EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0354

94/354/EF: Europa-Parlamentets afgørelse af 21. april 1994 om meddelelse af decharge til bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for gennemførelsen af dets budget for regnskabsåret 1992

OJ L 156, 23.6.1994, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/354/oj

31994D0354

94/354/EF: Europa-Parlamentets afgørelse af 21. april 1994 om meddelelse af decharge til bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for gennemførelsen af dets budget for regnskabsåret 1992

EF-Tidende nr. L 156 af 23/06/1994 s. 0046 - 0047


EUROPA-PARLAMENTETS AFGOERELSE af 21. april 1994 om meddelelse af decharge til bestyrelsen for Det Europaeiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for gennemfoerelsen af dets budget for regnskabsaaret 1992 (94/354/EF)

EUROPA-PARLAMENTET,

- der henviser til EF-traktaten, saerlig artikel 206,

- der henviser til aarsregnskabet fra Det Europaeiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse og Revisionsrettens beretning herom (C3-0489/93),

- der henviser til Raadets afgoerelse af 21. marts 1994 (C3-0148/94),

- der henviser til betaenkning fra Budgetkontroludvalget (A3-0180/94),

1. tager foelgende tal fra aarsregnskabet for Det Europaeiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse til efterretning:

Regnskabsaaret 1992 "(ECU)"" ID="1">Indtaegter> ID="2">10 623 587,86"> ID="1">1. Tilskud fra Kommissionen> ID="2">10 491 722,30"> ID="1">2. Bankrente> ID="2">126 302,67"> ID="1">3. Andet> ID="2">5 562,89"> ID="1">Udgifter"> ID="1">1. Endelige budgetbevillinger> ID="2">10 838 000,00"> ID="1">2. Forpligtelser> ID="2">10 623 587,86"> ID="1">3. Uudnyttede bevillinger> ID="2">214 412,14"> ID="1">4. Betalinger> ID="2">8 953 347,35"> ID="1">5. Fremfoersler fra 1991> ID="2">2 070 750,67"> ID="1">6. Betaling over fremfoerte bevillinger> ID="2">1 816 883,28"> ID="1">7. Fremfoerte og bortfaldne bevillinger (5 6)> ID="2">253 867,39"> ID="1">8. Fremfoersler til 1993> ID="2">1 670 240,51"> ID="1">9. Bortfaldne bevillinger (1 4 8)> ID="2">214 412,14">

2. bemaerker, at Raadet vedtog Centrets nye finansforordning den 30. juni 1993; opfordrer Centret til at fortsaette bestraebelserne for at bringe de administrative procedurer i overensstemmelse med denne forordning;

3. understreger, at tilskuddet fra faellesskabsbudgettet skal overfoeres i trancher inden for de foerste 14 dage i hvert kvartal afhaengig af de faktiske behov; opfordrer Centret til at soerge for, at dets overslag over de faktiske behov for hvert kvartal er saa noejagtige som muligt;

4. opfordrer Centret til i forbindelse med dechargeproceduren for regnskabsaaret 1993 at aflaegge beretning om sine bestraebelser for at skaffe det stoerst mulige udvalg af egnede ansoegere til sine forskningskontrakter;

5. opfordrer Centret til i fremtiden hvert aar at aflaegge beretning for Parlamentet om sin forvaltning af forskningskontrakterne, og opfordrer Revisionsretten til at udvide sin aarlige revision til at omfatte dette omraade;

6. bemaerker, at Centret har offenliggjort et udbud vedroerende gennemfoerelse af den undersoegelse, som Parlamentet anmodede om i 1993, med henblik paa at fastslaa, i hvilket omfang Centret opfylder vedtaegtens maalsaetninger, og med henblik paa forslag til forbedringer, og ser frem til at modtage den faerdige undersoegelse;

7. bemaerker de relativt mange fremfoerte bevillinger og senere bortfald af saadanne fremfoersler; foreslaar, at Centrets evne til at udnytte bevillingerne undersoeges i forbindelse med ovennaevnte beretning;

8. er foruroliget over at hoere, at en af Centrets ansatte fra 1990 til 1992 var udlaant til at arbejde for Kommissionen i forbindelse med PHARE-programmet; henviser til, at Centrets opgave er at yde bistand til Kommissionen paa omraadet erhvervsuddannelse inden for Faellesskabet; opfordrer derfor Kommissionen og Centret til i fremtiden ikke at tillade, at Centrets personale saettes til at udfoere opgaver, som ikke er i overensstemmelse hermed;

9. minder om, at Parlamentet i henhold til Centrets nye finansielle bestemmelser i sin afgoerelse om decharge skal medtage en vurdering af, hvordan bestyrelsen har varetaget sit ansvar med hensyn til budgetforvaltningen i det paagaeldende aar; anmoder derfor Revisionsretten om at sikre, at den i sine aarlige revisioner giver de oplysninger, der er noedvendige, for at Parlamentet kan efterkomme sin forpligtelser;

10. giver paa grundlag af Revisionsrettens beretning decharge til bestyrelsen for Det Europaeiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for gennemfoerelsen af budgettet for regnskabsaaret 1992;

11. paalaegger sin formand at sende denne afgoerelse til bestyrelsen for Det Europaeiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Raadet, Kommissionen og Revisionsretten samt at soerge for, at den offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende (L-udgaven).

Udfaerdiget i Strasbourg, den 21. april 1994.

Enrico VINCI

Generalsekretaer Egon KLEPSCH

Formand

Top