere enten termistorsensorer med 2 ledere, optiske sensorer med 2 ledere, optiske sensorer med 5 ledere eller et tilsvarende, kompatibelt system, der er fejlsikkert. (NB: Termistorerne skal have en negativ temperaturkoefficient).

3.3. Kontrolenheden paa paafyldningsanordningen skal passe til koeretoejssystemer med baade 2 og 5 ledere.

3.4. Koeretoejet skal vaere forbundet med paafyldningsanordningen via den faelles tilbageledning for overloebssensorerne, der skal vaere tilsluttet stikben nr. 10 paa hanforbindelsesdelen via koeretoejets chassis. Stikben nr. 10 paa hunforbindelsesdelen skal vaere tilsluttet kontrolenhedens indkapsling, som skal vaere tilsluttet paafyldningsanordningens jordforbindelse.

3.5. Alle godkendte koeretoejer med bundpaafyldning skal vaere forsynet med en identifikationsplade (jf. punkt 2. 3.) med angivelse af den anvendte type overloebskontrolsensorer (dvs. 2 eller 5 ledere).

4. Tilslutningernes placering 4.1. Udformningen af paafyldningsanordningens paafyldnings- og dampindsamlingsudstyr skal opfylde foelgende betingelser for koeretoejstilslutningen.

4.1.1. Hoejden paa vaeskekoblingsanordningernes midterakse skal vaere: hoejst 1,4 meter (tom), mindst 0,5 meter (laesset), med en foretrukken hoejde paa mellem 0,7 og 1,0 meter.

4.1.2. Den horisontale afstand mellem koblingsanordningerne skal vaere mindst 0,25 meter (den foretrukne minimumsafstand er 0,3 meter).

4.1.3. Samtlige vaeskekoblingsanordninger skal vaere placeret inden for et felt, som hoejst maa vaere 2,5 meter langt.

4.1.4. Dampindsamlingskoblingsanordningen skal helst placeres til hoejre for vaeskekoblingsanordningerne i en hoejde paa hoejst 1,5 meter (tom) og mindst 0,5 meter (laesset).

4.2. Jordforbindelses/overloebstilslutningen skal placeres til hoejre for vaeske- og dampindsamlingskoblingsanordningerne i en hoejde paa hoejst 1,5 meter (tom) og mindst 0,5 meter (laesset).

4.3. Ovennaevnte tilslutninger maa kun anbringes paa den ene side af koeretoejet.

5. Sikkerhedsblokeringsmekanismer 5.1. Jordforbindelse/overloebskontrol Paafyldning maa ikke tillades, medmindre den kombinerede jordforbindelses/overloebskontrolenhed har givet et tilladelsessignal.

I tilfaelde af overloeb eller tab af koeretoejets jordforbindelse skal kontrolenheden paa paafyldningsanordningen lukke paafyldningsanordningens kontrolventil.

5.2. Dampindsamlingskontrol Paafyldning maa ikke tillades, medmindre dampindsamlingsslangen er tilsluttet koeretoejet, og der er fri passage for de fortraengte dampe, saaledes at de kan flyde fra koeretoejet ind i anlaeggets dampindsamlingssystem.

Top