EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2296

Kommissionens forordning (EF) nr. 2296/94 af 23. september 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 1222/94 om fastsættelse af fælles gennemførelsesregler for ordningen for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II, og om ændring af forordning (EF) nr. 1651/94

OJ L 249, 24.9.1994, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 70 - 71
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 70 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2296/oj

31994R2296

Kommissionens forordning (EF) nr. 2296/94 af 23. september 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 1222/94 om fastsættelse af fælles gennemførelsesregler for ordningen for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II, og om ændring af forordning (EF) nr. 1651/94

EF-Tidende nr. L 249 af 24/09/1994 s. 0009 - 0010
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 61 s. 0070
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 61 s. 0070


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2296/94 af 23. september 1994 om aendring af forordning (EF) nr. 1222/94 om fastsaettelse af faelles gennemfoerelsesregler for ordningen for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlaeggelse af kriterierne for fastsaettelse af restitutionsbeloebet for visse landbrugsprodukter, der udfoeres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II, og om aendring af forordning (EF) nr. 1651/94

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (1), saerlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

Det er noedvendigt at tydeliggoere foranstaltningerne i artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1222/94 om fastsaettelse af faelles gennemfoerelsesregler for ordningen for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlaeggelse af kriterierne for fastsaettelse af restitutionsbeloebet for visse landbrugsprodukter, der udfoeres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II (2), aendret ved forordning (EF) nr. 1651/94 (3);

forordning (EF) nr. 1651/94 udelukkede enhver mulighed for at bruge fedtindholdet i flydende maelk som direkte grundlag for udregningen af restitution for maelkeprodukter ligestillet med ledeproduktet i gruppe 3; under hensyntagen til de operatoerer som bruger flydende maelk, findes det passende at bibeholde muligheden for at soege om restitution udregnet paa basis af den flydende maelks fedtindhold uden at angive denne maelks toerstofindhold;

forordning (EF) nr. 1651/94 aendrede udregningsmetoden for restitutioner for maelkeprodukter ligestillet med ledeproduktet i gruppe 3; som konsekvens af dette skal de berettigede forventninger hos de eksportoerer, som har forudfastsat eksportrestitution for maelk og maelkeprodukter foer ikrafttraedelsen af forordning (EF) nr. 1651/94, sikres;

det er noedvendigt at foranstaltningerne i naervaerende forordning traeder i kraft paa datoen for ikrafttraeden af forordning (EF) nr. 1651/94 paa det paagaeldende omraade;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Horisontale Spoergsmaal i forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Bilag II -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1222/94 erstattes af foelgende:

»a) ved anvendelse af et basisprodukt i uforarbejdet stand eller af et ligestillet produkt i uforarbejdet stand er denne maengde lig med den til fremstilling af den udfoerte vare faktisk anvendte maengde under hensyntagen til foelgende omregningskoefficienter

- 6,06 kg af ledeproduktet i gruppe 1 svarer til 100 kg valle ligestillet med dette ledeprodukt, i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, litra b)

- 9,1 kg af ledeproduktet i gruppe 2 svarer til 100 kg maelkeprodukter ligestillet med dette ledeprodukt, i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, litra c), foerste led

- 1,01 kg af ledeproduktet i gruppe 2 svarer til den ikke fedtholdige del af 100 kg maelkeprodukter ligestillet med dette ledeprodukt i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, litra f), foerste led eller 3, nr. i), pr. vaegtprocent af ikke fedtholdigt toerstof indeholdt i det paagaeldende maelkeprodukt

- 0,80 kg af ledeproduktet i gruppe 2 pr. 1 vaegtprocent af det ikke fedtholdige toerstofindhold indeholdt i ost i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, litra f), andet led svarer til 100 kg ost

- 3,85 kg af ledeproduktet i gruppe 3 pr. vaegtprocent af maelkefedt indeholdt i et af maelkeprodukterne ligestillet med dette ledeprodukt i medfoer af artikel 1, stk. 2, litra d), med et indhold af maelkefedt som toerstof paa under eller lig med 26 vaegtprocent svarer til 100 kg af det paagaeldende maelkeprodukt.

Imidlertid svarer, paa foranledning af den interesserede part, 3,85 af ledeproduktet i gruppe 3 pr. 1 vaegtprocent maelkefedt indeholdt i et af maelkeprodukterne ligestillet med dette ledeprodukt, i medfoer af artikel 1, stk. 2, litra d), foerste led med et indhold af maelkefedt som flydende maelk paa mindre end eller lig med 3,2 vaegtprocent, til 100 kg af det paagaeldende maelkeprodukt

- 100 kg af ledeproduktet i gruppe 3 svarer til 100 kg af toerstofindholdet indeholdt i et af de maelkeprodukter, der er ligestillet med dette ledeprodukt i medfoer af artikel 1, stk. 2, litra d), med et indhold af maelkefedt som toerstof paa mere end 26 vaegtprocent.

Imidlertid, paa foranledning af den interesserede part, svarer 100 kg flydende maelk ligestillet med ledeproduktet i gruppe 3 i medfoer af artikel 1, stk. 2, litra d), foerste led med et indhold af maelkefedt som flydende maelk paa mere end 3,2 vaegtprocent til 12,32 kg af det paagaeldende produkt

- 1,22 kg af ledeproduktet i gruppe 6 pr. 1 vaegtprocent af maelkefedt indeholdt i et af maelkeprodukterne ligestillet med dette ledeprodukt, i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, litra e), svarer til 100 kg af det paagaeldende maelkeprodukt

- 1,22 kg af ledeproduktet i gruppe 6 pr. 1 vaegtprocent af maelkefedt indeholdt i et af maelkeprodukterne ligestillet med dette ledeprodukt, i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, litra f), foerste led, eller 3, nr. ii) svarer til fedtindholdet i 100 kg af det paagaeldende maelkeprodukt

- 0,80 kg af ledeproduktet i gruppe 6 pr. 1 vaegtprocent maelkefedt indeholdt i ost, i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, litra f), andet led svarer til fedtindholdet i 100 kg af osten.«

Artikel 2

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 1651/94 erstattes af foelgende artikel:

»Artikel 2

Bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, gaelder ikke for udfoersler, for hvilke der er udstedt en attest om forudfastsaettelse af refusionssatsen, inden naervaerende forordnings ikrafttraedelsesdato, for maelkepulver, der opfylder ledeproduktsbeskrivelsen for gruppe 3 (PG 3) som anfoert i bilag I til Raadets forordning (EOEF) nr. 2915/79 af 18. december 1979 om fastlaeggelse af produktgrupper og af saerlige regler vedroerende beregning af importafgifter for maelk og mejeriprodukter (4)(), senest aendret ved forordning (EF) nr. 3423/93 (5)().

«

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for dens offentliggoerelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den finder anvendelse fra og med den 1. september 1994.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 23. september 1994.

Paa Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 318 af 20. 12. 1993, s. 18.

(2) EFT nr. L 136 af 31. 5. 1994, s. 5.

(3) EFT nr. L 174 af 8. 7. 1994, s. 14.

(4)() EFT nr. L 329 af 24. 12. 1979, s. 1.

(5)() EFT nr. L 312 af 15. 12. 1993, s. 8.

Top