EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1432

Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for svinekød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF- toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter

OJ L 156, 23.6.1994, p. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 011 P. 128 - 131
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 011 P. 128 - 131
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 005 P. 231 - 236
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 005 P. 231 - 236
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 005 P. 231 - 236
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 005 P. 231 - 236
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 005 P. 231 - 236
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 005 P. 231 - 236
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 005 P. 231 - 236
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 005 P. 231 - 236
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 005 P. 231 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2006; ophævet ved 32006R1556 . Latest consolidated version: 27/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1432/oj

31994R1432

Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for svinekød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF- toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter

EF-Tidende nr. L 156 af 23/06/1994 s. 0014 - 0017
den finske specialudgave: kapitel 2 bind 11 s. 0128
den svenske specialudgave: kapitel 2 bind 11 s. 0128


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1432/94 af 22. juni 1994 om gennemfoerelsesbestemmelser for svinekoed til den importordning, der er fastsat i Raadets forordning (EF) nr. 774/94 om aabning og forvaltning af en raekke EF-toldkontingenter for oksekoed af hoej kvalitet, svinekoed, fjerkraekoed, hvede og blandsaed af hvede og rug samt klid og andre restprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EF) nr. 774/94 af 29. marts 1994 om aabning og forvaltning af en raekke EF-toldkontingenter for oksekoed af hoej kvalitet, svinekoed, fjerkraekoed, hvede og blandsaed af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (1), saerlig artikel 7,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den faelles markedsordning for svinekoed (2), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1249/89 (3), saerlig artikel 22, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 774/94 blev der fra den 1. januar 1994 aabnet nye aarlige toldkontingenter for bestemte svinekoedsprodukter; kontingenterne anvendes for en ubestemt periode;

det skal sikres, et ordningen forvaltes gennem importlicenser; i den forbindelse boer der fastsaettes bestemmelser om indgivelse af ansoegninger og arten af oplysninger i ansoegningerne og licenserne uanset artikel 8 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3719/88 af 16. november 1988 om faelles gennemfoerelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsaettelsesattester for landbrugsprodukter (4), senest aendret ved forordning (EF) nr. 3519/93 (5); det boer endvidere fastsaettes, at licenserne udstedes efter en betaenkningstid og i givet fald under anvendelse af en ensartet sats for antagelse af maengderne, det boer i de erhvervsdrivendes interesse fastsaettes, at licensansoegningen kan tilbagekaldes efter antagelsessatsens fastsaettelse;

ved forordning (EF) nr. 774/94 blev der fastsat paa 0 % ved indfoersel af bestemte svinekoedsprodukter inden for bestemte maengder; for at sikre, at indfoerslen forloeber regelmaessigt, boer maengderne fordeles over aaret;

med henblik paa forvalte ordningen effektivt boer det fastsaettes, at der skal stilles en sikkerhed paa 30 ECU/100 kg for importlicenser i forbindelse med ordningen; som foelge af risikoen for spekulationsforretninger med svinekoed boer der fastsaettes praecise betingelser for de erhvervsdrivendes adgang til ordningen;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekoed -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ved indfoersel til EF i henhold til det toldkontingent, derblev aabnet ved artikel 2 i forordning (EF) nr. 774/94, af produkter, som omhandles i bilag I, skal der fremlaegges importlicens.

De af ordningen omfattede produktmaengder og afgiftsnedsaettelsen er anfoert i bilag I.

Artikel 2

Den i bilag I fastsatte maengde fordeles saaledes paa aaret:

- 25 % i perioden 1. januar til 31. marts

- 25 % i perioden 1. april til 30. juni

- 25 % i perioden 1. juli til 30. september

- 25 % i perioden 1. oktober til 31. december.

For perioden 1. januar til 30. september 1994 er den i bilag I fastsatte maengde dog paa 5 250 tons.

Artikel 3

For de i artikel 1 omhandlede importlicenser gaelder foelgende bestemmelser:

a) ansoegeren er en fysisk eller juridisk person, der paa tidspunktet for indgivelse af ansoegningen kan fremlaegge bevis, der tilfredsstiller medlemsstatens kompetente myndigheder, for at han i mindst de sidste tolv maaneder forud for indgivelse af licensansoegningen har vaeret aktiv i samhandelen med svinekoedsprodukter med tredjelande; dog er detailforretninger og restauranter, som saelger deres produkter til den endelige forbruger, udelukket fra at kunne benytte ordningen

b) licensansoegningen kan omfatte produkter henhoerende under de to forskellige KN-koder og med oprindelse i et enkelt land; i saa fald anfoeres alle KN-koder i rubrik 16 og varebeskrivelserne i rubrik 15.

