EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0816

94/816/EF: Kommissionens beslutning af 14. december 1994 om ændring af beslutning 93/452/EØF om bemyndigelse af medlemsstaterne til at undtage planter af henholdsvis Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L. med oprindelse i Japan fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF

OJ L 337, 24.12.1994, p. 87–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 064 P. 144 - 144
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 064 P. 144 - 144

No longer in force, Date of end of validity: 28/11/1996; stiltiende ophævelse ved 396D0711

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/816/oj

31994D0816

94/816/EF: Kommissionens beslutning af 14. december 1994 om ændring af beslutning 93/452/EØF om bemyndigelse af medlemsstaterne til at undtage planter af henholdsvis Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L. med oprindelse i Japan fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF

EF-Tidende nr. L 337 af 24/12/1994 s. 0087 - 0087
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 64 s. 0144
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 64 s. 0144


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 14. december 1994 om aendring af beslutning 93/452/EOEF om bemyndigelse af medlemsstaterne til at undtage planter af henholdsvis Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L. med oprindelse i Japan fra visse bestemmelser i Raadets direktiv 77/93/EOEF (94/816/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 77/93/EOEF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslaebning i Faellesskabet af skadegoerere paa planter eller planteprodukter og med deres spredning inden for Faellesskabet (1), senest aendret ved direktiv 94/13/EF (2), saerlig artikel 14, stk. 1,

under henvisning til anmodning fra Belgien, Danmark, Tyskland, Graekenland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Det Forenede Kongerige, og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til direktiv 77/93/EOEF maa planter af Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L., dog ikke frugter og froe, med oprindelse i ikke-europaeiske lande principielt ikke foeres ind i Faellesskabet;

ved Kommissionens beslutning 93/452/EOEF (3) er der givet bemyndigelse til at indroemme undtagelser for planter af henholdsvis Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L. med oprindelse i Japan i en bestemt periode under forudsaetning af, at visse forbedrede tekniske betingelser er opfyldt;

i beslutning 93/452/EOEF er det fastsat, at bemyndigelsen gaelder indtil den 31. december 1994 for planter af Pinus og Chamaecyparis og indtil den 31. marts 1994 for Juniperus-planter;

der er ikke fremkommet nye oplysninger, som giver anledning til at revidere de tekniske betingelser;

de forhold, der goer bemyndigelsen berettiget, har ikke aendret sig;

bemyndigelsen boer derfor forlaenges i endnu en begraenset periode;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Komité for Plantesundhed -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 93/452/EOEF foretages foelgende aendringer:

1) i artikel 1, stk. 2, litra h), fjerde led, aendres »93/452/EOEF« til »94/816/EF«

2) i artikel 3 aendres »31. december 1994« til »31. december 1996«

3) i artikel 3 aendres »fra den 1. november 1993 indtil den 31. marts 1994« til »fra den 1. december 1994 indtil den 31. marts 1995 og den 1. november 1995 indtil den 31. marts 1996«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 14. december 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 20.

(2) EFT nr. L 92 af 9. 4. 1994, s. 27.

(3) EFT nr. L 210 af 21. 8. 1993, s. 29.

Top