EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2297

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2297/94 af 23. september 1994 om fastsættelse af de værdiforringelsesprocenter, der skal benyttes ved interventionsopkøb af landbrugsprodukter for regnskabsåret 1995

OJ L 249, 24.9.1994, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 72 - 73
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 72 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2297/oj

31994R2297

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2297/94 af 23. september 1994 om fastsættelse af de værdiforringelsesprocenter, der skal benyttes ved interventionsopkøb af landbrugsprodukter for regnskabsåret 1995

EF-Tidende nr. L 249 af 24/09/1994 s. 0011 - 0012
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 61 s. 0072
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 61 s. 0072


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2297/94 af 23. september 1994 om fastsaettelse af de vaerdiforringelsesprocenter, der skal benyttes ved interventionsopkoeb af landbrugsprodukter for regnskabsaaret 1995

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1883/78 af 2. august 1978 om de almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europaeiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1571/93 (2), saerlig artikel 8, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge artikel 8 i forordning (EOEF) nr. 1883/78 skal den systematiske nedskrivning af vaerdien af de til offentlig intervention opkoebte landbrugsprodukter foretages paa opkoebstidspunktet. Kommissionen fastsaetter derfor inden begyndelsen af hvert regnskabsaar vaerdiforringelsesprocenten for hvert af de omhandlede produkter. Denne procent svarer hoejst til forskellen mellem opkoebsprisen og den forventede salgspris for hvert produkt;

i medfoer af artikel 8, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 1883/78 kan Kommissionen begraense nedskrivningen paa opkoebstidspunktet til en del af denne vaerdiforringelsesprocent, som ikke kan udgoere mindre end 70 %; ogsaa for regnskabsaaret 1995 findes det hensigtsmaessigt at fastsaette koefficienter, som interventionsorganerne skal multiplicere vaerdien af de maanedlige opkoeb af produkter med, for at beregne nedskrivningsbeloebene;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra EUGFL-Komitéen -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de i bilaget anfoerte produkter, som efter opkoeb til offentlig intervention indgaar paa lager eller overtages af interventionsorganerne i perioden fra den 1. oktober 1994 til den 30. september 1995, foretages der en nedskrivning af deres vaerdi, svarende til forskellen mellem opkoebsprisen og den forventede salgspris for disse produkter.

Artikel 2

For at fastsaette nedskrivningsbeloebet multiplicerer interventionsorganerne hver maaned vaerdien af de opkoebte produkter med de i bilaget anfoerte koefficienter.

De saaledes beregnede udgiftsbeloeb meddeles til Kommissionen i forbindelse med de meddelelser, der udarbejdes i henhold til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2776/88 (3).

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 1994.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 23. september 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 216 af 5. 8. 1978, s. 1.

(2) EFT nr. L 154 af 25. 6. 1993, s. 46.

(3) EFT nr. L 249 af 8. 9. 1988, s. 9.

BILAG

Vaerdiforringelseskoefficienter »k« (artikel 8, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 1883/78), som vaerdien af de maanedlige opkoeb skal multipliceres med "" ID="1">Bloed hvede egnet til broedproduktion> ID="2">0,10"> ID="1">Bloed hvede uegnet til broedproduktion> ID="2">0,20"> ID="1">Haard hvede> ID="2">0,10"> ID="1">Byg> ID="2">0,20"> ID="1">Rug> ID="2">0,20"> ID="1">Majs> ID="2">0,20"> ID="1">Sorghum> ID="2">0,20"> ID="1">Tritical> ID="2">0,20"> ID="1">Uafskallet ris> ID="2">0,50"> ID="1">Olivenolie> ID="2">0,25"> ID="1">Sukker> ID="2">0,50"> ID="1">Smoer> ID="2">0,55"> ID="1">Skummetmaelkspulver> ID="2">0,50"> ID="1">Oksekoed> ID="2">0,60"> ID="1">Alkohol, omhandlet i artikel 40, stk. 1 i forordning (EOEF) nr. 822/87 (1)()> ID="2">0,75"> ID="1">Tobak> ID="2">0,65"> ID="1">Ost:"> ID="1">Parmigiano Reggiano> ID="2">0"> ID="1">Grana Padano < 60 dage> ID="2">0"> ID="1">Grana Padano > 6 maaneder> ID="2">0 "">

(1)() EFT nr. L 84 af 27. 3. 1987, s. 1.

Top