Licensansoegningen omfatter mindst 20 tons og hoejst 10 % af den disponible maengde for den i artikel 2 fastsatte periode

c) licensansoegningen og licensen indeholder i rubrik 8 en angivelse af oprindelseslandet; licensen forpligter til at indfoere fra det naevnte land

d) licensansoegningen og licensen indeholder i rubrik 20 en af foelgende angivelser:

Reglamento (CE) no 1432/94,

Forordning (EF) nr. 1432/94,

Verordnung (EG) Nr. 1432/94,

Kanonismos (EK) arith. 1432/94,

Regulation (EC) No 1432/94,

Règlement (CE) no 1432/94,

Regolamento (CE) n. 1432/94,

Verordening (EG) nr. 1432/94,

Regulamento (CE) nº 1432/94;

e) licensen indeholder i rubrik 24 en af foelgende angivelser:

Importafgift fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. . . .

Reglamento (CE) no 1432/94,

Forordning (EF) nr. 1432/94,

Verordnung (EG) Nr. 1432/94,

Kanonismos (EK) arith. 1432/94,

Regulation (EC) No 1432/94,

Règlement (CE) no 1432/94,

Regolamento (CE) n. 1432/94,

Verordening (EG) nr. 1432/94,

Regulamento (CE) nº 1432/94.

Artikel 4

1. Licensansoegninger kan kun indgives i loebet af de foerste ti dage af hver periode, jf. artikel 2.

For perioden 1. januar til 30. september 1994 kan licensansoegninger dog indgives i loebet af de foerste ti dage af juli 1994.

2. En licensansoegning tages kun i betragtning, hvis ansoegeren skriftligt erklaerer, at han for den paagaeldende periode ikke har indgivet og ikke vil indgive andre ansoegninger for produkter i bilag I i den medlemsstat, hvor ansoegningen indgives, eller i andre medlemsstater; hvis samme person indgiver flere ansoegninger for produkter i bilag I, tages ingen af de indgivne ansoegninger i betragtning.

Dog kan hver ansoeger indgive flere ansoegninger om imporlicenser for produkter i bilag, hvis produkterne har oprindelse i flere forskellige lande. De enkelte ansoegninger, som hver isaer omfatter et enkelt oprindelsesland, indgives samtidigt til en medlemsstats kompetente myndighed.

De betragtes, for saa vidt angaar det i artikel 3, litra b), naevnte maksimum og anvendelsen af bestemmelsen i ovenstaaende afsnit, som en enkelt ansoegning.

3. Den tredje arbejdsdag efter udloebet af perioden for indgivelse af ansoegninger meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke ansoegninger der er indgivet for hvert produkt. Meddelelsen indeholder en liste over ansoegerne og de ansoegte maengder.

Alle meddelelser, herunder ogsaa »ingen ansoegninger«, fremsendes pr. telex eller telefax den paagaeldende arbejdsdag, under anvendelse af den formular, der er vist i bilag II, hvis der ikke er indgivet ansoegninger, eller under anvendelse af formularen i bilag II og II, hvis der er indgivet ansoegninger.

4. Kommissionen bestemmer saa hurtigt som muligt, i hvilket omfang ansoegninger i henhold til artikel 3 imoedekommes.

Hvis de maengder, for hvilke der er ansoegt om licenser, overstiger de disponible maengder, fastsaetter Kommissionen en ensartet sats for antagelse af de ansoegte maengder.

De erhvervsdrivende kan senest ti arbejdsdage efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende af den ensartede antagelsessats tilbagekalde deres licensansoegninger, hvis denne sats' anvendelse foerer til fastsaettelsen af en maengde paa under 20 tons. Medlemsstaterne underretter Kommissionen herom senest fem dage efter licensansoegningens tilbagekaldelse og frigiver sikkerheden.

Kommissionen bestemmer den restmaengde, der skal laegges til den disponible maengde i den foelgende periode i samme aar.

5. Licenserne udstedes saa hurtigt som muligt efter, at Kommissionen har truffet sin beslutning.

6. Udstedte licenser er gyldige i hele Faellesskabet.

Artikel 5

Importlicenserne er gyldige i 150 dage fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 3719/88.

Licenserne kan dog ikke vaere gyldige efter den 31. december i udstedelsesaaret.

Importlicenser, der er udstedt i henhold til denne forordning, kan ikke overdrages.

Artikel 6

Ansoegninger om importlicenser ledsages af en sikkerhedsstillelse paa 30 ECU/100 kg for alle de i artikel 1 naevnte produkter.

Artikel 7

Bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 3719/88 finder anvendelse, for saa vidt andet ikke er fastsat i denne forordning.

Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 3719/88 kan den maengde, der indfoeres i henhold til naervaerende forordning, ikke overstige den maengde, som er anfoert i rubrik 17 og 18 i importlicenserne. Tallet 0 anfoeres i den forbindelse i rubrik 19 i licenserne.

Artikel 8

Denne forordning traeder i kraft paa syvende dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. juni 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 91 af 8. 4. 1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 282 af 1. 11. 1975, s. 1.

(3) EFT nr. L 129 af 11. 5. 1989, s. 12.

(4) EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988, s. 1.

(5) EFT nr. L 320 af 22. 12. 1993, s. 16.

BILAG I

IMPORTAFGIFT PAA 0 % "(tons)"" ID="1">0203 19 13> ID="2" ASSV="02">7 000"> ID="1">0203 29 15">

BILAG II

BILAG III

Top